Prosjektblogg – arkiv

 • Fire måneder er gått etter vinnerne i Fast Track for Sirkulærøkonomi ble presentert. Vi tok en rask sjekk med prosjektlederne for de fem sirkulærprosjektene for å høre hva som er status og videre planer. - gledelig at det fremdeles er stor aktivitet i prosjektene, sier Harald Aas som ledet prosjektet som ble støttet av Klima- og miljødepartementet med 10 millioner kroner.

 • Kolonial.no har skiftet navn til Oda, og er nå det selskapet i sin kategori med raskest vekst i Norden. Det mange ikke vet, er at eventyret fikk viktig drahjelp gjennom en innovativ anskaffelse med Bærum kommune.

 • Når operatørene ved nødsentralene kan ta imot video fra innringeren, blir det enklere å gi riktig hjelp. Løsningen er utviklet i et samspill mellom AMK og leverandører med ulik spisskompetanse og kan være avgjørende i forbindelse med hjertestans og slag.

 • Team TewoFlex vant i 2020 Statsbygg sin idékonkurranse om sirkulære skillevegger for det nye regjeringskvartalet. Sammen med MADE AS og Rambøll videreutviklet modulveggprodusenten TEWO fra Hurum en løsning i norsk gran med integrerte lydabsorbenter av resirkulerte tekstiler. Nå, et halvt år senere, er de i ferd med å inngå en innovasjonskontrakt med annen offentlig virksomhet for å foredle løsningen, videre er de én av tre leverandører som konkurrerer om et lengre innovasjonspartnerskap med Statsbygg og løsningen de utviklet i idékonkurransen er fremdeles aktuell for regjeringskvartalet. Her skjedde det mye og fort.

 • Kongsvingerregionen har behov for en løsning som gir oversikt og kan danne kunnskapsgrunnlaget for klimabelastningen av faktiske innkjøp.

 • Tirsdag 15. juni deltok over 100 personer da prosjektgruppen bak Felles kommunal journal (FKJ) kickstartet dialogen med leverandørmarkedet. Tema for markedsdialogen var den videre innretningen på prosjektet.

 • "Sammen er vi dynamitt" er en mantra vi i Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) har i ryggmargen; både internt og eksternt. Partnere i LUP "tar på seg arbeidshandskene" og går i front i det innovative anskaffelsesarbeidet og inviterer andre med likelydende behov med i prosessene. Eierne av LUP og aktuelle samarbeidspartnere bistår og deler villig vekk av sin kompetanse, kunnskap og virkemidler til støtte i IOA-prosessen. Så hvordan kan vi benytte dette mantra ytterligere for å løse de store samfunnsutfordringene? "Åpne opp" utfordringsbildet i innen et område i felleskap, rett og slett få utfordringene "opp på bordet", for så å dele kunnskap, erfaringer og kompetanse på tvers - og på det grunnlaget i fellesskap vurdere hvilke utfordringer som bør prioriteres i et bærekrafts- og effektivitetsperspektiv. I innovasjonsarena Drift og vedlikehold av vei (DOV) søker vi nettopp mot dette målet; å rigge grunnen for viktige IOA-initiativ med stor betydning for samfunnet.

 • 11 statlige og kommunale virksomheter i fylkene Vestland, Rogaland og Agder bidrar inn i et nytt nettverk for innovasjon i anskaffelser som arrangeres av leverandørutviklingsprogrammet i samarbeid med KS Vest-Norge fram mot 2022.

 • Bærum er en kommune som gjør mange spennende anskaffelser , både innovasjonsvennlige - og anskaffelser av av innovasjon.
  Selv om de gjør mye bra mener de det er potensialet for å videreutvikle innovative anskaffelser som et enda sterkere strategisk verktøy i hele kommunen.

 • Tidligere i år skrev vi i LUP om "Gode erfaringer med digital markedsdialog". Etter en markedsdialog er det ofte vanlig å arrangere en-til-en-møter med leverandører for å få mer informasjon som kan bidra til å utfylle det behovsbildet dere har. I denne bloggen deler vi tips og erfaringen for hvordan gjennomføre gode en-til-en møter. Rådene gjelder både for fysiske og digitale møter, men vi deler også tips spesielt for digitale møter.

 • Sykehuset Østfold er det første helseforetaket i Norge som har signert kontrakt i to innovasjonspartnerskap.

 • En dramatisk og altfor sent varslet flom i 2018 ga enorme skader i flere kommuner i Nord-Gudbrandsdalen. Da fikk de nok, og begynte jakten på nye løsninger for lokal flomvarsling. Målet er å være tidlig ute med å sikre liv og verdier neste gang elva går over sine bredder.  

 • Leverandørutviklingsprogrammet (LUP), sammen med sine 4 partnere Bergen, Kristiansand og Trondheim kommuner og NTNU, deltar i forskningsprosjektet FORAN som har som mål å komme frem til en modell for å utvikle kommuners evner og ferdigheter til å gjennomføre innovative anskaffelser og oppnå mål for kommune, innbyggere, nærings- og samfunnsliv.

 • Norske tech-miljøer skal skape nye varslingssystemer som reduserer skredfaren langs norske veier og sparer menneskeliv. Troms og Finnmark fylkeskommune har satt seg i førersetet for å skape innovasjon som kan benyttes i hele Norge og andre skredutsatte land.

 • Mer kunnskap, bedre oversikt og kontroll, og et bedre beslutningsgrunnlag er noen av de viktigste grunnene til at vi bør måle innovative anskaffelser. Det store spørsmålet er imidlertid HVORDAN vi skal måle? Det var tema for årets første Team innovative anskaffelser med over 60 deltakere fra programmets 29 partnere. I dette innlegget finner du opptak fra samlingen og presentasjonene som ble holdt.

 • Statlige og kommunale virksomheter i fylkene Vestland, Rogaland og Agder inviteres til deltakelse i et nytt nettverk for innovasjon i anskaffelser til høsten. Tilbudet er et resultat av regionalt samarbeid med KS.

 • Ådne Espeland, daglig leder av Green Recycling (tidl. Green Cleaner), vinneren av Fast Track konkurransen sirkulære løsninger for håndtering av brukt kunstgress, presenterte løsningen sin den 25. mars foran mer enn 25 ulike kommuner og rundt 60 deltakere.

 • Bergen kommune og Skyss samarbeider om et pilotprosjekt om fleksibel bestillingstransport for målgruppen 'tilrettelagt transport'. I den anledning inviterer de gjennom MUST LivingLab til innovasjonskonkurranse for å finne entreprenører og innovatører som kan utvikle fremtidens bestillings- og informasjonstjeneste for digitale mobilitetsløsninger, særlig tilpasset eldre og «ikke-digitale» mennesker.

 • Bergen kommunes vannforetak hadde behov for ubemannet rengjøring og rensing av tunnelbasseng som oppbevarer drikkevann til innbyggerne. - Kunne bedrifter med erfaring fra oljeindustrien kan løse slike
  landbaserte utfordringer på helt nye måter, spurte Leverandørutviklingsprogrammet

 • Tirsdag 9. mars inviterte Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) i samarbeid med KS Trøndelag og NHO Trøndelag, til digital dialogkonferanse om byggeprosjekter i små og mellomstore distriktskommuner i Trøndelag. Nærmere 100 leverandører og offentlige virksomheter fra regionen og tilgrensende regionene hadde meldt seg på.

 • Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi i Agder inviterer snart til markedsdialog.

 • Stavanger kommune starter jakten på bedrifter og gründere med ideer som trenger en testarena

 • Et knapt år med nedstengning og fravær av fysiske møteplasser har ført til nye samhandlingsformer og digitale arenaer. Her deler vi noen tips som kanskje er velkjente for noen og til nytte for andre.

 • Til tross for Norges ambisiøse bærekraftsmål, er det få norske kommuner som har laget en egen strategi for grønne innkjøp. Lillestrøm kommune er et lysende unntak på kommunekartet.

 • Denne uken kick-startet et ti-talls partnere i Leverandørutviklingsprogrammet, som er veieiere av europa-, riks- og fylkesveier, en samhandlingsarena med formål om å øke innovasjonen innen drift og vedlikehold av vei (DOV). Første steg, for å avdekke og konkretisere utfordringer/problemområder innen DOV hvor det kan være hensiktsmessig å benytte innovative anskaffelser og fellesinitiativer, ble tatt. Nå blir neste steg å virkelig «kna» utfordringene for ytterligere å avsjekke  innovasjonspotensialet.

 • LUP-partnerne Oslo, Bergen og Stavanger går sammen om felleserklæring i forkant av utlysing av nye konkurranser om kjøp eller leasing av biler

 • Da LUP førte Loopfront og Asker sammen, visste ingen at kommunen ett år senere ville ha spart 11 millioner kroner ‒ basert på nyskapende tenkning og ny software.

 • I det treårige EU-prosjektet AI4Cities skal Stavanger sammen med fem andre ledende europeiske byer gjennom en før-kommersiell anskaffelse som ser på kunstig intelligens (AI) som en løsning for å kutte klimagassutslipp og bidra til å innfri sine klimaforpliktelser. Totalt vil 47 millioner kroner bli delt mellom de utvalgte leverandørene i løpet av prosjektet.

 • Avinor legger nå siste hånd på verket før de kunngjør innovasjonspartnerskapet om automatisk bagasjehåndtering. Tilsvarende prosjekter i andre land er er lagt på is, mens Avinor bare venter på et klarsignal før de kjører i gang.

 • Bedriften BALLARD POWER SYSTEMS NORWAY svarte ut alle behovskravene i sin hydrogenløsning på en sirkulær energiforsyning for instrumentering langs veg på veistrekninger hvor det ikke er strømnett og det er dårlige sendeforhold. De vant dermed idékonkurransen til Statens Vegvesen - som er ett av de fem prosjektene i Fast Track for sirkulærøkonomi som er finansiert av Klima- og miljødepartementet.

 • Mandag 21.desember kunne Statsbygg offentligjøre vinneren av idekonkurranse om å lage innervegger i tre med god akustikk og som kan gjenbrukes. – Dette er en spennende og verdig vinner, som svarer på flere av satsingsområdene for det nye regjeringskvartalet, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

 • Trøndelag fylkeskommune har kåret vinneren i plan- og designkonkurransen de lyste ut i høst, hvor de etterlyste sirkulære løsninger for håndtering av brukt kunstgress.

 • Forsvaret trenger mer fleksible og mobile bygg som er tilpasset endringer i trusselbildet, med spissing mot beredskap, styrkeoppbygging og alliert trening. Nå utfordrer Forsvarsbygg næringslivet til å utvikle et helt nytt byggekonsept, for å sikre kampkraft og redusere så vel kostnader som klimaavtrykk.

 • Miljødirektoratet vil drive automatisk overvåking av skadelige organismer i ferskvann. – En månelanding innenfor miljøovervåking, sier fagdirektør Janne Bohnhorst. Teknologien vil i fremtiden også kunne brukes til å oppdage bakterier og virus som er farlige for mennesker, på et tidlig tidspunkt.

 • Fredag 11. desember arrangerte Nasjonalt program for leverandørutviklingsprogrammet (LUP) et webinar med innovative anskaffelser og bærekraftsmålene som tema. Det var stor interesse for temaet med over 100 påmeldte fra hele landet.

 • Leverandørutviklingsprogrammet har registrert behov for samhandling/erfaringsdeling og mål om mer innovasjon innen Drift og vedlikehold av vei (DOV) hos våre partnere som er veiere/forvaltere av europa-, riks- og fylkesvegnettet i Norge. Derfor etablerer vi Innovasjonsarena Drift og vedlikehold av vei - hvor vi sammen setter temaet på dagsorden.

