Pågående anskaffelse

Fleksibelt, «grønt» leilighetsbygg og rehabilitering av Kviteseid skole

Leilighetsprosjektet Husstøyl og rehabilitering av Kviteseid skole er to uavhengige byggeprosjekter. I prosjektet Husstøyl er det behov for å bygge et bærekraftig, fleksibelt leilighetsbygg for utleie.
I prosjektet Kviteseid skole er målet at rehabiliteringen av skolen skal bidra til at skolen dekker dagens og framtidas krav til plass, luftkvalitet og har en miljøvennlig og energieffektiv oppvarming.

Prosess

Behov

I prosjektet Husstøyl er det behov for å bygge et bærekraftig, fleksibelt leilighetsbygg for utleie.
I prosjektet Kviteseid skole er målet at rehabiliteringen av skolen skal bidra til at skolen dekker dagens og framtidas krav til plass, luftkvalitet og har en miljøvennlig og energieffektiv oppvarming.

Les mer

Prosjekt Husstøyl:
Det er ein føresetnad at bygget blir bygt i tre og kommunen ser gjerne at massivtre blir bruka og at det er kriteriene for passivhusstandard som ligg til grunn. Vi ynskjer å sjå på mogelegheitene for jordvarme og oppvarming via solcellepanel.  I tillegg til å dekke kommunen sitt behov for uteleigebustadar er det eit ynskje om at bygget gje ein signaleffekt både innan funksjonalitet, design og energiforbruk.  Bygget kan brukast til fleire funksjonar. Det kan vera som ein sosial møtestad for dei som leiger, ekstra soverom for gjester eller for utleige  til turistar. Kommunen vil òg vurdere eit eventuelt kommunalt kontor.  Det skal leggast til rette for lading av el-bilar og ein ser for seg utleige av el-bilar til dei som leiger leilegheit, kommunalt tilsette eller næringslivet i Kviteseid. Det skal utarbeidast fleire parkeringsplassar på kommunal grunn som kan disponerast av leigetakarane.

Prosjekt rehabilitering av Kviteseid skule:

Ved Kviteseid skule er det viktig å løyse flest mogleg av dei oppgåvene som er skissert i bakgrunnen for prosjektet. Kommunen forventar at ein gjennom dette prosjektet får ein skule som blir meir energieffektiv. Det er eit mål at både elevar og lærarar skal oppleve at skulen har vorte ein betre plass å vere på.

 

 

Dialog

Kviteseid kommune ønsker å komme i en tidlig dialog om prosjektene leilighetsprosjektet Husstøyl og rehabilitering av Kviteseid skole, og inviterer til dialogkonferanse 22.mai 2017.
Iom at det i prosjektet Husstøyl er en forutsetning at det skal bygges i tre, er det ønskelig at leverandører som har en intensjon om å delta i konkurransen i dette prosjektet deltar på konferansen «Bygg i tre» som arrangeres samme dag, på samme sted - i forkant av dialogkonferansen.

Les mer

På bakgrunn av denne åpne dialogkonferansen inviteres leverandører til å komme med ideer og forslag til hvordan Kviteseid kommune best kan løse sine behov. Målet er å få mest mulig kunnskap om mulighetsrommet og alternative løsninger som finnes i markedet.

Invitasjon til dialogen er kunngjort på Doffin, og markedsføres på kommunens nettsider, sosiale medier og nettverk. Leverandørutviklingsprogrammet bidrar med spredning av invitasjonen i vårt nettverk til relevante bransjer, i digitale kanaler og andre kontaktflater.

Iom at det i prosjektet Husstøyl er en forutsetning at det skal bygges i tre, er det ønskelig at leverandører som har en intensjon om å delta i konkurransen i dette prosjektet deltar på konferansen «Bygg i tre» som er samme dag,  før Kviteseid kommune sin dialogkonferanse. Det vil være et krav om å ha kompetanse i å bygge i tre i dette prosjektet, og deltagelse denne dagen vil kunne være en del av det å oppfylle det kravet. Konferansen vil være på samme sted som dialogkonferansen, og det vil her være mulighet for også å møte andre kommuner i Vest-Telemark som har ambisjoner om å bygge i tre i fremtiden. Mer informasjon og påmelding til «Bygg i Tre»- konferansen.

 

 

 

Delmål for begge prosjektene:
­ – materialvalg og byggemåter som gir et så lavt klimafotavtrykk som mulig, og krav til kostnadseffektiv investering og drift over byggene sine livsløp.
­ – framtidsrettet tekniske løsninger for alle tekniske anlegg i byggene. Det skal sikrest optimalt inneklima og lave driftskostnader.