Driftsportal for styring av lys, varme, ventilasjon og sikring av bygg

Stavanger kommune ønsket å samle alle tekniske systemer i en ny driftssentral. Anskaffelsen ble lagt på is, fordi eksterne konsulenter estimerte 40 mill i kostnader. Gjennom en innovativ offentlige anskaffelsesprosess endte kostnaden på kun 1,25 mill.

Sist oppdatert

Resultater

Investeringer 2015
1,25 millioner
mot tidligere estimerte 40 millioner
Økonomisk gevinst
9–24 millioner
gjennom redusert energiforbruk

Om anskaffelsen

Prosess

Vurdere behov

Stavanger kommune ønsket å etablere en ny driftssentral som skal styre flere av kommunens tekniske systemer. Sentralen skal bidra til mer effektiv drift av kommunen og energibesparelse

Planlegge og organisere

Kommunen utarbeidet en beskrivelse av hvilke systemer sentralen skulle drifte og leverandørutfordringer.

Les mer

En innovativ anskaffelsesprosess ble forankret i egen organisasjon.

Kommunen satt sammen en tverrfaglig arbeidsgruppe for å arbeide med anskaffelsen.

Kommunen søkte bistand i aktuelle fagmiljøer og Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Dialog med markedet

Høsten 2010 ble det gjennomført en åpen dialogkonferanse med representanter for 22 leverandører og aktuelle bransjer.

Les mer

Her presenterte kommunen hvilke tekniske systemer og funksjonsbehov den ønsket ivaretatt – m.a.o. leverandørutfordringene.

Dialogkonferansen ble kunngjort på Doffin, invitasjonen ble markedsført via kommunens hjemmeside og invitasjonen gikk ut til relevante bransjefora.

Kommunen ønsket ytterligere kunnskap om hva markedet kunne levere og inviterte leverandørene til en-til-en møter, der åtte leverandører presenterte sine løsningsforslag.

Gjennomføre konkurranser

Stavanger kommune brukte noe tid internt på å forberede konkurransen, bl.a. i forbindelse med å hente ut data som trengtes for anskaffelsen. Konkurransen ble gjennomført høsten 2013, med kåring av vinner våren 2014 – Stavangerbedriften F5 IT.