Virksomheter – arkiv

 • Sørlandet sykehus tilbyr spesialisthelsetjenester til innbyggerne i Agder. Sykehusene ligger i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord. I tillegg har vi helseforetaket distriktpsykiatriske sentre og poliklinikker flere andre steder i Agder. Over 7000 ansatte jobber i helseforetaket.

 • The Norwegian Coastal Administration is a national agency for coastal management, maritime safety and preparedness against acute pollution. The Norwegian Coastal Administration is under the Ministry of Transport and Communications.

  Main tasks

  The Norwegian Coastal Administration is both user financed and financed through the state budget. Tasks are assigned to the Norwegian Coastal Administration through the state budget and an annual allocation letter is received from the Norwegian Ministry of Transport.

  The Norwegian Coastal Administration’s vision is to make our coast and waters the safest and purest in the world.

 • Dette er et av landets seks universitetssykehus og blant Norges største akuttsykehus. Sykehuset har mer enn 7800 medarbeidere fra over 30 nasjoner, og betjener en befolkning på 369 000 i Sør-Rogaland, fra Hjelmeland i nord til Sokndal i sør. Stavanger universitetssjukehus eies av det regionale helseforetaket Helse Vest.

 • Helse Fonna er eit lokalt helseføretak eigd av Helse Vest RHF. Helse Fonna har rundt 4000 medarbeidarar. Oppgåva er å gi spesialiserte helsetenester til dei over 180 000 innbyggarane i Sunnhordland, Indre Hardanger og Nord-Rogaland.

 • Midt-Telemark består av tidligere Sauherad og Bø kommune i Telemark.

 • Kolumbus er Rogaland fylke sitt mobilitets- og kollektivselskap. I tillegg til ordinære midler, oppgaver og utvikling fikk Kolumbus i 2017, på vegne av partene i Byvekstavtale Nord-Jæren, en rolle som sekretariat for alle mobilitetstiltakene. Kolumbus planlegger, gjennomfører og evaluerer ulike mobilitetstiltak på bakgrunn av denne rollen.

  Se https://www.kolumbus.no/ for mer informasjon

 • Indre Østfold kommune ligger i Viken fylke. Kommunen ble etablert 1. januar 2020 ved en sammenslåing av de fem kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstrad. Det bor nærmere 45 000 innbyggere i kommunen.

 • Rogaland fylkeskommune bidrar i utviklingen av et fylke som er godt å leve, arbeide og bo i for alle.
   
 • Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler av Oslo-området, regionsykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale oppgaver. Sykehuset er landets største med over 24.000 ansatte og har et budsjett på ca 23 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for en stor del av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.

 • Norges Fotballforbund er et særidrettsforbund for fotball i Norge. Forbundets visjon er «fotballglede, muligheter og utfordringer for alle».

 • Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er det øverste organ i Norges største folkebevegelse, med rett i underkant av 2.100.000 medlemskap fordelt på ca 11 000 idrettslag.

  NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig og uforholdsmessig forskjellsbehandling.

 • Et treårig prosjekt ved NTNU, Senter for idrettsanlegg og teknologi.

  KG2021 skal gjennom samarbeid mellom fylkeskommuner, kommuner, idrettslag, industrielle aktører og forskningsmiljø bidra med nye og bærekraftige konsept for planlegging, bygging og drift av kunstgressbaner.

 • 1. januar 2020 gikk Hordaland og Sogn og Fjordane sammen og ble til Vestland fylkeskommune.

 • Avfall Norge er en bransjeorganisasjon for avfalls- og gjenvinningsbransjen.

 • Kommunene i Agder har et etablert samarbeid i RKG e-helse, forankret i kommunedirektørutvalget i Agder. RKG e-helse arbeider for å nå FN`s bærekraftsmål; God helse, Innovasjon og infrastruktur og Samarbeid for å nå målene.

 • Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst. Sykehuspartner HF eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

 • Drammen legevakt drives som et interkommunalt samarbeid bestående av kommunene Drammen, Lier og nordre Holmestrand med totalt ca. 140 000 innbyggere. For mer informasjon, se www.legevaktadrammen.no

 • Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) er et foretak med hovedansvar for drift og forvaltning av kontrollromsløsninger og radioterminaler knyttet til nødnett. HDO har fire eiere: Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF, hvorav eierandelene er på 40 prosent til Helse Sør-Øst RHF og 20 prosent hver til de tre andre RHFene.

  HDOs brukere er helsepersonell i regionale helseforetak, helseforetak og alle landets kommuner.

  HDO har et eier-, drifts- og forvaltningsansvar for alt brukerrelatert utstyr tilknyttet Nødnett i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Nødnett er et lukket og sikkert kommunikasjonsnettverk for nødetatene i Norge. HDO yter drift- og brukerstøtte for alle AMK-sentraler (113), legevaktsentraler og akuttmottak i Norge.

  For mer informasjon, se; www.hdo.no

 • Helse Vest RHF er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Vestland og Rogaland. Helse Vest eier fem helseforetak og et aksjeselskap; Helse Førde HF, Helse Bergen HF, Helse Fonna HF, Helse Stavanger HF, Sjukehusapoteka Vest HF og Helse Vest IKT AS. For mer informasjon, se; www.helse-vest.no

 • NRI Innkjøpssamarbeid er et forpliktende innkjøpssamarbeid mellom kommunene Aurskog-Høland, Enebakk og Nittedal. NRI er organisert som et administrativt verskommunesamarbeid etter kommuneloven. Nittedal kommune er vertskommune for NRI.

  NRI har ansvar for over 100 rammeavtaler med et årlig volum på over 350 millioner kroner og er i stadig vekst. NRI holder til i Nittedal rådhus.

 • Øyer i Gudbrandsdalen er en kommune i Innlandet. Den grenser i nord til Ringebu, i øst til Stor-Elvdal, i sør til Ringsaker og Lillehammer, og i vest til Gausdal. Kommunen består av to sogn, Øyer og Tretten. Totalarealet er ca. 640 km², hvorav ca. 20 km² er vann.

 • Innovasjon Norge skal bidra til nyskaping i næringslivet, utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter og utvikling i distriktene. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. Innovasjon Norge tilbyr tjenester innen finansiering, rådgiving, kompetanse, nettverk og profilering. Du finner Innovasjon Norge sine kontorer i alle landets fylker og rundt 30 land. I land hvor Innovasjon Norge ikke har eget kontor drar de veksel på Norges ambassader.

  Innovasjon Norge er én av fem organisasjoner som utgjør styringsgruppen for Nasjonal program for leverandørutvikling.

 • Forskingsrådet jobbar for eit samfunn der forsking blir skapt, brukt, utfordra, verdsett og delt av alle slik at det faktisk bidrar til omstilling og eit meir berekraftig samfunn.

  Forskningsrådet er én av fem organisasjoner som utgjør styringsgruppen for Nasjonalt program for leverandørutvikling.

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er Norges største fellesskap for bedrifter. De representerer et stort mangfold av jobbskapere fra hele landet, og består av et fellesskap med 28.000 medlemsbedrifter med 580.000 årsverk, NHO sentralt, regionkontor som dekker alle fylkene og landsforeninger som ivaretar medlemmenes bransjeinteresser.

  • NHO er en av de fem organisasjonene som utgjør styringsgruppen i Nasjonalt program for leverandørutvikling
  • NHO har styreledervervet og det administrative ansvaret for programmet
 • Tønsberg renseanlegg IKS er et interkommunalt selskap som eies av Færder og Tønsberg kommuner.

 • Siljan er en kommune i Grenland i Vestfold og Telemark fylke.

  Siljan sin visjon er: Trygg – Levende – Inkluderende

  Hovedmålsettingene for kommunens virksomhet:

  – Rett hjelp til rett tid, og skape trygghet i alle livssituasjoner
  – Aktiviteter for alle aldersgrupper
  – Alle skal føle seg hjemme i Siljan

 • Nye Veier ble opprettet av Stortinget i 2016 med mål om å etablere en slank, effektiv og spesialisert byggherreorganisasjon. Deres oppdrag er å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. Deres veier skal redusere reisetid, knytte sammen bo- og arbeidsmarkedregioner samt sørge for færre drepte og hardt skadde i trafikken.

  Nye Veier er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet og tror på:

  • Helhetlig planlegging og utbygging.
  • Bygging av lengre veistrekninger om gangen.
  • Tidligere involvering av entreprenøren som skal bygge veien for å få de beste løsningene.
  • Å utfordre det etablerte ved å ta i bruk nye løsninger, materialvalg og prosjektmetoder.

   

 • Rollag kommune ligger i hjertet av Numedal i Buskerud, om lag 50 kilometer nord for Kongsberg langs fylkesveg 40. Kommunen har i overkant av 1400 innbyggere.

  Hovednæringsveger er landbruk og industri og det finnes mange mindre bedrifter i kommunen både innen bygg og anlegg, transport, varehandel m.m.

 • Kongsvinger kommune er en bykommune sør i Hedmark. Kommunen er regionsenter for Kongsvingerregionen, som består av Eidskog, Grue, Nord-Odal, Sør-Odal og Åsnes. Kongsvingerregionen er en del av Osloregionen og byen ligger litt over en times togtur unna Oslo.

 • Sykehusinnkjøp HF skal utøve en spesialisert og profesjonell innkjøpstjeneste for spesialisthelsetjenesten.
  Hovedkontoret ligger i Vadsø, og foretaket er delt inn i seks divisjoner: Divisjon nasjonale tjenester, divisjon legemidler, divisjon nord, divisjon Midt-Norge, divisjon sør-øst og divisjon vest.
 • Husbanken skal setje i verk regjeringa sin bustadsosiale politikk. Gjennom verkemidlar som bustøtte, lån, tilskot, kompetansebygging og kunnskapsutvikling støttar vi kommunane fagleg og økonomisk i arbeidet med å hjelpe vanskelegstilte på bustadmarknaden. Andre sentrale samarbeidspartnarar er velferdsaktørar, byggjenæringa og kunnskapsmiljø.

 • 1.1.2020 ble kommunene Fet, Sørum og Skedsmo slått sammen til Lillestrøm kommune. Lillestrøm kommune er Norges 9. største kommune og hadde ved etableringen omtrent 87.500 innbyggere.

 • Nordre Follo kommune ble etablert 1. januar 2020 ved at Oppegård og Ski kommuner ble slått sammen.

  Befolkning: 58 826 innbyggere (SSB tredje kvartal 2019)
  Størrelse: 202,57 km²

  Nordre Follo kommune er en del av Viken fylkeskommune.

