1 av 4 kommuner jobber med innovative anskaffelser i samarbeid med LUP

av Ida Laustsen

I 2023 anskaffet det offentlige for 740 milliarder kroner. Andelen innovative anskaffelser er fortsatt lav. De store omstillingsutfordringene vi står i gjør det om mulig enda viktigere å benytte den formidable endringsmuskelen anskaffelser kan være til å underbygge innovasjon, nye og bedre løsninger og næringsvekst.

I 2023 har LUP både bidratt til å løfte oppmerksomheten om potensialet som ligger i innovative anskaffelser og satt i gang mange nye innovative anskaffelser. Mobiliseringen av innovative anskaffelser, nye partnervirksomheter, nye oppdrag fra sentrale myndigheter og bedret synlighet mer bredt i samfunnet er gode indikatorer på dette. I vår årsrapport for 2023 kan du lese om våre leveranser, aktiviteter og måloppnåelse LUP Årsrapport (PDF)

Alle i LUP samlet
Hele LUP-gjengen samlet. I 2023 har vi styrket teamet med en kommunikasjonsansvarlig og fått en jurist med på laget i Nord-Norge.

De store samfunnsutfordringene

I løpet av 2023 har innsatsen for innovative anskaffelser innen helse, omsorg, velferd, infrastruktur, og forsvarssektoren vist seg å gi betydelige resultater. Dette strategiske fokuset fra LUP har styrket samarbeidet med små og mellomstore kommuner og forbedret relasjoner med leverandørene, noe som har bidratt til økt innovasjon og oppmerksomhet rundt innovative anskaffelser

En økende bevissthet rundt økonomisk, sosial, og miljømessig bærekraft sammen med digitalisering, har vært katalysatorer for endring. Med 35 partnere, inkludert fylkeskommuner, større kommuner, og statlige virksomheter, har LUP spilt en nøkkelrolle i å drive frem utviklingen. Bodø kommunes initiativ for elektroniske pasientjournaler, som har potensial til å involvere over 30 andre kommuner, illustrerer hvordan slike samarbeid kan føre til skalerbare og effektive løsninger.

Utfordringer som kompetanse, tid, ressurser, og risikoavlastning er identifisert som sentrale barrierer mot innovative anskaffelser. LUPs konferanse i 2023 samlet 25 toppledere for å adressere disse utfordringene, med et særlig fokus på ledelsesengasjement og bruk av anskaffelsesstrategier.

I året som har gått har LUP rekruttert fem nye partnere, som er sentrale for å drive frem utvikling og trekke andre med seg; Bodø kommune, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Forsvarsmateriell (FMA), Vestland fylkeskommune og Agder fylkeskommune. Disse er nå blitt en del av partnernettverket i LUP for innovative anskaffelser, og vi ser frem til å få enda flere med på laget i 2024.

LUP leveranser i korte trekk

Innovative anskaffelser som er igangssatt i 2023 fordeler seg på disse fagområdene.
  • Det ble igangssatt 26 innovative anskaffelser i 2023 som involverte 58 ulike offentlige virksomheter, herunder 16 statlige virksomheter, 3 andre, 2 fylkeskommuner og 37 kommuner.
  • Det var totalt 64 aktive innovative anskaffelser i 2023 (inkludert de igangssatte innovative anskaffelsene) som talt involverte 145 ulike offentlige virksomheter i innovative anskaffelser LUP jobbet med
  • LUP har hatt 376 formidlingsaktiviteter i 2023 og hold foredrag og innlegg for 11 540 deltakere.
  • Satsing på synlighet og kommunikasjon har gitt økt trafikk til nettside, og større rekkevidde i sosiale medier. Videre er 83 publiserte innlegg på nettsiden som dokumenterer og deler erfaringer fra innovative anskaffelser.
  • LUP skrev om 21 nye løsninger som er utviklet gjennom innovative anskaffelser og publisert på Finn løsninger. Vi arrangerte fem webinarer hvor løsninger ble presentert med totalt 781 påmeldte deltakere.

LUP ser fremover mot 2024 med et solid fundament og planer om ytterligere mobilisering og koordinering for å utnytte det fulle potensialet i innovative anskaffelser. Med fokus på bærekraft, digitalisering og samarbeid, er målet å bidra til enda flere innovative løsninger som møter samfunnets behov og fremmer næringsvekst.

LUP årsrapport for 2023 kan leses i sin helhet her (pdf)

  • 145 ulike offentlige virksomheter ble involvert i aktive innovative anskaffelser i 2023.