Høie og Mæland i dialogmøte om innovative anskaffelser

av Riche Vestby

Nye løsninger – bedre muligheter var overskriften da statsrådene Monica Mæland og Bent Høie nylig inviterte til et felles møte om innovative anskaffelser og mulighetene dette utløser i helse- og omsorgsektoren. Deltakere var representanter fra helsenæringen, interesseorganisasjoner og offentlige innkjøpere. I møtet fikk de både høre om suksesshistorier og utfordringer fra de som har "skoene på".

Nye løsninger – bedre muligheter var overskriften da statsrådene Monica Mæland og Bent Høie nylig inviterte til et felles møte om innovative anskaffelser og mulighetene dette utløser i helse- og omsorgsektoren. Deltakere var representanter fra helsenæringen, interesseorganisasjoner og offentlige innkjøpere. I møtet fikk de høre om både suksesshistorier og utfordringer fra de som har «skoene på».

Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Helse- og omsorgstjenestene skal gi befolkningen gode, trygge og effektive tjenester. For å lykkes med dette er det viktig at offentlige virksomheter benytter de mulighetene som ligger i å skape innovasjon gjennom sine anskaffelser. I møtet fikk de som går foran og baner vei på området muligheten til å dele sine erfaringer med to lyttende og nysgjerrige statsråder.

Offensive kommuner i front

Larvik, Trondheim og Stavanger er foregangskommuner i Leverandørutviklingsprogrammet og har gjennomført flere innovative anskaffelser innen helse- og omsorgsfeltet.

Med Leverandørutviklingsprogrammet har vi gjort en fantastisk reise!

Uttalelsen kom fra rådmann Morten Wolden i Trondheim kommune. Wolden fortalte at Trondheims erfaringer så langt viser at innovative anskaffelser er den riktige måten å anskaffe på, og at det er et bevisst valg av han som rådmann å legge til rette for dette. Det samme bekreftet rådmann i Stavanger, Per Kristian Vareide som er først ute i Norge med å utnytte en ny mulighet i regelverket, innovasjonspartnerskap. Vareide ga også uttrykk for at kommunene kan bli bedre på å gi leverandørene tilgang til brukerne, noe leverandørene i salen var veldig enige i. Ellers fikk kommunene mange gode skussmål fra leverandørene, som bekreftet at utviklingen har gått i riktig retning de siste årene. Leverandørene var tydelige på at statlige aktører i mye større grad henger etter, og at de har mye å lære av offensive kommuner.

Tving oss til samarbeid – og lær av hverandre

Leverandørene bekreftet at mange nå gjør mye bra, og at innovative anskaffelser gir bedriftene en mulighet til å komme til bordet. Flere av leverandørene sa også at innkjøperne i større grad bør synliggjøre at de ønsker at leverandørene skal samarbeide om å få opp innovative løsninger.

Tving oss til samarbeid, sa en av leverandørene på velferdsteknologifeltet.

Leverandørene pekte også på det de fleste opplever som en stor utfordring – ting tar tid. Det faktum at alle kommuner vil prøve ut selv gjør dette krevende for leverandørene. Flere av dem ga uttrykk for at for å komme videre må kommunene i større grad dele erfaringer og lære av hverandre.

Leverandørutviklingsprogrammet er «på ballen»

Mulighetene som åpner seg dersom flere med det samme behovet samarbeider, har vi i leverandørutviklingsprogrammet for lengst grepet fatt i. Gjennom vår satsing på innovasjonsløft bidrar vi til at flere offentlige virksomheter går sammen om fellesanskaffelser, blant annet innenfor velferdsteknologi. Når vi jobber på denne måten imøtekommer vi også en annen utfordring leverandørene er opptatt av – nemlig at graden av involvering gjennom dialog også må gjenspeile størrelsen på anskaffelsen i den andre enden av prosessen. Når Larvik nå leder en anskaffelse på vegne av 8 andre kommuner så er det interessant for leverandørene å investere litt ekstra i å forstå behovene som skal løses gjennom denne anskaffelsen.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie la i sin avrunding vekt på nettopp skalering – at det er viktig å gå videre fra pilot og utprøving til implementering i stor skala. Han pekte på at både Sykehusinnkjøp og Direktoratet for e-helse sitter med et viktig ansvar for at dette skal skje. Vi i leverandørutviklingsprogrammet vil framover samarbeide med begge disse virksomhetene. Sammen kan vi lykkes med å få fram løsninger som er til beste for innbyggerne, de offentlige virksomhetene og for leverandørene. Helse- og omsorgsfeltet er fullt av potensiale. Vi er glade for at statsrådene sammen inviterte alle sidene av bordet til dette møtet. Det gir oss energi og pågangsmot til å fortsette vårt viktige arbeid.