Prosjektblogg – arkiv

 • 13. februar strømmet godt over 110 deltakere fra Europa inn i storstua på Norway House i Brüssel for å lære mer av hva som skjer på det innovative anskaffelsesfeltet. Møtet var et samarbeid mellom Leverandørutviklingsprogrammet, NHO Brüssel, Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd, også med bidrag fra KS og Difi. På agendaen stod de større og felles utfordringene vi erfarer både i Norge og ellers i Europa, som klimaendringer og helse- og omsorgssektoren, og hvordan man strategisk kan benytte innkjøpsmakten til å legge godt til rette for nyttige og skalerbare innovasjoner i samspill med relevante næringslivsaktører; offentlig-privat samarbeid i praksis og i skala.

 • Når bare 1,4% av anskaffelsene utlyst på Doffin i 2016 var innovative må vi inspirere og motivere flere offentlige innkjøpere til å ta metoden i bruk. Det er nettopp det som er formålet med Startprogrammet, og det første nasjonale går av stabelen 28.februar i Oslo. Vi tar sikte på å gjennomføre ytterlige tre nasjonale Startprogram i 2018 i tillegg til de vi kjører regionalt. Følg med på kalenderen for å se når og hvor neste Startprogram gjennomføres.

 • Det er viktig å ha en strategi for å nå de målene man setter seg! En anskaffelsesstrategi bidrar til at den offentlige virksomheten bruker konkrete innkjøp for å nå målene sine. Mange kommuner og fylkeskommuner ønsker å være innovative - og da er anskaffelser et verktøy for å få til dette!

 • Fullsatt sal og stort engasjement blant designere, arkitekter, entreprenører, grundere og studenter når Statsbygg og Bergen Kommune sparket i gang dialogkonferanse for å utfordre etablerte strukturer i byggenæringen

 • På den regionale konferansen «Energismarte bygg» i Buskerud, Telemark og Vestfold 11.januar, ble lupen satt på de nyeste, bærekraftige, tekniske og økonomiske, gode energiløsningene. Som medarrangør av konferansen hadde Nasjonalt program for leverandørutvikling et mål om å spre informasjon om mulighetene som finnes i bruk av innovative anskaffelser i regionen. Muligheter til å skape bedre, bærekraftige bygg med lavt energibruk og god økonomi, samt bidra til innovative, regionale leverandører og lokal verdiskaping.

 • Trøndelag fylkeskommune legger flere millioner kroner på bordet for å skape løsninger for nullutslipps hurtigbåter. Fylkeskommunen ønsker å oppnå løsninger for nullutslipp når dem i 2022 legger ut anbud om hutigbåt-strekninger.

 • Til: Offentlige virksomheter i hovedstadsregionen
  Fra: Regionale Forskningsfond hovedstaden

  Regionale Forskningsfond Hovedstaden skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling i bedrifter og i offentlig sektor. I den forbindelse lyser de ut forprosjektsøknader for prosjekter med stor innovasjonshøyde!

 • Leverandørutviklingsprogrammet har de siste årene lagt mye innsats i å få offentlige virksomheter til å samarbeide om innovative anskaffelser på områder der de har samme behov. Vi er derfor veldig fornøyde og mektig imponerte over Larvik kommune som leder an når 29 kommuner på nyåret lyser ut en felles innovativ anskaffelse av elektronisk medisineringsstøtte. Fellesanskaffelsen er den største i Leverandørutviklingsprogrammets historie. Velferdsteknologi er et område der vi erfarer at kommunene opplever gode resultater ved å samarbeide og denne anskaffelsen bygger på erfaringer fra tidligere fellesanskaffelser av velferdsteknologi ledet av Trondheim, Lindås og Bærum.

 • Utslippsfrie byggeplasser på vei med flere partnere fra fellesinitiativet. Se innslaget på NRK Østlandssendingen her: https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestlandssendingen/DKOA99121517/15-12-2017#t=34s

 • Bestillerkompetanse på digitale løsninger handler ikke bare om konkurransegjennomføring, men også om god behovsforståelse med utgangspunkt i egen organisasjon og av brukere, samt digitaliseringskompetanse og tjenesteinnovasjon. Bli med på en kunnskapsreise for utvikling av egen organisasjon med innovative anskaffelser av digitale løsninger.

