Rett utstyr, på rett plass til rett tid – uten bruk av helsepersonell

Sunnaas sykehus har fått midler fra Forskningsrådet til til et forprosjekt for førkommersielle anskaffelser. Sykehuset søker løsninger som kan effektivisere transport av pasienter, sterilt og brukt utstyr, rent og skittent tøy, varer til og fra sentrallager, mat, medisiner og avfall. Løsningen skal redusere "ikke-verdiskapende aktiviteter" som vil medføre økt tilgjengelige ressurser til pasientrettede aktiviteter.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Riche Vestby

Riche Vestby

Innovasjonspådriver helse, omsorg og velferd

riche.vestby@lup.no
991 69 952

Om anskaffelsen

Prosess

Etablering av prosjektet

Det er nedsatt en tverrfaglig prosjektgruppe, samt etablert samarbeid med andre sykehus med lignenende behov for nye løsninger.

Behovskartlegging

Sunnaas sykehus har egen forskningsavdeling med erfaring med innhenting av kvantitative og kvalitative data, og disse vil spille en sentral rolle i arbeidet med å avdekke brukerbehovet. Ytterligere kompetanse vil blant annet innhentes fra Innovasjonssenteret (OUS).

Dialog med markedet

Sunnaas sykehus gjennomfører digital dialogkonferanse i juni, med mulighet for en til en møter for interesserte leverandører i dagene etter. Resultatene av dialogen vil gi sykehuset svar på om de skal gå videre med prosjektet og utarbeide en hovedsøknad på en førkommersiell anskaffelse til Forskningsrådet, alternativt velge andre måter for å få på plass løsningene de trenger.

Les mer

Mer informasjon om dialogfasen finner du her.

Videre prosjekt "på vent"

Forprosjektet har kartlagt at det finnes ulike veier videre for en eventuell anskaffelse. Prosjektet er foreløpig satt "på vent" til man har fått vurdert riktig framgangsmåte.