Innovasjon inn i formålsbestemmelsen i anskaffelsesloven?

av Bjørnar Grønhaug

Ja, dersom lovutkastet § 1-1 blir vedtatt. En ytterligere oppmerksomhet og et større fokus på innovasjon gleder oss i LUP – og vi vil fortsette vårt arbeid for at offentlige anskaffelser skal gi bedre løsninger, grønnere omstilling, mer effektive tjenester og mer for pengene.

Kort informasjon første delutredning – Lov om offentlige anskaffelser

Den 10. november kom anskaffelsesutvalget som ble oppnevnt i 2022 for å gjennomgå og forenkle regelverket for offentlige anskaffelser (LOA) med første delutredning om en ny lov om offentlige anskaffelser (NOU 2023:26). Den første delutredningen omhandler regelverkets struktur, forenkling av regelverket for anskaffelser og tydeliggjøring av bestemmelsene om samfunnshensyn.

Første delutredning er en lang og grundig lektyre på 512 sider – og for de som ønsker å komme med innspill så er høringsfrist satt til 04.02.2024.

Blikket mot innovasjon

I LUP jobber vi med innovative løsninger innenfor anskaffelser, som et verktøy for å nå mål som er viktige for hele samfunnet. Innovasjon er allerede fremhevet i gjeldende lov. Av LOA § 5 følger det at offentlige oppdragsgivere kan stille egnede krav og kriterier som en måte til å fremme bla. innovasjon

I forslaget til ny anskaffelseslov kommer imidlertid betydningen av innovasjon enda klarere fram. Forslag til ny formålsbestemmelse (§ 1-1) inneholder at loven skal fremme effektiv og bærekraftig bruk av samfunnets ressurser – og at loven blant annet skal bidra til innovasjon.

At innovasjon foreslås tatt inn i formålsbestemmelsen viser viktigheten av nytenkning og utvikling for å kunne dekke fremtidens behov. Dette tydeliggjøres særlig når man ser innovasjon i sammenheng øvrige momenter som loven skal bidra til. Her nevnes blant annet;

  • omstilling til lavutslippssamfunn
  • oppdragsgivers skal få dekket sine behov på en kostnadseffektiv måte
  • miljømessige belastninger av offentlige anskaffelser skal reduseres

I tillegg til at innovasjon er tatt inn i formålsbestemmelsen, så er også forslag til ny § 2-4 en egen bestemmelse om innovasjon som hører inn under kapittelet om samfunnshensynet. Av foreslått bestemmelser følger det at:

«For å åpne for nye eller vesentlig endrede produkter, tjenester, produksjonsmåter med videre, kan oppdragsgiver stille egnede krav eller kriterier som fremmer innovasjon. En innovativ anskaffelse kan for eksempel skje gjennom bruk av konkurranse med forhandling, innovasjonspartnerskap, konkurransepreget dialog eller at oppdragsgiver åpner for alternative tilbud, jf. § 13‑9″

For det er ingen tvil om at potensialet ved bruk av innovative anskaffelser er stort – og at handlingsrommet er der. Med større oppmerksomhet rundt innovasjon og en stadig økende kompetanse blir det enklere for offentlige oppdragsgivere i større grad å gjennomføre innovative anskaffelser.

Sammen må vi løse fremtidens utfordringer – og uavhengig om innovasjon vedtas tatt inn i en ny formålsbestemmelse eller ei, så vil vi i LUP fortsette arbeidet med bruk av innovative anskaffelser som et strategisk verktøy.