Videreføring av maritim satsing med nye 2,5 millioner kroner fra regjeringen

av Ida Laustsen

Som en del av maritim eksportstrategi, vil regjeringen bruke innovative offentlige anskaffelser til å styrke den norske maritime bransjen sin internasjonale posisjon. LUP fikk i 2023 2,5 millioner kroner for å styrke bransjens posisjon som ledende på nye, grønne maritime løsninger og tjenester, gjennom leverandørutvikling og innovative anskaffelser. Nå har vi fått fornyet oppdraget fra regjeringen for å bidra til grønn maritim eksport gjennom innovative anskaffelser og leverandørutvikling med 2,5 millioner i 2024.

Daglig leder i LUP Ingebjørg Harto og innovasjonspådriver Ida Laustsen, som har hatt ansvaret for den maritime satsingen i LUP.

– Maritim næring er en av våre viktigste eksportnæringer. Vi har skipsverft, skipsdesignere og rederier som utvikler banebrytende teknologi og selger den til hele verden. Når vi tildeler friske, øremerkede penger er målet å bidra til økt innovasjon og aktivitet som kan styrke eksporten ytterligere, sa daværende fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) om tildelingen i 2023.

– Skal norske leverandører eksportere sine løsninger, er de avhengig av å få teste her hjemme og da spiller offentlige innkjøpere en viktig rolle, sier Ingebjørg Harto, daglig leder i LUP.

Med dette som bakteppe ble det satt i gang en rekke aktiviteter i 2023 for å kartlegge hjemmemarkedet i maritim næring.

Aktiviteter i 2023

I 2023 hadde vi fokus på å kartlegge behov og kommende anskaffelser fra den maritime næringen. Vi har gjennomført følgende aktiviteter:

 • Kartlagt kommende offentlige anskaffelser og markedsmuligheter for maritim sektor i stort. Det offentlige skal kjøpe for 83 milliarder fra maritim industri de neste årene, med store investeringer i fartøy, teknologi, infrastruktur
 • Kartlagt kommende investeringer i havnene i Nord-Norge med investeringer for 7 milliarder i fartøy, kai, havn, anlegg, teknolog og infrastruktur
 • Rapport om Miljøvennlig tilbringertjeneste til sjøs. Kystverkets kontrakt for tilbringertjenesten utløper 31 mai 2026 med opsjon på ytterliggere to år. Samlet ramme for kontrakt er anslått til mellom 3,5 og 4,5 milliarder kroner over 10 år. Kystverket har i sine tildelingsbrev føringer for å bidra til oppfyllelse av klima- og miljømål. I denne kommende anskaffelsen er det potensiale for utslippskutt og store markedsmuligheter for norske bedrifter.
 • Erfaringsdelingsmøte hvor Statens vegvesen delte erfaringer fra den innovative anskaffelsen med prosedyren konkurransepreget dialog for drift av riksvegferjesambandet Lavik-Oppedal.  Prosjektet er et nytt steg for økt automatisering innen maritim sektor og overføringsverdien til andre innkjøpere er stor.
 • Omtalt seks løsninger utviklet gjennom prosjektet Framtidas hurtigbåter
 • Filmen Fremtidens ferjetransport må utvikles i samarbeid mellom bedrifter og offentlige virksomheter

Presentasjon av rapporter og funn fra undersøkelser 7. juni

Fredag 7. juni presenterer vi funn, rapporter og resultatet av arbeidet vi gjorde i 2023 i et digitalt arrangement. På  arrangementet får deltakerne høre om kommende anskaffelser, investeringer og diskusjon om hvordan vi kan skape gode hjemmemarkeder for bedriftene! Arrangementet er i regi av Leverandørutviklingsprogrammet (LUP), Norsk Industri og NHO Sjøfart. Se agendaen og meld deg på her.

Fornyet tillit i 2024

I mai i år kom nyheten om at LUP får tildelt ytterligere 2,5 millioner kroner for å jobbe videre med å legge til rette for mer og grønnere maritim eksport.

– Vi i Leverandørutviklingsprogrammet er stolte over å få fornyet tillit fra Regjeringen. I kunnskapsgrunnlaget kartla vi kommende anskaffelser for 83 milliarder kroner. Med så store investeringer er det flott at Regjeringen fortsetter satsingen på innovative anskaffelser og leverandørutvikling for å bygge et sterkt hjemmemarked, sier Ingebjørg Harto.

Aktiviteter 2024

Aktivitetene og arbeidet i 2024 bygger videre på behovet, innsikten og tilbakemeldingene vi har fått fra offentlige innkjøpere og leverandører i 2023.

– Flere la vekt på betydningen av møteplasser for de offentlige innkjøperne og for leverandørene, i tillegg til arenaer for kompetanse- og erfaringsdeling. Det er også potensiale for felles behov og anskaffelser, og dette er rett i kjerneoppgaven til LUP, sier innovasjonspådriver Ida Laustsen.

Vi gleder oss til å fortsette arbeidet, og blant aktiviteter vi skal gjennomføre i 2024 er:

 • Dialogkonferanser og leverandørkonferanser regionalt og nasjonalt for leverandører og innkjøpere
 • Etablering av flater og møteplasser for kompetanse- og erfaringsdeling
 • Kommunikasjonsmateriell og arbeid
 • Igangsette fellesanskaffelse(r) på felles behov, eksempelvis fartøy, infrastruktur havn og militært, autonomi og teknologi
 • Kartlegging gevinster og effekter for kommuner og offentlige virksomheter som er «early adopters» av innovative anskaffelser

Ta gjerne kontakt med oss i LUP på lup@lup.no om du og din virksomhet vil koble deg på arbeidet LUP gjør på det maritime!