 • Gjennom prosjektet "Utslippsfri metro til sjøs" ønsker Trøndelag fylkeskommune å bidra til å løse utfordringen med persontransport langs kysten til de mer avsidesliggende lokasjonene hvor det i dag er lav hyppighet på avganger og hvor antall reisende til tider kan være få.

 • Innovasjonspartnerskapet som handler om å få på plass nye løsninger for hjerneslagpasienter er i gang igjen.

 • Nå har startskuddet gått for utviklingsfasen i innovasjonspartnerskapet «Videosamtale med AMK». Med spisskompetanse på alt fra teknologi til menneskelig interaksjon, skal innovasjonspartneren Incendium AS og deres underleverandører sikre best mulig løsning i samhandling med fagpersonell på Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK),

 • Innovasjonskontrakt i Smart Vintervei til Betelo AS

 • Anita Skog er nyansatt som pådriver i Nasjonalt program for leverandørutvikling. Anita vil ha ansvar for fylkene Nordland og Troms og Finnmark, og vil ha kontorplass ved NHO Nordland sitt kontor i Bodø.

 • 11 Nordic cities and two central government procurement bodies have published a joint statement that calls for zero emission delivery of goods.

 • Selv med svært korte frister har de fem sirkulærprosjektene klart å mobilisere leverandørmarkedet. Kampen om å få delta har vært hard med opp til 16 søknader om prekvalifisering for en plass i konkurransene. - Vi var bekymret for deltakelsen pga korte tidsfrister. Den bekymringen kan vi nå legge bak oss. Vi har allerede oppnådd målet om å aktivisere leverandørmarkedet i en vanskelig tid. Nå venter vi i spenning på resultatene, uttaler Harald Aas som er prosjektleder for Fast Track for Sirkulærøkonomi

 • Møre og Romsdal fylkeskommune har nå inngått innovasjonspartnerskaps-kontrakter med 2 leverandører som skal bidra til å utvikle nye løsninger for bruer og bru-konstruksjoner slik at det blir mer fylkesvei for pengene. Fylkeskommunen har store investeringer foran seg på bygging av nye bruer, og de har et betydelig etterslep på vedlikehold. Bedrifter i regionen skal nå hjelpe dem med å utvikle bedre og rimeligere bru-løsninger.

 • Rogaland fylkeskommune kom inn som partner i Leverandørutviklingsporgrammet i september og er i gang med anskaffelse med elementer fra BVP-metoden (Best Value Procurement) hvor kvalitet settes over timepris.

 • Da Helse Bergen på forsommeren kunngjorde vinneren av innovasjonspartnerskapet sitt var det nok flere som lurte på hvem vinneren var. RETRAMS er et lite selskap fra Florø uten tidligere kontrakter i helsesektoren. I etterkant tyder mye på at nettopp det ble avgjørende for at de trakk det lengste strået. Selskapet evnet nemlig å tenke helt nytt omkring utfordringene Helse Bergen, representert med en ambisiøs og kompetent gjeng på Haukeland universitetssjukehus, ønsket løst.

 • Mange bedrifters innovasjoner, produkter og løsninger når aldri fram til det offentlige markedet. Derfor har vi utarbeidet leverandørkonferanser for å komme problemet til livs. Her deler vi suksessfaktorer og konkrete tips basert på erfaringene vi har gjort oss.

 • Statens vegvesen og leverandøren Trafsys AS inngikk i 2018 et innovasjonspartnerskap for å utvikle en løsning som gjør det sikrere for bilister å redde seg selv ut av tunneler ved uforutsette handelser som f. eks brann. Nå er resultatene fra de første testene klar. - To tredjedeler av de som skjønte at lyden var der for å hjelpe gikk riktig vei ut av tunnelen ved hjelp av lydsignalene. Det er svært gode resultater

 • 12. juni arrangerte Nasjonalt program for leverandørutvikling, sammen med NHO Trøndelag, en Leverandørkonferanse Helse for offentlige innkjøpere i Midt-Norge. Konferansens mål var å bidra til nye kontakter mellom leverandører og kunder av produkter og tjenester til den offentlige helse- og omsorgssektoren. Her kan du se opptak fra konferansens plenums-innlegg.

 • Vi ønsker Stig Bang-Andersen hjertelig velkommen som ny pådriver med ansvar for Vestland, Rogaland og Agder

 • I 2018 startet forskningsprosjektet SMED; Smartere innovasjon med digital transformasjon av innovative anskaffelser. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådets FORKOMMUNE-program og gjennomføres av Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Værnesregionen Innkjøp, godt hjulpet av forskningspartner Sintef Digital. Ideen til prosjektet kom fra Leverandørutviklingsprogrammet som opplevde utfordrende sider med gjennomføring av markedsdialoger, som igjen kan få konsekvenser for innovasjonene.

 • Elektroniske medisindispensere kan bidra til å hindre smitte, i tillegg til at helsepersonell kan jobbe mer effektivt under koronautbruddet. 57 kommuner har nå samlet seg i en felles hasteanskaffelse av allerede utviklede løsninger og benyttet kunnskap fra tidligere innovative anskaffelser på området. Det å kjøpe en innovativ løsning som allerede er pilotert og testet, og gjøre det i en felleanskaffelse med andre virksomheter med likelydende behov, er både samfunnsnyttig og kostnadsbesparende.

 • Åndedrettsvern er utstyr som det er mangel på i hele verden grunnet Covid19-pandemien. Sykehusinnkjøp ønsker derfor å undersøke om det finnes norske bedrifter som vil ta utfordringen det er å starte produksjon av åndedrettsvern i Norge. 

 • I forbindelse med Covid-19 utbruddet har Digitaliseringsdirektoratet utarbeidet en overordnet veiledning for å få til gode anskaffelser og anskaffelseprosesser i den spesielle tiden vi er inne i nå. Deler av veiledningen og eksemplene er rettet mot bygg- og anleggsanskaffelser.

 • Vi søker en seniorrådgiver for å styrke vårt arbeid med innovative anskaffelser. Er det deg, eller kjenner du noen?

 • Team innovative anskaffelser er et erfaringsnettverk for partnerne i Nasjonalt program for leverandørutvikling. I denne utgaven kan du se to presentasjoner fra Forsvarsbygg og en betaversjon av den nye partnerportalen som skal lanseres i juni.

 • Det er med glede å melde at det gjennomføres innovative anskaffelser selv i disse Koronatider. Statens vegvesen, Bane NOR og Statsbygg gjennomførte mandag 16.mars et digitalt informasjonsmøte i forbindelse med utlysningen av midler til innovasjonspartnerskapet Klimagrunn. Plattformen som ble valgt i dette tilfellet var Microsoft Office Teams. Vi har tatt en prat med prosjektleder for Klimagrunn Eivind Schnell Juvik for å få hans tips for hvordan slike møter kan gjennomføres digitalt.

 • Telemarksforsking har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sett på små distriktskommuners deltakelse i innovasjonsvirkemidler, deriblant Leverandørutviklingsprogrammet (LUP). Funn og konklusjoner i undersøkelsen er lik det vi i LUP opplever og erfarer i samarbeid med mindre kommuner.

 • Alle gode krefter settes i spill for at Ringsaker skal oppnå sine ambisiøse mål for nytt sykehjem i Moelv.

 • GreenStock er en digital plattform for dem som ønsker å ombruke materialer og inventar. GreenStock deltok på dialogkonferanse for den innovative anskaffelsen "ombruk av byggemateriale" i 2018, og gjennom dialogkonferansen kom de i kontakt med sin første, offentlige kunde! I dette intervjuet deler Michael Curtis og Katja Samara sine erfaringer med å selge til det offentlige.

 • Kirurgisk sterilt gjenbruksutstyr – hvor er utstyret?

 • Sykehuset Østfold HF inviterte nylig markedet til dialog om innovasjonspartnerskapet Sikker prøvetaking og analyse i hjemmet utført av pasient.

 • I løpet av 2020 vil Vestre Viken HF gjennomføre en konkurranse for å inngå ett eller flere innovasjonspartnerskap som har til formål å utvikle nye løsninger for videobasert dialog med innringer til akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK).

  Dialogen med markedet høsten 2019 ga mange gode innspill til behovsbeskrivelsen som er hensyntatt i arbeidet med konkurransegrunnlaget. Nå foreligger en 0,8-versjon som prosjektet ønsker tilbakemeldinger på i en høringsrunde. Så er du leverandør eller har en annen interesse inn i prosjektet; nå er tiden for å gi de siste innspill til eventuelle endringer.

 • Digitaliseringsdirektoratet (tidligere DIFI) har sammen med Leverandørutviklingsprogrammet utviklet en prosedyrevelger som gjør det enklere å velge prosedyre. .

 • Som en del av bloggserien «Bli kjent med Leverandørutviklingsprogrammet! (LUP)» får du innblikk i hva vi som program gjør når det kommer til leverandørutvikling og innovative offentlige anskaffelser! I dette blogginnlegget blir du bedre kjent med Elisabeth Smith!

 • Tine Steinset er prosjektleder i Møre og Romsdal fylkeskommune. De har innovasjonspartnerskapet "Nye bruløsninger". Her deler Tine sine erfaringer med prosjektet så langt.

 • Leverandørutviklingsprogrammet spilte en sentral rolle i prosjektet Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Det kommer frem i en ny rapport som har tatt for seg prosessen frem mot verdens første utslippsfrie anleggsplass i Olav 5s gate i Oslo. - Nøytralitet, koblinger og handling trekkes frem som de tre viktigste bidragene fra Leverandørutviklingsprogrammet i rapporten.

 • Værnesregionen, Kongsbergregionen og Tromsø kommune har gjennomført en felles innovativ anskaffelse av Norges første responssenter. Her kan du få et innblikk i hvordan de tre aktørene i fellesskap benyttet en innovativ anskaffelsesprosess, som bidro til at anskaffelsen ga gevinster for både leverandørene, kommunene og brukerne.

 • Med utgangspunkt i fellesprosessen utslippsfri byggeplass ble jeg invitert til å fortelle om hvordan vi i LUP jobber! Invitasjonen kom fra KEINO (Finnish Competence Center for Sustainable and Innovative Public Procurement) og EU-kommisjonen.

 • Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) har engasjert Elisabeth Smith som innovasjonspådriver i programmet. Med mange års erfaring fra å arbeide med nordiske innovasjonsprosjekter vil hun bli en verdifull ressurs for programmet.

 • Som en del av Smart city arbeidet inviterer nå Stavanger kommune gründere, oppstartselskaper og andre leverandører til å utforske nye løsninger, for en bedre hverdag i kommunen.

 • Værnesregionen, Kongsbergregionen og Tromsø kommune har gjennomført en felles innovativ anskaffelse av Norges første responssenter. Dette gir gevinster for leverandørene, kommunene og brukerne. Leverandøren Intelecom (som nå er en del av NetNordic) har fått et nytt produkt i et nytt marked, fordi innovativ anskaffelsesmetodikk førte til ny løsning hentet fra olje- og gass-bransjen. Kommunene og brukerne får mer effektive løsninger, økt trygghet og selvstendighet. Den innovative anskaffelsen har resultert i bedre helsetjenester for mottakerne.

 • Cities and municipalities joining forces to challenge the market is an effective way to get innovative and green solutions. For the first time, we are establishing a joint process on a Nordic level!

 • Som en del av bloggserien «Bli kjent med Leverandørutviklingsprogrammet!» får du innblikk i hva vi som program gjør når det kommer til leverandørutvikling og innovative offentlige anskaffelser! I dette blogginnlegget blir du bedre kjent med Hilde Sætertrø!

 • Torsdag 24.oktober møttes en rekke nøkkelpersoner fra fylker rundt om i landet til inspirasjon og dialog for å synliggjøre og gi innspill til hvordan Innovative Anskaffelser er, og kan være, en regional Innovasjonsmotor.

