Hvordan etterspørre mer miljøvennlige løsninger i byggeprosjekter?

av Hilde Sætertrø

Markedets nye miljøløsninger kan implementeres ved at byggherren tilpasser prosjektgjennomføringen bedre til behovet, og tilrettelegger for et tettere samspill mellom alle aktørene i byggeprosjektet.

Byggherres prosjektgjennomføring – en nøkkel for å implementere miljøløsninger

Tidligere i vår var næringsliv, partnere i Leverandørutviklingsprogrammet (LUP),  Forskningssentrene for miljøvennlig energi Zero Emission Neighbourhoods (FME ZEN) og Energy Transition Strategies (FME TRANS) samlet til workshop hos NTNU i Trondheim. Fokus var å avdekke hindringer, og å konkretisere hva byggherrer kan gjøre for å etterspørre og implementere flere miljøløsninger i bygg for å lykkes med å holde CO2-utslipp nede i små og store byggeprosjekter.

Beslutninger tas på et begrenset kunnskapsgrunnlag

Den største hindringen for å etterspørre og implementere leverandørenes nye miljøløsninger i dag, er at beslutninger på byggherresiden tas for tidlig, og på et begrenset kunnskapsgrunnlag. Når behov og miljøambisjoner ikke presenteres for leverandører, underleverandører og løsningstilbydere tidlig nok i prosessene, forsvinner deres mulighet til å påvirke løsningsforslag og bidra med ytterligere kompetanse til prosjektet.

Utydelige mål og miljøambisjoner, tidsknapphet og liten erfaring for å håndtere konkurranser der miljøprodukter og -løsninger er kostnadsdrivere er blant de øvrige kjente utfordringene.

En prosess med utpreget samspill

Workshopdeltagernes klare anbefaling er at byggherren bør styre mot en mer sammenhengende prosess i byggeprosjektet enn det som oftes gjøres i dag – og etterspørre samspill mellom aktørene. I en sammenhengende prosess gis de tette koblingene mellom aktiviteter fra tidlig planlegging til ferdig byggeprosjekt mer oppmerksomhet, samtidig som brukere, planleggere, byggfag og tekniske rådgivere, entreprenører, underentreprenører og underleverandører på tidligere tidspunkt involveres «mer samtidig».

Ved at byggherren tilrettelegger for «samtidighet» og dialog på et tidligere tidspunkt kan løsninger og produkter som gir større miljøeffekter identifiseres, et solid kunnskapsgrunnlag for miljøfokus kan sikres, og mulighetsrom for leverandørenes miljøløsninger kan holdes åpne så de ikke «forsvinner» underveis.

Gjennom sine roller kan rådgivere innen tekniske- , og tilsvarende fag, ta posisjonen for å utfordre og stimulere til øket etterspørsel av mer miljøvennlige løsninger.

Erfaringsvis vet vi at gode løsninger ofte utvikles på stedet/i byggeprosjektet. Når lokale ressurser og leverandører involveres i tidlig fase, øker muligheten for at de beste løsningene kan tas i bruk.

Byggherres prosjektgjennomføring må tilpasses behovet for å nå målene som er satt. En svært vesentlig faktor i prosjektet er at det utøves prosessledelse, som ivaretar behov for endring. Samarbeidskompetanse og evnen til å lære underveis må prege prosjektene. God involvering med samspill fordrer tilpassede entrepriseformer og kontrakter som benyttes i byggeprosjektet. Dette er av stor betydning da valg av gjennomføringsmodell kan påvirke graden av miljøvennlige løsninger. Alle aktører må med for å muliggjøre miljøambisjonene!

«I skanska planlegger vi for innovasjon og tilrettelegger for vinn/vinn i våre byggeprosjekter. Som en stor entreprenør ser vi at vi kan tilby flere miljøløsninger dersom vi involverer underleverandører tidlig i byggeprosjekter.»

Marit Sollien, prosjektsjef i Skanska

Miljøkrav og bærekraft fordrer gode insentiver

Miljø og bærekraft blir stadig mer presserende, innlemmet og tydeliggjort i overordnede strategier på både virksomhets- og samfunnsnivå. Dette krever mer og det kan koste mer. Skal miljøløsninger bli etterspurt er det derfor viktig at miljømål er tydelige og vektlagt i byggeprosjektene, og at det er en plan for å håndtere eventuelle ekstrabelastninger.

Det finnes stadig bedre måter å måle miljøeffekter på. Dersom insentiver brukes som virkemiddel til å oppnå miljømål, dersom budsjettposter blir opprettet for å dekke eventuelle økte kostnader knyttet til miljøløsninger og til å utvikle bedre miljøløsninger, får vi mer å måle på.

Det er viktig med kompetanseutvikling i alle ledd

Uansett hindringer, muligheter og tiltak. Skal vi lykkes med å nå mål og ambisjoner om flere og bedre miljøvennlige løsninger i byggeprosjekter er kompetanseøkning i alle ledd en viktig suksessfaktor.

Om workshopen 

LUP fasiliterte workshopen i samarbeid med FME ZEN og FME TRANS på NTNU i april 2023.  FME ZEN har som mål å utvikle en veileder for byggherre på dette området.

Som LUP partnere deltok Trondheim kommune, Bærum kommune, Bodø kommune, Trøndelag fylkeskommune, Viken fylkeskommune og Statsbygg. NTNU er også partner i LUP. For LUP er det viktig at vi, sammen med våre partnere, bidrar til å utvikle kompetanse innenfor området.

Travers ledet workshopen.

Finn løsninger

På våre Finn løsninger sider kan du bli nærmere kjent med løsninger som er blitt til gjennom innovative anskaffelser. Noen løsninger er fortsatt under utvikling, mens andre har vært på markedet en stund og brukes av flere offentlige aktører.