Forvaltning og vedlikeholdsstyring av vei

God ivaretagelse og utvikling av eksisterende veger er viktig for å opprettholde og forbedre samfunnsnytten og verdien i eksisterende veginfrastruktur. I tillegg etterstrebes en mer bærekraftig ivaretagelse og utvikling av veinettet. Bedre transportforhold på vegnettet med mindre klima og miljøulemper til lavest mulig kostnad (livsløpskostnad) krever økt effektivitet og produktivitet.

Som verktøy for å understøtte og videreutvikle dette virksomhetsområdet, så har Statens Vegvesen behov for en god IT-arkitektur med gode digitale løsninger som krever tiltak på mange områder knyttet til organisasjon, medarbeidere og teknologiske løsninger.

Aktører

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver BTV-regionen

cecilie.m.endresen@nho.no
997 02 688

Prosess

Behovskartlegging

Det er gjort en grundig behovskartlegging i prosjektet; både i forhold til de ulike roller og funksjoner i forvaltningen av drift- og vedlikehold av veinettet internt hos Statens Vegvesen, og hos de aktive utøvende av de ulike drift- og vedlikeholdsoppdragene (entreprenører, mm).

Prosjektet gjennomførte i 2019 en grundig analyse (benchmarking) av etatens virksomhet innenfor vedlikeholdsområdet basert på «ISO55000 Forvaltning av anlegg og verdier (Asset management)» og praksis i andre virksomheter. Arbeidet dokumenterte at Statens vegvesen har et betydelig forbedringspotensial på dette området.

Les mer

Evaluering av dagens situasjon opp mot beste praksis internasjonalt og mot andre sammenlignbare organisasjoner viser at SVV i dag har mange IT-løsninger med ulik alder og kvalitet som ikke snakker godt sammen, varierende datakvalitet om eksisterende anlegg, manglende kunnskap om anleggenes tilstand, mangler i styringssystemene, samt begrensende IT-støtte for å kunne budsjettere, planlegge og løse oppgavene best mulig. Dette kompenseres delvis i dag gjennom medarbeidere med høy kompetanse og lang erfaring på alle nivå i organisasjonen.

 

Markedsundersøkelse/RFI september 2021

I denne markedsundersøkelsen ønsker prosjektet å få bedre innsikt i markedet for en FDV-løsning (Enterprise Asset Management) som kan fungere som et sentralt nav for divisjonen til vedlikeholdsstyring.

Les mer

Basert på behovene som er beskrevet innledningsvis i vedlagt markedsundersøkelse ønsker Statens Vegvesen tilbakemelding fra leverandører på hvordan FDV-løsningen kan hjelpe dem med å oppnå ønsket situasjon som er …

  • Å ha stadig bedre oversikt over egen virksomhet og verdiene som forvaltes, kunne redegjøre godt for prioriteringer som gjøres, estimerte ressursbehov og medgåtte ressurser, samt å kontinuerlig forbedre effektivitet
  • Å tilby en stadig mer tilgjengelig, sikker og miljøvennlig infrastruktur
  • Å kommunisere stadig mer presist og målrettet, hvor informasjonen forventes å være tilpasset mottaker i form, på hensiktsmessig plattform og til rett tid
  • Å være en moderne, god og attraktiv arbeidsplass hvor medarbeiderne kan utføre sine oppgaver uten å bli hindret av dårlig IT-støtte
  • Å kunne bruke tilstandsdata og risikovurderinger for langsiktig planlegging, gjøre livsløpsanalyser og som grunnlag for prioritering opp mot NTP-mål og rapportering på FNs bærekraftsmål.

Om anskaffelsen

Divisjon Drift og vedlikehold er vegeier for store deler av europa- og riksvegnettet i Norge, og har ansvar for at drift og vedlikeholdsaktiviteter utføres. Divisjonen har i dag ikke tilfredsstillende IT-systemstøtte for forvaltning og vedlikeholdsstyring, og har behov for en felles FDV-løsning på tvers av fagområder (bru, tunnel, veg i dagen, mfl.). Divisjonen ønsker å etablere IT-støtte som kan hjelpe med blant annet å ha god kontroll på eiendeler, tilstandsutvikling, vedlikeholdsplaner, arbeids- og økonomistyring.

Divisjonen har etablert et virksomhetsutviklingsprosjekt for å forbedre arbeidsprosesser, data og IT-system i tråd med beste praksis internasjonalt (ISO 55000 Asset Management).