 • Grenland Vestfold Bestiller AS er et forvaltnings- og bestillerselskap som ble etablert høsten 2019 for å konkurranseutsette behandlingsavtaler for matavfall og kloakkslam med høy klimanytte på vegne av eierne. Selskapet eies av Renovasjon i Grenland IKS, Vestfold avfall og ressurs AS, Tønsberg renseanlegg IKS og kommunene Bamble, Holmestrand, Horten, Sandefjord og Siljan.

 • Foretaket er direkte underlagt kommunestyret og ivaretar kommunens eiendomsmasse på 111 000 m2.

  Nittedal-eiendom KF ble opprettet 01.01.10.

  Foretakets vedtatte hovedmål

  Ved opprettelsen av foretaket ble følgende 3 hovedmålsettinger vedtatt av Kommunestyret.

  1. Profesjonell og strategisk eier av bygningsmassen
  2. Effektiv arealutnyttelse
  3. Profesjonell eiendomsforvaltning

  «Levere tjenester til rett kvalitet til rett tid på en kostnadseffektiv måte.»

 • Norsk Eiendom er en bransjeforening for private eiendomsaktører i Norge med ca 220 medlemmer. Våre medlemmer utvikler bolig- og næringseiendom, samt drifter og forvalter næringseiendom. De representerer nærmere 30% av landets næringsbygg.

  Norsk Eiendom har som formål å fremme bransjens interesser, herunder å bidra til robuste og forutsigbare rammebetingelser for samfunnsmessig og økonomisk bærekraftig steds- og byutvikling.

  Norsk Eiendom prioriterer sin innsats innenfor de tre områdene næringspolitikk, bransjeutvikling og medlemsservice. Gjennom dette arbeidet jobber vi for at norsk eiendomsbransje skal bli mer synlig, kunnskapsbasert og seriøs.

  Norsk Eiendom er tilsluttet NHO og er en del av Byggenæringens Landsforening (BNL).

 • buildingSMART er en nøytral arena for innovasjon og digitalisering av bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen.

 • NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, har studiar og forsking som møter dei store globale spørsmåla om miljø, berekraftig utvikling, betre folke- og dyrehelse, klimautfordringar, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvalting.

 • Forum for Norges eier- og forvalterorganisasjoner (Eier- og forvalterforumet) ble formelt stiftet 26.09.18 etter fem års uformelt samarbeid.
  Følgende organisasjoner står bak etableringen:
  • Norsk Eiendom
  • Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
  • Sykehusene v/Helse Sørøst
  • Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (KA)
  • Norges bygg og eiendomsforening (NBEF)
  • Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF)
  • Statsbygg
  • Fylkeskommunal eiendomsforum (FEF)
  • Finans Norge
 • NKF er en ideell organisasjon av, og for, norske kommunalteknikere. Foreningen er delt opp i fagfora for byggesak, bygg og eiendom, plan og miljø og veg og trafikk. NKF skal jobbe for å dele kunnskap og skape relasjoner på tvers av kommunegrenser. Foreningen har over 500 virksomhetsmedlemmer, der 400 av disse er kommuner. Over 900 kommunale enheter er aktive i foreningens nettverk.

 • Rælingen kommune, etablert i 1929, har 18.161  innbyggere (per 1.1.2019) og ligger på Nedre Romerike sentralt i Akershus fylke med ca. 20 minutter reisetid til Oslo og Gardermoen. Rælingen er delt inn i fem delområder med Løvenstad, Rud, Blystadlia, Fjerdingby, Nordby.

 • Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen av barnehage, grunnskole og videregående opplæring.

  Les mer her

   

 • Kernen i Miljøstyrelsens (Danmark) arbejde er den miljøfaglige kompetence og gode resultater forudsætter løbende udvikling af organisationen samt klare strategier for kompetenceudvikling, dialog med omverdenen, og klare mål for samarbejdet internt i organisationen og med resten af koncernen.

 • Upphandlingsmyndigheten (Sverige) ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling. Vi vill utveckla den goda offentliga affären, med fokus på hållbara, innovativa och effektiva upphandlingar. Vi vill även bidra till att kommuner och regioner tillämpar statsstödsreglerna på ett strategiskt och rättssäkert sätt. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

 • Motiva (Finland) provides the public sector, businesses, municipalities and consumers with information, solutions and services that allow them to make resource-efficient, effective and sustainable choices.

 • Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Nordisk ministerråd arbeider for felles nordiske løsninger på områder der de nordiske landene kan oppnå større resultater ved å samarbeide enn ved å løse oppgavene hver for seg.

 • Vestre Viken er et av de største helseforetakene i Norge. De leverer spesialisthelsetjenester til rundt 490 000 mennesker i 26 kommuner.

  • hører til det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst RHF
  • ledes av administrerende direktør Lisbeth Sommervoll
  • har rundt 9 450 ansatte som utfører rundt 7 175 årsverk til sammen (tall fra 2018).

 • Arkivverket består av Riksarkivet, åtte statsarkiv, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv. Arkivverkets viktigste oppgaver er å ta vare på arkivmateriale fra statlige virksomheter, gjøre materialet tilgjengelig for bruk, føre tilsyn med arkivarbeidet i staten, fylkeskommunene og kommunene og bidra til at private arkiver blir tatt vare på.

 • Sykehuset Telemark HF er et helseforetak (HF) med sin hovedavdeling lokalisert til Skien. Seksjoner finnes også i Notodden, Porsgrunn og Kragerø.

 • Helse Nord RHF skal sørge for at befolkningen i Nord-Norge og på Svalbard får de beste spesialisthelsetjenestene i den landsdelen der de bor.

 • Lillehammer kommune er en kommune i Oppland fylke med 27 938 innbyggere.

 • Kristiansund kommune er en by og kommune på Nordmøre i Møre og Romsdal med 24 300 innbyggere.

 • Hordaland fylkeskommune har ei rekkje tenester til innbyggjarar, leiarar av lag og organisasjonar eller til tilsette i kommunane i fylket. Visjonen vår er «attraktiv og nyskapande».  Samfunnsoppdraget vårt er «Vi utviklar Hordaland» og verdiane våre er «kompetent, offensiv og i dialog». 1. januar 2020 slår Hordaland og Sogn og Fjordane seg saman til å bli Vestland fylkeskommune

 • Akershus dekker kun 1,5 prosent av landets flateinnhold, men huser 11 prosent av befolkninge

 • The Norwegian Refugee Council (Flyktninghjelpen) is an independent humanitarian organisation helping people forced to flee. We work in crises in 31 countries, where we help save lives and rebuild futures.

 • Et nytt, større og mer slagkraftig fylke

  I dag bor det i overkant av 420 000 personer i Vestfold og Telemark. Fylkeskommunen har til sammen ca. 3800 ansatte. Fylkeskommunen har fylkeshus i Skien og Tønsberg.

  Nye Vestfold og Telemark fylkeskommune har ambisjon om å være en sterk utviklingsaktør. Ditt og mitt Vestfold og Telemark – et kunnskapsbilde i utvikling presenterer sentrale utviklingstrekk, utfordringer og muligheter i Vestfold og Telemark. FNs 17 bærekraftsmål går som en råd tråd gjennom dokumentet.To særlig viktige områder i regionen krever prioritering og forpliktende samhandling:

  1. Verdiskaping gjennom grønn omstilling
  2. Samhandling for å løse komplekse samfunnsutfordringer
 • Viken fylkeskommune består av det de tidligere fylkene Akershus, Buskerud og Østfold. 1,2 millioner mennesker, eller rundt 25 % av Norges befolkning, bor i området. Fylkeskommunen har hovedsete i Oslo . Fylkeskommunen styres etter parlamentarismemodellen.

  Vikens visjon : «Viken viser vei».

  Vikens målsettinger:

  BærekraftViken fylkeskommune skal jobbe for en livskraftig region. Vi skal fremme en balansert og bærekraftig utvikling i by og bygd. FNs bærekraftsmål ligger til grunn for våre valg.

  UtviklingViken fylkeskommune skal motvirke sosiale forskjeller. Vi skal ta vare på og styrke menneskene, mangfoldet, naturen, arbeidslivet og demokratiet. Vi skal utvikle og bruke ressursene på best mulig måte og være attraktive for innbyggere og næringsliv. Vi skal styrke og utnytte våre regionale muligheter og unike fortrinn.»

  KompetanseViken fylkeskommune skal være en attraktiv arbeidsgiver med en sterk digitaliserings- og innovasjonskultur. Vi skal gi kvalitetsutdanning som samsvarer med behovene i samfunnet. For å fremme verdiskaping og sysselsetting skal vi bidra til at regionens unike kompetansemiljøer samordnes og styrkes.»

 • Norges 7. største kommune i folketall. Drammen kommune omfatter tidligere Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommune. Drammen kommune har  ca. 101 000 innbyggere, og er den sjuende største i landet, etter folketall.

 • Sandnes Eiendomsselskap KF ivaretar Sandnes kommunens behov for bygg i form av formålsbygg (skoler, barnehager, helse- og omsorgsbygg), administrasjonsbygg og bygg for andre tjenesteprodusenter. I tillegg omfatter bygningsmassen flere hundre boliger.

  Hovedaktivitetene er investeringer, forvaltning, leie og avhending av eiendom. Kommunen eier 300 000m2 og leier 36 000m2 bygningsmasse. Befolkningsveksten i kommunen krever en årlig tilførsel av lokaler i størrelsesorden 10 000m2.

  Trykk her for å bli lenket til hjemmesiden til Sandnes eiendomsselskap KF

 • Haukeland universitetssykehus er landets nest største sykehus, med cirka 12.000 ansatte som hver dag har som mål å gi pasientene best mulig behandling og pleie. I 2017 gjennomførte sykehuset mer en 900.000 pasientmøter.

 • Kartverket er teknisk koordinator på IKT-spørsmål når de nye kommunene og regionene skal bygges.

 • Porsgrunn er en by og en kommune i Grenland i Telemark fylke. Kommunen omfatter de tidligere bykommunene Brevik og Porsgrunn og landkommunen Eidanger. Porsgrunn grenser i nord til Skien og Siljan, i øst mot Larvik i Vestfold, og i vest mot Bamble.

  Befolkning: 35 516 (2014) SSB
 • Kongsberg er en bykommune i Buskerud, sydligst i Numedal. Den grenser i nord til Flesberg, i øst mot Øvre Eiker og Holmestrand, i sør mot Skien, Siljan og Larvik, og i vest mot Notodden og Sauherad kommuner. Kongsberg har 27 013 innbyggere. Nabobyene er Rjukan, Notodden, Hokksund og Drammen.

