Pågående anskaffelse

Nye løsninger i heldøgnsomsorgen

Innovasjonsløft

Stavanger kommune skal gjennomføre Norges første innovasjonspartnerskap. Gjennom denne nye innkjøpsprosedyren ønsker de å få fram nye løsninger på utfordringer de har i heldøgnsomsorgen.

Framdrift

Vudere behov

Stavanger startet med å kartlegge hvilke behov de har innen heldøgnsomsorgen som det kan være interessant og relevant å presentere for markedet. Behovene er kartlagt gjennom workshops med bredt sammensatte grupper, samt gjennom observasjon og intervjuer i utvalgte kommunale institusjoner. Tjenestedesignere har bistått Stavanger i denne prosessen.

Planlegge og organisere

Stavanger har etablert en bredt sammensatt prosjektgruppe med deltakere fra levekår, innkjøp og administrasjonen. Arbeidet ledes av en prosjektleder. Innovasjon Norge, Difi og Leverandørutviklingsprogrammet bistår prosjektgruppen i arbeidet. I tillegg er tre virksomheter koblet på prosessen som følgevirksomheter; Bærum, Kristiansand og NAV.

Dialog med markedet

Det er gjennomført to heldags workshops med markedet. Den første handlet om utforsking av innovasjonsrommet, den andre om rammene for et suksessfullt partnerskap.

Konkurranse

Konkurransen lyses ut høsten 2017. Konkurransegrunnlaget legges ut på høring medio august. Høringsdokumentene finner du på lenken til Stavanger kommune under les mer.

Les mer

Lenke til høringsdokumentene

 

Stavanger kommune har gjennom flere år arbeidet med hverdagsrehabilitering og innføring av velferdsteknologi i hjemmetjenestene. Leve hele livet er en tilnærming som handler om at hver enkelt innbygger skal gis mulighet til å utløse sitt eget potensiale. Egenmestring og selvstendighet er viktige stikkord.

Som bakgrunn for Norges første innovasjonspartnerskap ønsker Stavanger å utforske nærmere på hvordan tilnærmingen i Leve hele livet kan flyttes inn i heldøgnsomsorgen. I første fase av prosjektet jobbet kommunen med å få opp et behovsbilde som markedet synes er spennende og interessant.

Stavanger har gjennomført flere spennende dialogaktiviteter med leverandørene, og det utarbeidet rapporter fra disse som er tilgjengelig for alle som er interessert. Snart starter neste fase som er selve konkurransen.

Du kan lese mer om prosessen på kommunens hjemmesider.