Digital innbyggerdialog – webløsning

Skien kommune ønsker å forbedre informasjonen til, og dialogen med, Skiens innbyggere og skal anskaffe ny webløsning(er). Det er ikke definert hva som skal anskaffes (nettside, apper, etc). Skien kommune ønsker å etablere en dialog med leverandørmarkedet, for å få innspill til mulige løsninger og tilgjengelig teknologi som oppfyller behovet best mulig og/eller som kan utvikles.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver Infrastruktur

cecilie.m.endresen@lup.no
997 02 688

Prosess

Behovskartlegging

Kommunen har i dag et lite bevisst forhold til hvem de digitale tjenestene er til for digitalt, og hvordan man best mulig retter seg mot de ulike målgruppene. Kommunen presenterer seg på lik måte for våre unge innbyggere som for våre eldre innbyggere. På tross av at man vet at det er store forskjeller i hvordan disse gruppene orienterer seg, finner informasjon og benytter digitale tjenester.

Det er gjennomført kartleggingssamtaler på tvers i Skien kommune, med hovedvekt på de funksjonene som sitter tettest på innbyggerne. En grov oppsummering av disse samtalene indikerer at vårt behov i hovedsak er:

Les mer
 1. Kommunen har et bredt tjenestetilbud, og det fører med seg et utømmelig informasjonsbehov. Dette dreiser seg gjerne om statisk informasjon om tjenestetilbud, men også mer dynamisk informasjon som må nå raskt ut, slik som nyheter, endringsmeldinger og beredskapsinformasjon.
 2. Kommunen har et stort antall digitale tjenester som ikke nødvendigvis presenteres på en logisk måte, på Skien kommunes nettside. Som et eksempel, må en foresatt med barn i skolen benytte tre ulike løsninger for å ivareta fraværsmeldinger, SFO og ukeplaner. Det er ingen logisk inngang til dette på dagens sider. Vår utfordring knyttet til dette er at med digitaliseringen, har vi et høyt antall digitale tjenester og vi antar at volumet bare vil vokse. Vi har behov for et godt presentasjonslag med en logisk oppbygging for kommunens målgrupper, for å sikre at vi når ut til innbyggere med vårt digitale tjenestetilbud.
 3. Kommunen har et behov for å markedsføre ulike tjenester, eksempelvis kulturtilbud, og ser at denne type innhold har andre behov for å nå målgrupper enn mer statiske informasjonssider. Eksempler på denne type sider vi har i dag er Bydelshus, Appelsinia, Ibsenbiblioteket, etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            En oppsummering av behovene er illustrert under i en behovsmatrise. Punktene er ikke uttømmende og er kun ment for å illustrere kompleksiteten av behov:
 • Et grensesnitt som kan ivareta informasjonsbehovet
  Informasjonen må «bo et sted».
 • Et grensesnitt som kan sikre at man har en markedsføringskanal
  Innhold må «bo et sted» og videre distribueres i sosiale medier
 • Et grensesnitt som kan presentere de digitale tjenestene til kommunen på en logisk og oversiktlig måte
  Det understrekes at det kun er inngangen til disse tjenestene som presenteres via et slikt grensesnitt. Jfr. Skien kommunes tjenesteplattform. Teknologien i tjenestene vil ligge i nivåene under (se figur 2).
 • Skjemaløsning
  Moderne og heldigital løsning med god prosessflyt.
 • Chatbot
  Moderne løsning bygget mest mulig rundt selvlærende teknologi.

Skien kommune har ikke tatt noen beslutning på på hva som skal anskaffes, og ønsker gjennom dialog med markedet å får innspill til løsninger som ivaretar de behovene som er kategorisert i punktene over, på best mulig måte.

Målgrupper:

Innbyggere: Unge, Foresatte, Voksne, Eldre
Næringsliv, Nye innbyggere og besøkende, Politikere, Media

Dialog

Skien kommune inviterer til dialogmøte i forbindelse med anskaffelse av webløsning(er). De ønsker dialog med markedet for å få innspill på behovet de har for å forbedre innbyggerdialogen og synliggjøre tjenestetilbudet til kommunen.

Les mer

Det inviteres til én til én-møter i uke 11 0g 12. En til en-møtene vil foregå digitalt via Teams.

Påmelding sendes til kristin.flatland@skien.kommune.no innen 8.mars. Se vedlagt invitasjon til dialogmøtene.