Pågående anskaffelse

Bilflåte som del av mobilitetstilbud

Prosess

Behov

Hovedmålet i Rogaland fylkeskommune og Kolumbus sin mobilitetsstrategi for 2017 – 2023 er å iverksette tiltak som endrer holdninger og adferd slik at innbyggerne i mindre grad bruker privatbilen som reisemiddel, og dermed bidrar til nullvekstmålet. Videre skal mobilitetsstrategien blant annet skape attraktive mobilitetsløsninger og legge til rette for attraktive bildelingsordninger.

Les mer

Gode bildelingstjenester vil kunne bidra til at antall biler og bilbruken i byområdet reduseres. Det er per i dag få og relativt små aktører som tilbyr slike tjenester på Nord-Jæren, og strategien oppfordrer til at det bør legges til rette for at flere aktører kan etablere seg.

Dialog med markedet

Det ble avholdt digitalt dialogmøte med 127 påmeldte 2. desember 2020. Videre ble 20 leverandører invitert til én-til-én-møter 4. desember og 7. desember.

Les mer

Konkurranse: Dynamisk innkjøpsordning for anskaffelse av bildelingstjenester.

Ettersom Kolumbus ikke skal eie biler selv, men istedenfor ta rollen som markedskoordinator og tilrettelegger for gode koblinger mellom areal (grunneiere), delte biler (operatører) og kunder (innbyggere) i et felles nettverk, er konkurransen lyst ut etter begrenset prosedyre. En dynamisk innkjøpsordning er en fullstendig elektronisk prosess som gir rask og enkel tilgang på tilbud fra et stort leverandørmarked.

Les mer

Kolumbus AS har til hensikt å opprette en dynamisk innkjøpsordning for å anskaffe bildelingstjenester.
Ordningen skal legge til rette for at bildeling får et solid fotfeste og rask vekst på Nord-Jæren ved å etablere et nettverk av delte (el)biler som skal utplasseres på spesifikke lokasjoner i samarbeid med offentlige og private aktører. Bilene i nettverket vil bli gjort digitalt tilgjengelige for privatpersoner og bedrifter gjennom Kolumbus sin app, slik andre mobilitetstjenester også er synlige.

Kolumbus vil ikke eie biler selv, men vil istedenfor ta rollen som markedskoordinator og tilrettelegger for gode koblinger mellom areal (grunneiere), delte biler (operatører) og kunder (innbyggere) i et felles nettverk.

Kolumbus er Rogaland fylke sitt mobilitets- og kollektivselskap. I tillegg til ordinære midler, oppgaver og utvikling fikk Kolumbus i 2017, på vegne av partene i Byvekstavtale Nord-Jæren, en rolle som sekretariat for alle mobilitetstiltakene. Kolumbus planlegger, gjennomfører og evaluerer ulike mobilitetstiltak på bakgrunn av denne rollen. I sum er Kolumbus godt i gang med å utvide tilbudet sitt til å omfatte blant annet bysykkel, selvkjørende buss, tog, gange, bildeling og dør til dør-transport. Kolumbus er nå blant Europas mest innovative kollektiv- og mobilitetsselskaper. Fra å være et tradisjonelt kollektivselskap med hovedoppgave å selge flest mulig bussbilletter, er Kolumbus´ formål nå å gjøre det enklere å bevege seg rundt på i regionen uten å bruke egen bil, og på den måten bidra til å gjøre Rogaland til et bedre sted å bo og leve.

Kolumbus planlegger å utlyse konkurranse om etablering av en bilflåte som en del av Kolumbus sitt mobilitetstilbud. Det er ønskelig fra Kolumbus sin side å etablere tjenesten i samarbeid med markedet – Kolumbus ser for seg å være en koordinator, integrator og aggregator. På bakgrunn av dette ønsker Kolumbus å høre fra markedet selv, og inviterer til dialogkonferanse. Hensikten med konferansen er å opprette dialog med aktørene i markedet for å få innsikt i løsninger som vil kunne bidra til nullvekstmålet i regionen, samt gjøre det enklere for innbyggerne i regionen å komme seg rundt uten å eie egen bil. Innsikten fra dialogkonferansen vil brukes til å finne ut hvordan tjenesten kan bli vellykket, samt få innspill til en eventuell konkurranse. Det er ønskelig at aktører i dette markedet bidrar med kunnskap om mulighetene som finnes.