 • Mandag 14.oktober var dagen da Vestre Vikens behov for å kunne benytte videosamtale når folk ringer inn til medisinsk nødtelefon 113 skulle "møte" innspill til løsningsutvikling fra leverandørene. Nærmere 100 deltagere hadde funnet veien til dialogkonferansen i Drammen for å få nærmere informasjon om prosjektet og behovet, samt i fellesskap diskutere utfordringsbildet og mulighetsrommet.
  AMK-operatørene føler mange ganger at de har bind for øynene. Det tar lang tid å stille spørsmål for å finne ut hva som faktisk foregår. "Kunne vi bare sett!" har AMK-operatørene uttrykt flere ganger. "Da kunne de veiledet bedre. Gitt raskere og riktigere hjelp. Og reddet potensielt flere liv."

 • Miljødirektoratet inviterte fagfolk og leverandører til dialog for å få svar på om det er mulig å automatisere miljøovervåkningen. Her er noen smakebiter fra dialogkonferansen.

 • Stor interesse da kommunen inviterte til dialogkonferanse om fremtidens transportløsninger.

 • Sykehuset Østfold er det første norske sykehuset som inngår et innovasjonspartnerskap med en privat aktør. Diffia vant konkurransen i knallhard konkurranse med mange andre leverandører. Onsdag 18. september var det endelig tid for høytidelig markering og feiring av det nye partnerskapet. Sammen skal sykehuset og leverandøren utvikle digitale løsninger slik at kreftpasienter som er hjemme kan følge med på, delta aktivt og håndtere egen sykdom.

 • Utdanningsdirektoratet bruke prosedyren konkurransepreget dialog i anskaffelsen av et system for utvikling og gjennomføring av prøver og eksamen. Måten de gjorde det på kan gå rett inn i lærerboken, og i dette intervjuet med seniorrådgiver Øyvind Barkald Aas
  i avdeling for prøve- og eksamenstjenesten deler han sine erfaringer med oss.

 • En milepæl i programmets 10 år lange historie; Det ble i dag lansert nye løsninger for utslippsfrie hurtigbåter som verden ikke har sett før. Trøndelag fylkeskommune i samarbeid med andre fylkeskommuner, som også må kutte utslipp, har benyttet et verdensledende maritimt næringsliv i Norge til å utvikle utslippsfrie hurtigbåter som om få år må settes på vannet. En før-kommersiell anskaffelse har gjort dette mulig.

 • Vestre Viken, ved Klinikk for prehospitale tjenester, har fått tildelt innovasjonsmidler fra Innovasjon Norge for å utvikle nye løsninger for videobasert dialog mellom Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og innringer. Video i tillegg til ordinær tale vil gi medarbeidere på AMK bedre mulighet til å bistå i nødsituasjoner og potensielt redde flere liv.
  Nå jobbes det iherdig i Vestre Viken HF med behovskartlegging, for å kunne å gi potensielle leverandører en god forståelse av utfordringen/behovet, så de kan komme med innspill til utvikling av løsninger som dekker behovet.

 • Bærum kommune har gjennom Stimulab 2019 fått tildelt kr. 2 500 000 til prosjektet Brukermedvirkning og samhandling i byggeprosjekter .
  Ved hjelp av tjenestedesign og systemdesign skal kommunen utvikle en bedre og mer pedagogisk prosess som styrker samhandlingen mellom involverte aktører og sikrer reell brukermedvirkning i byggeprosesser.

 • Nasjonalt program for leverandørutvikling har engasjert Solveig Dolen Nesje som arrangementskoordinator i programmet. Solveig blir en nyttig og etterspurt ressurs som flere kommer til å bruke flittig. Velkommen til oss!

 • Vi har to ledige stillinger - kanskje de er noe for deg?

 • - Vi har ambisjoner om å bli en foregangskommune innen sirkulærøkonomi, sier leder av fellesnemnda Lene Conradi til www.asker.kommune.no.

 • Lurer du på hvor vi er under Arendalsuka? Her får du oversikt!

 • Det nytter at offentlige virksomheter går sammen og stiller krav i anskaffelsene sine.

 • Samarbeider din virksomhet godt med leverandører? Da kan du være en god kandidat for Anskaffelsesprisen 2019!

 • Hvert år fjernes rundt 80 norske kunstgressbaner. De inneholder like mye plast som 1,4 millioner plastposer – hvert år ender flere av dem i naturen. TV 2 setter søkelys på problemet med en rekke avsløringer og nyhetsinnslag.

 • Vi er glad for å ha kommet i mål. Avtalene vi inngår skal kunne forenkle og bedre arbeidshverdagen til mange ansatte og innbyggere i Bergen, sier prosjektleder Maria Gonzalez.

 • Som en del av bloggserien «Bli kjent med Leverandørutviklingsprogrammet!» får du innblikk i hva vi som program gjør når det kommer til leverandørutvikling og innovative offentlige anskaffelser! I dette blogginnlegget blir du bedre kjent med pådriver - Ida Laustsen!

 • Med en tildeling på 14 millioner kroner fra Innovasjon Norge fikk Bærum kommune en knallstart på sitt ønske om å drive fram innovative framtidsløsninger for avløps- og overvannshåndtering i byer og tettsteder.

 • Innovasjon Norge og Forskningsrådet gir 100 millioner kroner til to ulike former for innovative anskaffelser – innovasjonspartnerskap og før-kommersielle anskaffelser. Nå er det oppstart for prosjektene!

 • En helt fersk rapport om avfallsfrie byggeplasser peker på bedre teknologiutnyttelse, kulturendring og tidlig samspill for å få til avfallsfrie byggeplasser. Les oppsummeringen og last ned rapporten.

 • Nærmere 170 leverandører hadde funnet veien til Drammen for å bli orientert om, og komme med innspill til, videre prosess for bygging av det nye sykehuset på Brakerøya. Prosjektsjef Arnstein Hodne og områdeleder for prosjektering, Erik Nordli, ga en status på prosjektet før en overordnet fremdriftsplan og forslag til entrepriseinndeling ble presentert. Deretter fordelte leverandørene seg på de fem fagområdene - bygg, VVS, elektro, IKT og utstyr - hvor de fikk ytterligere informasjon om videre anskaffelsesprosess fra prosjektlederne på det enkelte fagområdet. Leverandørene ble så oppfordret til å gi innspill på forslaget til entrepriseinndeling, konkurranseutforming og konkrete utfordringer knyttet til fagområdene. Nå gjelder det for leverandørene å benytte muligheten til dialog og rigge seg til for å kunne levere de beste fremtidsrettede løsningene for det nye sykehuset i Drammen.

 • 2,8 millioner syriske barn mistet muligheten til skolegang på grunn av konflikt. Norge og Norad gjennomførte en innovativ anskaffelse på to apper som lærer syriske barn å lese. Appene er så populære og oversettes slik at de kan hjelpe 65 millioner flyktningbarn verden over.

 • I 2016 ble Larvik kommune forespurt av Velferdsteknologiprogrammet om å lede en innovativ anskaffelse av elektroniske medisineringsstøtteløsninger. I 2018 ble rammeavtale signert på vegne av totalt 29 kommuner, og nå i 2019 er implementeringen av løsningene i gang. Larvik kommune har nå laget en rapport hvor de beskriver sine erfaringer med den innovative anskaffelsesprosessen - fra start til signering av kontrakter. Rapporten kan være til hjelp for kommuner som skal anskaffe denne type teknologi i kommunale helse- og omsorgstjenester. Den gir også refleksjoner rundt hvordan felles innovative anskaffelser bør organiseres.

 • Hvordan kan vi fjerne de lokale utslippene knyttet til bygge- og anleggsplasser i 2019 når vi bare så vidt har sett den første batteridrevne gravemaskinen?

 • Approximatelly 30 municipalities, several sport Clubs, County Councils and many Suppliers and agents in solutions for artificial turf met at Ullevål stadion. Feedback from participants tells us that this was a good Meeting! Here you can find all the presentations, the Conference programme and the participant list.

 • Å kjøpe mer materialer enn vi har behov for, sortere, returnere og til slutt betale for å bli kvitt det, er en dårlig løsning både for lommeboken og for miljøet.

 • Som en del av bloggserien «Bli kjent med Leverandørutviklingsprogrammet!» får du innblikk i hva vi som program gjør når det kommer til leverandørutvikling og innovative offentlige anskaffelser! I dette blogginnlegget blir du bedre kjent pådriver i Innlandet – Kjersti Granaasen!

 • Som en del av bloggserien «Bli kjent med Leverandørutviklingsprogrammet!» får du innblikk i hva vi som program gjør når det kommer til leverandørutvikling og innovative offentlige anskaffelser! I dette blogginnlegget blir du bedre kjent med nestleder og pådriver på Vestlandet- Tore André Sines!

 • Det viktigste insentivet for å avskaffe gummigranulat som ifyll i kunstgress bør være miljøvern og lavere utslipp av mikroplast i naturen. Det slippes ut ca. 1500 tonn gummigranulat hvert år i Norge, og kunstgress med gummigranulat blir da den største utslippskilden for mikroplast.

 • I dag la Nærings- og fiskeridepartementet frem stortingsmelding om smartere offentlige innkjøp. Regjeringen ønsker at offentlige anskaffelser skal være en drivkraft for innovasjon og omstilling i norsk økonomi! Og for å få til mer innovasjon, er et av tiltakene å videreføre Leverandørutviklingsprogrammet.

 • Tittelen er hentet fra et av innleggene på dialogkonferansen om Avfallsfrie byggeplasser som ble avholdt på Næringslivets hus 8.april, og oppsummerer inntrykket fra det som ble presentert og diskutert på samlingen.

 • At trøndere er innovative og fremoverlente har vi i Leverandørutviklingsprogrammet visst lenge, og det ble tydelig når over 100 deltakere fra offentlig og privat sektor møttes til dialog om miljøvennlige løsninger i bygg! Her finner du også nå presentasjoner fra konferansen, presentasjoner av bedrifter som deltok og oppdatert deltakerliste.

 • Torsdag 28. mars 2019 samlet vi ledelsen og eiere til toppmøte i Nasjonalt program for leverandørutvikling.

 • C3 – Centre for Connected Care, Sunnaas sykehus og Oslo kommune inviterer næringslivet med på å utvikle nye, smarte løsninger for slagrammede sammen næringslivet – i et innovativt partnerskap. Nå er partnerskapet kommet et steg videre i prosessen og kunngjøringen ligger ute på Doffin.

 • Nasjonalt Program for leverandørutvikling, i samarbeid med Bygg i Tre, arrangerte tidlig i mars en "Bærekraftige bygg"-samling om samspill som gjennomføringsmodell. Kommuner og fylkeskommuner fra Telemark, Buskerud og Vestfold hadde spilt inn behov for å lære mer om modellen. De rundt 50 deltakerene fra de 17 kommunene/fylkeskommune som deltok var skjønt enige om at det er behov for et kompetanseløft og "nye måter" å jobbe på. Slik mange prosjekter kjøres i dag er det grunn til å frykte man ikke tar ut potensiale for nyskaping, grønne løsninger og effektiv bruk av samfunnets ressurser.

 • Ringsaker kommune skal bygge framtidas sykehjem. For å få til det inviterer de med næringslivet!

 • Lillestrøm kommune ønsket nye og bedre løsninger til håndtering av oppvekstadministrasjon, vikarhåndtering, timeplan og kommunikasjon - og har nå gjennomført sin første innovative anskaffelse!

 • Som en del av bloggserien "Bli kjent med Leverandørutviklingsprogrammet!" blir du bedre kjent med oss, og får innblikk i hva vi som program gjør når det kommer til leverandørutvikling og innovative offentlige anskaffelser! I dette blogginnlegget blir du bedre kjent med pådriver i Telemark/Vestfold og Viken - Cecilie Møller Endresen!

