Ny bru til Finnøya i Møre og Romsdal fylke

Finnøya er knyttet til fastlandet via den relativt nyetablerte fastlandsforbindelsen «Nordøyveien» og øya Harøy. Mellom Harøy og Finnøya finner vi en lang molo og en liten bru – denne brua har imidlertid så store skader at den må byttes ut. Den tradisjonelle metoden for å bygge en ny bru er anslått til å ta omtrent 3–4 måneder.

Møre og Romsdal fylkeskommune har initiert en innovativ anskaffelsesprosess for å finne mulige løsninger knyttet til anskaffelsen av en ny bru til Finnøya.

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Kjersti Granaasen

Kjersti Granaasen

Innovasjonspådriver Østlandet

kjersti.granaasen@lup.no
480 52 856

Om anskaffelsen

Prosess

Prosjektstart

Vinteren 2023 initierte Møre og Romsdal Fylkeskommune en prosess for å utforske om innovativ anskaffelse kunne være en mulig løsning for anskaffelsen av en ny bru til Finnøya.

Les mer

Prosjektet skal skal gjennomføres på en måte som tidlig involverer ulike aktører, brukere og fageksperter.

Engasjere ekstern prosjekt-/prosessveileder

LUP bistår Møre og Romsdal fylkeskommune veiledning av innovativ anskaffelsesprosess.

Til planleggings-/ og prosjekteringsfasen hadde MRFK et behov for prosjekt-/prosessleder med kompetanse på innovativ anskaffelsesprosess. Etterspørsel etter prosjekt-/ prosessleder ble gjennomført innenfor fylkeskommunens rammeavtaler.

Les mer

Fylkeskommunens behov innledningsvis var å engasjere en prosjekt-/ prosessleder som kunne knytte til seg og benytte annen fagkunnskap, både internt og eksternt.

Avtaleinngåelsen ble gjort med Multiconsult på grunnlag av deres kompetanse.

Multiconsult har ansvar for å planlegge for og gjennomføre de første trinnene i den innovative anskaffelsesprosessen. Dette inkluderer å etablere prosjektet ved å involvere nødvendig og relevant personell og kompetanse. Videre vil de sammen med fylkeskommunens egne ressurser sette mål for prosjektet, avklare behov, bidra til dialog med leverandører og fagmiljøer gjennom dialogaktiviteter før konkurransen utlyses.

I tillegg har Multiconsult bistått med enkle utredninger knyttet til kostnader og muligheter for gjennomføring av de ulike alternativene som ble skissert i medvirkningsprosessen med brukere og andre interessenter.

Behov

Det er behov for å reetablere en ny bru som gir øysamfunnet forutsigbar kontakt med fastlandet, og en løsning i byggefasen som hindrer at veien blir stengt i lengre perioder.

Les mer

Utover behovet for en ny bru og en løsning som minimerer trafikkforstyrrelser under byggeprosessen, er det også et ønske å unngå interimsløsninger som krever store sjøfyllinger i det verneverdige området øst for brua.

Veien med brua fungerer som hovedadkomst for både industri og innbyggere på Finnøya, og det er derfor avgjørende at byggeprosessen tar hensyn til dette.

I tillegg har fylkeskommunene et ansvar for å bidra til å nå bærekraftsmålene. Derfor søker de en fremgangsmåte som tar høyde for både den nye bruens gjennomføring og eventuelle innovative løsninger.

Medvirkningsprosess

Når arbeidet med brua gjennomføres vil det påvirke hverdagen til de fleste. Det er derfor viktig at lokalsamfunnet er godt orientert og involvert.

Les mer

Sommeren 2023 ble benyttet til å planlegge en medvirkningsprosess med brukere og andre interessenter.  Det ble jobbet mye med hva som ville være viktig å få informasjon om.  Sommeren ble brukt til å komme i kontakt med aktuelle deltakere i medvirkningsprosessen, og drøfte hva det var aller viktigst at man fikk informasjon om i disse møtene.

Det ble deretter gjennomført 2 medvirknings-møter med henholdsvis næringslivet og offentlige etater som skole og oppvekst, brannvesen, helsevesen mm. 6. og 7. september.

Begge dialogmøtene var lagt opp slik:

  • Introduksjon – hensikt med møtet og informasjon om prosjektet
  • Presentasjon av deltakere
  • Deltakerne presenterte det de oppfattet som sentrale problemstillinger og delte også annen informasjon
  • Gjensidig utveksling / diskusjon
  • Informasjon om videre arbeid

Etter møtene ble det gjennomført befaringer – som mange valgte å delta på.

Alle innspill ble notert ned – og alle deltakerne fikk anledning til å kommentere referatet før disse ble sendt ut som endelig (ett fra hvert møte).

I møtene deltok henholdsvis 14 representanter for det offentlige og 7 fra de lokale næringslivet  og en fra småbåtlaget som også er interessent. Det kan nevnes at etter åpningen av Nordøyveien, så har trafikk-mengden økt betydelig, mye på grunn av turisme.

Stemningen i møtene var god, deltakerne var godt forberedt og delte informasjon og innsikt på en svært konstruktiv måte. Dialogmøtene sammen med fysisk befaring på brustedet var en nyttig erfaring. Man fikk supplerende informasjon om historikk, om den generelle tilstanden på veiforbindelsen og om hva som er viktig for dem som er avhengig av veien.

I møtet ble et nytt alternativ løftet opp fra beboerne og næringsliv, ved et ønske om at brua kunne plasseres på et helt nytt sted. I etterkant av møtet er det derfor arbeidet med å sammenlikne de ulike alternativene.

Regulering

En usikkerhet knyttet til prosjektet har vært om det ville være behov for en reguleringsplan. Dette ville eventuelt kunne forsinke prosjektet.

Les mer

Etter å ha gjort nøye vurderinger av de ulike alternativene, oppstod behovet for en avklaring med Ålesund kommune. Kommunen er den instansen som avgjør behovet for regulering. Dette møtet fant sted i slutten av november.

Konklusjonen fra møtet var at de ulike alternativene sannsynligvis vil kreve regulering. Imidlertid vil det lokale alternativet medføre en lengre og mer krevende prosess, noe som trolig ikke er gjennomførbart innenfor prosjektets tidsramme.

Det som anses som komplekst i denne sammenhengen, er grensesnittet mellom de ulike leddene i leverandørkjeden. Dette inkluderer behovet for miljøkartlegging, prosjekteringstjenester, kontakt med andre offentlige etater og selve gjennomføringen av prosjektet.

Ved årsskiftet 2023/2024 er situasjonen at det vil være nødvendig med betydelig arbeid knyttet til prosjektering og regulering.