 • Tidligere i år gjennomførte Innovasjon Norge en skissekonkurranse for offentlige virksomheter som ønsker å løse store samfunnsutfordringer gjennom innovasjonspartnerskap med private aktører. Bergen kommune var en av aktørene som vant fram i konkurransen med prosjektet 1000 bygg - 10000 muligheter.

 • Avinor startet i januar 2016 en før-kommersiell anskaffelsesprosess for førerløse brøytebiler. I mars 2018 tester de ut en fullskala prototype av brøytebilen og teknologien som gjør den selvkjørende. - Prosjektet er det første i verden hvor autonome kjøretøy er tilpasset for å håndtere den viktige oppgaven med å holde rullebanene fri for snø.

 • Sør-Odal kommune ønsket å bygge fremtidens skole! I mars gikk de i dialog med markedet for å få fremtidsrettede og effektive løsninger på klima-, miljø- og energiløsninger, og nå er byggeprosessen i gang!

 • Halden kommune skal bygge Norges største senter for demente! De første spadetakene til Bergheim bo- og aktivitetssenter er tatt, og Halden kommune ønsker innspill fra markedet på teknologiske løsninger

 • Fullt hus og god dialog mellom offentlige oppdragsgivere og leverandører om digitalisering av Barnevernet 22.november.

 • Dialog i alle varianter skapte stort engasjement når Nye Asker utfordret leverandørene på hvordan digitale løsninger kan styrke og effektivisere administrasjon, læring og samhandling i oppvekstsektoren.

 • På sykehuset i Østfold er en offensiv gjeng i gang med forberedelser til det som blir et av Norges første innovasjonspartnerskap.

 • Menon Economics har gjennomført en underveisevaluering av Nasjonalt program for leverandørutvikling. Stø kurs fremad, er oppfordringen videre.

 • Programmet er nå over halvveis i inneværende periode, og Menon har levert sin midtveisevaluering. Her er det mye spennende lesing!

 • Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen lanserte denne uken den nasjonale reiseplanleggeren Entur. - Nasjonalt program for leverandørutvikling var involvert i denne innovative anskaffelsen, og vi gratulerer alle involverte med en helt ny tjeneste som vil forenkle reiseforberedelsene for mange, sier Tore Andre Sines som deltok fra programmets side.

 • Torsdag 26. okt ble det gjennomført et seminar med fokus på anskaffelsesstrategier og innovasjon for offentlige virksomheter i Trøndelag som vil ha nytte av tydelige strategier for sine anskaffelser. Seminaret ble arrangert av Nasjonalt program for leverandørutvikling i Midt-Norge og nye Trøndelag fylkeskommune. Innovasjon i anskaffelser blir viktig for at det offentlige skal kunne yte gode tjenester fremover, og strategier for dette bør utarbeides enten for hele virksomheten, eller for enkeltanskaffelser med stor betydning.

 • Når Nøtterøy kommune skal bygge Nye Labakken skole kan man definitivt si at de har flere tanker i hodet på en gang; både i forhold til "grønne" løsninger og funksjonalitet. I tillegg til en skole som skal være læringsarena for nærmere 600 elever, skal det bygges en idrettshall m/motorikkhall og en Blackbox med tilhørende amfi hvor samspill mellom enhetene, flerfunksjonalitet og tilrettelegging for benyttelse av anlegget også på kveldstid er i fokus. Anlegget har som mål å bli et kraftsenter i nærmiljøet. Skolen skal kjennetegnes som en "levende by" ved at flere ulike og livfulle virksomheter og aktiviteter er lokalisert sammen. Skolen skal tilføres funksjoner som gjør den til mer enn en skole; et flerbrukshus i samhandling med nærmiljøet. Også i forhold til sine miljøambisjoner har de flere innretninger. De stiller krav om 30% reduksjon av klimagassutslipp ift. referansebygg, med ambisjoner om at bygningsmassen oppføres som et plusshus. Det innebærer blant annet fokus på bærekraftige materialvalg og klimavennlige energikilder. I tillegg stiller de krav om fossilfri byggeplass. Nøtterøy kommune har definitivt kapasitet til å ha flere tanker i hodet på en gang - til det beste for brukere og samfunnet!

