Innovasjonsløft

Se innovasjonsløft

Innovative anskaffelser har et stort potensial som strategisk virkemiddel når store samfunnsutfordringer skal løses. Vi ønsker å bidra til at anskaffelsene ikke forblir spennende enkeltprosjekter eller piloter, men skaleres og spres. Ved å løfte dette i fellesskap - derav innovasjonsløft, skal vårt arbeid bidra til raskere utvikling og innovasjon på områder der flere offentlige virksomheter deler samme behov. Helse/omsorg, digitalisering og klima/miljø er våre satsningsområder i årene som kommer.

Innenfor hvert av disse tematiske områdene går det allerede mange spennende utviklingsløp. Ved å legge til rette for felles møteplasser og læring på tvers, kan vi øke utviklingstempoet ytterligere.

Formålet med møteplasskonseptet er å bruke nasjonale utfordringer til å utvikle nasjonale markeder for nye løsninger. Innovative offentlige anskaffelser brukes som virkemiddel.

Med utgangspunkt i planlagte og fremtidige anskaffelser skal de nasjonale møteplassene tilrettelegge for samarbeid og læring aktørene imellom. Slik kan de utnytte ressursene bedre og komme raskere til målet.

Prosjekter

Trygghetsskapande teknologi

Ilag med tre andre kommunar, banar Lindås kommune veg for framtidas omsorgstenester.

Klimavennlige og førerløse ferger

Tønsberg kommune har høye klimaambisjoner når ny transportløsning skal anskaffes for strekningen over Husøysund (ca. 100 m) mellom Husøy og Husvik. Kommunen ønsker å se på mulighetene for å anskaffe en klimavennlig passasjerferge med mulighet for autonomitet. Derfor koblet programmet flere kommuner og fylkeskommuner med tilsvarende behov og planer sammen i møtet med markedet. Dialogen pågår i skrivende stund.

Utslippsfrie byggeplasser

Leverandørene er klare på at etterspørselsvolum er avgjørende for om de kan bygge om maskinparken for å kunne tilby utslippsfrie bygg- og anleggsmaskiner. Da gir det mening at store og små offentlige utbyggere møter markedet samlet for både å vise volumet i etterspørselen, da dette vil kunne bli ett av klima- og miljøkravene framover, samt finner realistiske løsninger og muligheter for felles utviklingsløp.

Digital løsning for oppvekstsektoren

Mange kommuner er i prosess med å anskaffe nye digitale løsninger for skoler og barnehager. Flere gjennomfører innovative anskaffelser, deriblant Kongsbergregionen (7 kommuner), Drammen kommune og Trondheim kommune. Gjennom dialog med markedet har det kommet frem et behov for en felles kommunal referansearkitektur. Referansearkitekturen er en konseptuell arkitektur som beskriver hva slags komponenter, tjenester og sammenhenger som er mest hensiktsmessig i digitalisering ev oppvekstsektoren. Målsettingen er at kommuner i Norge kan bruke denne referansearkitekturen når de skal anskaffe digitale løsninger for oppvekstsektoren.

Elektronisk medisineringsstøtte

Larvik kommune leder an når ni kommuner skal gjennomføre en innovativ anskaffelse av framtidas løsninger for elektronisk medisineringsstøtte.