Fleksibelt, «grønt» leilighetsbygg

I prosjektet Husstøyl er det behov for å bygge et bærekraftig, fleksibelt leilighetsbygg for utleie. Utleieboliger er mangelvare i Kviteseid. Det er for tiden ingen ledige hus til salgs eller leie i nærheten til Kviteseid sentrum. Som et ledd i kommunens arbeid med miljøforbedringstiltak og bostedpolitikk ønsker de å utvikle enkle, miljøvennlige, energieffektive og moderne boenheter i massivtre. Tanken er at bofellesskapet skal tilbys til personer som ikke ønsker å kjøpe eller bygge hus før man har prøvd å bo i kommunen.

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver Infrastruktur

cecilie.m.endresen@lup.no
997 02 688

Om anskaffelsen

Prosess

Behov

I prosjektet Husstøyl er det behov for å bygge et bærekraftig, fleksibelt leilighetsbygg for utleie.

Les mer

Det er ein føresetnad at bygget blir bygt i tre og kommunen ser gjerne at massivtre blir bruka og at det er kriteriene for passivhusstandard som ligg til grunn. Vi ynskjer å sjå på mogelegheitene for jordvarme og oppvarming via solcellepanel.  I tillegg til å dekke kommunen sitt behov for uteleigebustadar er det eit ynskje om at bygget gje ein signaleffekt både innan funksjonalitet, design og energiforbruk.  Bygget kan brukast til fleire funksjonar. Det kan vera som ein sosial møtestad for dei som leiger, ekstra soverom for gjester eller for utleige  til turistar. Kommunen vil òg vurdere eit eventuelt kommunalt kontor.  Det skal leggast til rette for lading av el-bilar og ein ser for seg utleige av el-bilar til dei som leiger leilegheit, kommunalt tilsette eller næringslivet i Kviteseid. Det skal utarbeidast fleire parkeringsplassar på kommunal grunn som kan disponerast av leigetakarane.

Dialog

Kviteseid kommune ønsker å komme i en tidlig dialog om prosjektene leilighetsprosjektet Husstøyl og rehabilitering av Kviteseid skole, og inviterer til dialogkonferanse 22.mai 2017.
Iom at det i prosjektet Husstøyl er en forutsetning at det skal bygges i tre, er det ønskelig at leverandører som har en intensjon om å delta i konkurransen i dette prosjektet deltar på konferansen «Bygg i tre» som arrangeres samme dag, på samme sted - i forkant av dialogkonferansen.

Les mer

På bakgrunn av denne åpne dialogkonferansen inviteres leverandører til å komme med ideer og forslag til hvordan Kviteseid kommune best kan løse sine behov. Målet er å få mest mulig kunnskap om mulighetsrommet og alternative løsninger som finnes i markedet.

Invitasjon til dialogen er kunngjort på Doffin, og markedsføres på kommunens nettsider, sosiale medier og nettverk. Leverandørutviklingsprogrammet bidrar med spredning av invitasjonen i vårt nettverk til relevante bransjer, i digitale kanaler og andre kontaktflater.

Iom at det i prosjektet Husstøyl er en forutsetning at det skal bygges i tre, er det ønskelig at leverandører som har en intensjon om å delta i konkurransen i dette prosjektet deltar på konferansen «Bygg i tre» som er samme dag,  før Kviteseid kommune sin dialogkonferanse. Det vil være et krav om å ha kompetanse i å bygge i tre i dette prosjektet, og deltagelse denne dagen vil kunne være en del av det å oppfylle det kravet. Konferansen vil være på samme sted som dialogkonferansen, og det vil her være mulighet for også å møte andre kommuner i Vest-Telemark som har ambisjoner om å bygge i tre i fremtiden. Mer informasjon og påmelding til «Bygg i Tre»- konferansen.

 

 

 

Konkurranse - arkitekt

I løpet av vår 2018 er det utlyst en arkitektkonkurranse som BGM arkitekter vant.

Les mer

Arkitektskisse er nå utarbeidet og utlysning av konkurransegrunnlaget for byggingen av Husstøyl utarbeides.