Livsvitenskapsbygget – Universitetet i Oslo

Statsbygg har fått i oppdrag å bygge Norges største universitetsbygg ved Universitetet i Oslo. Livsvitenskapsbygget skal gi realfagene og livsvitenskap, og i særdeleshet medisinsk og helsefaglig forskning, gode rammevilkår i fremtiden. Byggestart er planlagt i første halvdel av 2019. Før byggestart må kontraktstrategi, oppdeling av entrepriser og konkurransegrunnlag på plass. Prosjektet ønsker  å sette nye standarder for utvikling og innovasjon i bransjen. Samlet kostnadsramme for livsvitenskapsbygget og brukerutstyr er omlag 6,8 milliarder kroner.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Prosedyre

Anbudskonkurranse

Ansvarlig pådriver

Harald Aas

Harald Aas

Innovasjonspådriver stat

harald.aas@lup.no
920 81 670

Om anskaffelsen

Prosess

Behovskartlegging

Statsbygg så behovet for en dialog om mulighetene som ligger i ulike entrepriseformer.

23.4.2018 Markedsdialog

Statsbygg ønsket dialog med markedet på hvordan prosjektet kan få en god og tidlig utnyttelse av entreprenørkompetanse. I denne runden handler det primært om overordnet kontraktstrategi og hvordan en oppdeling av prosjektet i egnete entreprisepakker best kan treffe et velfungerende marked.

Les mer

Mandag 23. april var det markedsdialog på Bjørvika konferansesenter og 1:1 møter ble gjennomført 7-9 mai. 2018 Innsikten herfra ble innarbeidet i konkurransegrunnlaget.

14.9.2018 Konkurranse - Totalentreprise med samspill

Statsbygg lyste ut konkurranse på K201 grunnarbeider, råbygg og tett bygg totalentreprise med samspill med tilbudsfrist 14/9-2018.

Les mer

Utlysningen på DOFFIN her.

Samspillet vil foregå delvis samtidig og i integrert samspill med de andre kontraktene vist i tabellen nedenfor. Målet med samspillet er at dette skal ende opp i en utførelseskontrakt for hver av de nevnte kontraktene. Dersom partene ikke enes om en utførelseskontrakt vil byggherren kunne gå ut i markedet for å kontrahere andre utførende. Det kan bli aktuelt å dele opp utførelseskontrakten i flere deler. F.eks. kan det bli aktuelt å inngå avtale om utførelse av grunnarbeider før man har tatt stilling til utførelsen av råbygget. Statsbygg vil ta stilling til om og hvordan man vil dele opp kontraktene i løpet av samspillsfasen, etter at en felles fremdriftsplan er blitt driftsplan er utarbeidet.

20.2.2019 Kontraktsinngåelse totalentreprise med samspill

Vinner av konkurransen ble HENT AS og ble publisert 20.2.2019

Les mer