 • Modum er en kommune i Buskerud fylke. Den grenser i nord til Krødsherad og Ringerike, i øst til Hole og Lier, i sør til Øvre Eiker, og i vest til Sigdal. Modum kommune dekker 517 km² og hadde pr. 1. januar 2009 12 872 innbyggere.

  Område: 515 km²

  Befolkning: 13 581 (2014)
 • Sigdal er en kommune i Buskerud. Den grenser i nord mot Flå, i øst mot Krødsherad, i sørøst mot Modum, i sør mot Øvre Eiker og Flesberg og i vest mot Rollag og Nore og Uvdal.

  Område: 842 km²

  Befolkning: 3 509 (2014)
 • Ringsaker er en kommune i Hedmark fylke. Kommunen har et befolkningstall på nærmere 34 000 innbyggere og er med det den mest befolkningsrike blant kommunene i Hedmark og Oppland.

 • Renovasjon i Grenland er navnet de fire grenlandskommunene har gitt renovasjonssamarbeidet.
  Renovasjon i Grenland IKS (RiG) skal ivareta eierkommunenes behov knyttet til bestilling og forvaltning av renovasjonstjenester til husholdninger, hytter og kommunale virksomheter. RiG skal bidra til en kostnads- og miljøeffektiv drift av renovasjonsordningene. Rig håndterer avfallet til ca 106 000 innbyggere.

  Kommunene har samarbeidet om renovasjonsordningene siden høsten 1990, men det interkommunale selskapet Renovasjon i Grenland IKS ble stiftet 20. mars 2014. Eierandelene i selskapet fordeler seg slik:
  Skien: 50,31 %
  Porsgrunn: 33,85 %
  Bamble: 13,51 %
  Siljan: 2,33
  Mer om RIG: https://rig.no/

   

 • Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) er et interkommunalt selskap som eies av ni kommuner: Drammen, Hurum, Lier, Modum, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker. RfD sørger for innsamling av avfall fra omtrent 85 000 husstandene og 5000 hytter i regionen. Selskapet utfører ikke tjenestene selv, men tegner avtaler med underleverandører slik at det i sum bygges opp et godt renovasjonstilbud.

 • BIR AS er et av Norges største renovasjonsselskap, og er ansvarlig for avfallshåndteringen til over 360 000 innbyggere i BIRs ni eierkommuner. Selskapet tilbyr også avfallsløsninger for næringslivet.

  Konsernet BIR AS ble etablert 1. juli 2002, men historien strekker seg helt tilbake til 1881 da Bergen Renovationsvæsen ble etablert som Nordens første kommunale renovasjonsselskap. Selskapet har over 350 ansatte og hadde i 2017 en omsetning på 744,8 mill. kroner.

  BIR AS er eid av kommunene Askøy, Bergen, Fusa, Kvam, Os, Osterøy, Samnanger, Sund og Vaksdal. Eierkommunene har tildelt BIR ansvaret med de lovpålagte oppgavene knyttet til håndtering av avfallet fra husholdningskundene som er bosatt i disse kommunene.

  Navnet BIR er en forkortelse for Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap.

 • Follo Ren er et interkommunalt renovasjonsselskap eid av kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås i Akershus. Follo Ren ble opprettet 1. januar 1995, og ble organisert som et interkommunalt selskap (IKS) 1. januar 2004.

  Follo Ren har ansvar for innsamling, transport og behandling av avfall som faller innenfor det til enhver tid gjeldende kommunale ansvarsområdet etter Forurensningsloven, og supplerende bestemmelser gitt av sentrale forurensningsmyndigheter.

 • SeSammen er et nettverk av tilsammen 94 kommuner i Midt-Norge med felles avfallsstrategi.

  Nettverket består av totalt 12 avfallsselskap som betjener 94 kommuner, og er fordelt over fire fylker.

  ´Dekker ca 80.100 km², et areal på størrelse med Østerrike

  ´736.000 innbyggere og ca. 297.000 husholdninger

  ´Ca 77.000 hytter/fritidshus

  ´300.000 tonn avfall fra husholdninger og hytter/fritidshus.

  ´Ca. 123.000 tonn (41,5 %) kommer inn på gjenvinningsstasjoner

 • Fakta om Vesar

  Vesar eies av kommunene  Horten, Holmestrand, Larvik, Færder, Sandefjord, Tønsberg og Re Selskapets hovedoppgave er husholdningsrenovasjon på vegne av eierkommunene.

  Vesar er kommunenes forlengede arm innen renovasjonsområdet. Det er kommunene som bestemmer hva Vesar skal utføre. Kommunene bestemmer også størrelsen på renovasjonsgebyret, og det er kommunene som vedtar forskriften (reglene) Vesar skal arbeide etter.

   

  http://www.vesar.no/

 • C3 er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Senteret skal drive forskning i tett samarbeid mellom bedrifter og forskningsmiljøer. Senterets hovedmål er å etablere nye innovative servicemodeller i helse- og omsorgssektoren, med utgangspunkt i en systemtenkning hvor brukeren involveres og gis påvirkningskraft for egen helse.

 • Sunnaas sykehus HF tilbyr høyspesialisert rehabilitering til mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade. Sunnaas sykehus er Norges største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering og ett av elleve helseforetak i Helse Sør-Øst. Foretaket har hovedsakelig regionale, men også nasjonale oppgaver, og er et foretak med universitetsfunksjoner.

 • Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet er Norges største universitet med 40 000 studenter og 6700 årsverk. Campus i Trondheim, Ålesund og Gjøvik.

 • Trøndelag fylke ble slått sammen til ett, nord + sør, fra 1. jan 2018. Det nye fylket har 455 000 innbyggere.

 • Møre og Romsdal fylke har i overkant av 266 000 innbyggere. Ålesund er fylkets største by, Molde er sete for fylkesadministrasjonen, mens Kristiansund er oljebyen i Møre og Romsdal. Rindal kommune blir innlemmet i Trøndelag fylke, mens deler av Hornindal kommune blir innlemmet i Møre og Romsdal (fra Sogn og Fjordane).

 • Roan kommune er en kyst-kommune i Trøndelag fylke med litt under 1000 innbyggere.

 • Meldal kommune ligger i Trøndelag fylke og har nesten 4000 innbyggere. De skal slå seg sammen med flere andre kommuner og bli til Orkland kommune.

 • Hitra kommune er en øy-kommune i Trøndelag og har 4700 innbyggere.

 • Oppdal kommune ligger i sør i Trøndelag fylke og har 2300 innbyggere.

 • Verran kommune ligger i Trøndelag fylkes og har 2500 innbyggere. De skal slå seg sammen med Steinkjer kommune.

 • Frøya kommune er en øy-kommune i Trøndelag fylke og har 5000 innbyggere.

 • Levanger kommune ligger i Trøndelag fylke og har drøyt 20 000 innbyggere.

 • https://www.nord-fron.kommune.no/

 • https://forsvaret.no/

 • https://www.spk.no/pensjon/

 • https://www.vanylven.kommune.no/

 • https://www.oppland.no/

 • https://www.brreg.no/

 • Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

   

   

 • http://sivilrett.no/

 • https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/etater-og-foretak/kemnerkontoret/

 • https://helse-vest.no/om-oss

 • https://www.lanekassen.no/

 • https://www.udi.no/

 • Helsedirektoratet er en av aktørene bak Nasjonalt program for velferdsteknologi. Programmet er et samarbeid mellom KS, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet som skal bidra til at flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi.

  Ca 340 kommuner er med i prosjekter som skal ta i bruk velferdsteknologiske løsninger. Kommuner som har deltatt i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet fra 2013-2016 har utviklet kunnskap og verktøy som gjør det mulig for alle kommuner å sette i gang de nødvendige endringsprosessene rundt å ta i bruk trygghetsteknologi. Prosjektet er nå i en sprednings- og implementeringsfase og pågår ut 2020.

  En av satsingene i programmet handler om medisinsk avstandsoppfølging. I alt seks prosjekter bidrar i perioden 2018-2021 til videre utprøving av medisinsk avstandsoppfølging som verktøy i oppfølging av personer med kroniske lidelser. Helsedirektoratet vil bruke erfaringene fra prosjektene til å gi nasjonale anbefalinger om implementering av tiltaket. Kristiansand (med Farsund, Grimstad og Arendal), Ullensaker (med Gjerdrum), Oslo, Eid (med Selje), Larvik og Bodø deltar i prosjektet.

  Det er gjennomført ulike former for innovasjonsvennlige anskaffelser i de mange prosjektene i programmet.

  https://helsedirektoratet.no/

 • https://www.giek.no/giek-pa-1-2-3/

 • https://legemiddelverket.no/

 • https://operaen.no/om-dnob/om-dno-og-b/

 • https://www.landbruksdirektoratet.no/no/

 • http://www.hioa.no/

 • https://www.nhn.no/

 • Visjon:«Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet» http://www.ringerike.kommune.no/

 • Marker kommune ligger i Østfold fylke. Kommunen har grenser mot Aremark, Rakkestad, Eidsberg og Rømskog i Østfold, Aurskog-Høland i Akershus, og mot Sverige. Kommunesenteret er tettstedet Ørje. Antall innbyggere i Marker kommune er 3547.

 • Søndre Land er en kommune i Oppland. Den grenser i nord til Nordre Land, i nordøst til Gjøvik, i øst til Vestre Toten, i syd til Gran, i sydvest til Ringerike og i vest til Sør-Aurdal. Befolkning6 042 (2004)
 • Ål kommune

 • Et interkommunalt IKT-samarbeid basert på kommunelovens §27 mellom kommunene Molde, Rauma, Midsund, Vestnes og Aukra.

 • IKT-samarbeid mellomkommunene i Hallingdal.

 • Interkommunalt samarbeid. Digitale Gardermoen (DGI) er et strategisk instrument for at eierkommunene skal nå sine servicemål for ansatte, innbyggere og næringsliv. DGI bidrar med kompetanse og ressurser for eierkommunene slik at de kan ivareta sine behov knyttet til digitalisering av innbyggertjenester, effektivisering av arbeidsprosesser og døgnåpen forvaltning

 • VOIS er et formalisert samarbeid om felles rammeavtaler og innkjøpsspørsmål.

 • Vest Agder fylkeskommune

 • Sogn og Fjordane er et fylke på Vestlandet i Norge.

 • Statped (tidligere Statlig spesialpedagogisk støttesystem) er en norsk spesialpedagogisk støttetjeneste for kommuner og fylkeskommuner.

