Våre anbefalinger for Arendalsuka

av Bjørnar Grønhaug

Vi har plukket ut de mest relevante arrangentemene fra våre 4 eiere og 32 partnere, for deg som er interessert i innovasjon, innovative offentlige anskaffelser og bærekraft. Under finner du en liste med arrangementer. Klikk på tittelen til arrangementet for å lese mer på sidene til Arendalsuka, finne frem på kart o.l.

Mandag 14.08:

BÆREKRAFTIG MOBILITET – MULIG UTEN OFFENTLIG/PRIVAT SAMARBEID?

Hvordan kan vi få til gode mobilitetsløsninger samtidig som at vi bygger norsk eksportvare? Vi bruker i dag store beløp i transportsektoren, men klarer ikke, i tilstrekkelig grad, å engasjere dyktige innovasjonsmiljøer som ønsker å bidra. Vi utnytter ikke den kraften som ligger i offentlige anskaffelser. Hvorfor er det slik? Er det mangel på vilje eller evne til nytenkning.

Tid: 15:00 – 16:00

Sted: Rygerelektra

LOFOTEN – POSTKORT ELLER PILOT?

Lofoten er en global merkevare. Lofoten eksporterer sjømat og reiselivsopplevelser i verdensklasse. Samtidig er vi en samling «knøttsmå» distriktskommuner med trange budsjett og lite kapasitet. Likevel; Lofoten skal bli verdens reneste øyrike og servere verdens reneste sjømat! Hvordan kan Lofoten lede vei for grønn vekst og omstilling?

Tid: 15.30 – 16.45

Sted: MS Brisen

MILLIARDENE RENNER UT NÅR NETTENE GÅR NED

Strømnett, fibernett og mobilnett; alle disse nettene er kritiske for at samfunnet skal fungere. I et samfunn der «alt» går på strøm og internett, hvilke grep tar myndigheter og næringsliv for å sikre at vi alltid er på nett? Hva gjør næringslivet når nettene faller ut? Hvor mange minutter klarer norsk næringsliv seg uten strøm-, fiber- og mobilnett? Og hva om andre forhold enn ulykker og dårlig vær får nettene til å falle ut – hva skjer med den digitale infrastrukturen i et land som angripes? Hvor viktig er den digitale infrastrukturen for Norges evne til å forsvare seg og hvor parate er Norge for dette?

Tid: 16:30 – 17:30

Sted: Rygerelektra

 

Tirsdag 15.08:

SOLKRAFT + SAMFERDSEL = SANT

Solkraft krever areal og det er en knapphet. Veibygging legger beslag på mye areal. Hvordan få en vinn vinn situasjon ut av å bruke arealene for å produsere ny kraft uten konflikter? Her har man mulighet for å levere på et samfunnsoppdrag og samtidig løse en utfordring. Hva er mulighetene og hva er utfordringene for å få til dette?

Tid: 08:00 – 09:00

Sted: Samferdselsteltet

 

UNGE UTENFOR ARBEIDSLIVET. HVORDAN KAN VI SAMMEN FÅ FLERE I JOBB?

“Flere i arbeid”-satsingen er organisert som et program hvor kommune, næringsliv, NAV, Fylkeskomme og Universitet i Agder er partnere. Programmet ble etablert fordi en undersøkelse avdekket at Kristiansand ville hatt flere i jobb om systemet var enklere for både de unge og for arbeidsgivere. Debatten vil både handle om hva som virker best ut ifra de unges perspektiv, arbeidsgivers perspektiv og forskningsperspektiv, og hvilke barrierer som må bort for at flere unge skal komme i jobb.

Tid: 08:30 – 09:30

Sted: Kanalplassen

INGEN GRØNN INDUSTRI UTEN GRØNN TRANSPORT

Den norske regjeringen har en målsetting om en grønn nærings- og industrivekst i fastlandsindustrien på 50 prosent frem til 2030. Men det blir ingen grønn nærings- og industrivekst uten grønn transport. Nærings- og industrivekst med tradisjonell transport vil bare øke utslippene, når målsettinge er å redusere de betraktelig.

