Pågående anskaffelse

Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser

Innovasjonsløft

Leverandørene er klare på at etterspørselsvolum er avgjørende for om de kan bygge om maskinparken for å kunne tilby utslippsfrie bygg- og anleggsmaskiner. Da gir det mening at store og små offentlige utbyggere møter markedet samlet for både å vise volumet i etterspørselen, da dette vil kunne bli ett av klima- og miljøkravene framover, samt finner realistiske løsninger og muligheter for felles utviklingsløp.

Fremdrift

Oppstartsmøte for Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser

Landets største utbyggere var samlet for å enes om en felles vei mot utslippsfrie bygg- og anleggsplasser

Les mer

På dette første møtet var både kommunale og statlige utbyggere på plass sammen med Bellona og Zero. Hensikten var å enes om hvordan vi gjennom felles forventninger til markedet og dialog med leverandørene kan bidra til å nå ambisiøse klimakrav.

Leverandørkonferanse 15.mai 2017

Om ikke lenge går invitasjonen ut til både utbyggere og leverandører i bygg- og anleggsbransjen.

 

Statlige, fylkeskommunale og kommunale utbyggere inviterer den 20. mars relevante leverandører til dialog for sammen å finne gode løsninger slik at kravene om utslippsfrie byggeplasser kan bli en realitet om ikke lenge. Dialogkonferansen kobles med Omsorgsbygg konkrete anskaffelse av en prototype på en større maskin enn den som p.t. er i bruk. Virkemiddelapparatet vil også bli en avgjørende faktor, da maskinparken ikke bygges om over natten, men vil kreve uttesting av en rekke elementer slik at maskinene har samme kapasitet og benytter fornybar energi. Et slikt utviklingsløp vil offentlige utbyggere på sikt kunne dra nytte av, samtidig som det vil være et konkret bidrag inn i det grønne skiftet med utvikling av ny teknologi og et økt marked for klimavennlige bygg- og anleggsmaskiner. Med på laget har vi Omsorgsbygg og Oslo kommune, Statsbygg, Østfold fylkeskommune, Bellona og Zero – og vi ønsker enda flere!