Materialbruk nytt terminalbygg T2

Utbyggingen av den nye terminalen på Gardermoen er ett av de mest omfattende byggeprosjektene i Norge. Endelig ferdigstillelse er lagt til 2017. Utfordringene for prosjektorganisasjonen gjaldt hva markedet for tre, glass og fasader kunne tilby.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Resultater

Tatt innovative anskaffelser i bruk
Oslo Lufthavn har benyttet metoden også ved senere anskaffelser
Bedre oversikt over mulige løsninger
Det er funnet nye løsninger som prosjekterende ikke tidligere var klar over, eller som det er i tilfellet med bruk av tre, som ikke tidligere har vært forsket på.
Kvalitet og funksjon over forventning
På glass og fasader ser det ut til at kvaliteten på sluttproduktet vil være over det man opprinnelig hadde forventet, og over den funksjonelle beskrivelse som i dag ligger i kravspesifikasjonen.

Om anskaffelsen

Prosess

Vurdere behov

Det var viktig å få oversikt over hva leverandørmarkedet kunne tilby. Innenfor bruk av tre handlet dette særlig om brannfare og akustikk i bygget, og om tre ville være tilstrekkelig vedlikeholdsfritt. Når det gjelder glass og fasader, var det særlig viktig å få avklaringer med tanke på energiløsninger.

Planlegge og organisere

I starten ble det etablert kontakt med flere leverandører som potensielt kunne bidra til bedre forståelse av hvilke muligheter som fantes i markedet. Dette, og planlegging og gjennomføring av dialogkonferansen, ble gjort i samarbeid mellom programmet og prosjektorganisasjonen

Dialog med markedet

På dialogkonferansen på tre deltok 16 bedrifter med til sammen 28 deltagere.

Les mer

For glass og fasader ble det først gjennomført et møte med glassbransjeforeningen og noen utvalgte sentrale aktører innenfor markedet for å diskutere mulige løsninger. Med dette som utgangspunkt ble det arrangert en åpen dialogkonferanse med leverandører, som samlet 25 bedrifter med til sammen 38 deltagere.

Gjennomføre konkurranse

Innspill fra leverandører ble benyttet som grunnlag i kravspesifikasjonen ved videre innkjøp. I bestillingene som gikk ut har man således fått mulighet til å lage funksjonsbeskrivelser

Les mer

Det er inngått kontrakt med entreprenør på flere ulike detaljprosjekter på ulike steder i det nye bygget, der glassleverandør leverer løsninger som til dels overoppfyller de opprinnelige forventningene og minimumskravene
i konkurranseutlysningen.

En mer omfattende prosess gikk forut for bestillingen når det gjelder tre. En forskningsrapport fra Treteknisk institutt ble en del av grunnlaget for utlysningen på entreprisen for innvendige arbeider i Pir nord. Resultatet av denne utlysningen kommer sommeren 2014.