Ungdomsprosjektet – arbeids- og helsefremmende aktiviteter

Ungdomsprosjektet skal gi et tilbud til ungdom som er utenfor videregående opplæring i aldersgruppa 15 – 21 år. De yngste og mest risikoutsatte ungdommene skal prioriteres.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Prosedyre

Anbudskonkurranse

Ansvarlig pådriver

Hilde Sætertrø

Hilde Sætertrø

Innovasjonspådriver Midt-Norge

hilde.satertro@lup.no
416 86 788

Om anskaffelsen

Prosess

Vurdere behov

Oppfølgingstjenesten i Nord– Trøndelag fylkeskommune har ansvar for å tilby opplæring, arbeid eller kompetansefremmende tilbud.

Les mer

Deres «ungdomsprosjekt» sikter seg inn mot tett oppfølging tidlig for ungdommer med størst risiko for å havne «varig» utenfor opplæring og arbeid. Målet er at ungdommer som deltar i prosjektet, skal komme i gang med videregående opplæring innenfor en periode på inntil ett år, alternativt, komme i gang med arbeid eller annen aktivitet.

 

Planlegge og organisere

Oppfølgingstjenesten i fylkeskommunen vil være bestiller av tjenesten på individnivå. Oppfølging av leveransen overfor tilbyder vil ivaretas av avdeling for videregående opplæring.

Les mer

Nord–Trøndelag fylkeskommune var interessert i å komme i kontakt med aktuelle leverandører av tjenester som kunne komplettere Oppfølgingstjenestens egne. I samarbeid med Regionalt program for leverandørutvikling, valgte fylkeskommunen å gjennomføre en dialogprosess i forkant av selve anskaffelsen

 

Dialog

Fylkeskommunen ønsket faglige innspill som kunne bidra til en best mulig utforming av anskaffelsesdokumentene

Les mer

Formålet var å drøfte ulike problemstillinger som kunne danne grunnlag for selve konkurransen, men også gjennomføring av prosjektet. Samtidig var oppdragsgiver åpen for innspill på tema og områder som ikke fremgikk av dialoginvitasjonen.

Det ble invitert til dialogkonferanse med etterfølgende en–til–en–møter. På konferansen møtte 30 representanter for 15 leverandører, i det alt vesentlige attføringsbedrifter hjemmehørende i Trøndelag. På konferansen orienterte representanter for fylkeskommunen om prosjektet og forventninger til anskaffelsen.

 

Gjennomføre konkurranse

I kunngjøringen og konkurransegrunnlaget for konkurransen benyttet oppdragsgiver funksjonskrav.

Les mer

Interesserte tilbydere ble invitert til å beskrive de arbeidsrettede tiltakene som minimum måtte omfatte arbeidspraksis med tett oppfølging og jobbskygging/veksling mellom bedrifter og typer av arbeid. Likeledes skulle tilbyderne beskrive hva som bør inngå i helsefremmende aktiviteter, og hvordan disse kunne organiseres både individuelt og som en gruppeaktivitet.

Innspillene fra dialogkonferansen medvirket til den endelige utformingen av konkurransegrunnlaget for konkurransen. Det ble benyttet åpen anbudskonkurranse, som ble kunngjort på Doffin. Tildelingskriteriet var det økonomisk mest fordelaktige, basert på 60 pst. kvalitet og 40 pst. pris.

Det kom inn fem tilbud, hvorav tre var et samarbeid mellom flere leverandører etablert etter dialogprosessen i forkant av anskaffelsen. Fides/Reko og Friskgården i Grong ble tildelt kontrakt.