 • 36 deltagere fra 16 kommuner og 1 fylkeskommune "fylte opp kofferten" med kompetanse om hvordan de kan anskaffe de beste innovative, fremtidsrettede og bærekraftige løsningene - når blant annet skoler, omsorgsbygg, brannstasjoner, idrettshaller skal bygges i deres kommuner. Gjennom befaringer til Moholt Barnehage, Moholt Studentboliger og Lade skole, samt erfaringsdeling fra flere leverandører, bransjeforeninger og forskningsmiljøer - fikk deltagerne mange konkrete tips å ta med seg videre på veien. Tre kommuner presenterte også sine erfaringer, utfordringer og behov knyttet til egne prosjekter og det ble lagt til rette for erfaringsdeling og felles kunnskapsdeling mellom kommunene fremover.

 • I årene fremover skal kommunene i Follo anskaffe for 10 milliarder kroner! Onsdag 1. november var 80 deltakere fra kommuner, fylkeskommuner, IKS og bedrifter samlet til konferanse i Ski for å lære mer om innovative anskaffelser.

 • Stavanger kommune drømte om seks til åtte søknader om prekvalifisering - og mottok 22!

 • Det investeres 8,6 mrd i nytt sykehus på Brakerøya i Drammen. Denne investeringen er det en vilje om at skal benyttes som en motor i utvikling av nye løsninger, produkter og tjenester på flere områder. Prosjektledelsen for bygging av det nye sykehuset ønsker å se på mulighetsrommet; både i gjennomføring av selve byggeprosessen, i utformingen av bygget og i forhold til å få de mest brukervennlige og fremtidsrettede tjenestene i bygget når sykehuset står ferdig i 2024.

 • 1. november arrangerer Leverandørutviklingsprogrammet konferanse om innovative anskaffelser på Thon Hotel i Ski. På konferansen vil Ski kommune presentere sine innkjøp, og her er en liten smakebit!

 • Skien kommune skal, som mange andre kommuner, benytte digitalisering til å forbedre, utvikle og tilby nye tjenester til innbyggere, organisasjoner og næringsliv. Det har kommunen en intensjon om at skal skje i et tilpasset tempo i organisasjonen, slik at kommunen videreutvikler seg der hvor det er lønnsomt og formålstjenlig. Derfor inviterte de leverandører til dialog for å få innspill på sin digitaliseringsstrategi; både i forhold til om de konkrete tjenestene de har valgt å starte med er de mest hensiktsmessige, og om det er mulig å innfri det drømmescenarioet de har utarbeidet for de enkelte tjenestene. Interessen var stor og samlet over 80 deltagere på dialogkonferansen 10.oktober - med presentasjon fra et 20-talls leverandører. Om de får oppfylt sine drømmer vil ytterligere dialog med markedet synliggjøre.

 • Onsdag 1. november arrangerer Leverandørutviklingsprogrammet konferanse om innovative anskaffelser! Til konferansen kommer innkjøpssjef i Fredrikstad kommune, Karin Nordal, og vil fortelle om Fredrikstad kommune sin anskaffelsesstrategi.

 • På den 5. samlinga i nettverk for bærekraftig bygg i Trøndelag ble det satt fokus på rådgivernes og arkitektenes rolle og kompetanse for å sikre bærekraftige bygg for offentlige byggherrer. Utfordringen ligger i å holde innovasjonsfanen høyt gjennom hele bygge-prosjektet slik at målet om mest mulig optimale miljøløsninger nås - og her må også byggherren selv bidra.

 • Vi hører ofte spørsmålet "Men, er det ikke mye dyrere å anskaffe miljøvennlig, da?" Svaret er ikke et entydig ja – i alle fall ikke gjennom vår erfaring med det offentlige som miljøbevisst oppdragsgiver og tilrettelegger for dialog med relevante markedsaktører. Faktisk kan vi dokumentere både betydelige offentlige midler spart og klima- og miljøgevinster gjennom innovative anskaffelsesprosesser i mange av prosessene hvor programmet har bistått i markedsdialogen.

 • Buskerud Fylkeskommune har et mål om i fremtiden å ha utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. Men hvor skal de begynne? Hva er mulig i dagens marked? Hva kan de gjøre for å tilrettelegge for ytterligere utvikling? Disse spørsmålene ønsket de svar på og inviterte bredt inn til konferanse og dialog om mulighetsrommet og utfordringene knyttet til veien fra dagens drift til total utslippsfri byggeplass. Og svar fikk de.

