Nytt passivhus-sykehus i Kirkenes

Finnmarkssykehuset HF skulle bygge nytt sykehus i Kirkenes, fordi sykehusbygget ikke lenger var egnet til moderne sykehusdrift etter 50 års drift.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Resultater

Passivhus-sykehus
# 1
i Norge
Med moduler og energieffektivisering spares flere
100
millioner kroner

Om anskaffelsen

Prosess

Vurdere behov

Det eksisterende sykehusbygget hadde vært i bruk de siste 50 år, og var ikke lenger egnet til moderne sykehusdrift. Mange om- og påbygginger hadde etter hvert gjort sykehusbygningene lite rasjonelle og de var til dels i dårlig teknisk stand.

Les mer

Det lå dårlig til rette for videre utvikling av bygningene for dagens og morgendagens krav til god sykehusdrift. Det er derfor konkludert med å bygge nytt sykehus og avhende eksisterende bygninger. Klarsignal for å sette i gang detaljplanlegging og bygging ble gitt i desember 2013. Det skulle bygges 20.000 kvm nytt sykehus i Kirkenes, med Finnmarkssykehuset HF som byggherre.

Planlegge og organisere

Prosjekteier og byggherre er Finnmarkssykehuset HF. Det ble opprettet en prosjektorganisasjon med styringsgruppe ledet av adm. dir. ved Finnmarkssykehuset HF og med en rekke medvirkningsgrupper ved sykehuset som deltar i planleggingen.

Les mer

Videre ble prosjektledelse engasjert til Hospitalitet AS, som og stod også for programmering og utredning fram til vedtak om utbygging. Til prosjektering engasjerte de Momentum Arkitekter AS, BOARCH arkitekter AS og Nor-consult AS som rådgivende ingeniører.

Prosjekteier innledet samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling om innovative offentlige anskaffelser. Behovet for dialog gjaldt særlig for tilbakemelding på kontrahering og entrepriseform, og behovet for innovasjon gjaldt utfordringer knyttet til prosjektstyring – kvalitet, kostnad og tid, byggeprosessen måtte skje raskt. Oppdragsgiver var også opptatt av at leverandørene måtte etablere samarbeid for å kunne levere.

 

Dialog

Formålet med dialogkonferansene var å etablere en tidlig dialog med markedet for å presentere prosjektets behov nærmere, for å informere markedet og få markedets umiddelbarere respons på behovet og på prosjektets spesielle utfordringer.

Les mer

Det ble gjennomført tre dialogaktiviteter; dialogkonferanse i Tromsø 31. mars og en-til-en-møter i Kirkenes (8. april) og i Oslo (9. april), begge i 2014. «En-til-en»–møter , er møter med prosjektledelsen på «tomannshånd». 14 representanter for ni bedrifter møtte på Tromsø–konferansen.

I forkant av dialogaktivitetene med oppdragsgiver ble det av Leverandørutviklingsprogrammet, i samarbeid med NHO Finnmark, gjennomført en workshop for interesserte leverandører til Nye Kirkenes sykehus, for kompetanseheving i offentlige anbud og dialogprosesser. Denne aktiviteten førte til at flere lokale leverandører leverte tilbud og/eller ble med som underleverandører. De fikk innsikt i hvordan de kunne benytte dialogfasen og posisjonere seg inn mot kommende konkurranser.

Gjennomføre konkurranse

Anbudet for to av entreprisene ble lagt ut 29. april 2014 med frist 2. juni 2014. Til grunn lå en byggherrestyrt entreprise.

Les mer

Her ble plan 1 i sykehuset lagt ut som en totalentreprise, mens sykehusbygget over plan 1 skulle utføres som fabrikkfremstilt seksjonsbygg (modulbygg). De to hovedkontraktene gikk til Kirkenes Byggservice AS (B02 – grunnplanet) og Cadolto Fertiggebäude GMBH (B03 – plan 2-4 seksjonsbygging i Tyskland).