Nordnorske havner skal investere for 7 milliarder frem mot 2030

av Ida Laustsen

Kartleggingen viser en forventning om gjennomføring av prosjekter for ca. 7 milliarder kroner i tilknytning til havneutvikling, i perioden 2024 til 2030. Flere av prosjektene er i tidlig planleggingsfase, andre er besluttet og søker finansierings- og samarbeidsmodeller for realisering, og noen av prosjektene er påbegynt/igangsatt.

Kartleggingen viser at investeringene i havner i Nord-Norge gir store muligheter for grønn skipsfart og bærekraftig vekst. Med over 300 havner og kaier i regionen, er potensialet stort for innovative løsninger. Havnestrukturen er i Nord-Norge, som i resten av landet, desentralisert, med en betydelig variasjon i eierskap, drift og forvaltning. De fleste havnene som er allment tilgjengelig for person- og godstransport, eies av kommunene. Det er disse havnene som er fokuset i denne rapporten. Denne kartleggingen omfatter 24 kommuner med tilhørende havner og et stort kaianlegg.

Hva skal nordnorske havner investere i? 

Det skal investeres store summer i blant annet kaianlegg, infrastruktur, energisystemer, autonome løsninger , nye havneområder , landstrøm , dypvannskai, sirkulære løsninger, nullutslipps havnebåt. 

Havnene er løftet frem som helt sentrale om vi skal klare å ta ut potensialet for bærekraftig, grønn verdiskaping i Nord-Norge. Havnene knytter aktiviteten på sjø og land sammen, samtidig som de er kritisk viktig infrastruktur for logistikk og næringsutøvelse for små og mellomstore bedrifter, sier Anita Skog, daglig leder i Arctic Pioneers.

Anita Skog, daglig leder i Arctic Pioneers. Foto: Mats Jensaas

De offentlige innkjøpene og investeringene som skal gjøres i regionen er viktig på flere måter 

  • Næringsutvikling i områdene  
  • Bolyst i kommunene  
  • Fremtidige eksportmuligheter  

Oppsummert: investeringene som er kartlagt gir store muligheter for landsdelen til å ta en posisjon som en ansvarlig aktør i utviklingen av nye og bedre løsninger.

Se den fullstendige kartleggingen i dokumentet utarbeidet av Arctic Pioneers her: Nordnorske havner som katalysator for grønnere maritim eksport gjennom innovative anskaffelser