Ambisjoner i Tinn for ny ungdomsskole m/flerbrukshus

av Cecilie Endresen

Tinn kommune inviterte til dialogkonferanse vedr. nye Atrå ungdomsskole med tilhørende flerbrukshus. De ønsket innspill fra leverandørene i forhold til å få et funksjonelt, helhetlig og framtidsrettet skoleanlegg, godt integrert med eksisterende barneskole, med innspill på muligheter for sambruk og flerbruk. Det var i den sammenheng utredet et mulighetsstudie med 2 alternativer som leverandørene fikk presentert. I tillegg ønsket Tinn kommune å få innspill på hvordan de best mulig kunne nå sine ambisjoner om et bærekraftig bygg og energieffektive løsninger, samt hvilken konkurranseform som ville være mest hensiktsmessig.

8 ulike leverandører fant veien til dialogkonferansen. De fikk svar på mange av sine spørsmål, og ga gode innspill på beskrevne utfordringer allerede på dialogkonferansen.
Blant annet mente entreprenørene at ambisjonsnivået om 30% redusert CO2-utslipp var fullt mulig å heve til 50%. I forhold til konkurranseform, mente leverandørene at Tinn måtte se på markedsituasjonen – et hett marked – hvor vurdering av de ulike prosjektene med bruk av ekstra tid for en mindre entreprenør er en utfordring.

Nå er leverandørene invitert til å gi ytterligere innspill skriftlig som de kan presenterer i en til en møter med Tinn kommune.

Tinn kommune var godt representert.
F.v.: Brukerkoordinator Jørn Langeland, teknisk sjef Jan Arvid Gravklev,konstituert rektor Ingrid Haukaas, leder av styringsgruppen Ragnar Gunleiksrud, WSP-rådgiver Marit Rygh, kommunalsjef oppvekst og kultur Gjertrud Lien og prosjektleder fra WSP Kristin Borander.

Vedlagt er presentasjonene og referatet fra dialogkonferansen:
Presentasjon 1 – Om Leverandørdialogen CME

Presentasjon 2 -Regulering

Presentasjon 3 – Mulighetsstudie

Presentasjon 5 – Orientering om prosjekt og prosess

120418- Referat Dialogkonferanse

Se mer informasjon og følg med på videre prosess i den veiledende kunngjøring på DOFFIN