  Statped er en statlig spesialpedagogisk tjeneste som har spisskompetanse innen seks definerte fagområder. Oppdraget vårt er å yte tjenester til kommuner og fylkeskommuner knyttet til enkeltbrukere med særlige opplæringsbehov og systemet rundt disse.

  Statpeds samfunnsmandat er å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov gis muligheten til å mestre egne liv og være aktive deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv.

  Statped har ca. 700 ansatte, fordelt på fire regioner med til sammen femten kontorsteder. For mer informasjon, se statped.no.

 • Nannestad er en kommune i Akershus.

 • Nes er en kommune.

 • Notodden er en by og en kommune i Telemark, 120 km sørvest for Oslo.

 • Nordre Land er en kommune i Oppland.

 • Randaberg er en kommune i Rogaland. Kommunen ligger som Jærens nordre spiss, med byen Stavanger som nærmeste nabo.

 • Re er en kommune i Vestfold, med Revetal som sentrum.

 • Ringebu i Gudbrandsdalen er en kommune i Oppland. Den grenser i nord og øst til Stor-Elvdal, i sør mot Øyer og Gausdal, og i vest mot Sør-Fron.

 • Sandnes er en by og kommune i Rogaland. Kommunen grenser til Gjesdal, Time, Stavanger, Klepp og Sola og ligger innerst i Gandsfjorden. Sandnes kommune er med sine 76 328 innbyggere per 1. januar 2018 Norges syvende største by og åttende største kommune.

 • Sola er en kommune i Rogaland med 26 016 innbyggere.

 • Snillfjord er en kommune i Trøndelag. Den grenser i nordøst mot Agdenes, i sørøst mot Orkdal, mot sørvest mot Hemne og over fjorden i nord mot Hitra.

 • Ski er en kommune i Follo i Akershus.

 • Strand er en kommune i Ryfylke, Rogaland som grenser til Hjelmeland og Forsand.

 • Sømna er en kommune på Helgeland i Nordland. Den grenser i nord og øst mot Brønnøy, og i sør mot Bindal. Viktige næringsveier er jordbruk, skogbruk og fiske samt offentlig tjenesteyting.

 • Ullensaker er en kommune i Akershus med 35 102 innbyggere (per 1. januar 2017).

 • Vestnes er en kommune i Romsdal i Møre og Romsdal. Den grenser i øst mot Rauma, i sør mot Stordal og Ørskog, og i vest mot Skodje og Haram.

 • Vågan (nordsamisk: Vuogát) er en kommune i Nordland

 • Volda er en kommune på Sunnmøre i Møre og Romsdal. Den grenser i nord og øst til Ørsta, i sør til Hornindal og Eid og i vest til Vanylven.

 • Ål er en kommune i Hallingdal i Buskerud. Kommunen grenser i nord til Lærdal og Hemsedal, i øst til Gol og Nes, i sør til Nore og Uvdal, og i vest til Hol.

 • Molde er en by og en kommune i Romsdal i Møre og Romsdal. Kommunen grenser i vest til Aukra, i nord mot Fræna og Gjemnes og i øst mot Nesset.

 • Midsund er en øykommune i Romsdal i Møre og Romsdal. Kommunesenteret er 6475 Midsund, beliggende på Otrøy.

 • Meland er en kyst- og øykommune nord for Bergen kommune i Hordaland fylke, i Nordhordland.

 • Horten er både en kystby i Vestfold, beliggende mellom Holmestrand i nord og Tønsberg i sør, og en kommune med samme navn. Kommunen grenser til Re og Tønsberg. Horten kommune innbefatter byene Horten og Åsgårdstrand, samt tettstedene Nykirke og Skoppum.

 • Hurdal er en kommune i Akershus. Den grenser i nord til Vestre Toten og Østre Toten i Oppland fylke, i øst mot Eidsvoll, i sør mot Nannestad og i vest mot Gran. Hurdal kommune inngikk en intensjonsavtale med Ullensaker kommune om kommunesammenslåing.

 • Haugesund er en by og en kommune i Rogaland på vestkysten av Norge. Kommunen ligger helt nordvest i fylket og grenser til Tysvær i øst, til Karmøy i sørvest og til Sveio i Hordaland i nord.

 • Harstad, på nordsamisk Hárstták, er nest største kommune i Troms, etter folketall. Tettstedet Harstad har 20 953 innbyggere og kommunen 24 845. Kommunen har en vekst i folketallet på omkring 2 % per tiår.

 • Grimstad er en kystkommune i Aust-Agder fylke. Kommunen grenser til Arendal i øst, Froland og Birkenes i nord og Lillesand i vest.

 • I Gjerdrum bor det rundt 6000 mennesker (2011). Kommunen er blant de raskest voksende i Norge, noe som skyldes beliggenheten mellom Oslo og Oslo lufthavn, Gardermoen.

 • Fræna er en kommune på Romsdalshalvøya, nord for Molde i Møre og Romsdal. Den ligger ut mot Atlanterhavet og Hustadvika i vest og grenser til kommunene Eide og Gjemnes i øst, Molde i sør og Aukra i sørvest. Kommunen er et resultat av sammenslåing i 1964 av herredene Bud, Fræna og Hustad, og er Møre og Romsdals største jordbrukskommune. Største tettsted er kommunesenteret Elnesvågen som er nest største tettsted i Romsdal etter byen Molde og foran Åndalsnes.

 • Eidsvoll er en kommune i Akershus. Administrasjonssenteret i kommunen kalles også Eidsvoll eller Sundet. Kommunen grenser i nord til Østre Toten og Stange, i øst til Nord-Odal, i sørøst til Nes, i sør til Ullensaker, og i vest til Nannestad og Hurdal.

 • Eide er en kommune på Nordmøre i Møre og Romsdal. Det bor omtrent 3 400 innbyggere i Eide. Tettstedet Eide er administrasjonssenter i kommunen, og har 1 380 innbyggere per 1. januar 2017.

 • Arendal er en by og en kommune i Aust-Agder fylke, og den er også fylkets administrasjonssenter. Kommunen Arendal omtales gjerne som storkommune etter at fem kommuner, Arendal, Hisøy, Tromøy, Moland og Øyestad, ble slått sammen 1. januar 1992. Antall innbyggere i kommunen er 44 576 per 1. januar 2017.

 • Departementet (KMD) har ansvar for bostedspolitikk, plan- og bygningsloven, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, regional- og distriktspolitikk, valggjennomføring, statlig arbeidsgiverpolitikk, samer og nasjonale minoriteter, kart- og geodatapolitikken.

 • Tinn kommune ligger nord-øst i Telemark. Kommunen grenser mot Telemarkskommunene Vinje i vest og Seljord, Hjartdal, Notodden i sør. Østover grenser kommunen mot Buskerudkommunene Flesberg, Rollag og i nord mot Nore/Uvdal. Tinn kommune er omtrent så stor som Vestfold fylke med et totalareal på drøye 2 million dekar. Tinn kommune har vedtatt Rjukan på Verdensarvlista som et hovedsatsingsområde i sin kommuneplan, og dette gjenspeiler seg i Tinn kommunes strategiske næringsplan, Tinn kommunes kulturplan, kommunedelplan Rjukan m.m.

  Det er i dag noe over 6000 innbyggere i Tinn kommune.

   

 • Sandefjord kommune er en by og kommune i Vestfold. Sandefjord sentrum ligger i enden av Sandefjordsfjorden. Med halvøyene  Østerøye og Vesterøya har kommunen en kystlinje på ca. 160 km. 1. januar 2017 slo kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord seg sammen til én kommune; Sandefjord kommune. Sandefjord kommune er Vestfold fylkes mest folkerike kommune med ca. 62 000 innbyggere.

 • Sørum er en kommune i Akershus med 17 665 innbyggere. Den grenser i nord til Ullensaker, i øst til Nes og Aurskog-Høland, i sør til Fet og i vest til Skedsmo og Gjerdrum. Kommunesenteret er Sørumsand. 1. januar 2020 slår Sørum kommune seg sammen med Fet og Skedsmo, og blir Lillestrøm kommune.
 • Skedsmo er en kommune i Akershus fylke. Den grenser i nord mot Nittedal og Gjerdrum, i øst mot Sørum og Fet, i sør mot Rælingen og Lørenskog, og i vest mot Oslo. I Skedsmo finner man byen Lillestrøm, som fikk bystatus 13. juni 1998. Innbyggertall 50 724 (2013). 1. januar 2020 slår Skedsmo seg sammen med Fet og Sørum til Lillestrøm kommune.
 • Akershus fylkeskommune eier om lag 270 bygg og eiendommer i fylket, fordelt på videregående skoler, folkehøyskoler og tannklinikker. AFK eiendom FKF utøver eierrollen for fylkeskommunens eiendommer og har ansvar for å gjennomføre fylkeskommunens investeringsprosjekter. Mer informasjon finner du her.

 • Kommunen er med 37 km2 den minste kommunen i Akershus. Den grenser mot Oslo i nord, Østmarka i øst og Bunnefjorden i vest.

  Oppdatert folketall fra SSB

  Kommunen er delt i to av Gjersjøen. I vest ligger Svartskog som er tynt befolket, men blant annet inneholder Oppegård kirke og Roald Amundsens hjem. Kolbotn er hovedsenteret for service- og handelsvirksomhet, mens hovedvekten av næringslivet er lokalisert til Mastemyr næringspark og Sofiemyr-området.

   

  Mer informasjon om Oppegård kommune finner du her.

   

 • Sarpsborg kommune ligger i Østfold fylke og har om lag 55.000 innbyggere.

  Kommunen ligger på vestsiden av Glomma ved Sarpsfossen og grenser i nord til Våler kommune og Skiptvet kommune, i øst mot Rakkestad kommune og Halden kommune, i vest mot Fredrikstad kommune og Råde kommune og i sør mot Hvaler kommune.

  Mer informasjon om kommunen finner du her.

 • Røyrvik kommune ligger i Trøndelag fylke og har omkring 470 innbyggere.

 • Sauherad kommune ligger i Telemark fylke.

 • Nome kommune ligger i Telemark fylke.

 • Bø kommune ligger i Telemark fylke.

 • Seljord kommune ligger i Telemark fylke og har omkring 3.000 innbyggere.

 • Rødøy kommune ligger i Nordland fylke.

 • Røst kommune ligger ytterst i Lofoten i Nordland fylke og har omkring 600 innbyggere.

 • Ørland kommune ligger i Trøndelag fylke og har nærmere 5.300 innbyggere.