 • Aktuelle prototyper er ferdig testet i den innovative anskaffelsen som startet høsten 2014 i tett samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling.

 • Robotiseringsområdet i offentlig sektor er ett brennhett tema. Sprengt kapasitet på lokalet når over 100 aktører fra kommuner, stat og leverandører av robotiseringsteknologi møttes til en uformell diskusjon om robotiseringsteknologi 30. august. Se opptak og presentasjoner her.

 • Over 70 ansatte fra 15 forskjellige kommuner i Telemark og Vestfold gikk spent inn i dialogen med de 30 leverandørene som deltok på dialogkonferansen vedr. anskaffelse av digitale, mobile trygghetsalarmer på Ibsenhuset i Skien i går. Etter endt dialog både på leverandørtorg og i workshop - hadde kommuner og leverandører fått nyttige innspill til videre arbeid. Kommunene i forhold til videre prosess i anskaffelsen og leverandørene i forhold til videreutvikling av sine produkter og løsninger. - Det å virkelig få "dukke ned" i problemstillingene og ha tid til å diskutere mulighetsrommet sammen var meget nyttig, uttalte en av leverandørene.

 • På Stjørdal og Værnes 29. august stilte prosjektleder Marianne Sigurdsen Schwerdt opp og delte av sine erfaringer fra innovasjonspartnerskapet Stavanger kommune er underveis i.

 • Omsorgsbygg Oslo KF inviterte til innovasjonskonkurranse om de beste løsningene på fremtidens komplette baderomsløsninger for sykehjem og omsorgsboliger, og har nå kåret tre vinnere.

 • Fullt lokale og ivrig deltakelse når representanter fra kommuner, departement, statlige aktører, SMBer og gründere møttes 23. august for å diskutere hvordan vi kan inkludere gründere og SMBer i anbudsprosesser.

 • Siemens har lagt det globale ansvaret for helelektrisk og hybrid fremdrift av skip til konsernets avdeling i Trondheim (Adresseavisen 18. aug 2017). Grunnen er at Sør-Trøndelag fylkeskommune bruker sin innkjøpsmakt til å etterspørre miljøvennlige energi-løsninger til ferger og hurtigbåter.

 • Innovasjonspartnerskap er en ny og spennende måte å anskaffe på og mange er nysgjerrig på arbeidet i Stavanger kommune. Før sommeren ble tre heldige utvalgte virksomheter invitert med i arbeidet som følgevirksomheter.

 • Mange av kommunene som bruker innovative offentlige anskaffelser som et strategisk virkemiddel, gjør det bra i NHOs kommune-NM. Kanskje det kan være en sammenheng? Innovative offentlige anskaffelser er nemlig win-win - både for kommunene og for næringslivet.

 • Gjesteblogger Silje Bareksten, Head of Smart City i Oslo Business Region forteller om hvordan Oslo Business Region og Oslo Kommune tester nye modeller for offentlig-privat samarbeid ved å invitere inn oppstartsmiljø for å øke digital transformasjon.

 • Sommernyheter er ofte synonymt med aviser proppfulle av agurknyheter, men også detaljerte værprognoser i det ganske land. Overskrifter à la "Solen kommer", eller "Sol i nord, kaldt i sør" lyser gjerne mot oss. Det er vi vant til. Og det selger. I forrige uke, kunne vi lese om "sprengte nedbørsprognoser", "flomkaos" og "styrtregnflom" i både Gudbrandsdalen og Nordfjord. Mer ekstremnedbør og flom begynner også å prege nyhetsbildet utenom snøsmelting på vårparten. Kommunene rammes av store ødeleggelser og ikke minst høye ekstrautgifter i etterkant. Her er det utvilsomt behov for effektive, smarte og ikke minst nye måter å håndtere alt overvannet på.

 • Kommunen valgte å gjennomføre prosjektet og anskaffelsen med innovativ metode og fikk mye for pengene! I tillegg til at de sørget for lokal næringsutvikling :)

 • Nye løsninger – bedre muligheter var overskriften da statsrådene Monica Mæland og Bent Høie nylig inviterte til et felles møte om innovative anskaffelser og mulighetene dette utløser i helse- og omsorgsektoren. Deltakere var representanter fra helsenæringen, interesseorganisasjoner og offentlige innkjøpere. I møtet fikk de både høre om suksesshistorier og utfordringer fra de som har "skoene på".