Her har havn og sjøtransport en sentral rolle å spille. De utpekte områdene regjeringe ønsker å satse på vil i hovedsak ligge langs kysten og ha store transportbehov både til råvarer og til utskiping av ferdige produkter. Hvordan kan vi legge tilrette for utvikling av havner og sjøtransport som legger tilrette for det grønne skiftet og ny grønn næring- og industri?

Tid: 09:00 – 10:00

Sted: Kirkekjelleren

GRØNNE BYER TRENGER ELEKTRISK TUNGTRANSPORT

Elektrifiseringen av lastebiler er et av klimatiltakene med størst potensial for utslippsreduksjoner. Tungtransporten slipper i dag ut over 2,9 millioner tonn CO2 hvert år. Det tilsvarer omtrent tre ganger så mye som Oslos totale årlige utslipp. Heldigvis er elektrifisering av tungtransporten i gang. Hittil i år er ti prosent av salget av alle nye lastebiler elektriske. For å få mer fart og videre vekst må det bygges ut hurtigladeinfrastruktur i stor skala. Oslo og byene leder allerede an på vei til å bli helt utslippsfri i 2030. Men transportomstillingen kan ikke løses av byene alene. Hva kan man på nasjonalt plan gjøre for å legge til rette for hurtig omstilling av tungtransporten? Og hvordan kan infrastrukturen bygges ut raskt nok for å nå klimamålene?
Tid: 09:30 – 10:30

Sted: Legacy of the Fjords

OMBRUK, REPARASJON OG UTLEIE: HVORDAN SKAL VI FÅ OPP FARTEN?

Kjøp, bruk og kast dominerer stort hos norske forbrukere. Vi reparerer lite, kjøper lite brukt-varer, og kjøper framfor å leie. Alle er enige om at vi må legge om, men lite legges til rette. Hva kan vi gjøre nå – for å få opp farten?

Tid: 10:00 – 11:00

Sted: MØR Biffhus

HYDROGEN KOMMER! HVILKEN KOMPETANSE HAR VI OG HVILKEN TRENGER VI?

Hydrogen er en klimanøytral energibærer og har et raskt fremvoksende marked. Norge besitter allerede unik kompentanse og ressurser som gir oss et nasjonalt- og internasjonalt fortrinn. Vi bygger fremtidens kompetanse på vår eksisterende kunnskap og industrier. Ny kompetanse må tilegnes for å imøtekomme de nåværende og fremtidige behov. På seminaret vil resultatene fra den nasjonale kartleggingen av den norske hydrogen industriens kompetansebehov fremlegges av Menon Economics som leder arbeidet.

Tid: 10:30 – 12:00

Sted: Knowit AS

KOMMUNENE I FRONT – ETABLERING AV LOKALE ØKOSYSTEM FOR SAMHANDLING

I dette panelet vil vi diskutere hvordan kommunene raskere og med mindre ressurser kan realisere gevinster basert på lokale forutsetninger for både pasienter og helsepersonell gjennom bruk av nasjonal infrastruktur og leverandørutviklet funksjonalitet. Med utgangspunkt i konkrete erfaringer og planer ser vi på mulige løsninger hvor aktørene sammen kan realisere økosystemer som kan bidra til å skape en mer tilgjengelig og helhetlig helsetjeneste.  

Tid: 11:45 – 12:45

Sted: Rederikontoret

HVA SKJER NÅR KUNSTIG INTELLIGENS BRUKES SOM SAKSBEHANDLER?

Hva skjer med relasjonen mellom innbyggerne og myndighetene når det offentlige bruker kunstig intelligens til å ta avgjørelser som gjelder enkeltmennesker? Vil innbyggerne ha tillit til at de får rettferdig behandling? Hvordan kan innbyggerne medvirke til akseptabel/legitim bruk av kunstig intelligens i det offentlige? Og hva mener norske  innbyggere om bruk av kunstig intelligens i det offentlige når de har fått mulighet til å diskutere temaet og høre på ekspertene? Forskere har deltatt i å se på kunstig intelligens brukt i sykmeldingssystemet til NAV og i integreringsrutinene til asylsøkerne.  Med utgangspunkt i casene tas debatten.

Tid: 11:00 – 12:00

Sted: Arendal bibliotek

HVORDAN LØSER DET OFFENTLIGE SINE MOBILITETSBEHOV OG HVA SKJEDDE I 2022?