 • Bindal kommune ligger i Nordland fylke og har nærmere 1.500 innbyggere.

 • Bamble kommune ligger i Telemark fylke og har cirka 14.000 innbyggere.

 • Færder kommune ligger i Vestfold fylke. Kommunen er ny fra 1.1.2018 og resultatet av en sammenslåing av Nøtterøy og Tjøme.

 • Sande ligger lengst nord i Vestfold fylke, og har cirka 9.500 innbyggere.

 • Holmestrand kommune ligger i Vestfold fylke.

 • Fet kommune ligger i Akershus fylke, 30 km fra Oslo. Kommunen er en landkommune med litt over 11.000 innbyggere.

 • Midtre Gauldal kommune ligger i Sør-Trøndelag.

 • Sør-Odal er en kommune i Odalen i Hedmark. Kommunen grenser i nord mot Nord-Odal og Grue, i øst mot Kongsvinger, i sør mot Eidskog og i vest mot Nes.

 • Halden kommune ligger i Østfold fylke, og leverer tjenester til over 30.000 innbyggere. Halden kommune har mål om å bli Norges mest innovative kommune. Høyteknologisk industri, IKT, forskning, utvikling og innovasjon preger store deler av næringslivet i Halden. Kommunen samarbeider med næringslivet for å videreutvikle arbeidslivet og byen i fellesskap.

   

 • Fredrikstad kommune ligger i Østfold fylke ved utløpet av Norges lengste elv, Glomma. Kommunen har ca 80 500 innbyggere. Skjærgården består av over tusen små og store øyer.

 • Sykehuset Østfold HF (SØ) er et områdesykehus for Østfold Fylke og en av Østfolds største arbeidsplasser med drøyt 5000 medarbeidere. SØ skal sikre befolkningen et fullt ut dekkende spesialisttilbud med diagnostikk, behandling og rehabilitering i god samhandling med fastleger, kommunehelsetjenesten og andre helseforetak.

 • Borg havn IKS er et interkommunalt selskap som er eid av Fredrikstad og Sarpsborg kommune. Selskapet har hovedbase på Øra i Fredrikstad og virksomhet på Øra og Alvim i Sarpsborg.

  Borg havn er en av 32 stamnett havner og er lokalisert på østsiden av Oslofjorden i nedre del av Glomma.

  Selskapet ble opprettet i 1993 og gikk i 2011 sammen med Moss havn KF og dannet Havnealliansen.

 • Nøtterøy er en kommune og en øy i Vestfold. Kommunen består hovedsakelig av øyene Nøtterøy, Veierland og Føynland, i tillegg til ca. 175 mindre øyer. Hoveddelen av befolkningen er bosatt på Teie og resten av den nordlige delen av øya.

 • Røyken er en kommune i Buskerud og ligger på halvøya Hurumlandet. Røyken grenser i nord til Lier og Asker og i sør til Hurum.

 • Hurum er en kommune i Buskerud. Den grenser i nord til Røyken kommune, og ligger ellers mot Oslofjorden, Breiangen og Drammensfjorden.  Administrasjonssenter er Sætre.

 • Elverum er en kommune i Østerdalen i Hedmark som fikk bystatus i 1996. Elverum grenser mot kommunene Åmot i nord, Trysil i nordøst, Våler i sør og Løten i vest. Elverum kommune dekker 1229 km² og store deler av dette er dekket av skog.

 • Nesodden kommune i Akershus har 19000 innbyggere. Nesodden kommune ligger på en halvøy med Oslofjorden på vestsiden, og Bunnefjorden på østsiden.

 • Bjugn kommune ligger på Fosenhalvøya utenfor Trondheimsfjorden i Sør-Trøndelag. Den grenser i nord til Åfjord, i øst til Rissa og i vest til Ørland kommune. Botngård er administrasjonssenteret i kommunen. Det er vedtatt at Bjugn slår seg sammen med Ørland kommmuen fra 1. januar 2020.

 • Grong kommune ligger i midtre del av Namdalen i Nord-Trøndelag, omkring elvene Namsen og Sanddøla, som flyter sammen ved tettstedet Grong. Typiske næringer i Grong er skogbruk, jordbruk, kraftproduksjon, reiseliv og laksefiske.

 • Lierne kommune ligger i Indre Namdal i Nord-Trøndelag, langs grensen til Sverige, og er Nord-Trøndelags største kommune i areal. Kommunen grenser til Snåsa, Grong og Røyrvik kommuner. Lierne er kjent for sin brunbjørnsbestand, som også er en stor utfordring for sauebøndene.

 • Inderøy kommune ligger plassert som en halvøy nord i Trondheimsfjorden, 11 mil og ca. to timers kjøretid fra Trondheim. Inderøy er en av Nord-Trøndelags beste jordbrukskommuner.
  Straumen er kommunesenter og ligger der Børgin er forbundet med Tronheimsfjorden. Her finner du en av Nord-Europas sterkeste malstrømmer.

 • Høylandet kommune ligger i Namdalen og lengst nord i Nord-Trøndelag fylke. Kommunens har ca. 1250 innbyggere og over halvparten av disse bor i og rundt administrasjonssenteret Høylandet. Høylandet er mest kjent for å huse Norsk Revyfaglig Senter, som arrangerer Norsk revyfestival hvert andre år.

 • Overhalla kommune ligger nederst i Namdalen i Nord-Trøndelag. Lakseelva Namsen og sideelva Bjøra renner gjennom kommunen. Administrasjonssenteret er Ranemsletta. Mange av kommunens yrkesaktive jobber i nabokommunen Namsos. Navnet på kommunen stammer fra norrønt (æfri halfa) og betyr «øvre halvdel», fra den tid Namdalen var delt i to sysler.

 • Namsskogan kommune ligger i Indre Namdal, helt nord i Nord-Trøndelag fylke, og har ca. 920 innbyggere. Namsskogan er en av kommunene i Nord-Trøndelag som har hatt størst vekst i folketall. Kommunen natur har store muligheter innen friluftsliv, jakt og fiske. Her finner du bl.a. Børgefjell nasjonalpark og Namskogan familiepark med masse spennende dyr og aktiviteter.

 • Namsos kommune ligger midt i Nord-Trøndelag. Namsos ligger helt innerst i Namsenfjorden, hvor lakseelva Namsen har sitt utløp, derav navnet til byen. Namsos er det regionale samlingsstedet for Namdalen og i kommunen bor ca. 13 000 innbyggere. I Namsos finner du blant annet Nord universitet og hovedkontoret til Statsskog SF.

 • Snåsa kommune ligger i Nord-Trøndelag og grenser i nord til Overhalla og Grong, i øst til Lierne, i sør til Sverige og Verdal, og i vest til Steinkjer. Kommunen er kjerneområde for Sør-samisk språk og offisielt tospråklig. Snåsa er rik på naturressurser, og utnyttelse av disse er grunnlaget for sysselsetting og bosetting. Joralf Gjerstad, «Snåsamannen», er den mest kjente innbyggeren fra kommunen.

 • Osen kommune ligger på Fosen og er den nordligste kommunen i Sør-Trøndelag fylke. Osen grenser til Flatanger i nord, Namdalseid i øst og Roan i syd. Her trives og bor ca 1000 osinger med et rikt kulturliv og friluftsliv på sjø og land. De viktigste næringene er jordbruk med hovedvekt på husdyrhold, fiske og virksomheter knyttet til lakseoppdrett.

 • Nærøy kommune ligger i Namdalen i Nord-Trøndelag og administrasjonssentrum er tettstedet Kolvereid. Kommunen grenser i nordvest til Leka og i nord til Bindal (Nordland fylke pr 2017), i øst til Høylandet, i sør til Fosnes og i vest til Vikna.

 • Åfjord kommune ligger på Fosenhalvøya i Sør-Trøndelag. Kommunen grenser i nord til Roan, i sør til Bjugn og Rissa, og i øst til Nord-Trøndelag fylke med Verran og Namdalseid kommuner. Administrasjonssenter er tettstedet Årnes og innbyggertallet i kommunen var 3 252 pr. januar 2017 (SSB).

  Åfjord kommune og Roan kommune slås sammen senest fra 1. januar 2020.

 • Steinkjer kommune ligger innerst i Trondheimsfjorden og Steinkjer by er største byen og administrasjonssenter i Nord-Trøndelag fylke. Steinkjer er landets nest største jordbrukskommune og er handelssentrum i Nord-Trøndelag. Steinkjer og Verran kommuner slås sammen senest fra 1. januar 2020. Kommunen har ca 22 000 innbyggere (SSB, jan. 2017)

 • Orkdal kommune ligger i Sør-Trøndelag. Den grenser i nord til Snillfjord og Agdenes, i vest mot Hemne, i sør mot Rindal (i Møre og Romsdal), Meldal og i øst Melhus og Skaun.
  Tettsteder i Orkdal er Orkanger/Fannrem og Svorkmo. Orkanger er regionsenter. Innbyggertallet i kommunen er ca 11 900 (SSB, 2017)

  Orkdal, Meldal og Agdenes kommuner og østre del av Snillfjord kommune slås sammen til den nye kommunen Orkland (vedtak juni 2017, gjøres innen 1.januar 2020)

 • Skaun kommune er sentralt plassert i regionen, bare 25 km til Trondheim, 15 km til Orkanger og 16 km til Melhus ligger vakre Skaun kommune i landlige omgivelser i åslandskapet mellom Orkladalen og Gauldalen. Skaun kommune, som den fremstår i dag, er en relativt ung kommune. Den ble i 1965 sammenslått av de 3 kommunene Buvik, Børsa og Skaun. Kommunen har ca 8000 innbyggere og Børsa er administrasjonssenter.

 • Melhus kommune ligger like sør for Trondheim, og kommunesenteret ligger ca 2 mil fra Trondheim sentrum. Kommunen har 7 tettsteder: Hovin, Lundamo, Ler, Kvål, Melhus, Korsvegen og Gåsbakken. Kommuneadministrasjonen holder til i rådhuset i Melhus sentrum helt nord i kommunen. Med sin beliggenhet rett sør for Trondheim er Melhus kommune en attraktiv bostedskommune og befolkningen er i vekst. 16 248 innbyggere (1. kv. 2017, SSB)

 • I Malvik kommune bor 13.812 mennesker (SSB, 1. kv. 2017) og kommunen er i vekst. Malvik kommune ligger i Sør-Trøndelag fylke på sørsiden av Trondheimsfjorden. Kommunen grenser mot kommunene Trondheim, Klæbu, Selbu og Stjørdal. Den korte avstanden til nærliggende byer og steder gjør at Malvik har mange ansatte som pendler både til å fra kommunen for å jobbe.