 • Over 170 deltakere fra offentlig og privat sektor var samlet 20. mars i Drammen for å diskutere smarte løsninger for å nyttiggjøre seg av data!

 • Innovative anskaffelser anbefalte Kystverket å arrangere den første heldigitale dialogkonferanse for å sjekk hvilke systemer markedet hadde for delegering av myndighet og tilgangsstyring (digital fullmaktshåndtering).
  Kystverket sa seg villig til å prøve, og erfaringene viser at dette er noe som flere offentlige innkjøpere bør gjøre oftere.

 • Norge står overfor store utfordringer og vi må i fremtiden skape mer av mindre. I tillegg har vi dårlig tid. Vi får for eksempel daglige doser om hvor krevende og ikke minst tidskritisk det vil være å oppfylle Parisavtalen og FNs bærekraftmål. De mange som prøver å beskrive utfordringene, er som regel enige om ett sentralt element. Det er behov for raske og skalerbare løsninger.

 • Innovasjon Norge og Forskningsrådet lyser ut inntil 100 millioner kroner til innovative offentlige anskaffelser med mål om å løse samfunnsutfordringer.

 • Som en del av bloggserien "Bli kjent med Leverandørutviklingsprogrammet!" blir du bedre kjent med oss, og får innblikk i hva vi som program gjør når det kommer til leverandørutvikling og innovative offentlige anskaffelser! Første person ut er rådgiver Mathea Fjukstad Hansen!

 • Vi i Nasjonalt program for leverandørutvikling får ofte spørsmål om «hva er det dere jobber med?». I denne bloggserien blir du bedre kjent med oss, og får innblikk i hva vi som program gjør når det kommer til leverandørutvikling og innovative offentlige anskaffelser!

 • "Innovative anskaffelser skal bidra til å nå intensjonene i byplanen", sa byplansjef Inger Synnøve Kammerud på leverandørkonferansen på Hønefoss 8.februar.
  "Byplanen skal møte fremtiden. Vi definerer behov, så håper vi dere hjelper oss å finne løsningene", utfordret hun de rundt 40 leverandørene som deltok på konferansen på.

 • Erfaringer og utfordringer som deles i kunnskapsforløpet Bedre bestillerkompetanse av digitale løsninger handler om å ta seg tid til å forstå behov, organisasjonsendring og «tilgang til linja». 17 kommuner i Møre og Romsdal var representert i Molde på samling 2 den 22.-23. januar.

 • Drammen kommune har anskaffet en skyløsning for saksbehandling og arkiv. Det gir helt nye muligheter for å effektivisere interne arbeidsprosesser, samt at det vil gi bedre tjenester til innbyggere og næringsliv. Tieto skal levere løsningen, Public360, til potensielt alle medarbeidere i kommunen. I avtalen er partnerskapet mellom leverandør og kommunen et viktig redskap for innovasjon og samarbeid. Løsningen implementeres i disse dager i alle de tre kommunene (Nedre Eiker, Svelvik og Drammen) som blir nye Drammen fra 1.1.2020. Hør erfaringene som Drammen kommune og Tieto har gjort så langt.

 • Som første offentlige innkjøper i Norge gjennomfører Kystverket den første digitale dialogkonferansen.

 • I forrige uke signerte DOGA og LUP en avtale om å styrke samarbeidet i tiden som kommer.

 • Vi ser tilbake på en spennende, nyttig og internasjonal jobbuke. Tirsdag og onsdag denne uken har grønne innovative fellesanskaffelser vært på agendaen internasjonalt til gangs – både i Europaparlamentet, i EU-Kommisjonen, og ikke minst på side-event i FNs klimatoppmøte – COP24 i Katowice. Dette arbeidet anses som særdeles relevant for å løse klimautfordringene vi står ovenfor, og det er liten tvil om at Norge er helt i front på dette feltet.

 • Avinor startet i 2015 en før-kommersiell anskaffelsesprosess for førerløse brøytebiler i samarbeid med Nasjonalt Program for Leverandørutvikling. I mars 2018 testet de ut en fullskala prototype av brøytebilen og teknologien som gjør den selvkjørende

 • Bergen kommune har nå gjennomført prekvalifisering for å delta i utviklingen av nye løsninger for smartere drift og vedlikehold av bygg.

 • I arbeidet med å legge til rette for gode innovative anskaffelser på helsefeltet blir jeg ofte blitt møtt med varianter av dette spørsmålet - fra designbransjen sjøl, fra offentlige virksomheter og sist men ikke minst fra leverandører som ikke har erfaring med å samarbeide med designere. Rent intuitivt får jeg lyst til å svare: "Nevn et område der designerne ikke kan bidra", men ettersom slike svar sjelden skaper det beste grunnlaget for gode samtaler velger jeg som regel en annen tilnærming. Jeg løfter heller fram gode eksempler på hvordan design kan spille en rolle.

 • De aller, aller fleste kunstgressbaner i Norge i dag er ikke miljøvennlige nok. Spesielt er gummigranulatet som brukes som fyll i banene ikke heldig da det kan øke omfanget av mikroplast i vann og naturen. Gummigranulatet er oppmalte gamle gummidekk som også inneholder farlige miljøgifter. Dette ønsker vi vel ikke at våre barn skal ha nærkontakt med?

 • Skien kommune har nå underskrevet kontrakt med det britiske firmaet Doro Care om å levere nye, trygghetsteknologiske løsninger til hjemmet. Denne innovative fellesanskaffelsen involverer 22 kommuner og er stor i nasjonal målestokk. Skien kommune har vært vertskommune for denne anskaffelsen, i tett samarbeid med kommunene i Vestfold og Telemark og deres innkjøpsenheter. Anskaffelsen har en varighet på åtte år. Denne innovative fellesanskaffelsen synliggjør hvordan man, gjennom en grundig behovskartlegging, felles dialog med markedet og involverende samordnings-/kommunikasjonsarenaer kommunene imellom lykkes med å effektivisere, benytte kompetanse på tvers og få tilgang på de fremtidsrettede løsningene til det beste for brukerne.

 • Et 30-tallls leverandører hadde tatt veien til en dialogkonferanse om Telemark Fylkeskommunes anskaffelse av lokal produksjon og lagring av fornybar energi i forbindelse med påbygg til Bamble vgs. på Grasmyr. Dialogkonferansen ble gjennomført i samarbeid med Vestfold Fylkeskommune, som presenterte sin separate anskaffelse av "Færder energifabrikk".
  Telemark Fylkeskommune presenterte sitt behov for å kartlegge mulige løsninger basert på vannbåren oppvarming ved hjelp av termisk lagret solenergi, og om det er mulig å kombinere slike systemer med kjøling om sommeren. Telemark fylkeskommune ønsker med dialogen å få innspill på de mest fremtidsrettede, bærekraftige og økonomiske løsningene. Målsettingen er å etablere en lokal energiproduksjon som kan dekke nytt og eksisterende bygg sitt energiforbruk til oppvarming og varmtvann. Totalt ca 10.000 m2. I tillegg er det interessant å vurdere muligheten for et samarbeid om energiløsningen med andre aktører innenfor samme område på Grasmyr.

 • Vestfold Fylkeskommune synligjorde sitt behov for nytt solanlegg på Færder "energifabrikk" til et 3o-talls leverandører mandag 5.nov. I tillegg til nytt solanlegg som Vestfold Fylkeskommune har mål om skal gi et godt bidrag til energileveransen til bygget og gi VFK en verdifull erfaring med etablering, produksjon, bruk, styring og lagring av solenergi, ønsker fylkeskommunen å benytte installasjoner i selve energifabrikken til undervisningsformål. Og en tredje utfordring de presenterte var deres ambisjoner om at solenergianlegget skal være et kompetansesenter for næringslivet. Så leverandørene fikk servert et kinderegg å gi innspill til.

 • Det var mange inntrykk og informasjon å fordøye for de nærmere 120 deltagerne på fagdag og markedsdialog i Hallingdal 1-2.november. De 6 Hallingdalskommunene og de 18 andre kommunene som var representert på konferansen fikk mange "regnestykker" å gyve løs på. Kari Bjørkheim i Lindås kommune serverte 2 "ligninger" for å lykkes med anskaffelse av velferdsteknologi; teknologi=organisasjonsutvikling og innovasjon=gevinstrealisering. Det understreket også Gry Røste da hun delte Lørenskog kommune sine erfaringer med tjenesteutvikling og bruk av velferdsteknologi. Hun synliggjorde organisasjonsendringer de opplevde var nødvendig for å sette brukeren i sentrum og se "hele" mennesket. Kommunene fikk også et lite dykk i hva de 21 ulike leverandørene kunne tilby av produkter og løsninger; både på et leverandørtorg og i en workshop hvor kommunene og leverandørene sammen lagde ulike scenarier basert på Hallingdalskommunenes 3 personas (brukerperspektiv).

 • Det var god interesse fra leverandørene og spennende diskusjoner da vi kjørte startprogram i Bergen og Stavanger nylig.

 • Difi deler årlig ut Anskaffelsesproisen med formål om å løfte frem gode eksempler på innkjøp i det offentlige. Hanstad skole, Elverum kommune, er med sitt modulbygg i massivtre nominert til Anskaffelsesprisen 2018; bærekraftige anskaffelser

 • Flere KS bedrifter hadde funnet veien til Oslo for å få mer kunnskap om innovativ anskaffelser, og hvordan benytte metoden som et verktøy for å etterspørre de mest fremtidsrettede og innovative produktene og tjenestene; til det beste for brukerne og samfunnet.
  Deltagerne fikk blant annet innsikt i forskjellen på en ordinær og en innovativ anskaffelse. At den første forskjellen er at man bruker mer tid og ressurser for å avdekke utfordringen og kartlegge behovet. At den største forskjellen er at man tar i bruk dialog før utlysning; både for å snakke med brukere om behovet og leverandører for å snakke om muligheter. Og at den tredje forskjellen er at man i stedet for å fortelle leverandørene hva man skal ha, beskriver behovet og overlater løsningene til leverandørene. Kurset er det første av to kurs hvor kurs to vil fokusere på hvordan du kan bruke innovative anskaffelser som et verktøy for innovasjon og utvikling av virksomheten - virksomhetsstyring. Under kan finner du link til presentasjonen fra kurset.

 • Denne uken signerte Osloregionen og Leverandørutviklingsprogrammet Hovedstadsregionen avtale om å samarbeide enda tettere om innovative anskaffelser.

 • Representanter fra 11 kommuner og 2 fylkeskommuner samlet seg på rådhuset i Kongsberg da Nasjonalt program for leverandørutvikling, Bygg i Tre og Tredriveren inviterte til seminaret «Fra ide til realisering – bærekraftige bygg»

 • Trondheim, Bergen og Bærum kommuner søker Forskningsrådet, gjennom FORKOMMUNE-programmet, om midler til et innovasjonsprosjekt som skal resultere i en forbedret organisasjons- og ledelsesmodell som gjør det enklere for kommuner (og andre offentlige virksomheter) å forankre innovative anskaffelser slik at det blir brukt som et aktivt strategisk verktøy til å imøtekomme samfunnsutfordringer.

 • Telemark Fylkeskommune, Vestfold Fylkeskommune og Bamble kommune er fremoverlent i sine ambisjoner om smart energibruk og lagring av solenergi. I tillegg til vilje til å anskaffe helt nye klimavennlige energiløsninger i sine nybygg og eksisterende bygg, ser de potensiale i å sambruke energiløsningene med andre aktuelle aktører (både offentlige og private) innenfor samme geografiske område, for best mulig effektiv energiutnyttelse. Forrige uke var de på NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) for en befaring på testanlegget for sesonglagring av solenergi. Her så de muligheter for å ha fanget kinderegget eller "solegget" om du vil; for det første være selvforsynt med fornybar energi - sommer som vinter. For det andre ha et anlegg som både varmer og kjøler. Og til sist, men ikke minst, ha et anlegg som er vesentlig rimeligere i drift.

