Pågående anskaffelse

Utvikling av innovative renseanlegg

Visjonen er å utvikle verdens beste og mest moderne ressursfabrikk for å rense avløpsvann for mellomstore anlegg på en kostnadseffektiv måte.

Nasjonalt er det anslått et investeringsbehov i VA bransjen på 280 milliarder kroner frem til 2030. Som offentlig aktør skylder vi våre innbyggere å finne gode løsninger som ivaretar fremtidige klimautfordringer og som lar seg realisere med begrensende offentlige midler.

Avløpssektoren i Norge har stadig blitt pålagt strengere miljøkrav – en utvikling som trolig vil fortsette frem til 2030. Det vil bli stilt stadig skjerpede krav til tilførselsgrad og renseeffekt for kommunale avløpsrenseanlegg og strengere rensekrav og kontroll av avløpsanlegg i spredt bebyggelse. Tiltak må gjøres på avløpsledningsnettet for å innfri krav til bl.a. økt tilføringsgrad. I tillegg kommer oppgradering av avløpsrenseanlegg til skjerpede rensekrav, oppgradering av avløpsanlegg i spredt bebyggelse og evt. rensing av miljøgifter fra overvann og avløpsvann. Estimert investeringsbehov er 24 mrd. kr.

Som følge av pålagte rensekrav skal Bergen kommune bygge 3-5 nye sekundærrenseanlegg i størrelse 5 000 – 15 000 pe innen 2025. Dersom dette skaleres opp kan vi anta et nasjonalt behov for 60 – 100 slike anlegg.

Anskaffelsesprosessene er i dag i stor grad basert på bruk av gårsdagens teknologi, og er ikke nødvendigvis innovasjonsrettet.

Bergen kommune ønsker i samspill med aktørene å utvikle morgendagens renseanlegg. Ønsket er å utvikle innovative sekundærrenseanlegg som:

  • Kan håndtere store variasjoner i vannmengde og organiske stoffer
  • Gir kompakte løsninger som kan bygges raskt og som krever liten plass pga. arealknapphet
  • Er standardisert og krever lite prosjektering forut for bygging
  • Krever mindre investeringer enn tradisjonelle anlegg
  • Klarer sekundærrensekravet
  • Er energieffektive
  • Driftseffektive (personell, arbeidsmiljø, vedlikehold og utnyttelse av ressurser)
  • Kan klare rensekrav fortrinnsvis uten bruk av kjemikalier
  • Er skalerbare i forhold til vannmengder og stedlige forhold
  • Kan standardiseres og dermed industrialiseres nasjonalt og internasjonalt

Til anbudsdokumentene