Sensor i sandfang

Kjøper av tjeneste med sensorer i sandfang og fordrøyningsmagasiner, inkludert datafangst og analyse til driftshensyn. Denne anskaffelsen er resultat av forprosjekt for overvannshåndtering finansiert av regionalt forskningsfond.

Aktører

Status

Gjennomført anskaffelse

Prosedyre

Anbudskonkurranse

Ansvarlig pådriver

Gørill Horrigmoe

Gørill Horrigmoe

Innovasjonspådriver Oslo, Akershus, Østfold

gorill.horrigmoe@nho.no
906 72 754

Om anskaffelsen

Bærum kommunes transportsystem for avløpsvann og overvann består av mye fellessystem, som innebærer at kloakk og overvann transporteres i samme rør. Ved kraftig nedbør blir slike felles avløpssystemer lett overbelastet. Det fører til kloakkoverløp som forurenser lokale bekker, elver og fjorden, og økt fare for kloakkoversvømmelse i kjellere. Utfordringene med fellessystemer øker med klimaendringer med mer kraftig nedbør og økt urbanisering med mer tette flater. Det krever en betydelig satsing på separering av fellesledninger i årene fremover.

Med bakgrunn i dette har Bærum kommune behov for en løsning for overvåkning av utvikling i sanntid av mengde/nivå og innhold i sandfang og fordrøyningsmagasiner.   Denne informasjonen skal analyseres og muliggjøre skadeforhindrende strakstiltak før overvannsproblematikken (flomskader) oppstår.

I tillegg omfatter anskaffelsen utvikling med innovasjonsmuligheter på både hardware/software, utstyrsmontasje og 1 års testperiode, for å forbedre driften av sandfang og fordrøyningsmagasiner for overvann. I tillegg er målsettingen å forbedre overvannshåndteringen i kommunen.