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet delte ut årets innovasjonspris til Asker kommune bl.a. fordi de har bygget Norges mest innovative svømmehall – Holmen svømmehall – som ble gjennomført som en innovativ bygganskaffelse.

 • Vestfold fylkeskommune tror lokal energiproduksjon, distribusjon, lagring og forflytning av energi kan være en både økonomisk, miljøvennlig og fremtidsrettet løsning. De ønsker derfor å etablere "energifabrikker" på Fylkeshuset i Tønsberg og på Færder videregående skole. Nå tar de i bruk innovativ anskaffelse som metode og spør markedet om mulige fremtidsrettede løsninger som kan dekke deres behov. Det er et mål at "Energifabrikkene" reduserer behovet for oppgraderinger av energinettet i Norge, bidrar til å redusere eller flate ut effekttoppene på de aktuelle virksomhetene og at mest mulig energi produseres fornybart og lokalt.

 • I arbeidet med å forberede et innovasjonspartnerskap er åpen dialog med leverandørene et viktig steg på veien. Stavanger kommune tar dette på alvor og gjennomførte nylig et eget dialogmøtet der man utforsket rammene for et suksessfullt innovasjonspartnerskap. Over 30 leverandører kjente sin besøkelsestid og bidro med gode innspill og tilbakemeldinger. Det ble en spennende øvelse for alle som deltok.

 • Klimaministeren la sist uke frem "Klimameldingen 2017", som skal tydeliggjøre hvordan Norge skal oppfylle utslippsbudsjettet som er gitt fra EU med mål om 40% utslippsreduksjoner frem mot 2030. Øremerking av og kompetanseheving innen offentlige anskaffelser anses som et særdeles relevant virkemiddel i denne måloppnåelsen, hvor også kuttene planlegges nasjonalt.

 • Nasjonalt program for leverandørutvikling kaller seg for pådriver og akselerator for innovative anskaffelser. Hvordan utøves denne rollen?

 • Anbud365 har plukket opp programmets innspill til den planlagte stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser, og gjengir de ni forslagene i denne artikkelen.

 • Vi søker modige og ambisiøse norske kommuner og etater som er på jakt etter helt nye løsninger. Fristen for å sende inn prosjektskisser er 21. august 2017.

 • "Det som skjer i dag vil være starten på noe større", sa Sveinung Oftedal fra Klima- og miljødepartementet i sitt innlegg på Trøndelag fylkeskommune sin dialogkonferanse 29. mai på Hell der de etterspør fremtidens hurtigbåter med nye energikilder. Denne innovative anskaffelsen vil ha stor virkning på nasjonal næringsutvikling i maritim sektor. Mange fylkeskommuner må være med å etterspørre nye energikilder for å nå ambisiøse mål for mindre klimagassutslipp.

 • Forrige uke arrangerte 11 kommuner og Telemark Fylkeskommune seminaret ”Bygg i Tre”. Fylkeskommuner og kommuner som er storbestillere av bygg, og kan spille en ledende rolle i et grønt byggskifte, sier Kristin Vedum i Silva Consult AS. Hun leder nettverket, Bygg i Tre. Bruk av tre og innovative anskaffelser er et ekte kinderegg sier hun, det er bra for både innbyggere, offentlige virksomheter og leverandører.

 • "Den kjenner best skoen som har den på" er det et ordtak som sier. Grunnlaget for en god innovativ anskaffelsesprosess er en grundig behovskartlegging. Det å kartlegge behovet til aktører som er direkte berørt av produktet eller tjenesten som skal anskaffes er essensielt for å få de "rette" fremtidsrettede løsningene. Det var også målsettingen når Grenlandkommunenes Innkjøpsenhet med Skien kommune i front inviterte til workshop med brukere, ansatte og pårørende som er involvert i bruken/tjenesten rundt digitale, stasjonære og mobile trygghetsalarmer. Aktører fra 13 kommuner i Telemark og Vestfold deltok.

 • Stavanger kommune inviterte leverandørene til likeverdig dialog og idéutvikling på tvers. Det angrer de ikke på for resultatet ble en dag fylt av energi, ny kunnskap og mange spenstige ideer.

