Livsvitenskapsbygget – Universitetet i Oslo

Statsbygg har fått i oppdrag å bygge Norges største universitetsbygg ved Universitetet i Oslo. Livsvitenskapsbygget skal gi realfagene og livsvitenskap, og i særdeleshet medisinsk og helsefaglig forskning, gode rammevilkår i fremtiden. Byggestart er planlagt i første halvdel av 2019. Før byggestart må kontraktstrategi, oppdeling av entrepriser og konkurransegrunnlag på plass. Prosjektet ønsker  å sette nye standarder for utvikling og innovasjon i bransjen. Samlet kostnadsramme for livsvitenskapsbygget og brukerutstyr er omlag 6,8 milliarder kroner.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Prosedyre

Anbudskonkurranse

Ansvarlig pådriver

Harald Aas

Harald Aas

Innovasjonspådriver stat

harald.aas@lup.no
920 81 670

Prosess

Behovskartlegging

Statsbygg så behovet for en dialog om mulighetene som ligger i ulike entrepriseformer.

23.4.2018 Markedsdialog

Statsbygg ønsket dialog med markedet på hvordan prosjektet kan få en god og tidlig utnyttelse av entreprenørkompetanse. I denne runden handler det primært om overordnet kontraktstrategi og hvordan en oppdeling av prosjektet i egnete entreprisepakker best kan treffe et velfungerende marked.

Les mer

Mandag 23. april var det markedsdialog på Bjørvika konferansesenter og 1:1 møter ble gjennomført 7-9 mai. 2018 Innsikten herfra ble innarbeidet i konkurransegrunnlaget.

14.9.2018 Konkurranse - Totalentreprise med samspill

Statsbygg lyste ut konkurranse på K201 grunnarbeider, råbygg og tett bygg totalentreprise med samspill med tilbudsfrist 14/9-2018.

Les mer

Utlysningen på DOFFIN her.

Samspillet vil foregå delvis samtidig og i integrert samspill med de andre kontraktene vist i tabellen nedenfor. Målet med samspillet er at dette skal ende opp i en utførelseskontrakt for hver av de nevnte kontraktene. Dersom partene ikke enes om en utførelseskontrakt vil byggherren kunne gå ut i markedet for å kontrahere andre utførende. Det kan bli aktuelt å dele opp utførelseskontrakten i flere deler. F.eks. kan det bli aktuelt å inngå avtale om utførelse av grunnarbeider før man har tatt stilling til utførelsen av råbygget. Statsbygg vil ta stilling til om og hvordan man vil dele opp kontraktene i løpet av samspillsfasen, etter at en felles fremdriftsplan er blitt driftsplan er utarbeidet.

20.2.2019 Kontraktsinngåelse totalentreprise med samspill

Vinner av konkurransen ble HENT AS og ble publisert 20.2.2019

Les mer

Om anskaffelsen

Livsvitenskapsprosjektet har ambisiøse mål for prosjektgjennomføringen. Prosjektet ønsker  å sette nye standarder for utvikling og innovasjon i bransjen. Prosjektet skal blant annet gjennomføres med: – Bruk av Lean-filosofi og sløsingsfri produksjon (Lean Extreme) – Standardisert og industrialisert produksjon – Effektiv logistikk langs hele verdikjeden og i alle faser – God bruk av BIM og andre digitale verktøy – Systematisk ferdigstillelse – Lavt konfliktnivå Prosjekt Livsvitenskap består av et byggeprosjekt og brukerutstyrsprosjekt med henholdsvis kostnadsramme på 5,677 mrd. NOK og 1,141 mrd. NOK. Grunnarbeider er planlagt med oppstart 1. halvår 2019, mens planlagt ferdigstillelse av bygget er 2. halvår 2024.

Kontaktperson i Statsbygg: Per Roger Johansen E-post: PerRoger.Johansen@statsbygg.no

Mer informasjon om bygget finner du på Statsbygg sine sider her.