 • Nå er vi et steg nærmere videreføring av programmet, og aktørene bak peker på barrierer og mulighetsrom som trolig vil bidra til enda større innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser.

 • Mandag 24. september samlet Leverandørutviklingsprogrammet noen kommuner til erfaringsutveksling og drøfting rundt gevinstarbeid. Alle kommuner peker på forbedringspotensial knyttet til gevinstrealiseringer i forbedrings- og effektiviseringsarbeid. Kan bedre gevinst-verktøy øke kommunenes evne og kapasitet til å ta ut flere gevinster og effekter?

 • Innovative anskaffelser er et strategisk virkemiddel for å oppnå smartbymål. Denne uken holdt vi en workshop under Nordic Edge.

 • Skien og Porsgrunn kommune inviterte leverandører til å komme med innspill på hvordan de kan nå sine ambisjoner og mål i deres felles klima- og miljøplan. Etter å ha fått presentert klimahandlingsprogrammet, alle planlagte nybygg og rehabiliteringsprosjekter i et 5 års perspektiv i de 2 kommunene og erfaringer fra andre offentlige virksomheters bærekraftige bygganskaffelser, "kriblet" nærmest de 50 leverandørene etter å komme i gang med workshop og få mulighet til å diskutere utfordringer og mulighetsrom med kommunene - og ikke minst gi innspill på løsninger. Både Porsgrunn og Skien hadde en bunke med innspill under armen til bruk i videre planlegging av kommende nybygg- og rehabiliteringsprosjekter ved dagens slutt. - Dette ga oss nyttige innspill i tidlig fase i planleggingen av Ibsenbiblioteket, som kan bidra til å åpne opp for de innovative løsningene, uttalte prosjektleder Gunn Marit Christenson i Skien kommune. - Innovative anskaffelser som et verktøy for anskaffelse av klimasmarte, fremtidsrettede bygg, er viktig å benytte, avsluttet hun.

 • Statsbygg skal bygge et nytt stort bygg for Universitet i Oslo - "Livsvitenskapsbygget". Byggestart er i 2019, og bygget har en kostnadsramme på over 5 milliarder kroner. Det ble satt ambisiøse mål for prosjektgjennomføringen - og nå følger Statsbygg opp ambisjonene.

 • Skal dere lage ny anskaffelsesstrategi, eller ønsker du inspirasjon til ny strategi? Her er tre anskaffelsesstrategier som du kan la deg inspirere av!

 • Som et resultat av nettverk for bærekraftig bygg i Trøndelag, oppstart våren 2016, har Stjørdal og Malvik kommuner økt sitt miljøfokus og fått mer innblikk i mulige løsninger for mer bærekraft. Det førte til 2 søknader til Klimasats med tildeling.

 • Leverandørutviklingsprogrammet samarbeider med Vikna og Overhalla kommuner i Trøndelag i et prosjekt som skal føre til mer funksjonelle omsorgsboliger.

 • I 2016 og 2017 satte et forskerteam på NTNU og TFoU søkelyset på 3 innovative anskaffelsesprosesser. Prosjektet er ferdig og sluttrapport levert. Her er de viktigste funnene.

 • Å introdusere mobile batteripakker eller andre løsninger for å løse effektutfordringene på byggeplass fremstår som en nisjemulighet ingen har grepet ennå. Sitter du på løsningen inviteres du til dialog om hvordan dette kan realiseres? Da vil vi diskutere muligheter med deg den 27. august!

 • Det nasjonale prosjektet DigiBarnevern ble startet i 2016 for å jobbe med å øke barnevernets evne til å gi god og effektiv hjelp til barn og unge som trenger det. DigiBarnevern er et samarbeid mellom KS, kommunene Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Bærum, Asker, Lørenskog og Fet, samt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

 • Fra Fredrikstad i øst til Drammen i vest! Flere offentlige virksomheter i Viken og Oslo går sammen om dialog med markedet på feltet sirkulær økonomi. De ønsker å få til gode løsninger for ombruk av byggematerialer.

 • Larvik kommune har landet en innovativ anskaffelse av fremtidens løsning for elektronisk medisineringsstøtte. Avtale med to leverandører er undertegnet på vegne av 29 norske kommuner.

 • Det investeres over 8,6 mrd (2015-tall) i nytt sykehus på Brakerøya i Drammen. 663 mnok (2015) av de er forbeholdt overordnet IKT-program. Denne investeringen har prosjektorganisasjonen et mål om skal forvaltes smartest mulig for å kunne levere et bygg hvor valg av tekniske løsninger og logistikk underbygger en optimal funksjonalitet innenfor rammene av budsjettet. Derfor inviterte de markedet inn til dialog nå i juni for å etterspørre innspill på løsninger som gir merverdi for pasientene, helseforetaket og prosjektet, innenfor noen sentrale byggtekniske leveranser. Rundt 130 deltagere, representert ved 70 leverandører, var lutter øre. Nå gjenstår å se hvilke innspill på smarte løsninger de får til høsten, som kan komme både pasienter, ansatte og pårørende til gode og som ivaretar intensjonen om et driftssikkert, effektivt og smart bygg.

 • Bærum kommune etterlyste andre kommuner til samarbeid om en innovativ anskaffelse på digitale læringsmidler. Med bistand fra Nasjonalt Program for leverandørutvikling blir 60 kommuner med på veien!

 • Offentlige oppdragsgivere og leverandører er i gang med opplæringsløp som fører til bedre anskaffelser av skytjenester etter massivt samarbeid med bransjeorganisasjoner og DIFI.

 • Nå bygges verdens største massivtrefabrikk - Splitkon - på Åmot. På onsdag fikk over 40 deltagere fra 15 ulike offentlige virksomheter i Buskerud, Telemark og Vestfold ta den gryende fabrikken i eget øyesyn. .... og temaet var naturlig nok; Bærekraftige bygg - med fokus på bruk av tre og hvordan benytte dialogen med markedet gjennom et byggeprosjekt for å oppnå ambisjoner om et bærekraftig, fremtidsrettet bygg.

 • ... og spørsmålet er hvordan forenkle, effektivisere og kvalitetsforbedre tjenester - både internt i egen virksomhet og ut til brukerne, startet Sandefjord kommune med å si når de presenterte sine erfaringer med roboten/chatboten kommune-Kari. Over 120 deltagere fra både offentlige virksomheter og leverandører av robotteknologi var samlet for sammen å fokusere på mulighetsrommet i robotisering og hvordan integrere det med eksisterende løsninger.

 • 28.05 inviterte Statsbygg og BNL i samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet til leverandørseminar rundt materialvalg i nytt regjeringskvartal.

 • Nå er Innovasjonspartnerskapet med Bergen kommune lyst ut og det inviteres til tilbudskonferanse mandag 18.juni kl 13-15

 • Skien kommune inviterte rundt 45 deltakere til brukerdialogkonferanse i forbindelse med byggingen av nytt bo- og dagsenter i Kverndalen. De representerte brukere, frivillige, pårørende, rådet for funksjonshemmede, andre brukerråd og helsefaglærlinger. De ansatte i institusjonen var bordverter.
  - Den stemmen som dere representerer - det er det vi er ute etter her i dag, sa fagsjef for heldøgnsomsorgstjenester, Monica Hammari i sin innledning.

 • Sykehuset Østfold gjennomførte i mai to heldags dialogworkshops med markedet. Engasjerte leverandører hadde så gode, og så mange innspill at sykehuset nå har et luksusproblem når alle disse skal sammenstilles.

 • Det startet med nysgjerrighet og et åpent sinn og resulterte i at gründeren Hege Eiklid ble en av vinnerne av konkurransen da Stavanger kommune i februar inngikk Norges to første innovasjonspartnerskap. Nå er selskapet hennes, Innocom AS og samarbeidspartnerne godt i gang med å utvikle aktiviseringsroboten Berntsen.

 • Fullt hus da startskuddet for innovative anskaffelser gikk av i Nordland. Det skjer store ting i Nordland fremover! Ny by - Ny flyplass er en av Bodø- og Saltenregionens største og mest spennende utviklingsprosjekter noen gang. Med over 140 påmeldte og venteliste ser vi at det er stor interesse fra det regionale næringslivet i å være med på den utviklingen som er på gang.

 • Flere europeiske land har gått sammen i en "MLE" - eller gjensidig læring og utvekslingsprosess - for å dele erfaringer og suksesskriterier hva gjelder økt grad av innovasjon gjennom offentlige anskaffelser. Såkalte "best practices" pekes på, og vi synes det er spesielt gledelig at både Difi, Innovasjon Norge, og Nasjonalt program for leverandørutvikling trekkes frem som kritiske faktorer og gode "hjelpere" når det offentlige skal navigere i innovasjonslandskapet og ikke minst ta i bruk offentlige anskaffelser som et strategisk innovasjonsverktøy.

 • Et nytt og spennende klimaløft er i gang med denne energiske gruppen, som til sammen representerer avfallstransport for hele 22 norske kommuner. De skal møte markedet med en fellesutfordring snarlig. Er du interessert i å være med eller få vite mer, ta kontakt med Tina Sølvberg (tina.solvberg@nho.no).

 • Trøndelag fylkeskommune har initiert utvikling av en utslippsfri teknologi/konsept for hurtigbåt som ikke eksisterer gjennom en før-kommersiell anskaffelsesprosess: "Dette er en veldig spesiell måte å organisere teknologiutvikling på", sier Erik Iansen i Selfa Arctic i en artikkel på sysla.no

 • Bærum kommune inviterer kommuner inn til et samarbeid om en innovativ anskaffelse på "digitale læringsmidler"

 • Har du en god idé som i samarbeid med næringslivet kan utvikles til et nytt produkt eller tjeneste innen grønne løsninger/grønn samferdsel, helse/velferd eller samfunnssikkerhet?
  Husk søknadsfristen 19. april

 • Nye PILOT-E midler innen utslippsfri maritim transport 2.0 og fremtidens klimanøytrale industri

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal i 2020 legge fram en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor. På et dialogmøte nylig ba de markedet om å komme med gode innspill til hvordan de kan legge opp til en involverende og engasjerende prosess.

 • Gjennom en innovative anskaffelse fasilitert av Nasjonalt Program for leverandørutvikling har Avinor nå utviklet verdens første førerløse brøytebil.

 • Trondheim kommune går foran og etterspørr fossilfrie, og etter hvert utslippsfrie, bygge- og anleggsplasser i Midt-Norge. Etter markedsdialoger og utvikling av kontraktsunderlag i tilknytning til anskaffelsen Okstad skole har kommunen laget en delrapport.

 • I de første dagene i mars var totalt 26 kommuner representert på samling for «bedre bestillerkompetanse av digitale løsninger» som foregikk på Værnes. Kommunene har forstått at god behovskartlegging og aktiv bruk av markedet vil gi dem fremtidsrettede IT-løsninger.

 • Bergen kommune samlet 170 deltagere til markedsdialog om innovasjonsprosjektet 1000 bygg – 10 000 muligheter. Leverandørene måtte jobbe aktivt hele dagen for å løse kommunens behov gjennom konseptet hjernedugnad og speed dating.

 • Et 20 talls leverandører var kommet til Halen gård i Langesund for å få presentert Bamble kommunes største prosjekt noensinne. Der fikk de presentert behovet for et skoleanlegg bestående av en 5-parallell ungdomsskole med plass til 550 elever med tilhørende svømmehall, idrettshall og lokaler til flyktningetjenesten og voksenopplæringen. - Et svært interessant prosjekt, uttrykte en leverandør.