 • Gravefrie løsninger for Oslo-gatene testes ut i all hemmelighet ved et nedlagt kloakkrenseanlegg i Ås. «Ingen adgang»-skiltene etterlater ingen tvil.

 • Innovative anskaffelser vil være det fremste verktøyet vi har for godt og effektivt samarbeid mellom det privat og det offentlige for å skape innovasjon; et konkurransedyktig næringsliv som utvikler og tilbyr fremtidsrettede produkter og tjenester, og en moderne og effektiv offentlig sektor som tilbyr tjenester i takt med samfunnets og innbyggernes behov.

 • Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) og en andre rekke miljøtopper var blant de 170 deltakerne som mandag var samlet til konferanse om utslippsfrie bygg- og anleggsplasser.

 • - Klimatiltak er ikke noe som skal gjennomføres et annet sted, til annen tid eller av noen andre, sa byrådsleder Raymond Johansen i Oslo kommune. Han adresserte med det et felles ansvar til utbyggere, entreprenører og leverandører i utviklingen av utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Alle de 170 plassene var tatt og engasjementet stort på leverandørkonferansen som ble tilrettelagt av Nasjonalt program for leverandørutvikling for fellesinitiativet for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser.

 • Oslo kommune var pionérer på området da de etterspurte den første fossilfrie byggeplassen i en utlysning. Nå samler de største utbyggerne seg bak et felles fremstøt mot leverandørmarkedet for neste skritt, utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. – Dette er løsninger vi må utvikle i dialog med leverandørene. Vår viktigste rolle som utbyggere er å bli enige om hvilke forventninger vi har til leverandørene og stimulere til innovasjon gjennom å vise hvilke volumer det er snakk om, sier Lene Lad Johansen, prosjektleder i Smart Oslo, Oslo kommune

 • Det slår Menon Economics fast i en fersk rapport om Helsenæringens verdi.

 • For bare noen få år siden var det nesten helt utenkelig at rundt hver femte solgte nye bil skulle ha elektrisk drift i Norge. Kan vi se en tilsvarende utvikling innen de store anleggsmaskinene?

 • Hvordan kan vi levere tjenesten "elektronisk medisineringsstøtte - fra apotek til mage" på nye måter i framtida? Dette var tema da nærmere 70 deltakere fra leverandører og kommuner nylig møttes på dialogkonferanse.

 • Bygg- og anleggsplasser bruker hovedsakelig fossil energi og står for en stor andel av forurensningen. I Oslo tilsvarer klimagassutslippene bare fra anleggsmaskinene 30 % av byens transportrelaterte utslipp. 15. mai inviterer offentlige utbyggere markedet med på et spennende utviklingsløp mot utslippsfri teknologi.

 • I dag fikk både KS, NHO og Difi besøk av KL, det danske KS. De ønsker å lære mer om hvordan Leverandørutviklingsprogrammet jobber, hvordan vi organiserer arbeidet og hva vi får til.

 • Upphandlingsklar er svensk og betyr "anskaffelsesklar". Våre svenske venner i Upphandlingsmyndigheten brukte ordet for beskrive hvordan de oppfattet formålet med en digitale starthjelpen for innovative anskaffelser. De har helt rett - om man legger til innovativ i front.

 • "Å benytte påvirkningsmuligheten til klimagevinst er en plikt hver kommune har - og byggeprosesser er intet unntak" var den klare anbefalingen fra Zero-leder Marius Holm under Grønt byggskifte på Gardermoen 28. mars. Her deltok østlandskommuner - med byggherrehatten på - for å få inspirasjon til konkrete handlinger på hjemmebane.

 • KS har mottatt rapport fra Menon Economics om innovasjon i offentlig sektor, der det bl.a. rettes søkelys mot innovative anskaffelser. Ifølge rapporten er det lite fokus på å benytte offentlige anskaffelser som innovasjonsmotor, og kommunene etterlyser systematikk og etablerte verktøy for deling og spredning av innovasjoner basert på anskaffelser på tvers av kommuner. Verktøyet finner du her, men spørsmålet er om kommunene er klar over det?

 • Å bygge bærekraftige, klimasmarte svømmehaller med en fleksibel funksjonalitet hadde kommunene som deltok på nasjonal møteplass om svømmehaller en intensjon om. De fikk mye kompetanse og tips med hjem i bagasjen til nytte i videre prosess i egen kommune.

