StartOff – Overvåkning av kritisk infrastruktur

For å få best mulig oversikt over hendelser og oppgaver som krever oppmerksomhet har Ingeniørvesenet i Kristiansand kommune behov for et digitalt, enkelt overvåkingssystem av offentlig infrastruktur. Overvåkning av kritisk infrastruktur er et StartOff prosjekt som gjennomføres med støtte av LUP i oppstartsfasen.

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Stig Bang-Andersen

Stig Bang-Andersen

Innovasjonspådriver Sør- og Vestlandet

sba@nho.no
+47 450 00 910

Prosess

Foreslå offentlige utfordringer som bør løses

Alle prosjekter startet med en henvendelse rettet mot offentlige innkjøpere som sender inn en prosjektskisse som beskriver den utfordringen de ønsker at oppstartselskapene løser.

Kunngjøre utfordringen

Oppdraget kunngjøres på Doffin med et konkurransegrunnlag og en behovsbeskrivelse. Utlysningen distribueres i sosiale medier og direkte mot oppstartsmiljøer

Sende inn idéskisse

Alle som ønsker det kan levere sine forslag og inntil seks leverandører inviteres til forhandlinger.

Utforske alternativer

Tre leverandører får tilbud om å videreutvikle sine forslag i dialog med oppdragsgiver over tre uker. Leverandører som er med i denne fasen honoreres delvis for utviklingen.

Utvikle løsningen

Etter tre uker presenteres forslagene for oppdragsgiver og én leverandør får ytterligere 15 uker til å lage en minimumsløsning (MVP = Minimal Viable Solution. Leverandøren som er med i denne fasen honoreres delvis for utviklingen.

Demonstrere resultatet

Etter 15 uker presenterer leverandøren sin løsning for oppdragsgiver. Veien videre avhenger av hvor anskaffelsesklar løsningen på dette tidspunktet. Leverandøren får også en anledning til å demonstrere resultatet overfor offentlige innkjøpere, utviklingsaktører og potensielle investorer. Målet for alle StartOff prosjekter er at den offentlige innkjøperen skal kjøpe løsningen i etterkant og med det bli en viktig første kunde som kan utgjøre grunnlaget for videre salg og næringsvekst.

Om anskaffelsen

Ingeniørvesenet har beredskapsansvar for å ivareta byens kritiske infrastruktur. Dette handler blant annet om ha kontroll på snø, flom, overvann, lekkasjer på vann -og avløpsnett samt skader på vei – og bygningsstruktur, eller for eksempel strøing og brøyting. Ved hendelser må personell kalles ut. Det er et ressurskrevende arbeid og ofte kreves det jevnlige inspeksjoner av de faktiske forhold.

Mer om behovet

I denne StartOff-anskaffelsen ønsker Ingeniørvesenet å kunne hente, synliggjøre og benytte data fra deres lavkost-sensorer og eksisterende sensorbasert driftsinformasjon, slik de kan treffe best mulig beslutninger for å håndtere de hendelser og situasjoner som oppstår. De ønsker innovasjon for en digital utbyggbar løsning som kan tyde de ulike sensorbaserte data fra organisasjonenes ulike kilder, i et synlig digitalt instrument for pc, nettbrett og mobil.

Løsningen i må kunne være skalerbar og utbyggbar for kommunens mange avdelinger og driftsoppgaver.

Markedsmuligheten

Ingeniørvesenet har en klar målsetning om at prosjektet skal resultere i konkrete kjøp videre. Som en anskaffelse i StartOff får de som oppdragsgiver bistand til veien videre. Samtidig får leverandøren som blir valgt tilbud om kompetanse innen «Skalering i offentlig sektor». Her er formålet å stimulere til videre anskaffelser av den utviklede løsningen, fra andre offentlige aktører.

Behovene er ikke unike for Kristiansand og det er mye å spare i kommune-Norge ved å få på plass løsninger som gir best mulig beslutningsgrunnlag for å ivareta sikkerhet og verdier. Løsningen som skal utvikles har derfor potensiale til å nå langt flere kommuner enn Kristiansand

Les mer om prosjektet på StartOff sine egne hjemmesider

Om StartOff

StartOff er et rammeverk for gjennomføring av oppstartsvennlige anskaffelser. StartOff bistår med systematisert prosess, veiledning og støtte til oppdragsgiver og leverandør underveis.
Mer om StartOff

Bli med i konkurransen om utviklingsmidlene!