Rehabilitering av Kviteseid skole

Kommunens mål er å skape en moderne skole med innovative løsninger innen energieffektivitet og klimastyring, undervisingsrom med nye teknologiske løsninger, fellesareal som kan kombinere flere aktiviteter og gode arbeidsforhold for lærerne.
Rehabiliteringen av skolen skal bidra til at skolen dekker dagens og framtidas krav til plass, luftkvalitet og har en miljøvennlig og energieffektiv oppvarming.
Det er gjort en vurdering av nybygg kontra rehabilitering av eksisterende bygningsmasse; og det er utfra miljømessig og kostnadsstyrende hensyn gjort en beslutning om å rehabilitere skolen.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver Infrastruktur

cecilie.m.endresen@lup.no
997 02 688

Om anskaffelsen

Prosess

Behov

I prosjektet Kviteseid skole er målet at rehabiliteringen av skolen skal bidra til at skolen dekker dagens og framtidas krav til plass, luftkvalitet og har en miljøvennlig og energieffektiv oppvarming. Det er gjort omfattende kartlegging av konsekvenser ved rehabilitering av skolen kontra å rive og sette opp et nybygg. Det bygger på en omfattende brukerinvolvering i forhold til behovskartlegging, samt miljø- og kostnadsanalyser.

Les mer

Fjerning av 2750 m2 med solid betongkonstruksjon som fremdeles har lang levetid vil gi store klimagassutslipp.
Det har allerede vært store utslipp av CO2 i produksjonen av sement og ved byggeprosessen når betongen ble produsert. Betongbygg har den evnen at den absorberer ca. 43% av produksjonsutslippet (CO2), men dette vil bli frigitt når betongen blir knust.
Ved riving og sanering vil det bli utslipp fra maskiner og ved et nybygg vil en på nytt måtte bruke betong
for å lage grunnmur og plate. En annen viktig faktor er at moderniseringen skal skje uten å stenge skolen eller flytte elevene. De store
bygningsmessige endringene skal skje i feriene, mens de mindre endringene skal skje når det er vanlig undervisning. I kort gåavstand har kommunen en flerbrukshall som vil bli brukt for å avlaste. Ved å rive og bygge nytt måtte en hatt alternativ som for eksempel brakkerigg som vil medføre kostnader og ekstra utslipp ved rigging/nedrigging og transport av elever.

Kommunen forventer at en gjennom dette prosjektet får en skole som blir mer energieffektiv.
Det er et mål at både elever og lærere skal oppleve at skolen har blitt en bedre plass å være på.

Dialog

Kviteseid kommune ønsker å komme i en tidlig dialog om prosjektene leilighetsprosjektet Husstøyl og rehabilitering av Kviteseid skole, og inviterer til en felles dialogkonferanse 22.mai 2017 for de 2 anskaffelsene.

Les mer

Iom at det i prosjektet Husstøyl er en forutsetning at det skal bygges i tre, er det ønskelig at leverandører som har en intensjon om å delta i konkurransen i dette prosjektet deltar på konferansen «Bygg i tre» som arrangeres samme dag, på samme sted – i forkant av dialogkonferansen.
På bakgrunn av denne åpne dialogkonferansen inviteres leverandører til å komme med ideer og forslag til hvordan Kviteseid kommune best kan løse sine behov. Målet er å få mest mulig kunnskap om mulighetsrommet og alternative løsninger som finnes i markedet.

Invitasjon til dialogen er kunngjort på Doffin, og markedsføres på kommunens nettsider, sosiale medier og nettverk. Leverandørutviklingsprogrammet bidrar med spredning av invitasjonen i vårt nettverk til relevante bransjer, i digitale kanaler og andre kontaktflater.

Konkurranse

Kviteseid kommune har tinglyst en åpen anbudskonkurranse med tilbudsfrist 14. mai 2018.
Kontrakten skal gjennomføres som en samspillskontrakt med to faser. Fase 1 som består av en planleggings- og prosjekteringsfase og fase 2 som er selve byggefasen.

Les mer

Kviteseid kommune skal rehabilitere og modernisere Kviteseid skole ved å gjøre ombygninger, tilbygg, samt å bedre miljø- og luftkvaliteten. Kviteseid skole har et stort behov for en helhetlig rehabilitering som innebærer innvendige og delvis utvendige ombygginger for å utnytte arealet bedre, og tilpasse bygget til dagens krav. Bygget bærer preg av å være nedslitt, og det er nødvendig å rehabilitere alt fra gulv og flater til nytt skolekjøkken, samt tekniske installasjoner. Kommunens mål er å gjenbruke så mye som mulig av bygningsmassen og det tekniske installasjoner som rørgater og kabler. Vi vil gjøre nødvendige oppgraderinger og utskiftinger for å få et bygg som holder dagens krav, og kan dekke fremtidens behov. Prosjektet vil ha fokus på gode løsninger og målretta tiltak på de ulike anleggene og installasjonene, og det vil derfor være nødvendig å gjøre prioriteringer underveis i prosjektet.

Se mer på utlysningen på DOFFIN: https://doffin.no/Notice/Details/2018-290548

 

Kontraktsinngåelse

Tildeling av kontrakt til Skorve Entreprenør AS