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), og er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner.

 • KS er kommunesektorens organisasjon. Alle landets kommuner og fylkeskommuner er medlemmer i KS, i tillegg til mer enn 500 bedrifter

 • Kristiansand kommune ligger i Vest-Agder fylke, og Kristiansand er også fylkets administrasjonssenter. Kristiansand har over 111 000 innbyggere. Film om kommunen på YouTube her.

   

 • ALV-Møre og Romsdal er ein læringsarena for velferdsteknologi, drifta gjennom eit partnerskap mellom NTNU i Ålesund og 16 kommunar.
  ALV-Møre og Romsdal jobbar for å bygge og dele kunnskap om velferdsteknologi gjennom samskaping mellom det offentlige, akademia, brukarorganisasjonar, privat næringsliv og andre samfunnsaktørar

 • Ørskog er ei lita kommune på Nordre Sunnmøre. Kommunen er eit trafikalt knytepunkt. Kommunen ligg midt mellom Molde og Ålesund, og E-39 går gjennom kommunen. Kommunesenteret er Sjøholt.

   

 • Ørsta kommune er ei av dei største landbrukskommunen i Møre og Romsdal og ligg i hjartet av Sunnmørsalpane. Likevel er Ørsta framfor alt ei industrikommune med eit breitt og variert industrimiljø, hovudsakleg med møbel-, metallforedlings- og næringsmiddelindustri med til dømes meieri og fiskeindustri. Innbyggjartalet er knapt 10 700, og av desse bur om lag 6 500 i kommunesenteret.

 • Volda kommune har eit innbyggjartal noko øver 9000 og er lokalisert heilt sør i Møre og Romsdal fylke. Kommuna grensar til kommunane Ørsta, Hornindal, Eid og Vanylven. Volda kommune har eit rikt studentliv. Høgskulen i Volda har omlag 3.000 studentar som set sitt preg på bygda. Volda og Hornindal kommuner skal slå seg saman til ei kommune frå 1. januar 2020.

 • Sykkylven kommune ligger i hjertet av Sunnmørsalpene i Møre og Romsdal fylke, på sørsiden av Storfjorden på Sunnmøre, sørøst for Ålesund. Sykkylven er kjent for industri og er en viktig møbelkommune, med aktører som Ekornes, Hjellegjerde, Brunstad og Formfin. 7 689 innbyggere pr. 1. kv. 2017 (SSB).

 • Sula er en øykommune på Sunnmøre i Møre og Romsdal. Sula kommune er omgitt av Ålesund, Giske, Hareid og Ørsta. Sula en av de minste kommunene i Møre og Romsdal, men samtidig en av de mest folketette, med ca. 9000 innbyggere (SSB 1. kv. 2017). Kommunesenter er Langevåg.

   

 • Stranda kommune ligger i Møre og Romsdal fylke, på Sunnmøre, og omfatter områdene omkring de indre delene av Storfjorden, Sunnylvsfjorden og Geirangerfjorden. Geirangerfjorden er en verdenskjent turistattraksjon som i 2005 ble oppført på UNESCOs Liste over verdens kultur- og naturarv. Kommunen har ca. 4 500 innbyggere.

   

 • Skodje kommune ligger på Sunnmøre i Møre og Romsdal. Den ligger sentralt i Ålesundregionen og grenser mot Haram i nord, Ørskog i øst og Ålesund i vest. Folketallet er 4 669 pr 1. kv. 2017 (SSB). Skodje har sammen med Ålesund og Sandøy vedtatt å slå seg sammen til nye Ålesund kommune i forbindelse med kommunereformen.

   

 • Sandøy kommune er en øykommune i Romsdal i Møre og Romsdal og ligger ytterst i Romsdalsfjorden mot Norskehavet. Den grenser over vann mot kommunene Aukra i nordøst, Midsund i øst og Haram i sør. Sandøy har sammen med Ålesund og Skodje vedtatt å slå seg sammen til nye Ålesund kommune i forbindelse med kommunereformen. I dag har kommunen 1 251 innbyggere (SSB 1.kv. 2017)

 • Rauma kommune ligger i Romsdal i Møre og Romsdal og har ca. 7 500 innbyggere (SSB jan. 2017). Kommunesentrum er Åndalsnes, med ca 3000 innbyggere. Visjonen til Rauma er å bli verdens beste kommune for naturglade mennesker, med sine flotte omgivelser for variert friluftsliv sommer og vinter.

   

 • Norddal kommune ligger på indre Sunnmøre i Møre og Romsdal og har 1671 innbyggere (SSB jan. 2017). Den grenser i nordvest til Stordal, i nord og øst til Rauma, i sørøst til Skjåk, og i sør og vest til Stranda. Administrasjonssenteret er Valldal. Kommunen er en av de store jordbrukskommunene på Sunnmøre og har passende nok jorbær i kommunevåpenet.

 • Aukra kommune ligger i Møre og Romsdal fylke, i Romsdal nordvest for Molde. Aukra grenser til Fræna i øst og Molde i sørøst. Innbyggertall i kommunen er 3 571 (SSB jan. 2017). Nyhamna i Aukra er ilandføringssted for gassen fra Ormen Lange-feltet.

   

 • Ålesund er en bykommune i Møre og Romsdal fylke med 47 212 innbyggere (SSB jan. 2017). Byen er norges niende største og ligger ytterst ved fjordsystemene på Sunnmøre og er et tjeneste- og kommunikasjonsknutepunkt for regionen. Største byregion mellom Bergen og Trondheim.

   

 • Røros kommune er særlig kjent for den tidligere virksomheten ved Røros kobberverk, som gjenspeiles i Rørosmuseet, i Johan Falkbergets forfatterskap, og i Røros’ status som UNESCO verdensarv-sted siden 1980. Røros ligger lengst sørøst i Trøndelag og grenser i øst mot Sverige og i sør mot Hedmark. I kommunen bor 5 669 personer (SSB jan. 2017), hvorav ca 4000 i tettstedet Røros.

  Røros har kulderekord for Sør-Norge, med –50,4 °C målt i januar 1914.

   

 • Øyriket Vikna ligger på kysten nordvest i Nord-Trøndelag. Vikna kommune består av nærmere 6000 øyer, holmer og skjær, med Rørvik som administrasjonssenteret. Vikna har 4 418 innbyggere (SSB jan. 2017) og bosetting på de største øyene. Fiskeri og oppdrettsnæring er sentrale næringer i kommunen.

   

 • Stjørdal kommune ligger i Nord-Trøndelag fylke, 35 km. nord for Trondheim. Stjørdal er fylkets raskest voksende kommune; siden 2008 også den mest folkerike med 23 625 innbyggere (SSB, jan. 2017). Trondheim Lufthavn Værnes er Midt-Norges hovedflyplass, og ligger i Stjørdal kommune. Kommunen grenser til Malvik, Selbu, Meråker, Levanger og Frosta.

 • Fosnes kommune ligger i Namdalen, nord i Trøndelag og er på 545 km² med 628 innbyggere (SSB 1.kv. 2017). Kommunesenteret ligger på Dun på øya Jøa, mens Elvalandet og Salsnes er kommunens tettsted på fastlandet. Kommunen ligger ca. 35 km fra Namsos som nærmeste større handelssentrum. Fosnes kalles gjerne «Olav Duuns rike».

   

 • Kommunen grenser til Oslo, Lunner, Nannestad, Gjerdrum og Skedsmo. 23 000 innbyggere. Nittedal kommune har 7 barneskoler, 3 ungdomsskoler, 1 videregående skole og 30 barnehager.

 • Asker er en kommune i Akershus fylke som grenser mot Buskerud i vest og sør. Kommunen ligger på vestsiden av Indre Oslofjord, som adskiller kommunen mot Nesodden. Innbyggertall er 60 906.

 • Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er en av fire helseregioner i Norge og er den strategiske enheten som eier helseforetakene/sykehus i regionen.

  Helse Sør-Øst RHF er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene til 2,9 millioner mennesker i Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, Viken og Agder. Virksomheten er organisert i et morselskap, Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak), med 11 underliggende datterselskaper som er organisert som selvstendige helseforetak med eget resultatansvar og med arbeidsgiveransvar for sine medarbeidere. For mer informasjon, se; www.helse-sorost.no

 • Kultur- og idrettsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak, etablert 1. juli 2015. Foretaket har ansvar for å bygge, eie, leie ut, vedlikeholde og forvalte kultur- og idrettsbygg i Oslo. Blant eiendommene til Kultur- og idrettsbygg Oslo KF er Holmenkollen nasjonalanlegg, Bislett stadion og Vigeland-museet. Noen av byggeprosjektene omfatter nye Munchmuseet og nye Deichmanske hovedbibliotek, samt flere idrettsanlegg som nye Jordal Amfi og Valle Hovin ishall. Virksomhetens hjemmeside finner du her.

 • Gran kommune ligger i søndre del av Oppland, på begge sider av Randsfjorden. Kommunen er den største av de tre hadelandskommunene.

 • Os kommune er den nordligste kommunen i Hedmark fylke, og strekker seg helt fra Femunden i øst til Forollhogna i vest, en avstand på over 80 kilometer. Kommunen ligger mellom Tynset og Røros og har ca 2000 innbyggere. I tillegg til kommunesenteret Os, finner du flotte bygder og steder som Dalsbygda, Narjordet, Narbuvoll og Tufsingdalen.

 • Steinkjerbygg KF (kommunalt foretak) har ansvar for kjøp, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale boliger, og eier alt fra eldresenter og
  omsorgsboliger til ordinære leiligheter. Steinkjerbygg har også ansvaret for utbygging av nye boliger og næringsbygg.

 • Sør-Trøndelag fylkeskommune supplerer kommuner og stat som forvaltningsmyndighet. Med omtrent 2.700 ansatte fordelt på 22 videregående skoler, 32 tannklinikker og sentraladministrasjonen. Fylkeskommunen er politisk styrt gjennom det folkevalgte Fylkestinget og de utvalg det oppnevner.

  NB: 1.januar 2018 slås Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylke sammen. Den nye regionen skal ha to lokaliteter, Steinkjer og Trondheim. Les mer på her

   

 • DFØ er en av fem eiere av Leverandørutviklingsprogrammet, sammen med KS, NHO, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

  Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for styring, organisering og ledelse i staten, og vi skal bidra til effektiv ressursbruk.