 • Hvilken "jobb" skal en digital starthjelp skal gjøre for offentlige virksomheter? Hvordan kan vi gjøre jobben enklere for den som skal overbevise ledelse og kollega i offentlige virksomheter om å ta i bruk innovative anskaffelser. 22. mars 2017 samlet vi de viktigste interessentene i prosjektet til kick-off. Det handler om å lytte til ulike behov og få en felles forståelse for hva vi skal løse.

 • Leverandørutviklingsprogrammet inviterte sammen med Kongsbergregionen, Drammen kommune og Trondheim kommune til en møteplass om digitalisering i oppvekstsektoren med rom for å dele erfaringer og jobbe med ulike problemstillinger på tvers av de ulike prosessene.

 • Hva er forskjellen på en anskaffelse og et innkjøp, eller er det noen forskjell i det hele tatt? Anskaffelsesordboken er utarbeidet av Difi og du finner den i sin helhet den på anskaffelser.no. I denne versjonen har vi tatt med de mest brukte begrepene.

 • Helse Møre og Romsdal er prosjekteier og byggherre for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR). I prosjektet inngår et akuttsykehus på Hjelset, et distriktsmedisinsk senter (DMS) i Kristiansund med dagkirurgi og videreutvikling av prehospitale tjenester.

 • Dagens Førde sentralsjukehus er et somatisk og psykiatrisk sykehus for Sogn og Fjordane fylke. Sykehuset er lokalisert på Vie i Førde. Sykehusets bygningsmasse skal utvides med ca. 10.000 m2 nybygg samt ombygging av eksisterende sykehus, ca. 50.000 m2.

 • Trondheim kommune skal nå digitalisere sine 4300 trygghetsalarmer og inviterer aktuelle leverandører og andre interesserte til dialogmøte med workshop for å kunne gi informasjon og diskutere muligheter for gjennomføring av anskaffelsen.

 • Når ni kommuner skal samarbeide om det som kan bli en stor felles anskaffelse er det viktig å bygge en god prosjektorganisasjon og bli enige om retning og framdrift. Det har Larvik og de åtte andre kommunene som samarbeider om felles anskaffelse av elektronisk medisineringsløsning nå gjort.

 • Hvor i heldøgnsomsorgen har vi utfordringer vi kan løse i samspill med markedet? Med dette spørsmålet som utgangspunkt inviterte Stavanger kommune brukere, pårørende, ansatte og samarbeidspartnere til workshop der målet var å identifisere utfordringer i heldøgnsomsorgen som kan løses i samspill med markedet.

 • Omsorgsbygg i Oslo skal bygge nye Tåsen sykehjem i tre. Forrige uke rigget Leverandørutviklingsprogrammet workshop der målet var å lære mer om egenskapene og mulighetene med bruk av tre i bygg. – Veldig nyttig og lærerik dag, sier Flemming Idsøe i Omsorgsbygg.

 • Ilag med tre andre kommunar, banar Lindås kommune veg for framtidas omsorgstenester. Onsdag 15. februar signerte kommunane avtale med leverandørane om heilt ny velferdsteknologi.

 • Jeg synes det er svært gledelig å registrere at anskaffelser løftes fra administrasjon til strategisk nivå, nå også i det regionale utviklingsarbeidet. Vi ser en gryende tendens til at regionenes egne anskaffelser bevisst brukes som innovasjonsmotor. Ikke bare for å få bedre fremtidsrettede løsninger for brukere og samfunn, men også for å få fart på det regionale utviklingsarbeidet.

 • Nå skal vi ut for å lære samtidig som vi skal legge til rette for dialog. Omsorgsbygg skal teste metoden Best Value Procurement (BVP) på bygging av Munkerud barnehage. Denne innovative metoden er ganske ny i Norge.

 • Mange kommuner er i prosess med å anskaffe nye digitale løsninger for skoler og barnehager. 14. februar møttes Drammen kommune, Trondheim komune og Kongsbergregionen for å snakke om felles referansearkitektur på dette. Disse foregangskommunene ønsker å samle andre kommuner med samme behov til dialogmøte 9. mars i Næringslivets hus. Her håper vi å møte alle kommuner som vurderer å anskaffe digital løsning for oppvekstsektoren til diskusjon og erfaringsoverføring.