Bilparken til det offentlige vokser og pr. 31.12.22 eide eller leaset det offentlige ca. 42.500 kjøretøy, så hva med nullvekstmål, klimamål og elektrifisering? Vi får eksempler fra kommuner som er kommet i gang med å teste ut alternative løsninger, innspill fra leverandører og andre aktører hvordan de samarbeider med det offentlige for å finne fram til bærekraftige, fremtidsrettede løsninger.

Tid: 12:30 – 13:30

Sted: Samferdselsteltet

LØSNINGER I ET HAV AV TAUSTUMPER

I mange år har taustumper og avkapp vært på pallen over plastsøppel folk rydder langs kysten vår. Ryddeinnsatsen har sammen med kunnskapsinnhenting vist at tau og avkapp er et forsøplingsproblem vi er nødt til å gjøre noe med. Fiskeridirektoratet inviterer sammen med Senter mot marin forsøpling, Sjøfartsdirektoratet og Kystverket det rette mannskapet om bord på M/S Fjorgyn for å ta praten om de gode løsningene – før det går på stumpene løs for havet.

Tid: 13:00 – 14:00

Sted: MS Fjorgyn

HELSEPERSONELLUTFORDRINGENE: HVORDAN BRUKE KNAPPE RESSURSER BEST MULIG?

Helsepersonellkommisjonen er omtalt som en kraftig realitetsorientering. I årene framover blir det mange flere eldre, men færre i yrkesaktiv alder. Helsepersonell blir et knapp ressurs. Hvordan kan kommunene bruke arbeidskraften best mulig? Flere spennende prosjekter prøver ut løsninger.

Tid: 13:00 – 14:00

Sted: Lille Hotell

KAN KRAFTPRODUSERENDE BYGG LØSE MYE AV KRAFTKRISEN?

I dette seminaret vil sentrale aktører innen bygg og solkraft se nærmere på hvordan vi kan bruke solenergi for å dekke opp kraftbehovet og hva som skal til for å få til dette på en samfunnsøkonomisk og bærekraftig måte. De vil diskutere regelendringer, forretningsmodeller og incentiver for å få til en utbygging av solkraft som monner.

Tid: 13:40 – 14:30

Sted: Baker Jørgensen

UTEN GRÜNDERE, INGEN OMSTILLING

Verden er på vippepunktet innen både klima, økonomi, teknologi og sikkerhetspolitikk. Det stiller enorme krav til fleksibilitet og omstilling i næringslivet. Historisk har gründere vært svært viktig for denne evnen, men nå ønsker færre å starte egen bedrift i Norge. Gjør mangel på kapital og kompetent arbeidskraft at vi får en varlig nedbremsing? Og hvorfor sliter vi med å få bedriftene til å vokse seg ordentlig store?  Hva kan vi gjøre for å styrke innovasjonen i en tid hvor behovet er større enn noen gang?

Tid: 13:30 – 14:00

Sted: DN-teltet

SLIK KNEKKER NORGE KODEN FOR NULLUTSLIPP I TRANSPORT

Hva bør Norge gjøre for å få nullutslipp i tungtransporten på vegnettet så fort som mulig? Veien mot nullutslipp er vanskeligere for tunge kjøretøy enn for personbiler, og mange er enige om at det trengs ulike teknologier for å nå målene om nullutslipp i tungtransporten. I dette arrangementet møter du sentrale aktører som Statens vegvesen, Statkraft, Transportøkonomisk institutt og forskningsinstituttet IFE.

Tid: 14:00 – 15:00

Sted: Samferdselsteltet

KAN EFFEKTIVT SAMARBEID MELLOM NAV OG SOSIALE ENTREPRENØRER GI MER ARBEIDSINKLUDERING?

