Rigge grunnen for felles IOA innen samferdsel

av Cecilie Endresen

"Sammen er vi dynamitt" er en mantra vi i Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) har i ryggmargen; både internt og eksternt. Partnere i LUP "tar på seg arbeidshandskene" og går i front i det innovative anskaffelsesarbeidet og inviterer andre med likelydende behov med i prosessene. Eierne av LUP og aktuelle samarbeidspartnere bistår og deler villig vekk av sin kompetanse, kunnskap og virkemidler til støtte i IOA-prosessen. Så hvordan kan vi benytte dette mantra ytterligere for å løse de store samfunnsutfordringene? "Åpne opp" utfordringsbildet i innen et område i felleskap, rett og slett få utfordringene "opp på bordet", for så å dele kunnskap, erfaringer og kompetanse på tvers - og på det grunnlaget i fellesskap vurdere hvilke utfordringer som bør prioriteres i et bærekrafts- og effektivitetsperspektiv. I innovasjonsarena Drift og vedlikehold av vei (DOV) søker vi nettopp mot dette målet; å rigge grunnen for viktige IOA-initiativ med stor betydning for samfunnet.

«Sammen er vi dynamitt» er en mantra vi i LUP har i ryggmargen; både internt og eksternt. Partnere i LUP «tar på seg arbeidshandskene» og går i front i det innovative anskaffelsesarbeidet og inviterer andre med likelydende behov med i prosessene. Eierne av Leverandørutviklingsprogrammet og aktuelle samarbeidspartnere bistår og deler villig vekk av sin kompetanse, kunnskap og virkemidler til støtte i IOA-prosessen. Så hvordan kan vi benytte dette mantra ytterligere for å løse de store samfunnsutfordringene? «Åpne opp» utfordringsbildet i innen et område i felleskap, rett og slett få utfordringene «opp på bordet», for så å dele kunnskap, erfaringer og kompetanse på tvers – og på det grunnlaget i fellesskap vurdere hvilke utfordringer som bør prioriteres i et bærekrafts- og effektivitetsperspektiv. I innovasjonsarena Drift og vedlikehold av vei (DOV) søker vi nettopp mot dette målet; å rigge grunnen for viktige IOA-initiativ med stor betydning for samfunnet.

Behov for samhandling

Bakgrunnen for Innovasjonsarena DOV var signaler fra flere av våre partnere om at de hadde et behov for samhandling og erfaringsdeling på tvers om hvordan rigge anskaffelsene innen DOV – og ikke minst hvordan utforme DOV-kontraktene – så de åpner opp for gode, effektive og grønne løsninger samtidig som det er en balanse på hva man får igjen for pengene en investerer i DOV-kontraktene – og vi i LUP var ikke vonde å be – så da tok vi ballen og inviterte til Innovasjonsarena DOV i januar.

Basert på innspill fra workshopen på den første samlingen i januar, samt evaluering av møtet i etterkant, var svaret JA!; det var behov for ytterligere samhandling og erfaringsutveksling; både om felles utfordringer/behov for nye løsninger og utforming av kontraktene som bidrar til utvikling av nye bedre løsninger, og implementering av innovasjoner i kontraktsperioden.

Avdekket utfordringsbildet

Basert på den tilbakemeldingen gjorde LUP en behovskartlegging blant veieierne for å få opp utfordringsbildet og informasjon om  «hvor skoen trykker mest», og hva det vil være viktigst å prioritere i et nytte-, effektivitet- og bærekraftsperspektiv. Flere konkrete utfordringer ble avdekket både i forhold til innen hvilke problem-/utfordringsområde(r) de særlig så behov for innovasjon innenfor og hvordan de mente de burde prioriteres. Så koblet vi det utfordringsbildet til hvor de mente det var størst potensiale for å spare inn kostnader og størst potensiale for  redusere CO2-utslipp. Da fikk vi et  tydelige signaler om konkrete områder å gripe fatt i.

Hvem kunne bidra med hva?

I tillegg kartla vi hva de som veiere hadde behov for mer informasjon/kunnskap om for å bedre løse utfordringsbildet, og ikke minst hva de selv kunne bidra med på de ulike områdene. Det ga oss en god indikasjon på hva behovet var for å samhandle/dele av det vi allerede hadde erfaring på og kunnskap om. Og det var også det vi valgte å sette på agendaen i det andre møtet i Innovasjonsarena DOV i mai.

Innovasjon i DOV-kontrakter

Hvordan rigge kontraktene så vi sikrer at vi får tilgang til de gode, fremtidsrettede løsningene underveis i kontraktsperioden?  Arne Fredheim i Innlandet fylkeskommune ga et innblikk i utfordringsbildet, før Tor Alf Høye i Nye Veier delte deres erfaringer med bruk av «innovasjonspott» inn i kontraktene. Deltagerne fikk høre om hvordan entreprenørene kan benytte «innovasjonspotten» underveis i kontraktsperioden hvis det vil føre til nye bedre løsninger som øker måloppnåelse for prosjektet. Til slutt delte Mizanur Ramahan i Statens Vegvesen den rykende ferske inngåelse av kontrakt «Valdres – Hallingdal» som prosjektlederen selv mener kan bli et utstillingsvindu for klimaløsninger i framtidens driftskontrakter. Også konkret metodeutvikling i bruk av salt, samt metodeutvikling av tunnelvask ble delt av Kjell Haukeberg i Møre og Romsdal fylkeskommune. Innspillene ble behørig diskutert og ikke minst ble alt materiale gjort tilgjengelig for deling.

Sikter mot felles IOA-initiativ

Ambisjonene videre for innovasjonsarena DOV er gjennom et systematisk samarbeid på tvers av vei-eierne om utvikling av nye løsninger på omforente, prioriterte områder med høyt  innovasjonspotensiale, og systematisk deling av erfaringer og utviklede løsninger, bidra til effektiv ressursbruk hos den enkelte virksomhet og samfunnet i sin helhet, for raskere måloppnåelse for den enkelte veieier og raskere utvikling av nye, bedre løsninger på området. Sammen er vi dynamitt!