Ny barneskole på Skjervøy

Skolebygget til Skjervøy barneskole er gammelt og tilfredsstiller hverken dagens behov eller krav på flere
områder. Politikerne i Skjervøy har initiert en innovativ anskaffelsesprosess for å legge til rette for at fremtidens
skole med uteområde blir både bedre, mer helhetlig og hensiktsmessig enn dagens løsning.

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Kjersti Granaasen

Kjersti Granaasen

Innovasjonspådriver Østlandet

kjersti.granaasen@lup.no
480 52 856

Om anskaffelsen

Prosess

Prosjektstart

Skjervøy kommune starter en behovsdrevet innovasjonsprosess med mål om å løse utfordringer og tilrettelegge for innovasjon knyttet til den nye barneskolen på Skjervøy.

Les mer

For å ta riktige beslutninger om prosjektet trenger kommunens ledelse å skaffe  mer kunnskap om, og bedre innsikt i, behovene og mulighetene knyttet til renovering eller nybygg av Skjervøy barneskole.

Målet er å tilpasse skolen til moderne undervisningsmetoder og nødvendige administrasjonsarealer. Punkter som administrasjonen trenger mer kunnskap om er:

 1. Identifisere og verifisere reelle behov: Det er viktig å kartlegge nøyaktig hva skolen trenger for å møte dagens og fremtidens krav.
 2. Lokale fortrinn og ressurser: Bygge på lokale styrker og ressurser for å skape en optimal skole.
 3. Åpne opp for nye muligheter: Innovasjonsrommet må utforskes, og nye løsninger som også tar hensyn til klima- og miljøkrav bør vurderes.
 4. Nyskapende tenkning: Inspirere til kreativitet og annerledes tilnærminger.
 5. Samhandling: Fremme samarbeid mellom kommune, innbyggere og næringsliv.
 6. Engasjement og eierskap: Involvere alle relevante parter og skape felles forståelse og visjon.
 7. Teamarbeid: Sammensetningen av teamet skal bidra til å nå kommunens mål.
 8. Minimere risiko: Utvikle treffsikre løsninger som møter lokalsamfunnets behov nå og i fremtiden.
 9. Bærekraft og sirkulærøkonomi: Fokus på miljøvennlige løsninger.
 10. Prisestimat og politiske beslutninger: Utarbeide grove kostnadsestimater og vurdere driftskostnader.

Engasjere ekstern prosjekt-/prosessveileder

LUP bistår Skjervøy kommune med veiledning gjennom den innovative anskaffelsesprosessen.

Skjervøy kommune har i tillegg behov for bistand til å opparbeide et kunnskapsgrunnlag for å velge retning/konsept for den nye barneskolen. Arbeidet utføres av et konsortie av bedrifter under ledelse av Plenum Tjenestedesign AS. 

Les mer

I tillegg til å opparbeide et kunnskapsgrunnlag har administrasjonen behov for å sikre god forankring på tvers i kommunal organisasjon, i lokalsamfunnet og hos lokale nærings- og frivillighetsaktører, samt utløse både engasjement og kreativitet. Å visualisere og kommunisere muligheter/løsninger ut til brukere, publikum og beslutningstakere er viktig.

Prosessleder skal også jobbe i tett dialog med kommunens prosjektgruppe,  styringsgruppe og kommunens interne koordinator /prosjektleder.

Etterspørsel etter prosjekt-/prosessleder for innsikts- og idefasen ble gjennomført i en konkurranse. Denne ble vunnet av konsortie bestående av Plenum, NIELSTORP+ arkitekter og Andre Krause arkitektur i regi av Plenum Tjenestedesign AS 

 

 

 

Behov

Skolebygget til Skjervøy barneskole er gammelt og tilfredsstiller hverken dagens behov eller krav på flere områder. Det er behov for at fremtidens skole med uteområde blir både bedre, mer helhetlig og hensiktsmessig enn dagens løsning.

Les mer

Innledningsvis er disse behovene blant de identifiserte:

 1. Tilpasning til moderne undervisningsmetoder: Skolen må kunne tilrettelegge for nye undervisningsformer og teknologiske løsninger. Dette kan inkludere fleksible læringsområder, digitale ressurser og tilpasning til ulike læringsstiler.
 2. Optimalisering av areal- og funksjonsprogram: Det er viktig å finne den rette balansen mellom undervisningsarealer, administrasjon, fellesområder og spesialrom. Skolen må kunne tilby et godt læringsmiljø for elevene og effektive arbeidsforhold for lærere og ansatte.
 3. Samlokalisering med svømmehall: Vurdering av muligheten for å samlokalisere den nye barneskolen med svømmehallen er nødvendig. Dette kan gi synergier og bedre utnyttelse av fasilitetene.
 4. Flerbruk av skolebygget: Undersøkelse av hvordan skolebygget kan brukes til andre formål utenfor skoletiden. Dette kan inkludere kulturarrangementer, fritidsaktiviteter eller andre samfunnstjenester.
 5. Identifisering av ytterligere behov/muligheter: Gjennom en innovasjonsprosess bør kommunen identifisere eventuelle andre behov eller muligheter som kan bidra til å optimalisere den nye barneskolen.

Det er viktig at disse behovene blir grundig vurdert for å sikre at den nye skolen blir en god og funksjonell læringsarena for fremtidige generasjoner.

Elevene involveres og utfordres

Elevene på 5. til 10. trinn på Skjervøy barneskole ble gitt en Minecraftutfordring for å skape framtidens barneskole.

Les mer

Sammen med kommunen ga Plenum, NIELSTORP+ arkitekter og Andre Krause arkitektur elevene en Minecraftutfordring om å skape framtidens barneskole.

Ni klasser konkurrerte om å skape framtidens barneskole på Skjervøy. To vinnere ble kåret. Premien var pizza til hele klassen.

Se ideer til den nye barneskolen på Skjervøy – Plenum tjenestedesign

Dette er kriteriene forslagene ble vurdert etter:

1. Hvordan ser skolen ut på utsiden?

Hvor fint er bygget? Se også skolen i sammenheng med svømmehallen og gymsalen. Hvordan er bygningene plassert? Hvilke farger og materialer er det? Er det noe spesielt som gjør skolen unik?

2. Hvordan ser skolen ut inne?

Hvilke rom har skolen? Kan rommene brukes til flere aktiviteter? Er det lett å finne fram og gå rundt på skolen?

3. Uteområder, veier og adkomster

Hvordan ser uteområdet ut og hva finnes her? Hvordan er uteområdet tilpasset sommer og vinteraktiviteter? Hvordan er det for gående å komme til skolen? Hvordan er det for kjørende å komme til skolen?

4. Natur, kultur og historie

Hvordan er naturen, havet og dyrelivet inkludert i skolen? Viser skolen noe om historien og kulturen på Skjervøy?

5. Miljøvennlig

Hvordan kan skolen spare penger på strøm? Er det gjenbrukt noen materialer fra den gamle skolen eller andre bygg i området? Kan skolen brukes av andre folk, for eksempel turister eller idrettslag?

6. FNs bærekraftsmål

Hvordan passer framtidens skole på Skjervøy inn i FNs bærekraftsmål.

 

Innbyggerinvolvering

Innbyggere, næringsliv, frivillige lag og foreninger og andre interesserte inviteres med til å forme den nye barneskolen på Skjervøy.

Les mer

Se invitasjon på kommunens sider.

Idekonsept

Idekonsept utvikles og vil vurderes for videre for testing våren 2024.

Lenke til kommunens egne nettsider om prosjektet

Mer detaljer om prosjektet finnes på kommunens egne sider

Les mer