  DFØ overtar ansvaret for offentlige anskaffelser, herunder innovative anskaffelser, fra Digitaliseringsdirektoratet fra 1. september 2020.

   

 • Om Miljødirektoratet: «Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.»
  Miljødirektoratet styrer også støtteordningen «Klimasats» for å støtte implementeringen av lokale klima- og miljøhandlingsplaner i kommer og fylkeskommuner. Nettside: www.miljodirektoratet.no

 • OREEC, «OREEC (Oslo Renewable Energy and Environment Cluster) er et nettverk av bedrifter, forskning, utdanning og offentlige aktører innen fornybar energi og miljø i Osloregionen. OREEC har som formål å øke innovasjonstakten, øke forretningsmuligheter og øke verdiskapningen for deltakerne i nettverket. OREEC er organisert som en egen avdeling i Kunnskapsbyen Lillestrøm. OREEC arbeider for at norske virksomheter skal være verdensledende innen fornybar energi og miljøteknologi.»

  OREEC er involvert i og bidrar til fellesinitiativet «Utslippsfrie byggeplasser».

 • «ZERO er en uavhengig, ideell miljøstiftelse som mener at klima er den viktigste miljøsaken, og arbeider med å drive frem nullutslippsløsninger og forhindre investeringer i løsninger som gir utslipp. Vår oppgave er å sikre en praktisk og raskest mulig overgang fra klimaskadelig aktivitet til utslippsfrie løsninger – det grønne skiftet. ZERO jobber kompromissløst med å realisere gode klimaløsninger som reduserer utslippene direkte og er spydspisser for nullutslippssamfunnet.»

  Zero jobber også aktivt med å få det offentlige til å strategisk ta i bruk anskaffelse for grønne løsninger; såkalte «grønne innkjøp». Organisasjonen bidrar også inn i fellesinitiativet «Utslippsfrie byggeplasser».

 • Om Bellona

  «Miljøstiftelsen Bellona er en uavhengig ideell stiftelse som arbeider for å løse verdens klimautfordringer blant annet gjennom å identifisere og gjennomføre bærekraftige klimaløsninger. Vi arbeider med økt økologisk forståelse og vern av natur, miljø og helse. Bellona er engasjert i de viktigste nasjonale og internasjonale miljøspørsmål i verden i dag.»

  Bellona har engasjert seg i innovative anskaffelser både gjennom å samarbeid tett med Omsorgsbygg i Oslo og deres anskaffelser i byggeprosesser, samt i fellesinitiativet «Utslippfrie bygg- og anleggsplasser» hvor en rekke offentlige virksomheter, organisasjoner og klynger deltar.

  Nettside: www.bellona.no

 • Tromsø er ein bykommune i Troms fylke, og den tredje største bykommunen i landet. Med over 75 000 innbyggere (SSB 1.kv. 2017) er Tromsø den mest folkerike kommunen i Nord-Norge og den niende største i landet.

 • Etnedal kommune sitt mål er å være minst og best! Etnedal er en kommune i Oppland fylke og hadde 1410 innbyggere i 2014

 • Politiets fellestjenester er politiets nasjonale kompetanse- og servicesenter innenfor områdene materiell og logistikk, eiendom, lønn og regnskap, og anskaffelser og juridisk rådgivning. Virksomheten er underlagt Politidirektoratet. Politiets fellestjenester har 230 ansatte (2017), og holder til på Majorstua i Oslo, på Jaren i Gran kommune, og i Kristiansund.

 • Nasjonalt program for leverandørutvikling hjelper offentlige virksomheter med å ta i bruk innovative anskaffelser for å skape innovasjon, og er et supplement til Difi og det øvrige offentlige virkemiddelapparatet.  NHO, KS og DIFI er programansvarlige og NHO har ansvaret for programadministrasjonen. Det er regionale kontakter ved flere av NHO og KS sine regionskontor.

 • Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven, og er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kontorer i Oslo og på Gjøvik.

  Arbeidet er rettet mot kommunene, aktørene i byggeprosessen og byggevaremarkedet. Direktoratet skal ha oversikt over hvordan regelverket virker, og ha god kunnskap om og bidra i den faglige utviklingen i samhandling med kommuner, byggenæringen og andre aktører. En viktig oppgave er å øke kunnskapen i samfunnet – spesielt i byggenæringen og kommunene – om byggeregler, byggkvalitet og byggesaksprosess.

  Direktoratet for byggkvalitet er et virkemiddel for å realisere bygningspolitikken. Direktoratet skal bidra til å oppfylle to hovedmål: Flere boliger og bygg som møter framtidens behov og mer forenkling og innovasjon i bolig- og byggsektoren.

 • Som Norges største offentlige eiendomsaktør er Forsvarsbygg engasjert innen bygging, drift, utleie og salg av eiendom. Forsvarsbygg ble etablert 1. januar 2002 som resultat av et politisk vedtak. Forsvaret er deres største og viktigste kunde, men virksomheten har også andre kunder i både offentlig og privat sektor.

 • NAV forvaltar ein tredjedel av statsbudsjettet gjennom ordningar som dagpengar, arbeidsavklaringspengar, sjukepengar, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte.

  NAV blei etablert 1. juli 2006. Kommunane og staten samarbeider om å finne gode løysingar for brukarane gjennom 456 NAV-kontor, i kommunar og bydelar. Kommunen og NAV har avtalt kva kommunale tenester kontoret skal tilby. Tenesteinnhaldet i eit NAV-kontor vil derfor variere frå kommune til kommune.

  Organisasjonen

  NAV eller Arbeids- og velferdsforvaltninga, har om lag 19 000 medarbeidarar. Av desse er om lag 14 000 tilsette i staten, Arbeids- og velferdsetaten, og om lag 5 000 er tilsette i kommunane.

  I tillegg til NAV-kontora er det over hundre spesialeiningar. Spesialeiningane løyser sentraliserte oppgåver som det ikkje er tenleg å utføre i førstelina på det enkelte NAV-kontoret.

 • Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

  Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling.

  Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

  Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

  Les mer om Bane Nor

 • Ansvaret for riks- og europaveiene og for trafikanter og kjøretøy gjør Statens vegvesen til den største aktøren innen veitransport i Norge. Med to tredjedeler av trafikken, danner riks- og europaveiene hovedpulsåren i transportsystemet og knytter landet vårt sammen. Statens vegvesen har ansvaret for å planlegge og bygge, drifte og vedlikeholde denne delen av veinettet.

  Statens vegvesens ønsker å lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi.

  Statens vegvesen er et forvaltningsorgan og statlig tjenesteprodusent underlagt Samferdselsdepartementet.

  Deres oppdrag er å utvikle og tilrettelegge for et helhetlig og framtidsrettet transportsystem i hele landet, som fremmer framkommelighet, reduserer transportulykkene og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

  Statens vegvesen skal jobbe for å redusere miljøpåvirkningen fra bygging, drift og vedlikehold av veinettet, og skal levere gode tjenester gjennom effektiv bruk av offentlige midler.

  De har sektoransvar for å følge opp nasjonale oppgaver for hele veitransportsystemet. Vegvesenet utøver sitt samfunnsoppdrag gjennom tre roller:

  • som byggherre
  • som myndighetsorgan
  • som fagorgan

   

 • Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte. Les mer på Skatteetaten.no

 • Oslo Lufthavn AS (OSL) utgjør Norges hovedflyplass og er et heleid datterselskap av Avinor. Lufthavnen er et helt sentralt kommunikasjonsknutepunkt i Norge med mer enn 22 millioner reisende og 200 000 flybevegelser per år. Selskapet omsatte i 2012 for 4.288 mill kr og har over 600 ansatte.

 • Avinor er eit heileigd statleg aksjeselskap under Samferdselsdepartementet og har ansvar for dei 46 statleg flyplassane. 12 flyplassar drivast i samarbeid med Forsvaret.

  I tillegg til flyplassane driv Avinor kontrolltårn, kontrollsentralar og annan teknisk infrastruktur for sikker flynavigasjon. Flysikringstenesta er organisert i eige selskap heileigd av Avinor. Hovudkontoret er i Oslo.

  Samfunnsoppdraget til Avinor er å sikre heile Noreg gode luftfartstenester. Dette ansvaret består i å eige, drive og utvikle eit landsomfattande nett av flyplassar for sivil sektor, og ei samla flysikringstjeneste for sivil og militær sektor.

  Les mer om Avinor

   

 • Sykehusbygg er en internleverandør for de regionale helseforetakene og landets helseforetak, og skal legge til rette for og bidra til standardisering, erfaringsoverføring, god ressursutnyttelse og ressurstilgang innen prosjektering og bygging av sykehus.

 • Justervesenet er en statlig etat, underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, med ansvar for nasjonale normaler for målenheter samt for kontroll av måleredskaper som brukes ved økonomiske oppgjør m.m. Justervesenet representerer Norge i de internasjonale traktatene Meterkonvensjonen og International Organization of Legal Metrology. Hovedvirksomheten ligger på Kjeller utenfor Oslo. Dessuten finnes fem distriktskontor på følgende steder: Kjeller, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Hvert av disse har ansvar for måleteknisk kontroll i sitt distrikt. Nettstedet til Justervesenet.

 • GKI er organisert som et kjøpsavtalesamarbeid med Skien kommune som vertskommune. Et overordnet mål for GKI er å sørge for at alle anskaffelser til kommunene gjennomføres kostnadseffektivt og i henhold til lov, forskrift og politisk vedtatte retningslinjer, samt med hensyn til miljø og samfunnsansvar.
  Kommunene skal gjennom felles rammeavtaler og samordnende innkjøp søke å oppnå stordriftsfordeler ved bedre innkjøpspriser og betingelser, samt lavere kostnader ved innkjøpsprosessen. Styret for GKI består av rådmennene i de seks deltakerkommunene.

 • Værnesregionen er et samarbeid mellom de seks kommunene Tydal, Selbu, Malvik, Frosta, Meråker og Stjørdal. Intensjonene med Værnesregionen er å gi innbyggerne i kommunene bedre tjenester.

 • Øygarden er en øykommune i Hordaland fylke. Befolkningen er 4 704 (2011).

 • Fjell er en kommune vest for Bergen i Hordaland fylke. Befolkning er 23 852 (2014).

 • Askøy er en øy, og kommune i Hordaland med en befolkning på 27 346 (2014).

 • Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. De skal sikre kvalitet i norsk bistand. Deres oppgave er å sikre at norske bistandspenger blir brukt best mulig, og å rapportere om hva som virker og ikke virker.