En debatt med NAV, sosiale entreprenører og næringsliv som utfordrer hverandre med med spørsmål som:

1. Hvordan samarbeide mer effektivt med sosiale entreprenører for å få mer  arbeidsinkludering ?

2. Hvilken effekt kan sosiale entreprenører ha på samfunnsregnskapet ?

3. Hvordan kan det offentlige, næringsliv og sosiale entreprenører bli bedre så vi får mer effekt ut av hverandre? (les vinn-vinn-vinn)

4.  Hvordan kan ulike sosiale entreprenører jobbe med utenforskap og hvordan kan næringsliv og det offentlige bidra?

Tid: 15:00 – 16:00

Sted: Kirkens Bymisjon – Torvet

FJERN DISSE BARRIERENE SÅ KAN ANLEGGSPLASSENE BLI UTSLIPPSFRIE I 2030

Økt satsing på utslippsfrie maskiner i infrastrukturprosjekter vil redusere Norges direkteutslipp av klimagasser. Men aktører i sektoren sier at dersom vi skal lykkes med det så må vi fjerne eksisterende barrierer og peker på:

  • Mekanismene for å få tilført kraft til anleggsprosjektene må forbedres.
  • Støtteordninger må få lengre holdbarhet, økes i omfang og omfatte flere typer maskiner.
  • Bestillerne må tenke langsiktig og varsle markedet tidlig nok for å utløse potensialet for flere typer utslippsfrie anleggsmaskiner.

Tid: 15:00 – 15:50

Sted: Baker Jørgensen

VELFERDSTEKNOLOGI OG DIGITAL HJEMMEOPPFØLGING

Næringsklyngene Norway Health Tech, Norwegian Smart Care Cluster, Kreftforeningen, Norsk sykepleierforbund, Dignio og KS har sammen satt fokus på hvorfor det tar lang tid å innføre velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging. Våren 2023 arrangerte samarbeidspartnerne en rundebordskonferanse for å drøfte hva vi kan gjøre sammen for å få fortgang i innføringen, og hva vi mener myndighetene må bidra med. Denne sesjonen følger opp initiativet og vi vil drøfte hva som må gjøres videre.

Tid: 16:00 – 16:45

Sted: Bankgården

250 MILLIONER ELBILER – KAN NORSKE ELBILLADERE EROBRE VERDEN?

8 av 10 nye biler går på strøm. Det norske elbilpolitikken har skapt Norge som landet i verden med flest elbiler per innbygger. Elektrifisering av transportsektoren er avgjørende for å nå klimamålene, men det har også ført til en ny eksportnæring som har solgt over 1 million ladere verden over. Hele verden skal elektrifisere sin transport. Behovet for ladere vil være enormt. Hvor stor bit av den kaken kan Norge ta?

Tid: 16:30 – 17:30

Sted: Rygerelektra

 

Onsdag 16.08:

REGULATORISK SANDKASSE I TRANSPORTSEKTOREN: LEK ELLER REALITET?

Det er mye snakk om kunstig intelligens og autonome kjøretøy. Men hypen springer foran virkeligheten. Er samstyring den egentlige hypen vi bør snakke om? Og hvorfor trenger vi en regulatorisk sandkasse for å nå målene i transportsektoren? Lokale transportbehov i Arendal har trigget nasjonale behov for samstyring for fremtidens transportløsninger. Arendal står ovenfor store endringer som følge av etableringen av Morrow Batteries. Om syv år skal nye fabrikker stå klare til bruk. Kan Arendal håndtere trafikken på en bærekraftig måte?

Tid: 08:00 – 09:00

Sted: Samferdselsteltet

RIKETS DIGITALE TILSTAND: HAR NORGE LØSNINGENE SOM TRENGS?

Hvordan vurderer Digdir-sjef Frode Danielsen rikets digitale tilstand? Har politikerne løsningene som trengs, og hva mener toppledere i offentlig sektor bør være ambisjonene for framtidens digitaliseringspolitikk? Debattleder Øystein Eriksen Søreide, adm. direktør i Abelia, guider oss gjennom flere interessante diskusjoner for fremtidens Norge. Etter debattene serverer vi minglelunsj for de frammøtte, og vi oppfordrer alle til å bli igjen for å fortsette diskusjonene i en uformell setting.

Tid: 09:00 – 10:30

Sted: Vitensenteret

NORD-NORGE VISER VEI FOR GRØNNE OG INNOVATIVE ANSKAFFELSER

Er Nord-Norge den nye grønne, innovative innkjøpsmuskelsen? Hvordan har vi jobbet med anskaffelser strategisk og hva har vi oppnådd?. Vi starter i Øst Finnmark og tar turen innom Alta, Tromsø, Lofoten før vi ender opp i Bodø.