 • Over 400 deltaker møtte opp på Sykehusinnkjøps nye møteplass.

 • Ti offentlige virksomheter, med Undervisningsbygg KF i spissen, informerte om kommende anskaffelser og felles utfordringer innen solenergi, og ba leverandørene samtidig om innspill på hva som kreves for at de skal kunne utvikle og levere de gode løsningene. Sånt blir det gode utviklingsprosesser av.

 • Det er stor interesse for anskaffelser av digitale løsninger for oppvekstsektoren. For å komme et skritt videre, inviterte vi leverandører og offentlige virksomheter til erfaringsdeling og workshop!

 • Fra 2015 bistod Leverandørutviklingsprogrammet Norad med en internasjonal innovasjonskonkurranse for å utvikle en spillbasert mobilapplikasjon for syriske flyktningebarn. Nå er appen ferdig og den kan lære 2 millioner syriske barn å lese.

 • Bruker dere anskaffelser som et strategisk virkemiddel for å få til mer innovasjon og bedre løsninger? Ligger dere over eller under det nasjonale snittet på 1,4%?

 • 1. januar 2020 går startskuddet for kommunesammenslåingen. I region Viken er det i dag 61 kommuner, og fra 2020 vil det være 49 kommuner. Allerede nå bruker kommuner sammenslåingen strategisk for å anskaffe innovative og framtidsrettede løsninger!

 • Innbyggernes behov og ønsker har dannet grunnlaget for Larvik kommunes fellesanskaffelse av elektronisk medisineringsstøtte.

 • 13. februar strømmet godt over 110 deltakere fra Europa inn i storstua på Norway House i Brüssel for å lære mer av hva som skjer på det innovative anskaffelsesfeltet. Møtet var et samarbeid mellom Leverandørutviklingsprogrammet, NHO Brüssel, Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd, også med bidrag fra KS og Difi. På agendaen stod de større og felles utfordringene vi erfarer både i Norge og ellers i Europa, som klimaendringer og helse- og omsorgssektoren, og hvordan man strategisk kan benytte innkjøpsmakten til å legge godt til rette for nyttige og skalerbare innovasjoner i samspill med relevante næringslivsaktører; offentlig-privat samarbeid i praksis og i skala.

 • Når bare 1,4% av anskaffelsene utlyst på Doffin i 2016 var innovative må vi inspirere og motivere flere offentlige innkjøpere til å ta metoden i bruk. Det er nettopp det som er formålet med Startprogrammet, og det første nasjonale går av stabelen 28.februar i Oslo. Vi tar sikte på å gjennomføre ytterlige tre nasjonale Startprogram i 2018 i tillegg til de vi kjører regionalt. Følg med på kalenderen for å se når og hvor neste Startprogram gjennomføres.

 • Det er viktig å ha en strategi for å nå de målene man setter seg! En anskaffelsesstrategi bidrar til at den offentlige virksomheten bruker konkrete innkjøp for å nå målene sine. Mange kommuner og fylkeskommuner ønsker å være innovative - og da er anskaffelser et verktøy for å få til dette!

 • Fullsatt sal og stort engasjement blant designere, arkitekter, entreprenører, grundere og studenter når Statsbygg og Bergen Kommune sparket i gang dialogkonferanse for å utfordre etablerte strukturer i byggenæringen

 • På den regionale konferansen «Energismarte bygg» i Buskerud, Telemark og Vestfold 11.januar, ble lupen satt på de nyeste, bærekraftige, tekniske og økonomiske, gode energiløsningene. Som medarrangør av konferansen hadde Nasjonalt program for leverandørutvikling et mål om å spre informasjon om mulighetene som finnes i bruk av innovative anskaffelser i regionen. Muligheter til å skape bedre, bærekraftige bygg med lavt energibruk og god økonomi, samt bidra til innovative, regionale leverandører og lokal verdiskaping.

 • Trøndelag fylkeskommune legger flere millioner kroner på bordet for å skape løsninger for nullutslipps hurtigbåter. Fylkeskommunen ønsker å oppnå løsninger for nullutslipp når dem i 2022 legger ut anbud om hutigbåt-strekninger.

 • Til: Offentlige virksomheter i hovedstadsregionen
  Fra: Regionale Forskningsfond hovedstaden

  Regionale Forskningsfond Hovedstaden skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling i bedrifter og i offentlig sektor. I den forbindelse lyser de ut forprosjektsøknader for prosjekter med stor innovasjonshøyde!

 • Leverandørutviklingsprogrammet har de siste årene lagt mye innsats i å få offentlige virksomheter til å samarbeide om innovative anskaffelser på områder der de har samme behov. Vi er derfor veldig fornøyde og mektig imponerte over Larvik kommune som leder an når 29 kommuner på nyåret lyser ut en felles innovativ anskaffelse av elektronisk medisineringsstøtte. Fellesanskaffelsen er den største i Leverandørutviklingsprogrammets historie. Velferdsteknologi er et område der vi erfarer at kommunene opplever gode resultater ved å samarbeide og denne anskaffelsen bygger på erfaringer fra tidligere fellesanskaffelser av velferdsteknologi ledet av Trondheim, Lindås og Bærum.

 • Utslippsfrie byggeplasser på vei med flere partnere fra fellesinitiativet. Se innslaget på NRK Østlandssendingen her: https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestlandssendingen/DKOA99121517/15-12-2017#t=34s

 • Bestillerkompetanse på digitale løsninger handler ikke bare om konkurransegjennomføring, men også om god behovsforståelse med utgangspunkt i egen organisasjon og av brukere, samt digitaliseringskompetanse og tjenesteinnovasjon. Bli med på en kunnskapsreise for utvikling av egen organisasjon med innovative anskaffelser av digitale løsninger.

 • Tidligere i år gjennomførte Innovasjon Norge en skissekonkurranse for offentlige virksomheter som ønsker å løse store samfunnsutfordringer gjennom innovasjonspartnerskap med private aktører. Bergen kommune var en av aktørene som vant fram i konkurransen med prosjektet 1000 bygg - 10000 muligheter.

 • Avinor startet i januar 2016 en før-kommersiell anskaffelsesprosess for førerløse brøytebiler. I mars 2018 tester de ut en fullskala prototype av brøytebilen og teknologien som gjør den selvkjørende. - Prosjektet er det første i verden hvor autonome kjøretøy er tilpasset for å håndtere den viktige oppgaven med å holde rullebanene fri for snø.

 • Sør-Odal kommune ønsket å bygge fremtidens skole! I mars gikk de i dialog med markedet for å få fremtidsrettede og effektive løsninger på klima-, miljø- og energiløsninger, og nå er byggeprosessen i gang!

 • Halden kommune skal bygge Norges største senter for demente! De første spadetakene til Bergheim bo- og aktivitetssenter er tatt, og Halden kommune ønsker innspill fra markedet på teknologiske løsninger

 • Fullt hus og god dialog mellom offentlige oppdragsgivere og leverandører om digitalisering av Barnevernet 22.november.

 • Dialog i alle varianter skapte stort engasjement når Nye Asker utfordret leverandørene på hvordan digitale løsninger kan styrke og effektivisere administrasjon, læring og samhandling i oppvekstsektoren.

 • På sykehuset i Østfold er en offensiv gjeng i gang med forberedelser til det som blir et av Norges første innovasjonspartnerskap.

 • Menon Economics har gjennomført en underveisevaluering av Nasjonalt program for leverandørutvikling. Stø kurs fremad, er oppfordringen videre.

 • Programmet er nå over halvveis i inneværende periode, og Menon har levert sin midtveisevaluering. Her er det mye spennende lesing!

 • Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen lanserte denne uken den nasjonale reiseplanleggeren Entur. - Nasjonalt program for leverandørutvikling var involvert i denne innovative anskaffelsen, og vi gratulerer alle involverte med en helt ny tjeneste som vil forenkle reiseforberedelsene for mange, sier Tore Andre Sines som deltok fra programmets side.

 • Torsdag 26. okt ble det gjennomført et seminar med fokus på anskaffelsesstrategier og innovasjon for offentlige virksomheter i Trøndelag som vil ha nytte av tydelige strategier for sine anskaffelser. Seminaret ble arrangert av Nasjonalt program for leverandørutvikling i Midt-Norge og nye Trøndelag fylkeskommune. Innovasjon i anskaffelser blir viktig for at det offentlige skal kunne yte gode tjenester fremover, og strategier for dette bør utarbeides enten for hele virksomheten, eller for enkeltanskaffelser med stor betydning.

 • Når Nøtterøy kommune skal bygge Nye Labakken skole kan man definitivt si at de har flere tanker i hodet på en gang; både i forhold til "grønne" løsninger og funksjonalitet. I tillegg til en skole som skal være læringsarena for nærmere 600 elever, skal det bygges en idrettshall m/motorikkhall og en Blackbox med tilhørende amfi hvor samspill mellom enhetene, flerfunksjonalitet og tilrettelegging for benyttelse av anlegget også på kveldstid er i fokus. Anlegget har som mål å bli et kraftsenter i nærmiljøet. Skolen skal kjennetegnes som en "levende by" ved at flere ulike og livfulle virksomheter og aktiviteter er lokalisert sammen. Skolen skal tilføres funksjoner som gjør den til mer enn en skole; et flerbrukshus i samhandling med nærmiljøet. Også i forhold til sine miljøambisjoner har de flere innretninger. De stiller krav om 30% reduksjon av klimagassutslipp ift. referansebygg, med ambisjoner om at bygningsmassen oppføres som et plusshus. Det innebærer blant annet fokus på bærekraftige materialvalg og klimavennlige energikilder. I tillegg stiller de krav om fossilfri byggeplass. Nøtterøy kommune har definitivt kapasitet til å ha flere tanker i hodet på en gang - til det beste for brukere og samfunnet!

 • 36 deltagere fra 16 kommuner og 1 fylkeskommune "fylte opp kofferten" med kompetanse om hvordan de kan anskaffe de beste innovative, fremtidsrettede og bærekraftige løsningene - når blant annet skoler, omsorgsbygg, brannstasjoner, idrettshaller skal bygges i deres kommuner. Gjennom befaringer til Moholt Barnehage, Moholt Studentboliger og Lade skole, samt erfaringsdeling fra flere leverandører, bransjeforeninger og forskningsmiljøer - fikk deltagerne mange konkrete tips å ta med seg videre på veien. Tre kommuner presenterte også sine erfaringer, utfordringer og behov knyttet til egne prosjekter og det ble lagt til rette for erfaringsdeling og felles kunnskapsdeling mellom kommunene fremover.

 • I årene fremover skal kommunene i Follo anskaffe for 10 milliarder kroner! Onsdag 1. november var 80 deltakere fra kommuner, fylkeskommuner, IKS og bedrifter samlet til konferanse i Ski for å lære mer om innovative anskaffelser.

 • Stavanger kommune drømte om seks til åtte søknader om prekvalifisering - og mottok 22!

 • Det investeres 8,6 mrd i nytt sykehus på Brakerøya i Drammen. Denne investeringen er det en vilje om at skal benyttes som en motor i utvikling av nye løsninger, produkter og tjenester på flere områder. Prosjektledelsen for bygging av det nye sykehuset ønsker å se på mulighetsrommet; både i gjennomføring av selve byggeprosessen, i utformingen av bygget og i forhold til å få de mest brukervennlige og fremtidsrettede tjenestene i bygget når sykehuset står ferdig i 2024.

 • 1. november arrangerer Leverandørutviklingsprogrammet konferanse om innovative anskaffelser på Thon Hotel i Ski. På konferansen vil Ski kommune presentere sine innkjøp, og her er en liten smakebit!

