Innovative løsninger på byggnær teknologi til Nytt sykehus i Drammen

av Cecilie Endresen

Det investeres over 8,6 mrd (2015-tall) i nytt sykehus på Brakerøya i Drammen. 663 mnok (2015) av de er forbeholdt overordnet IKT-program. Denne investeringen har prosjektorganisasjonen et mål om skal forvaltes smartest mulig for å kunne levere et bygg hvor valg av tekniske løsninger og logistikk underbygger en optimal funksjonalitet innenfor rammene av budsjettet. Derfor inviterte de markedet inn til dialog nå i juni for å etterspørre innspill på løsninger som gir merverdi for pasientene, helseforetaket og prosjektet, innenfor noen sentrale byggtekniske leveranser. Rundt 130 deltagere, representert ved 70 leverandører, var lutter øre. Nå gjenstår å se hvilke innspill på smarte løsninger de får til høsten, som kan komme både pasienter, ansatte og pårørende til gode og som ivaretar intensjonen om et driftssikkert, effektivt og smart bygg.

Det investeres over 8,6 mrd (2015-tall) i nytt sykehus på Brakerøya i Drammen. 663 mnok (2015) av de er forbeholdt overordnet IKT-program. Denne investeringen har prosjektorganisasjonen et mål om skal forvaltes smartest mulig for å kunne levere et bygg hvor valg av tekniske løsninger og logistikk underbygger en optimal funksjonalitet innenfor rammene av budsjettet. Derfor inviterte de markedet inn til dialog nå i juni for å etterspørre innspill på løsninger som gir merverdi for pasientene, helseforetaket og prosjektet, innenfor noen sentrale byggtekniske leveranser. Rundt 130 deltagere, representert ved 70 leverandører, var lutter øre. Nå gjenstår å se hvilke innspill på smarte løsninger de får til høsten, som kan komme både pasienter, ansatte og pårørende til gode og som ivaretar intensjonen om et driftssikkert, effektivt og smart bygg.

Leverandørene fikk en forsmak på innholdet i prosjektet på leverandørkonferansen 11.april
Prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF arrangerte i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling en leverandørkonferanse om Nytt sykehus i Drammen 11. april 2018. Leverandørkonferansen hadde til hensikt å informere om status på prosjektet og skissere planen videre, slik at leverandørene skulle være best mulig forberedt på å kunne levere gode løsninger på det nye sykehusets behov. På leverandørkonferansen 11. april ble det blant annet orientert om hvordan formell styring av IKT i sykehusbyggeprosjekter foregår og omfanget og tidsplanene for IKT-leveransene til det nye sykehuset ble presentert, sammen med målsettingene for forprosjektet i 2018.

Første leverandørdialog i prosjektet – byggnær teknologi
Nå ønsket prosjektledelsen å gå i dialog med markedet og etterspørre innspill på løsninger, som gir merverdi for pasientene, helseforetaket og prosjektet, innenfor noen sentrale byggtekniske leveranser:

1. Bygningsautomasjon, sentral driftskontroll, romkontroll, lysstyring m.m.
1. Teknologi i sengeområder (pasientvarsling, teknologi i pasientrom, ressursstyring på
sengeområder m.m)
3. Sikkerhet (Innbrudd, adgangskontroll, kameraovervåkning, overfallsalarm m.m.)
4. Andre tilhørende teknologier.

Bakgrunnen for dialogen

Innledningsvis ga ansvarlig for IKT-leveransene, Stein Arne Meier, en presentasjon av Helse Sør Øst–prosjektene med fokus på Nytt sykehus i Drammen.

Deretter ga teknologidirektør ved Vestre Viken HF, Cecilie B. Løken, deltagerne et blikk inn i pasientens helsetjeneste – som et overordnet perspektiv i behovet for teknologi og innovasjon.

Dialogprosessen i den innovative anskaffelsen
Videre ga Cecilie Endresen i Leverandørutviklingsprogrammet leverandørene informasjon om den videre dialogprosessen i den innovative anskaffelsen, samt tips til hvordan forholde se i den videre dialogen, både i forhold til å gi skriftlig innspill, og deltagelse i én til én-møtene med prosjektledelsen for IKT-leveransene.

Innsikt i behovet for innspill til den byggnære teknolgien
Deretter «dukket» prosjektleder Meier ned i IKT-leveransene og synliggjorde typiske byggnære teknologier som byggautomasjon, lysstyring, romkontroll, posisjonering/sporing, pasientvarsling, sikkerhetsanlegg, brannvarsling, mobilitetsløsning og nettverk (levert av Sykehuspartner) – for deretter å nærmere beskrive hva sykehusbyggprosjektet var ute etter innspill på.

I tillegg til de 3 definerte områdene bygningsautomasjon, sentral driftskontroll, romkontroll, lysstyring m.m., teknologi i sengeområder og sikkerhet, ga Meier leverandørene også en mulighet for å komme med innspill til andre smarte, tilhørende teknologier som leverandørene mente prosjektledelsen burde vite om.

Nå gjenstår det å se om prosjektledelsen får innspill til nye, smarte innovative løsninger som ivaretar intensjonen om et driftsikkert, effektivt og smart bygg, og som ytterligere vil optimalisere funksjonaliteten til det nye sykehuset i Drammen, til det beste for pasienter, ansatte og pårørende.

Se HER for mer informasjon om anskaffelsen av Nytt sykehus i Drammen