Tid: 10:30 – 11:30

Sted: Bankgården

HVORDAN KAN KUNSTIG INTELLIGENS FORBEDRE NORGE?

Forskere har jobbet med kunstig intelligens (KI) siden 1950-tallet, men det er først de siste ti årene at vi har fått se metoder, regnekraft og datamengde få påvirkning utenfor laboratoriene. I denne samtalen skal vi fokusere på hvordan vi griper og videreutvikler mulighetene KI skaper for Norge, med fokus på næringsutvikling og samfunnsutfordringer.
Tid: 11:00 – 11:45

Sted: MS Lofoten

KOMMUNEVALGDAGEN: HVA SKAL REDDE VELFERDSTJENESTENE?

Vi er vant til høy og voksende kvalitet i velferden vår. Kan det fortsette? Vi har store utfordringer med å skaffe nok mennesker til velferdsyrkene, og vi risikerer strammere budsjetter i årene som kommer. Hvordan kan vi sikre bærekraftige og gode nok kommunale helse- og omsorgstjenester i en tid med strammere økonomi. Hvilke forventninger kan innfris? Bør vi forvente at innbyggerne kan gjøre mere selv, skal teknologien løse floken, kan vi øke skattenivået eller trenger vi flere private tilbydere for å avlaste det offentlige?

Tid: 14:00 – 15:00

Sted: Arendal kultur- og rådhus

HVORFOR GÅR STORE IKT-PROSJEKTER OFTE GALT? OG HVA KAN VI GJØRE FOR Å LYKKES I ÅRENE SOM KOMMER?

Altfor ofte ser vi eksempler på store IKT-prosjekter som feiler, og som ender med å koste samfunnet milliarder av kroner og unødvendig mye tid. Men hvorfor skjer det? Og hvilken oppskrift kan vi følge for å lykkes neste gang? SINTEF og NTNU inviterer til samtale og debatt, der målet ikke er å fordele skyld – men heller jakte løsninger, dele erfaringer og sørge for at store IKT-prosjekter blir en suksess både i offentlig og privat sektor fremover.

Tid: 14:00 – 14:45

Sted: MS Lofoten

FREMTIDENS HJØRNESTEINSBEDRIFTER

I en tid med uro er trygge arbeidsplasser og verdiskapning viktigere enn noen gang – også lokalt. Å sikre nye arbeidsplasser i distriktene er avgjørende for å møte de store utfordringene innen helse og miljø. Hvilken rolle spiller kommunene for at det kan vokse fram helt nye grønne næringer og at det kan produseres legemidler i Norge? Er det slik at noen kommuner er bedre vertskap enn andre? I så fall hvorfor?

Tid: 15:00 – 16:00

Sted: Impact Hub Agder Arendal

DIGITALISERINGSEVENTYRET SOM HAR SKAPT MILLIARDGEVINSTER AV MILLIONINVESTERINGER

Digitaliseringssamarbeidet mellom Skatteetaten, Politiet, Kartverket, Digitaliseringsdirektoratet, Brønnøysundregistrene, NAV og finansnæringen er unikt i verden og har skapt samfunnsgevinster verdt flere tiltalls milliarder med beskjedne investeringer. Hvordan har dette vært mulig? Hvilke nye prosjekter er på trappene? Hva skal til for å realisere det fulle potensialet?
Tid: 15:00 – 16:00

Sted: Thon hotel Arendal

Torsdag 17.08:

HVORDAN KAN CCS BIDRA TIL Å NÅ KLIMAMÅLENE?

Mange mener at skal vi nå klimamålene må vi bygge flere karbonfangstanlegg. Disse må på plass innen 2030. I Hurdalplattformen står det at regjeringen skal « Legge til rette for CO2-fangst og -lagring på alle større forbrenningsanlegg på sikt ». Det tar det mange år å planlegge og bygge CCS. Skal vi få CCS på forbrenningsanlegg innen 2030 må nye rammevilkår raskt på plass. Arrangementet vil ta opp diskusjonen om hvilke rammevilkår som trengs, og når de må være på plass.

Tid: 08:00 – 09:00

Sted: Bærekraftscenen

SOSIAL BÆREKRAFT – ET MOTEORD UTEN INNHOLD?

