Pågående anskaffelse

Nye løsninger i heldøgnsomsorgen

Innovasjonsløft

Stavanger kommune skal gjennomføre Norges første innovasjonspartnerskap. Gjennom denne nye innkjøpsprosedyren ønsker de å få fram nye løsninger på utfordringer de har i heldøgnsomsorgen.

Framdrift

Vudere behov

Stavanger startet med å kartlegge hvilke behov de har innen heldøgnsomsorgen som det kan være interessant og relevant å presentere for markedet. Behovene er kartlagt gjennom workshops med bredt sammensatte grupper, samt gjennom observasjon og intervjuer i utvalgte kommunale institusjoner. Tjenestedesignere har bistått Stavanger i denne prosessen.

Planlegge og organisere

Stavanger har etablert en bredt sammensatt prosjektgruppe med deltakere fra levekår, innkjøp og administrasjonen. Arbeidet ledes av en prosjektleder. Innovasjon Norge, Difi og Leverandørutviklingsprogrammet bistår prosjektgruppen i arbeidet.

Dialog med markedet

Det skal gjennomføres to heldags workshops med markedet. Den første workshopen gjennomføres den 23.5 og den andre 13.6.

Stavanger kommune har gjennom flere år arbeidet med hverdagsrehabilitering og innføring av velferdsteknologi i hjemmetjenestene. Leve hele livet er en tilnærming som handler om at hver enkelt innbygger skal gis mulighet til å utløse sitt eget potensiale. Egenmestring og selvstendighet er viktige stikkord.

Som bakgrunn for Norges første innovasjonspartnerskap ønsker Stavanger å utforske nærmere på hvordan tilnærmingen i Leve hele livet kan flyttes inn i heldøgnsomsorgen. I første fase av prosjektet jobber kommunen med å få opp et behovsbilde som markedet synes er spennende og interessant.

Det vil utover våren bli gjennomført flere spennende dialogaktiviteter med leverandørene.