Direktoratet for e-helse

Direktoratet for e-helse skal sørge for nasjonal styring og koordinering i samarbeid med helseføretak, kommunar, fagmiljø og interesseorganisasjonar.

Visjonen er å skape eit enklare Helse-Noreg.

Samfunnsoppdraget til direktoratet

Direktoratet for e-helse skal styrke digitaliseringa i helse- og omsorgssektoren for å understøtte effektive og samanhengande helse- og omsorgstenester.

Direktoratet skal legge til rette for nasjonal samordning og ein heilskapleg og føreseieleg e-helseutvikling.