 • Skien kommune skal, som mange andre kommuner, benytte digitalisering til å forbedre, utvikle og tilby nye tjenester til innbyggere, organisasjoner og næringsliv. Det har kommunen en intensjon om at skal skje i et tilpasset tempo i organisasjonen, slik at kommunen videreutvikler seg der hvor det er lønnsomt og formålstjenlig. Derfor inviterte de leverandører til dialog for å få innspill på sin digitaliseringsstrategi; både i forhold til om de konkrete tjenestene de har valgt å starte med er de mest hensiktsmessige, og om det er mulig å innfri det drømmescenarioet de har utarbeidet for de enkelte tjenestene. Interessen var stor og samlet over 80 deltagere på dialogkonferansen 10.oktober - med presentasjon fra et 20-talls leverandører. Om de får oppfylt sine drømmer vil ytterligere dialog med markedet synliggjøre.

 • Onsdag 1. november arrangerer Leverandørutviklingsprogrammet konferanse om innovative anskaffelser! Til konferansen kommer innkjøpssjef i Fredrikstad kommune, Karin Nordal, og vil fortelle om Fredrikstad kommune sin anskaffelsesstrategi.

 • På den 5. samlinga i nettverk for bærekraftig bygg i Trøndelag ble det satt fokus på rådgivernes og arkitektenes rolle og kompetanse for å sikre bærekraftige bygg for offentlige byggherrer. Utfordringen ligger i å holde innovasjonsfanen høyt gjennom hele bygge-prosjektet slik at målet om mest mulig optimale miljøløsninger nås - og her må også byggherren selv bidra.

 • Vi hører ofte spørsmålet "Men, er det ikke mye dyrere å anskaffe miljøvennlig, da?" Svaret er ikke et entydig ja – i alle fall ikke gjennom vår erfaring med det offentlige som miljøbevisst oppdragsgiver og tilrettelegger for dialog med relevante markedsaktører. Faktisk kan vi dokumentere både betydelige offentlige midler spart og klima- og miljøgevinster gjennom innovative anskaffelsesprosesser i mange av prosessene hvor programmet har bistått i markedsdialogen.

 • Buskerud Fylkeskommune har et mål om i fremtiden å ha utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. Men hvor skal de begynne? Hva er mulig i dagens marked? Hva kan de gjøre for å tilrettelegge for ytterligere utvikling? Disse spørsmålene ønsket de svar på og inviterte bredt inn til konferanse og dialog om mulighetsrommet og utfordringene knyttet til veien fra dagens drift til total utslippsfri byggeplass. Og svar fikk de.

 • Aktuelle prototyper er ferdig testet i den innovative anskaffelsen som startet høsten 2014 i tett samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling.

 • Robotiseringsområdet i offentlig sektor er ett brennhett tema. Sprengt kapasitet på lokalet når over 100 aktører fra kommuner, stat og leverandører av robotiseringsteknologi møttes til en uformell diskusjon om robotiseringsteknologi 30. august. Se opptak og presentasjoner her.

 • Over 70 ansatte fra 15 forskjellige kommuner i Telemark og Vestfold gikk spent inn i dialogen med de 30 leverandørene som deltok på dialogkonferansen vedr. anskaffelse av digitale, mobile trygghetsalarmer på Ibsenhuset i Skien i går. Etter endt dialog både på leverandørtorg og i workshop - hadde kommuner og leverandører fått nyttige innspill til videre arbeid. Kommunene i forhold til videre prosess i anskaffelsen og leverandørene i forhold til videreutvikling av sine produkter og løsninger. - Det å virkelig få "dukke ned" i problemstillingene og ha tid til å diskutere mulighetsrommet sammen var meget nyttig, uttalte en av leverandørene.

 • På Stjørdal og Værnes 29. august stilte prosjektleder Marianne Sigurdsen Schwerdt opp og delte av sine erfaringer fra innovasjonspartnerskapet Stavanger kommune er underveis i.

 • Omsorgsbygg Oslo KF inviterte til innovasjonskonkurranse om de beste løsningene på fremtidens komplette baderomsløsninger for sykehjem og omsorgsboliger, og har nå kåret tre vinnere.

 • Fullt lokale og ivrig deltakelse når representanter fra kommuner, departement, statlige aktører, SMBer og gründere møttes 23. august for å diskutere hvordan vi kan inkludere gründere og SMBer i anbudsprosesser.

 • Siemens har lagt det globale ansvaret for helelektrisk og hybrid fremdrift av skip til konsernets avdeling i Trondheim (Adresseavisen 18. aug 2017). Grunnen er at Sør-Trøndelag fylkeskommune bruker sin innkjøpsmakt til å etterspørre miljøvennlige energi-løsninger til ferger og hurtigbåter.

 • Innovasjonspartnerskap er en ny og spennende måte å anskaffe på og mange er nysgjerrig på arbeidet i Stavanger kommune. Før sommeren ble tre heldige utvalgte virksomheter invitert med i arbeidet som følgevirksomheter.

 • Mange av kommunene som bruker innovative offentlige anskaffelser som et strategisk virkemiddel, gjør det bra i NHOs kommune-NM. Kanskje det kan være en sammenheng? Innovative offentlige anskaffelser er nemlig win-win - både for kommunene og for næringslivet.

 • Gjesteblogger Silje Bareksten, Head of Smart City i Oslo Business Region forteller om hvordan Oslo Business Region og Oslo Kommune tester nye modeller for offentlig-privat samarbeid ved å invitere inn oppstartsmiljø for å øke digital transformasjon.

 • Sommernyheter er ofte synonymt med aviser proppfulle av agurknyheter, men også detaljerte værprognoser i det ganske land. Overskrifter à la "Solen kommer", eller "Sol i nord, kaldt i sør" lyser gjerne mot oss. Det er vi vant til. Og det selger. I forrige uke, kunne vi lese om "sprengte nedbørsprognoser", "flomkaos" og "styrtregnflom" i både Gudbrandsdalen og Nordfjord. Mer ekstremnedbør og flom begynner også å prege nyhetsbildet utenom snøsmelting på vårparten. Kommunene rammes av store ødeleggelser og ikke minst høye ekstrautgifter i etterkant. Her er det utvilsomt behov for effektive, smarte og ikke minst nye måter å håndtere alt overvannet på.

 • Kommunen valgte å gjennomføre prosjektet og anskaffelsen med innovativ metode og fikk mye for pengene! I tillegg til at de sørget for lokal næringsutvikling :)

 • Nye løsninger – bedre muligheter var overskriften da statsrådene Monica Mæland og Bent Høie nylig inviterte til et felles møte om innovative anskaffelser og mulighetene dette utløser i helse- og omsorgsektoren. Deltakere var representanter fra helsenæringen, interesseorganisasjoner og offentlige innkjøpere. I møtet fikk de både høre om suksesshistorier og utfordringer fra de som har "skoene på".

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet delte ut årets innovasjonspris til Asker kommune bl.a. fordi de har bygget Norges mest innovative svømmehall – Holmen svømmehall – som ble gjennomført som en innovativ bygganskaffelse.

 • Vestfold fylkeskommune tror lokal energiproduksjon, distribusjon, lagring og forflytning av energi kan være en både økonomisk, miljøvennlig og fremtidsrettet løsning. De ønsker derfor å etablere "energifabrikker" på Fylkeshuset i Tønsberg og på Færder videregående skole. Nå tar de i bruk innovativ anskaffelse som metode og spør markedet om mulige fremtidsrettede løsninger som kan dekke deres behov. Det er et mål at "Energifabrikkene" reduserer behovet for oppgraderinger av energinettet i Norge, bidrar til å redusere eller flate ut effekttoppene på de aktuelle virksomhetene og at mest mulig energi produseres fornybart og lokalt.

 • I arbeidet med å forberede et innovasjonspartnerskap er åpen dialog med leverandørene et viktig steg på veien. Stavanger kommune tar dette på alvor og gjennomførte nylig et eget dialogmøtet der man utforsket rammene for et suksessfullt innovasjonspartnerskap. Over 30 leverandører kjente sin besøkelsestid og bidro med gode innspill og tilbakemeldinger. Det ble en spennende øvelse for alle som deltok.

 • Klimaministeren la sist uke frem "Klimameldingen 2017", som skal tydeliggjøre hvordan Norge skal oppfylle utslippsbudsjettet som er gitt fra EU med mål om 40% utslippsreduksjoner frem mot 2030. Øremerking av og kompetanseheving innen offentlige anskaffelser anses som et særdeles relevant virkemiddel i denne måloppnåelsen, hvor også kuttene planlegges nasjonalt.

 • Nasjonalt program for leverandørutvikling kaller seg for pådriver og akselerator for innovative anskaffelser. Hvordan utøves denne rollen?

 • Anbud365 har plukket opp programmets innspill til den planlagte stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser, og gjengir de ni forslagene i denne artikkelen.

 • Vi søker modige og ambisiøse norske kommuner og etater som er på jakt etter helt nye løsninger. Fristen for å sende inn prosjektskisser er 21. august 2017.

 • "Det som skjer i dag vil være starten på noe større", sa Sveinung Oftedal fra Klima- og miljødepartementet i sitt innlegg på Trøndelag fylkeskommune sin dialogkonferanse 29. mai på Hell der de etterspør fremtidens hurtigbåter med nye energikilder. Denne innovative anskaffelsen vil ha stor virkning på nasjonal næringsutvikling i maritim sektor. Mange fylkeskommuner må være med å etterspørre nye energikilder for å nå ambisiøse mål for mindre klimagassutslipp.

 • Forrige uke arrangerte 11 kommuner og Telemark Fylkeskommune seminaret ”Bygg i Tre”. Fylkeskommuner og kommuner som er storbestillere av bygg, og kan spille en ledende rolle i et grønt byggskifte, sier Kristin Vedum i Silva Consult AS. Hun leder nettverket, Bygg i Tre. Bruk av tre og innovative anskaffelser er et ekte kinderegg sier hun, det er bra for både innbyggere, offentlige virksomheter og leverandører.

 • "Den kjenner best skoen som har den på" er det et ordtak som sier. Grunnlaget for en god innovativ anskaffelsesprosess er en grundig behovskartlegging. Det å kartlegge behovet til aktører som er direkte berørt av produktet eller tjenesten som skal anskaffes er essensielt for å få de "rette" fremtidsrettede løsningene. Det var også målsettingen når Grenlandkommunenes Innkjøpsenhet med Skien kommune i front inviterte til workshop med brukere, ansatte og pårørende som er involvert i bruken/tjenesten rundt digitale, stasjonære og mobile trygghetsalarmer. Aktører fra 13 kommuner i Telemark og Vestfold deltok.

 • Stavanger kommune inviterte leverandørene til likeverdig dialog og idéutvikling på tvers. Det angrer de ikke på for resultatet ble en dag fylt av energi, ny kunnskap og mange spenstige ideer.

 • Gravefrie løsninger for Oslo-gatene testes ut i all hemmelighet ved et nedlagt kloakkrenseanlegg i Ås. «Ingen adgang»-skiltene etterlater ingen tvil.

 • Innovative anskaffelser vil være det fremste verktøyet vi har for godt og effektivt samarbeid mellom det privat og det offentlige for å skape innovasjon; et konkurransedyktig næringsliv som utvikler og tilbyr fremtidsrettede produkter og tjenester, og en moderne og effektiv offentlig sektor som tilbyr tjenester i takt med samfunnets og innbyggernes behov.

 • Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) og en andre rekke miljøtopper var blant de 170 deltakerne som mandag var samlet til konferanse om utslippsfrie bygg- og anleggsplasser.

