Bedre sikkerhet i trafikken – BEST

Siden 1970 har det vært en positiv utvikling i antall drepte og hardt skadde i trafikken, til tross for en stor trafikkøkning. Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge har vært kjennetegnet ved at det har vært tatt i bruk mange ulike virkemidler rettet både mot trafikanten, kjøretøyet og vegen. Tiltak er gjennomført av et bredt spekter av aktører, og har til sammen ført til den positive utviklingen. I Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014 – 2023 er det satt et ambisiøst mål for trafikksikkerhetsutviklingen. Innen 2024 skal antall drepte og hardt skadde ikke overstige 500. For å oppnå dette, vil vi, ved siden av fortsatt å bruke kjente virkemidler med dokumentert god effekt, også måtte utvikle nye grep og angrepsvinkler i trafikksikkerhetsarbeidet.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Dokumenter (1)

Om anskaffelsen

Eget utviklingsprogram

På bakgrunn av dette har Statens vegvesen opprettet et FoU-program vi har kalt BEST – Bedre Sikkerhet i Trafikken. Her har vi som overordnet innsatsområde valgt å vurdere potensialet for å redusere antall drepte og hardt skadde, det vil si gjøre vurderinger og beregninger av hvor, eller på hvilke arenaer vi kan forvente å få størst mulig utbytte av vår trafikksikkerhetsinnsats i årene som kommer. Vi vedlegger programplanen for BEST og viser særlig til avsnitt 3.1.

Pilotprosjekt

Statens vegvesen har som en del av BEST valgt å gjennomføre et nytt pilotprosjekt innenfor Nasjonalt
program for leverandørutvikling, et program i regi av NHO og KS. Programmets visjon er å utnytte
offentlige anskaffelser på en mer aktiv måte som stimulerer til konkurranse, næringsutvikling og
innovasjon, for å legge til rette for mer behovsrettede produkter og tjenester til bedre betingelser for
offentlige kunder.

Noen utfordringer vi står overfor

Trafikkveksten i byene de kommende år forventes å komme gjennom flere kollektivreisende, gående
og syklende. Samtidig vil ny teknologi i kjøretøy gjøre flere førerstøttesystemer tilgjengelig. Vi ser
også at nye generasjoner har andre brukervaner når det gjelder ny teknologi – også når de kjører bil.
Vi mener at bedrifter, organisasjoner og myndigheter har et uutnyttet potensiale innen eget helse,
miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) for å ivareta en sikker transport for ansattes arbeidsreiser.