Husbanken

Husbanken skal setje i verk regjeringa sin bustadsosiale politikk. Gjennom verkemidlar som bustøtte, lån, tilskot, kompetansebygging og kunnskapsutvikling støttar vi kommunane fagleg og økonomisk i arbeidet med å hjelpe vanskelegstilte på bustadmarknaden. Andre sentrale samarbeidspartnarar er velferdsaktørar, byggjenæringa og kunnskapsmiljø.

Kontaktinformasjon

Nettsted
<p><a href="https://husbanken.no/">https://husbanken.no/</a></p> <p> </p>

Relaterte anskaffelser (1)

Nettverk for effektive og innovative bolig- og omsorgskonsepter

Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) og Husbanken inviterer kommuner til et læringsnettverk i perioden våren 2020 – våren 2021. Formålet med nettverket er at en eller flere av kommunene som deltar i nettverket gjennomfører en innovativ anskaffelse.