Ny velferdsteknologi i Verdal

Verdal kommune ønsket å ta i bruk ny velferdsteknologi for å bedre forholdene på sine sykehjem og i hjemmetjenesten med utgangspunkt i brukers behov.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Om anskaffelsen

Prosess

Vurdere behov

Behov for nye, intuitive varslingssystemer.

Les mer

I tiden fremover er det forventet at andelen beboere på sykehjem med demens vil øke ytterligere fra dagens nivå på rundt 80 prosent. Det er derfor behov for nye, intuitive varslingssystemer som i større grad gir beboerne mulighet til å varsle selv, og som kan skape økt trygghet og sikkerhet for både beboere og arbeidstakere ved sykehjemmene
Et forprosjekt knyttet til implementering av velferdsteknologi i pleie- og omsorgstjenestene til kommunene ble gjennomført.

Planlegge og organisere

En tverrfaglig prosjektgruppe for rehabilitering av Verdal bo- og helsetun ble nedsatt der IKT-kompetanse, teknisk kompetanse, sykepleiere og ledelsen var med.

Les mer

Det var krevende å kartlegge og beskrive behov og funksjonskrav. Kommunen fikk bistand fra leverandørutviklingsprogrammet til prosessen som ble forankret hos rådmannen. Særlig viktig var brukerperspektivet, og sykepleiere og fagarbeidere ved sykehjemmene ble trukket inn i tidlig fase. I arbeidet med selve anskaffelsen ble innkjøpsansvarlig koplet inn.

Dialog

Kommunen arrangerte en åpen dialogkonferanse for leverandørmarkedet

Les mer

Her orienterte kommunen om prosessen og behovene og 18 ulike leverandører deltok. Leverandørene kunne senere levere inn et løsningsforslag med mulighet til å presentere disse i en-til-en møter med kommunen. 11 bedrifter leverte inn forslag og gjennomførte en-til-en møter.

Gjennomføre konkurranse

Det ble gjennomført en anskaffelse etter prosedyren konkurranse med forhandling. Fem kvalifiserte tilbydere ble invitert til forhandlinger.

Les mer

Informasjonen som kommunen fikk via dialogaktivitetene ble brukt i arbeidet med å lage en funksjonell kravspesifikasjon. Anskaffelsen gjaldt velferdsteknologiske løsninger i form av nye systemer for varslings- og lokaliseringsteknologi ved henholdsvis Verdal bo- og helsetun og i hjemmetjenesten.