Positivt i statsbudsjettet for LUP

av Ida Laustsen

I forslaget til statsbudsjettet lagt frem i går, legges det opp til at LUP får bevilgninger på linje med fjoråret fra alle fire departementer vi har et oppdrag fra! I tillegg omtales både  arbeidet vi gjør og resultatene det gir på ulike områder i svært positive ordelag  - noe vi selvsagt setter pris på!

Ingebjørg Harto, Daglig leder i Leverandørutviklingsprogrammet (LUP). Foto: Moment Studios

Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings og fiskeridepartementet skriver at «Resultatene fra 2021 viser positiv effekt for de virksomhetene som har fått direkte bistand fra LUP. Det er fortsatt behov for å styrke innsatsen for å påvirke de virksomhetene som ikke har fått direkte bistand fra programmet (spredningseffekter). … LUP ble eksplisitt vurdert i den nylig gjennomførte områdegjennomgangen, som viste at tilskuddet til LUP har stor effekt. Det var gjennomgående enighet om en vurdering om at LUP har høy måloppnåelse, drives effektivt, har opparbeidet seg som et miljø med høy kompetanse og tillit hos brukere og samarbeidspartnere.»

Kommunal- og distriktsdepartementet

I Kommunal og distriktsdepartementets budsjett omtales LUP slik: «Partnerskapet utgjør en kompetanse som er unik, og som ikke lar seg erstatte av en generell tilskuddsordning. Det likeverdige samarbeidet mellom stat, kommune og næringsliv har gitt programmet sterk legitimitet. Programmet har bidratt til innovasjoner i næringslivet og bidratt til å modernisere og effektivisere stat og kommune. Partnerskapet rundt LUP er et viktig premiss for at Norge har klart å motivere og mobilisere alle aktørene som er viktige for å lykkes med nasjonal utbredelse og effekt av innovative anskaffelser. Arbeidet beskrives av blant annet KS som en suksesshistorie som også andre land ønsker å lære av..»

Skal gjøre vårt ytterste

Vi i LUP håper forslagene blir vedtatt og skal selvsagt gjøre vårt ytterste for å bruke midlene godt og videreutvikle, innovere og styrke arbeidet for innovative løsninger i offentlig sektor som tas i bruk av flere og som bidrar til næringsvekst.