  Se Norad sin hjemmeside

 • Lindås kommune ligger i Nordhordland og har et folketall på 15.607 innbyggere. De har flere innovative anskaffelser innen velferdsteknologi og skolebygg.

 • Vestfold fylkeskommune har en befolkning i underkant av 250 000 innbyggere, og omfatter 12 kommuner.  Fylkeskommunen er partner i det regionale programmet  i BTV-regionen (Buskerud, Telemark og Vestfold) og er pådriver for bruk av innovative anskaffelser i fylket.

 • Buskerud fylkeskommune har en befolkning på ca 275 000 innbyggere, og omfatter 21 kommuner. Fylkeskommunen er partner i det regionale programmet i BTV-regionen (Buskerud, Telemark og Vestfold) og er pådriver for bruk av innovative anskaffelser i fylket.

 • Telemark fylkeskommune har ca. 1.600 ansatte, fordelt på avdelinger og virksomheter over hele fylket. Fylkeskommunen er partner i det regionale programmet  i BTV-regionen (Buskerud, Telemark og Vestfold) og er pådriver for bruk av innovative anskaffelser i fylket.

   

 • Kviteseid kommune  ligg sentralt i Vest-Telemark og har fleire offentlege og interkommunale tenester. Kommunen har eit areal på drygt 700 km2 og i underkant av 2 500 innbyggjarar. Kommunen sitt administrasjonssenter er i Kviteseidbyen, i tillegg har kommunen to større bygdesenter, Morgedal og Vrådal, der reiselivet er ein viktig næringsverksemd.

 • Fyresdal kommune er en av de de vestligste kommunene i Telemark fylke. Kommunen har i overkant av 1300 innbyggere.

 • Skien kommune ligger i Telemark fylke. Kommunen har ca. 54000 innbyggere, og er og er en del av det området som kalles Grenland. Skien er en pilotkommune i bruk av innovative anskaffelser innen velferdsteknologi i institusjon. Kommunen var en av tre finalister til regjeringens innovasjonspris i 2014, basert på sin samhandling med næringslivet.

 • Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) ivaretar ansvaret og oppgavene knyttet til avfallshåndtering i de åtte eierkommunene Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum, Aurskog-Høland og Rømskog. ROAF har ansvar for innsamling av farlig avfall, og har over 100 returpunkter for glass- og metallemballasje.

  Nettside ROAF

 • Undervisningsbygg Oslo KF (UBF) er et kommunalt foretak i Oslo kommune underlagt Byrådsavdeling for kultur og næring. Foretaket ble opprettet 1. januar 2002 for å eie, drifte og utvikle kommunens skolebygg. Det gjør det til Oslos største eiendomsforvalter, med en samlet bygningsmasse på cirka 1,3 millioner kvadratmeter fordelt på 177 skoler og 750 bygninger. Undervisningsbygg har omkring 125 fast ansatte og hovedkontor i Oslo. Ifølge foretaket selv bruker cirka 83 000 elever og 13 000 ansatte daglig Undervisningsbyggs lokaler. Selskapets visjon er «Et skolebygg å være stolt av!».

 • Fylket og by-kommunen ligger i det sentrale østlandsområdet, innerst i Oslofjorden og har 658 390 innbyggere (per 1. januar 2016).

 • Hias IKS er et interkommunalt vann- og avløpsselskap eid av Hamar, Stange, Ringsaker og Løten kommune. Hias ble etablert som avløpsselskap i 1974. Intensjonen for selskapet var å rense avløpsvannet fra eierkommunene; Hamar, Løten, Ringsaker, Stange og Vang. Bakgrunnen for dette var sterkt, økende forurensing av Mjøsa.

 • Tønsberg er Norges eldste by, regionsentrum og Vestfolds fylkeshovedstad. Kommunen er involvert i innovative anskaffelse av blant annet klimavennlig og autonom ferge. Mer informasjon om virksomheten finner du her.

 • Stavanger kommune ligger i Rogaland fylke og har rundt 133 000 innbyggere. Stavanger har de siste årene gjennomført flere spennende innovative anskaffelser. Stavanger er først ut i Norge med å teste ut den nye konkurranseformen innovasjonspartnerskap. Kommunen har vært partner i Nasjonalt program for leverandørutvikling i mange år.

 • Bærum kommune ligger i Akershus fylke. Kommunen har i overkant av 122 000 innbyggere, og er partner i det regionale partnerskapet for Hovedstadsregionen. Bærum er en foregangskommune på innovative anskaffelser og har de siste årene gjennomført flere spennende anskaffelser. Kommunen vant i 2016 Innovasjonsprisen for sin helhetlige satsning på innovasjon.

 • Østfold fylkeskommune har nær 2.500 ansatte, fordelt på avdelinger og virksomheter over hele fylket. Fylkeskommunen har kjørt en rekke dialogaktiviteter med markedet for å løse ulike utfordringer gjennom strategisk bruk av anskaffelsene.

  Les mer på virksomhetens egne hjemmesider her.

 • Statsbygg er en statlig forvaltningsbedrift under Kommunal- og moderniseringsdepartementet og har som oppgave å sette i verk regjeringens bygge- og eiendomspolitikk. Statsbygg har også gjennomført en rekke innovative anskaffelser og dialog med markedet for å løse både miljøutfordringer og arkitektoniske hensyn. Se mer på virksomhetens egen hjemmeside her.

 • Lyngdal er en kommune og by i Vest-Agder og er landets tredje sørligste kommune.

 • Omsorgsbygg har ansvaret for bygg og vedlikehold av kommunens barnehager, sykehjem, brannstasjoner, rusomsorgsboliger og andre kommunale formålseiendommer. Omsorgsbygg har ambisiøse klima- og miljømål og har gjennomført innovative anskaffelser innen blant annet utslippsfrie byggeplasser og miljøvennlige materialvalg. Virksomhetens hjemmeside finner du her.

 • Kongsbergregionen er et samarbeids- og interesseorgan for 7  kommuner – Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Tinn, Hjartdal og Notodden. Kongsbergregionen arbeider for utvikling gjennom samarbeid – der samarbeid og regional posisjon kan gi hensikt i kommunenes utviklingsarbeid.

   

 • Trondheim kommune er en bykommune i Sør-Trøndelag, den tredje mest folkerike kommunen i landet (overkant av 190.000 innbyggere pr 2017) og fjerde største storbyområde i Norge.

  Fram mot 2020 skal byen formes som en spennende, utviklende, sunn og trygg by. Den skal være åpen og inkluderende, og velferd og livskvalitet skal omfatte alle innbyggerne. Dette framgår av kommunens overordnete plan for samfunnsutviklingen: Kommuneplanens samfunnsdel 2009-2020

 • Drammen kommune ligger i Buskerud fylke, sentralt på østlandet. Det bor omtrent 68 000 innbyggere i kommunen, men byen er regionhovedstad for et område med 160 000 innbyggere.

 • Helseetaten er Oslo kommunes fagetat på helseområdet, og en av flere enheter i Oslo kommune som gjennomfører innovative anskaffelser. Helseetatens visjon er «Sammen for bedre Oslohelse».

 • Voss kommune ligger i Hordaland fylke og har i overkant av 14 000 innbyggere.

 • Nedre Eiker kommune ligger i Buskerud fylke og har nærmere 25 000 innbyggere.

 • Øvre Eiker kommune ligger i Buskerud fylke og har omtrent 18 000 innbyggere.

 • UNINETT AS eies av Kunnskapsdepartementet og samarbeider med institusjonene i universitets- og høgskolesektoren (UH-sektoren) for å tilby en best mulig infrastruktur og fellestjenester. UNINETT utvikler og driver det norske Forskningsnettet og organiserer også felles avtaler og innkjøp for UH-sektoren.

   

 • Stavne Arbeid og Kompetanse KF har mange og varierte tilbud til de som ønsker hjelp til å komme seg i jobb og ta tak i egne utfordringer. Stavne er organisert som kommunalt foretak og eid av Trondheim kommune

 • St. Olavs Hospital er universitetssykehuset i Trondheim og eies av Helse Midt-Norge RHF. De fire hovedoppgavene er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

   

 • Verdal kommune ligger i Innherred i Nord-Trøndelag, en time nord for Trondheim. Administrasjonssenteret er Verdalsøra. Her finner du også det historiske stedet Stiklestad, hvor slaget stod i 1030.

 • Nord-Trøndelag fylkeskommune skal levere de velferdstilbudene som er for store for enkeltkommune og tilbud på tvers av kommunegrensene. Styrt av det folkevalgte fylkestinget, som skal bidra til at Nord-Trøndelag framstår som et attraktivt fylke for næring og bosetting.

 • Lørenskog kommune ligger i Akershus fylke og har omtrent 37 000 innbyggere.

 • Bergen kommune har gjennomført innovative anskaffelser innenfor flere sektorer, og er en av kommunene som er i front på dette feltet i Norge. I 2016 var kommunen nominert til Innovasjonsprisen for sitt arbeid.

 • Larvik kommune er utviklingsorientert og har ambisiøse mål for framtida. Kommunen er involvert i flere innovative anskaffelsesprosesser, blant annet innenfor velferdsteknologi.

 • Finnmarkssykehuset har ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Finnmark fylke, med sykehus i Hammerfest og Kirkenes. Psykisk helsevern og rusomsorg er desentralisert og lokalisert i hele fylket.

 • Skedsmo kommune ligger i Akershus fylke og har i rundt 53 000 innbyggere.

 • Prosjektet «Ny by – ny flyplass» er et av Bodø- og landsdelens største og mest spennende utviklingsprosjekt noen sinne, som vil ha stor betydning for vekst og utvikling i regionen og landsdelen for mange tiår fremover.

  Det er en unik mulighet til å planlegge, bygge og utvikle en ny, smart, kompakt og miljøvennlig fremtidsby i nordområdene – i direkte forlengelse av eksisterende by. Det er også en unik mulighet til å bygge en ny smart og miljøvennlig nasjonal lufthavn, som vil ruste en av landets raskest voksende regioner for fremtidig vekst og utviklingen.

   

  Bodø kommunes nettsider om smart by satsingen finner du her.
 • Mo i Rana søker om å bli en Smart City innenfor området naturbaserte løsninger i urbane miljøer.

  Rana kommunes hjemmeside

 • Bergen Vann KF (BV) ble stiftet 01.07.2004. Bystyret ønsket å opprette et selskap med fokus på kjerneområdene drift og vedlikehold av VA-anlegg. Samtidig så en for seg en utvikling av større og mer selvstendige VA-selskapet og at det over tid ville utvikle seg et eget marked for VA-tjenester.