Små kommuner og Leverandørutviklingsprogrammet

av Hilde Sætertrø

Telemarksforsking har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sett på små distriktskommuners deltakelse i innovasjonsvirkemidler, deriblant Leverandørutviklingsprogrammet (LUP). Funn og konklusjoner i undersøkelsen er lik det vi i LUP opplever og erfarer i samarbeid med mindre kommuner.

Telemarksforsking har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sett på små distriktskommuners deltakelse i innovasjonsvirkemidler, deriblant Leverandørutviklingsprogrammet (LUP). Funn og konklusjoner i undersøkelsen er lik det vi i LUP opplever og erfarer i samarbeid med mindre kommuner. Hele rapporten her

Oftest er det kapasitet og kompetanse til å drive innovasjonsprosesser som er hindringene, både til å gjennomføre disse «på egne ben» eller sammen med andre kommuner. Behovet for innovasjon og nye løsninger er derimot ikke mindre, og ofte med tilpasninger til «småkommune-behov» i løsninger som er utviklet av og for større kommuner.

Små kommuner bør anskaffe «siste nytt»

De mest banebrytende nye løsninger i kommunesektoren er det som oftest de største kommunene som initierer og setter i verk, så også med innovative anskaffelser med størst innovasjonshøyde. De mindre kommunene bør fokusere på å gjøre seg kjent med nye løsninger, anskaffe «siste nytt» og ha fokus på implementering og optimalisering av effekter. Det er også innovasjon (nyttiggjøre)!

Små kommuner bruker ikke anskaffelser strategisk

Undersøkelsen peker på noen årsaker til at små kommuner ikke har benyttet bistand fra LUP i så stor grad som større kommuner. Vi erfarer at hovedårsaken er den som nevnt over; kompetanse og kapasitet i egen kommune. For anskaffelser gir det «utslag i» at de ikke blir gjennomført som strategiske aktiviteter, og er dermed ikke nevnt i strategiske styringsdokumenter slik undersøkelsen slår fast. Eventuelt at slike styringsdokumenter som f.eks. anskaffelsesstrategi ikke finnes. Det igjen gjør at små kommuner ikke tar kontakt med oss i LUP for å få bistand til gjennomføring av (innovative) anskaffelser. LUP sin kapasitet er slik at vi så godt vi kan imøtekommer de som etterspør vår bistand, og når den ikke kommer fra små kommuner, blir heller ikke vår tid brukt så mye på dem.

Leverandørutviklingsprogrammet hjelper små kommuner

Dette vil ikke si at vi ikke hjelper små kommuner:

Vi har tatt initiativ til og koordinert flere nettverk for kommuner med fokus på innovative anskaffelser av bl.a. bygg, velferdsteknologi og digitale løsninger for øvrig. Her har det deltatt flere mindre kommuner. Nettverkene har bidratt til læring og erfaringsdeling på anskaffelser, og har ofte resultert i felles-anskaffelser eller felles-prosesser (felles-prosesser: flere behovseiere, f.eks. kommuner, samarbeider om kartlegging av behov, gjennomføring av markedsdialog, og erfaringsdeling på konkurransegjennomføring, men anskaffelsene gjøres «hver for seg»).

Små kommuner kan samarbeid mer om gjennomføring av offentlige anskaffelser

LUP har etter hvert opparbeidet seg betydelig kompetanse på det siste, og dette oppfordrer vi kommuner til å gjøre mer av. Vi ser at stadig flere etablerer samarbeid innen anskaffelser i regionene, og det er bra. LUP bistår med hjelp til alle til f.eks. gjennomføring av felles-prosesser, og utviklingen går i retning av flere slike. Jo flere som står «bak kravene» til nye eller bedre løsninger, jo mer motivert blir leverandørene til å utvikle. Slike samarbeid er også egnet til å spre innovasjoner. I tillegg mobiliserer LUP leverandørsiden til å invitere offentlige virksomheter til møteplasser for å fortelle om nye eller bedre løsninger som de kan kjøpe. Her må mindre kommuner delta! Vi har, og kommer også til å fortsette med, å bistå mindre kommuner enkeltvis når de tar kontakt. Vi har også flere «hjelpemidler» og verktøy, samt veiledning og eksempler, som alle kan bruke.

Penger til interne prosesser

Vi møter ofte på spørsmålet om økonomiske midler til økt kapasitet og kompetanse for gjennomføring av innovative anskaffelser. Skjønnsmidler og regionale forskningsfondsmidler er vel de som er mest nærliggende til slik bruk. Likevel er det for få lett tilgjengelig virkemidler som nettopp går til dette. Hvis vi skal få fart på økt bruk av innovative anskaffelser som strategisk virkemiddel til omstilling av Norge, så ville «øremerkede» midler til dette hjelpe.

«Teften av ekstra penger» har en effekt. Det ser vi når Innovasjon Norge og Forskningsrådet gir penger til gjennomføring av innovasjonspartnerskap og før-kommersielle anskaffelser. Midlene skal derimot i mindre grad gå til kapasitetsutvidelser og kompetansetilførsel hos den offentlige oppdragsgiveren. Dermed ser vi at disse midlene er lite egnet for små kommuner. Det kreves også god anskaffelseskompetanse for å gjennomføre slike prosedyrer og fremgangsmåter.

Økt innovasjonskompetanse hos ledere og politikere

LUP er til stede i hele Norge og kommer derfor tett på både små og store kommuner. Vi kjenner kommunene godt og de utfordringer de har. Fremover vil LUP ha fokus på lederforankring og det strategiske aspektet knyttet til anskaffelser. Dette gjelder spesielt kommuner og fylkeskommuner som er politisk styrt. Økt kompetanse til å gjennomføre innovasjonsprosesser av ulik art, også innovative anskaffelser, er i stor grad knyttet til denne kompetansen hos lederne og politikerne. Mangler her er kanskje den mest grunnleggende årsaken til at små kommuner ikke benytter LUP, innovative anskaffelser og innovasjonsvirkemidler for øvrig.

 

Du finner rapporten på Telemarksforsking sine nettsider her.