 • 17.januar møttes Midt-Norske representanter fra både innkjøper- og leverandørsiden for å høre om innovasjonspartnerskap: hva er det, hvem passer det for og hvordan kan vi nyttegjøre oss av det?

 • Overskriften på årskonferansen sier noe om hvor vi har vært og hvor vi skal. Erfaringer fra over 100 gjennomførte innovative anskaffelser viser at det virker. Nå skal flere ta metoden i bruk, og de som allerede har forsøkt seg skal gjøre det til varig praksis.

 • Gjennom strategisk bruk av klima- og miljøkrav til anskaffelsene kan det offentlige ikke bare spare penger. Her viser programmet at de får klimasmarte løsninger og grønn næringsutvikling med på kjøpet. Det er grønt skifte i praksis, det!

 • Stavanger kommune er første virksomhet til å teste ut mulighetene som ligger i Innovasjonspartnerskap.

 • Det var stinn brakke og nær ståplasser da nøkkelpersoner fra kommuner, KS, Direktoratet for e-helse og Leverandørutviklingsprogrammet var samlet på Gardermoen i januar for å grave i ulike utfordringer knyttet til anskaffelse av responstjenesteløsninger.

 • I alt 14 kommuner deltok da Larvik kommune inviterte til erfaringsdeling knyttet til elektronisk medisineringsstøtte.

 • Seminaret på Straand onsdag samlet rundt 90 deltakere fra offentlig og privat sektor; primært fra Vest-Telemark. Temaet var hvordan innkjøp kan brukes til næringsutvikling. Ingenting slår «Innovative offentlige anskaffelser» som virkemiddel når det gjelder å skape innovasjon blant leverandørene.

 • Nasjonalt program for leverandørutvikling har i samarbeid med et bredt partnerskap av modige samfunnsaktører vist at innovative offentlige anskaffelser virker. Nå er jobben å få hele Norge til å ta dette i bruk.

 • Gikk du glipp av dialogkonferansen vedr. anskaffelse av digitale systemer på Drammensbadet? Ta en titt og sjekk ut mulighetene!

 • 110- Telemark, som er dagens responssenter for trygghetsalarmer, er i ferd med å anskaffe mottak for trygghetsskapende teknologi. Nå inviterer Skien kommune andre kommuner i Telemark og Vestfold med på anskaffelse av trygghetsskapende teknologi som kan tilknytte seg tjenester på responssenteret.

 • Det var "stinn brakke" da Drammen kommune, i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling, inviterte leverandører til dialog om nye digitale systemer for besøkshåndtering, adgangs- og bookingsystem på Drammenbadet. Og dialog ble det!

 • Det skapes 6 ganger mer innovasjon når offentlige innkjøpere stiller krav om innovasjon – enn når de ikke gjør det, viser rapport.

 • Jernbaneverket undertegnet 8. desember landsdekkende rammeavtaler om dronetjenester. Kartlegging og observasjon ved skred, ras eller flom er det viktigste av flere områder hvor avtalene kan brukes.

 • Metoden for innovative anskaffelser brukes på alle innkjøp av hjelpemidler i NAV, rundt 5 milliarder kroner i året. Men de kaller det ikke «innovative anskaffelser» De sier at «slik gjør vi anskaffelser i NAV». Les intervjue med Hege Brinchmann, sjef for den sentrale anskaffelsesseksjonen i NAV.

 • Hva gjør en kommune når antall eldre øker, stadig flere har behov for hjelp hjemme og hjemmehjelpene løper rundt i dagligvarebutikker med brukernes kort og kontanter for å handle mat og bære de tunge posene tilbake? Bærum kommune ba markedet om hjelp gjennom en innovativ anskaffelse og fikk millionbesparelse på kjøpet

 • Fristen for Avinors førkommersielle anbudskonkurranse om førerløse brøytekjøretøy var 11.mars. Avinor er nå i full gang med å evaluere tilbudene. I begynnelsen av mai kommer resultatene.

 • Leverandørene er klare i sine tilbakemeldinger, å treffe flere kommuner på samme dag var svært nyttig og ressursbesparende. De ønsker at flere kommuner går sammen om felles anskaffelsesprosesser. Dette er møteplasser som kan gi oss mer business.