Byggenæringen er det viktigste verktøyet for å bygge det samfunnet og samfunnslivet demokratiet ønsker. At vi bygger for morgendagen må gjenspeiles i alt vi gjør, og alt vi er. Men hva betyr sosial bærekraft? Byggenæringen har lenge arbeidet med sosial bærekraft innenfor egen virksomhet og for egne ansatte, men hva sosial bærekraft betyr for næringen og i utviklingen av samfunnet er fortsatt diffust. Under dette frokostmøtet på Bygg Arena Arendal retter vi fokus mot to aspekter ved sosial bærekraft: juniorenes muligheter for kompetanseutvikling og deltakelse i prosjektene, og kommunenes ansvar for å legge til rette for en bruk av bygningene vi bygger som skaper levende byer og tettsteder.

Tid: 08:30 – 09:55

Sted: Baker Jørgensen

TEKNOLOGIENS ROLLE I EN BÆREKRAFTIG HELSETJENESTE

Erfaringen vår er at teknologi oppfattes som positivt, så lenge det ikke utfordrer den menneskelige kontakten. Når teknologi tas i bruk nettopp for å erstatte mennesker blir det vanskeligere å akseptere, samtidig peker Helsepersonellkommisjonen på at det er nettopp det vi må gjøre. For å sikre bærekraftige helsetjenester i fremtiden må vi erstatte mennesker med teknologi. Helsepersonell-loven pålegger helsepersonell å utøve faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp, men hvordan ser omsorgsfulle teknologistøttede tjenester ut?

Tid: 09:00 – 09:45

Sted: Stavanger-teltet

HVOR SKAL SLAGET STÅ? FREMTIDENS STØRSTE UTFORDRINGER FOR FOLKEHELSEN

Hver krone investert i forebygging og tidlig innsats, kan avlaste helsetjenestene og spare samfunnet for store utgifter. Men hvordan kan vi bli bedre på forebygging? Hvor skal man sette inn støtet, og hvordan kan vi samhandle bedre for at folk holder seg friske?

Tid: 09:00 – 10:00

Sted: Christian Radich

MEN HVA SKAL «HELE NORGE EKSPORTERE»?

Regjeringens slagord er «Hele Norge eksporterer» – men hva skal vi egentlig eksportere? Tallene viser vekst, men vi vokser ikke på de riktige områdene, de som skaffer Norge en posisjon i en verden med sterkt endrede behov. Norge har mange fortrinn – hvordan skal vi som et lite land markere oss? Kan små og store bedrifter og det offentlige jobbe smartere sammen for å løfte løsningene våre internasjonalt?

Tid: 09:30 – 10:00

Sted: DN-teltet

MOBILITET 2040 – ØKE VERDISKAPNING, LØSE MOBILITETSBEHOV OG KUTTE INFRASTRUKTUR-INVESTERINGER

Frem mot 2040 forventes 20-30 % vekst i mobilitetsbehovet i Norge (økonomisk vekst og økt befolkning). Hvordan kan vi løse det behovet, samtidig som vi øker verdiskapning og reduserer behovet for å investere i infrastruktur? Vi lansererer en ny rapport om Mobilitet 2040, der vi ser på hvordan ny teknologi og digitale løsninger kan bidra å løse alle disse tre utfordringene. Møt topplederne fra NHO, Vegdirektøren, Forskningsråden, Konserndirektører fra Næringslivet og følg den politiske debatten til slutt.

Tid: 09:30 – 10:30

Sted: MØR Biffhus

DIGITAL HJEMMEOPPFØLGING: HVA ER GEVINSTEN OG HVEM TAR REGNINGEN?

Digital hjemmeoppfølging (DHO) gir gevinster for enkeltpersoner og samfunnet, samtidig utfordrer det den tradisjonelle måten å levere tjenester på. DHO tilbys innbyggere som ikke nødvendigvis har kommunale tjenester i dag. Kommunen tar på seg oppgaver som tidligere ble løst hos fastlegen eller i spesialisthelsetjenesten. Oppgaveglidningen som skjer med digital hjemmeoppfølging kan være ønsket og fornuftig, samtidig – har kommunene kapasitet til å ta denne oppgaven når det koster mer og gevinstene blir synlige i andre deler av verdikjeden?

