Prosessbistand til arbeid med stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) legger opp til en åpen og involverende prosess i stortingsmeldingsarbeidet om innovasjon i offentlig sektor. I den forbindelse ønsker departementet å anskaffe prosessbistand fra leverandørmarkedet.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Om anskaffelsen

Prosess

Behovskartlegging og prosjektorganisering

KMD har nedsatt en tverrfaglig arbeidsgruppe med representanter fra ulike avdelinger. Denne gruppen har kartlagt eget behov og mulig organisering av prosessen, og har basert på dette kommet fram til at de har behov for å anskaffe prosesstøtte til arbeidet med stortingsmeldingen. Innkjøpskompetanse er koblet på prosjektet gjennom Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.

Dialog med markedet

KMD ønsker å anskaffe bistand til gjennomføringen av en involverende og inkluderende prosess. De er imidlertid åpne for at dette kan gjennomføres på mange ulike måter, og har derfor valgt å invitere markedet til dialog om hvordan dette kan gjennomføres. Det ble gjennomført et dialogmøte 22.03 med nærmere 35 deltakere. Leverandørene har videre fått anledning til å gi skriftlige innspill og det gjennomføres i uke 15 en-til-en møter.

Gjennomføring av konkurransen

KMD gjennomførte våren 2018 en åpen anbudskonkurranse. Innspillene fra dialogfasen dannet grunnlag for konkurransen. Departementet mottok i alt 14 tilbud. Halogen vant tilbudet med Rambøll og Tinkr som underleverandører.