Pågående anskaffelse

Utvikling av digitale tjenester

Skien kommune leverer i dag mange tjenester som i liten grad er digitalisert. De ser at flere av disse kan ha et høyt gevinstpotensial ved at tjenesten digitaliseres. I 2018 planlegger kommunen for å utlyse konkurranse for bistand og utvikling av nye, og eksisterende tjenester som det vil være hensiktsmessig å automatisere.

Prosess

Kartlegging

Hvert kommunalområde har gjennomført prosjekter der det er kartlagt, prioritert og valgt ut to tjenester for innbyggere eller næringsliv hvor man ønsker å digitalisere arbeidsprosessen.
Det er gjennomført kartlegging av prosessene og beskrevet «drømmeprosess» som grunnlag for videre arbeid og automatisering av tjenestene.

Les mer

Tjenestene som er valgt ut skal digitaliseres i best mulig grad, og kunne behandles av tjenestemottaker på en enkel måte, på digitale flater.  Alt som er regelstyrt skal automatiseres.

Dialog

Skien kommune inviterer til dialogkonferanse 10. oktober 2017 med etterfølgende skriftlig innspill og 1 til 1 møter med leverandørene.
Hensikten med dialogkonferansen er å få innspill fra leverandørene på de foreløpige planene og hvordan behovet til Skien kommune kan løses på en best mulig måte.

Les mer

Hvert kommunalområde har gjennomført prosjekter der det er prioritert, og valgt ut to tjenester for innbyggere eller næringsliv hvor man ønsker å digitalisere arbeidsprosessen. Tjenestene skal digitaliseres i best mulig grad, og kunne behandles av tjenestemottaker på en enkel måte, på digitale flater. Alt som er regelstyrt skal automatiseres. Det skal tilrettelegges for et rammeverk og teknisk løsning, som skal kunne ivareta videre implementering av andre tjenester. Rammeverket skal fungere plattformuavhengig.

På bakgrunn av denne dialogkonferansen inviteres leverandører til å komme med ideer og forslag til hvordan Skien kommune best kan løse sine behov. De ønsker å få best mulig kunnskap om mulighetene og alternative løsninger som finnes i markedet.

 

 

Overordnet ambisjon for digitaliseringsarbeidet

Skien kommune skal benytte digitalisering til å forbedre, utvikle og tilby nye tjenester til innbyggere, organisasjoner og næringsliv. Dette skal skje i et tilpasset tempo i organisasjonen, slik at de videreutvikler seg der hvor det er lønnsomt og formålstjenlig. Skien kommune skal søke å utnytte nasjonalt tilgjengelige komponenter og samarbeide både regionalt og lokalt. Skien kommune skal gjenbruke allerede anskaffede løsninger og teknologi, for å ivareta god økonomi og skaffe oss bred kompetanse og erfaring.