Tid: 10:15 – 11:00

Sted: Stavanger-teltet

NØDVENDIGE INVESTERINGER I VANN OG AVLØP: HAR KOMMUNENE OG STATEN EVNEN OG VILJEN?

Norsk Vann inviterer til debatt om utfordringsbildet knyttet til det enorme investeringsbehovet i den livsviktige vann- og avløpsinfrastrukturen. Tilbake i 2021 utga Norsk Vann en rapport som viste at investeringsbehovet i sektoren da ble dokumentert i til 332 milliarder kr, og det er tall som ikke har med seg nye krav om nitrogenfjerning i Oslofjorden og nytt Avløpsdirektiv fra EU som vedtas i 2024. Denne våren har flere representantforslag om vann og avløp vært til behandling, og til høsten skal  Stortinget behandle ytterlige tre om nasjonal handlingsplan, gebyrøkninger og benchmarking – hvordan stiller debattantene seg til forslagene?

Tid: 11:00 – 12:00

Sted: Arendal kino

HVA SKJER MED OSLOFJORDEN?

Debatt om miljøproblematikken rundt Oslofjorden.

Tid: 13:30 – 14:30

Sted: Håpets katedral

NEW EUROPEAN BAUHAUS – HVORDAN LYKKES MED GRØNN OG INKLUDERENDE OMSTILLING I PRAKSIS?

Hvordan skal Stavanger – og de 15 samarbeidspartnerne – lykkes med å skape et foregangsprosjekt for mer bærekraftig, inkludering og estetisk tiltalende byutvikling? Hvordan prioriterer man? Hva må man gjøre annerledes? Og hvordan får man til ekte samarbeid og inkludering?

Tid: 14:00 – 14:45

Sted: Stavanger-teltet

SMARTBYENE HAR KLIMALØSNINGER!

I denne samtalen skal smartby-avdelingene i Stavanger, Trondheim og Oslo presentere nye løsninger og konkrete verktøy for klima og miljø.
Hvorfor er smarte vannmålere miljøvennlige? Hvordan kan sensorer i veiene gjøre en forskjell? Hva er fremtidens energiforsyning? Hvorfor er det helt avgjørende å ha innbyggerne med på laget?

Tid: 15:15 – 16:00

Sted: Stavanger-teltet

FINNE VEIA – FREMTIDENS NORD-NORGE

Hvilken fremtid bor i Nord-Norge, og hvordan skal vi komme dit? Vi zoomer ut og tenker stort og langt: Hva er fremtidsvisjonen og drømmen for utvikling i Nord-Norge som region? Og hvordan skal vi unngå at vi sloss mot hverandre om kakestykkene, men jobber sammen for å bake kaka større for alle?

Tid: 16:30 – 17:15

Sted: MS Brisen

Fredag 18.08:

FORSKNINGSFROKOST: KOMMUNENES DISPENSASJONSPRAKSIS – MØTER LOVEN BEHOVET?

Kommunenes praksis med å gi dispensasjoner fra bestemmelsene i plan- og bygningsloven varierer. Noen har lav terskel for å gi dispensasjon, og andre gir det uten å ha vurdert alle vilkårene i loven. Dette gir uheldig og lite forutsigbar praksis, både for kommunene og for den enkelte utbygger eller innbygger. På oppdrag fra KS har advokatfirmaet Holth og Winge vurdert: hvilke svakheter finnes i lovverket  og hvilke lovendringer kan bidra til å løse utfordringene. I den påfølgende debatten spør vi blant annet om dagens plan- og bygningslov fanger opp lovgiver intensjoner og innbyggernes behov eller om det nå er behov for å nyansere ut fra ulike formål i kommuneplanens arealdel.

Tid: 08:00 – 08:45

Sted: Lille Hotell

HVORDAN KAN LOKALPOLITIKK STIMULERE TIL NÆRINGSUTVIKLING. BRYR POLITIKERNE SEG NOK?

Kommunens rolle som tilrettelegger for næringslivet, er ikke en lovpålagt kommunal oppgave. I møtet med de utfordringene som melder seg er det likevel nødvendig å se næringsutvikling som en del av samfunnsutviklingen i kommunen for å skape levedyktige lokalsamfunn.

Tid: 09:30 – 10:30

Sted: Lille Hotell