Barrierer for innovative anskaffelser brytes ned med en helhetlig tilnærming

av Hilde Sætertrø

I 2016 og 2017 satte et forskerteam på NTNU og TFoU søkelyset på 3 innovative anskaffelsesprosesser. Prosjektet er ferdig og sluttrapport levert. Her er de viktigste funnene.

I 2016 og 2017 satte et forskerteam på NTNU og TFoU søkelyset på 3 innovative anskaffelsesprosesser gjennomført av Nord-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og AtB (adm.selskapet for kollektivtrafikk i S-Trøndelag). De viktigste funnene er at barrierene for at innovative anskaffelser skal bli tatt i bruk; lav kompetanse, risikoaversjon og lav forankring, må bearbeides og brytes ned med en helhetlig tilnærming. Dette er i tråd med de erfaringer vi gjør i Leverandørutviklingsprogrammet: Å begynne å gjennomføre innovative anskaffelser øker kompetansen, som igjen minsker opplevd risiko med både metoden og resultatene av den, samtidig med at det skapes forankring i organisasjonen og ledelsen underveis. Vi erfarer at det ene ikke nødvendigvis er på plass før det andre, f.eks. så er det ikke sikkert at en innovativ anskaffelse er 100% forankret i administrativ og politisk ledelse før prosessen starter, men at det arbeides med forankring gjennom økt forståelse av prosess og hva organisasjonen kan oppnå. Forankringsarbeid er ikke noe som gjøres «en gang for alle», men må kontinuerlig bearbeides og holdes ved like. Mindre risiko skapes med mer kompetanse, kjennskap til metodikk og å «gjøre de riktige tingene». Det danner økt begrunnelse og forståelse for hva som skjer og øker evnen til å erkjenne og ta beslutninger. Som en offentlig innkjøper sier: Vi har gått fra å være redde for å ha dialog med markedet, til å være redde når vi ikke har gjort det.

Som pådriver for og veileder i innovative anskaffelser er det godt å vite at vi har fått bekreftet gjennom forskning at å ta i bruk innovative anskaffelser er den beste måten å bryte ned barrierene på. Øvelse gjør mester!

Et styrket øko-system for innovative anskaffelser

Forskningsprosjektet fant også at suksess med innovative anskaffelser er avhengig av et velfungerende øko-system for slike prosesser. Både offentlig oppdragsgiver, eksterne samarbeidspartnere som leverandører, myndigheter og virkemiddelapparat påvirker mulighetene for å lykkes med innovative anskaffelser. Et styrket øko-system er det Leverandørutviklingsprogrammet vil arbeide med i årene som kommer, og forskerteamet ønsker å se mer på hvordan dette kan gjøres ifbm et nytt forskningsarbeid som kanskje blir mulig gjennom et FORKOMMUNE-prosjekt finansiert av Forskningsrådet. I dette vil fortrinnsvis 4 av Norges største kommuner delta.

Forskningsprosjektet referert til over er finansiert av Regionalt Forskningsfond. Les mer om forskerteamene her: NTNU TFoU