Rett utstyr, på rett plass til rett tid – uten bruk av helsepersonell

Sunnaas sykehus har fått midler fra Forskningsrådet til til et forprosjekt for førkommersielle anskaffelser. Sykehuset søker løsninger som kan effektivisere transport av pasienter, sterilt og brukt utstyr, rent og skittent tøy, varer til og fra sentrallager, mat, medisiner og avfall. Løsningen skal redusere "ikke-verdiskapende aktiviteter" som vil medføre økt tilgjengelige ressurser til pasientrettede aktiviteter.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Riche Vestby

Riche Vestby

Innovasjonspådriver helse

riche.vestby@nho.no
991 69 952

Prosess

Etablering av prosjektet

Det er nedsatt en tverrfaglig prosjektgruppe, samt etablert samarbeid med andre sykehus med lignenende behov for nye løsninger.

Behovskartlegging

Sunnaas sykehus har egen forskningsavdeling med erfaring med innhenting av kvantitative og kvalitative data, og disse vil spille en sentral rolle i arbeidet med å avdekke brukerbehovet. Ytterligere kompetanse vil blant annet innhentes fra Innovasjonssenteret (OUS).

Dialog med markedet

Sunnaas sykehus gjennomfører digital dialogkonferanse i juni, med mulighet for en til en møter for interesserte leverandører i dagene etter. Resultatene av dialogen vil gi sykehuset svar på om de skal gå videre med prosjektet og utarbeide en hovedsøknad på en førkommersiell anskaffelse til Forskningsrådet, alternativt velge andre måter for å få på plass løsningene de trenger.

Les mer

Mer informasjon om dialogfasen finner du her.

Videre prosjekt "på vent"

Forprosjektet har kartlagt at det finnes ulike veier videre for en eventuell anskaffelse. Prosjektet er foreløpig satt "på vent" til man har fått vurdert riktig framgangsmåte.

Om anskaffelsen

Sunnaas sykehus forbereder seg på at tjenester og tilbud framover må leveres på vesentlig mer hensiktsmessige og kostnadseffektive måter. Per i dag bruker sykepleiere og terapeuter med tre til fem års utdannelse mye av sin tid på å frakte utstyr, prøver, tøytraller og de driver daglig med portørtjenester. Som følge av at sykehus dekker et stort areal, brukes det ofte 10 minutter på å hente og bringe pasienter og utstyr hver gang det skal foretas en behandling/undersøkelse. I snitt bruker sykehus et sted mellom 25%- 30% av budsjettet på logistikk. En forbedret sykehuslogistikk vil derfor kunne bidra vesentlig til å etablere bærekraftige helsesystemer i fremtiden. Anbud365 har skrevet en fin sak om prosjektet.