 • - Klimatiltak er ikke noe som skal gjennomføres et annet sted, til annen tid eller av noen andre, sa byrådsleder Raymond Johansen i Oslo kommune. Han adresserte med det et felles ansvar til utbyggere, entreprenører og leverandører i utviklingen av utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Alle de 170 plassene var tatt og engasjementet stort på leverandørkonferansen som ble tilrettelagt av Nasjonalt program for leverandørutvikling for fellesinitiativet for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser.

 • Oslo kommune var pionérer på området da de etterspurte den første fossilfrie byggeplassen i en utlysning. Nå samler de største utbyggerne seg bak et felles fremstøt mot leverandørmarkedet for neste skritt, utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. – Dette er løsninger vi må utvikle i dialog med leverandørene. Vår viktigste rolle som utbyggere er å bli enige om hvilke forventninger vi har til leverandørene og stimulere til innovasjon gjennom å vise hvilke volumer det er snakk om, sier Lene Lad Johansen, prosjektleder i Smart Oslo, Oslo kommune

 • Det slår Menon Economics fast i en fersk rapport om Helsenæringens verdi.

 • For bare noen få år siden var det nesten helt utenkelig at rundt hver femte solgte nye bil skulle ha elektrisk drift i Norge. Kan vi se en tilsvarende utvikling innen de store anleggsmaskinene?

 • Hvordan kan vi levere tjenesten "elektronisk medisineringsstøtte - fra apotek til mage" på nye måter i framtida? Dette var tema da nærmere 70 deltakere fra leverandører og kommuner nylig møttes på dialogkonferanse.

 • Bygg- og anleggsplasser bruker hovedsakelig fossil energi og står for en stor andel av forurensningen. I Oslo tilsvarer klimagassutslippene bare fra anleggsmaskinene 30 % av byens transportrelaterte utslipp. 15. mai inviterer offentlige utbyggere markedet med på et spennende utviklingsløp mot utslippsfri teknologi.

 • I dag fikk både KS, NHO og Difi besøk av KL, det danske KS. De ønsker å lære mer om hvordan Leverandørutviklingsprogrammet jobber, hvordan vi organiserer arbeidet og hva vi får til.

 • Upphandlingsklar er svensk og betyr "anskaffelsesklar". Våre svenske venner i Upphandlingsmyndigheten brukte ordet for beskrive hvordan de oppfattet formålet med en digitale starthjelpen for innovative anskaffelser. De har helt rett - om man legger til innovativ i front.

 • "Å benytte påvirkningsmuligheten til klimagevinst er en plikt hver kommune har - og byggeprosesser er intet unntak" var den klare anbefalingen fra Zero-leder Marius Holm under Grønt byggskifte på Gardermoen 28. mars. Her deltok østlandskommuner - med byggherrehatten på - for å få inspirasjon til konkrete handlinger på hjemmebane.

 • KS har mottatt rapport fra Menon Economics om innovasjon i offentlig sektor, der det bl.a. rettes søkelys mot innovative anskaffelser. Ifølge rapporten er det lite fokus på å benytte offentlige anskaffelser som innovasjonsmotor, og kommunene etterlyser systematikk og etablerte verktøy for deling og spredning av innovasjoner basert på anskaffelser på tvers av kommuner. Verktøyet finner du her, men spørsmålet er om kommunene er klar over det?

 • Å bygge bærekraftige, klimasmarte svømmehaller med en fleksibel funksjonalitet hadde kommunene som deltok på nasjonal møteplass om svømmehaller en intensjon om. De fikk mye kompetanse og tips med hjem i bagasjen til nytte i videre prosess i egen kommune.

 • Hvilken "jobb" skal en digital starthjelp skal gjøre for offentlige virksomheter? Hvordan kan vi gjøre jobben enklere for den som skal overbevise ledelse og kollega i offentlige virksomheter om å ta i bruk innovative anskaffelser. 22. mars 2017 samlet vi de viktigste interessentene i prosjektet til kick-off. Det handler om å lytte til ulike behov og få en felles forståelse for hva vi skal løse.

 • Leverandørutviklingsprogrammet inviterte sammen med Kongsbergregionen, Drammen kommune og Trondheim kommune til en møteplass om digitalisering i oppvekstsektoren med rom for å dele erfaringer og jobbe med ulike problemstillinger på tvers av de ulike prosessene.

 • Hva er forskjellen på en anskaffelse og et innkjøp, eller er det noen forskjell i det hele tatt? Anskaffelsesordboken er utarbeidet av Difi og du finner den i sin helhet den på anskaffelser.no. I denne versjonen har vi tatt med de mest brukte begrepene.

 • Helse Møre og Romsdal er prosjekteier og byggherre for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR). I prosjektet inngår et akuttsykehus på Hjelset, et distriktsmedisinsk senter (DMS) i Kristiansund med dagkirurgi og videreutvikling av prehospitale tjenester.

 • Dagens Førde sentralsjukehus er et somatisk og psykiatrisk sykehus for Sogn og Fjordane fylke. Sykehuset er lokalisert på Vie i Førde. Sykehusets bygningsmasse skal utvides med ca. 10.000 m2 nybygg samt ombygging av eksisterende sykehus, ca. 50.000 m2.

 • Trondheim kommune skal nå digitalisere sine 4300 trygghetsalarmer og inviterer aktuelle leverandører og andre interesserte til dialogmøte med workshop for å kunne gi informasjon og diskutere muligheter for gjennomføring av anskaffelsen.

 • Når ni kommuner skal samarbeide om det som kan bli en stor felles anskaffelse er det viktig å bygge en god prosjektorganisasjon og bli enige om retning og framdrift. Det har Larvik og de åtte andre kommunene som samarbeider om felles anskaffelse av elektronisk medisineringsløsning nå gjort.

 • Hvor i heldøgnsomsorgen har vi utfordringer vi kan løse i samspill med markedet? Med dette spørsmålet som utgangspunkt inviterte Stavanger kommune brukere, pårørende, ansatte og samarbeidspartnere til workshop der målet var å identifisere utfordringer i heldøgnsomsorgen som kan løses i samspill med markedet.

 • Omsorgsbygg i Oslo skal bygge nye Tåsen sykehjem i tre. Forrige uke rigget Leverandørutviklingsprogrammet workshop der målet var å lære mer om egenskapene og mulighetene med bruk av tre i bygg. – Veldig nyttig og lærerik dag, sier Flemming Idsøe i Omsorgsbygg.

 • Ilag med tre andre kommunar, banar Lindås kommune veg for framtidas omsorgstenester. Onsdag 15. februar signerte kommunane avtale med leverandørane om heilt ny velferdsteknologi.

 • Jeg synes det er svært gledelig å registrere at anskaffelser løftes fra administrasjon til strategisk nivå, nå også i det regionale utviklingsarbeidet. Vi ser en gryende tendens til at regionenes egne anskaffelser bevisst brukes som innovasjonsmotor. Ikke bare for å få bedre fremtidsrettede løsninger for brukere og samfunn, men også for å få fart på det regionale utviklingsarbeidet.

 • Nå skal vi ut for å lære samtidig som vi skal legge til rette for dialog. Omsorgsbygg skal teste metoden Best Value Procurement (BVP) på bygging av Munkerud barnehage. Denne innovative metoden er ganske ny i Norge.

 • Mange kommuner er i prosess med å anskaffe nye digitale løsninger for skoler og barnehager. 14. februar møttes Drammen kommune, Trondheim komune og Kongsbergregionen for å snakke om felles referansearkitektur på dette. Disse foregangskommunene ønsker å samle andre kommuner med samme behov til dialogmøte 9. mars i Næringslivets hus. Her håper vi å møte alle kommuner som vurderer å anskaffe digital løsning for oppvekstsektoren til diskusjon og erfaringsoverføring.

 • 17.januar møttes Midt-Norske representanter fra både innkjøper- og leverandørsiden for å høre om innovasjonspartnerskap: hva er det, hvem passer det for og hvordan kan vi nyttegjøre oss av det?

 • Overskriften på årskonferansen sier noe om hvor vi har vært og hvor vi skal. Erfaringer fra over 100 gjennomførte innovative anskaffelser viser at det virker. Nå skal flere ta metoden i bruk, og de som allerede har forsøkt seg skal gjøre det til varig praksis.

 • Gjennom strategisk bruk av klima- og miljøkrav til anskaffelsene kan det offentlige ikke bare spare penger. Her viser programmet at de får klimasmarte løsninger og grønn næringsutvikling med på kjøpet. Det er grønt skifte i praksis, det!

 • Stavanger kommune er første virksomhet til å teste ut mulighetene som ligger i Innovasjonspartnerskap.

 • Det var stinn brakke og nær ståplasser da nøkkelpersoner fra kommuner, KS, Direktoratet for e-helse og Leverandørutviklingsprogrammet var samlet på Gardermoen i januar for å grave i ulike utfordringer knyttet til anskaffelse av responstjenesteløsninger.

 • I alt 14 kommuner deltok da Larvik kommune inviterte til erfaringsdeling knyttet til elektronisk medisineringsstøtte.

 • Seminaret på Straand onsdag samlet rundt 90 deltakere fra offentlig og privat sektor; primært fra Vest-Telemark. Temaet var hvordan innkjøp kan brukes til næringsutvikling. Ingenting slår «Innovative offentlige anskaffelser» som virkemiddel når det gjelder å skape innovasjon blant leverandørene.

 • Nasjonalt program for leverandørutvikling har i samarbeid med et bredt partnerskap av modige samfunnsaktører vist at innovative offentlige anskaffelser virker. Nå er jobben å få hele Norge til å ta dette i bruk.

 • Gikk du glipp av dialogkonferansen vedr. anskaffelse av digitale systemer på Drammensbadet? Ta en titt og sjekk ut mulighetene!

 • 110- Telemark, som er dagens responssenter for trygghetsalarmer, er i ferd med å anskaffe mottak for trygghetsskapende teknologi. Nå inviterer Skien kommune andre kommuner i Telemark og Vestfold med på anskaffelse av trygghetsskapende teknologi som kan tilknytte seg tjenester på responssenteret.

 • Det var "stinn brakke" da Drammen kommune, i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling, inviterte leverandører til dialog om nye digitale systemer for besøkshåndtering, adgangs- og bookingsystem på Drammenbadet. Og dialog ble det!

 • Det skapes 6 ganger mer innovasjon når offentlige innkjøpere stiller krav om innovasjon – enn når de ikke gjør det, viser rapport.

 • Jernbaneverket undertegnet 8. desember landsdekkende rammeavtaler om dronetjenester. Kartlegging og observasjon ved skred, ras eller flom er det viktigste av flere områder hvor avtalene kan brukes.

 • Metoden for innovative anskaffelser brukes på alle innkjøp av hjelpemidler i NAV, rundt 5 milliarder kroner i året. Men de kaller det ikke «innovative anskaffelser» De sier at «slik gjør vi anskaffelser i NAV». Les intervjue med Hege Brinchmann, sjef for den sentrale anskaffelsesseksjonen i NAV.

 • Hva gjør en kommune når antall eldre øker, stadig flere har behov for hjelp hjemme og hjemmehjelpene løper rundt i dagligvarebutikker med brukernes kort og kontanter for å handle mat og bære de tunge posene tilbake? Bærum kommune ba markedet om hjelp gjennom en innovativ anskaffelse og fikk millionbesparelse på kjøpet

 • Fristen for Avinors førkommersielle anbudskonkurranse om førerløse brøytekjøretøy var 11.mars. Avinor er nå i full gang med å evaluere tilbudene. I begynnelsen av mai kommer resultatene.

 • Leverandørene er klare i sine tilbakemeldinger, å treffe flere kommuner på samme dag var svært nyttig og ressursbesparende. De ønsker at flere kommuner går sammen om felles anskaffelsesprosesser. Dette er møteplasser som kan gi oss mer business.