Pågående anskaffelse

Miljøvennlig, helhetlig, kostnadseffektiv renovasjonstjeneste

Buskerud fylkeskommune (BFK) planlegger å gjennomføre en tilbudskonkurranse på levering av renovasjons- og gjenvinningstjenester, herunder innhenting, transportering, deponering og behandling/gjenvinning av avfall fra de ulike fylkeskommunale enhetene, samt generell rådgivning og miljøledelse. Formålet med anskaffelsen er å få en helhetlig, kostnadseffektiv og fremtidsrettet renovasjonstjeneste som støtter oppunder BFKs mål om 80 % gjenvinningsgrad for avfall. Leveransen skal også inkludere systematisk miljøledelse for gjennomføring og oppfølging av renovasjons- og gjenvinningstjenesten. Videre er det et mål om reduserte utslipp gjennom bruk av miljø- og klimavennlig transportløsning.
Det er et ønske fra BFK om at den fremtidige leverandøren av tjenesten skal være en utviklingspartner rundt avfallshåndtering, gjenvinning og smarte løsninger.

Prosess

Behovkartlegging

Det er gjennomført en kartlegging av de enkelte enhetenes behov for renovasjonstjenester. Hver enkelt videregående skole har i dag egne avtaler med ulike renovatører (tradisjonell avfallshåndtering) og med ulike vilkår mht hva som skal hentes og behandles. Avfallet håndteres forskjellig fra skole til skole, og det er behov for økt fokus på sortering og gjenvinning av avfall.

Les mer

Kartleggingen har også synliggjort et behov for en løsning som gir god kostnadskontroll og redusert administrasjonsarbeid for oppdragsgiver og de enkelte virksomhetene, herunder god samordning av bestillings- og faktureringsrutiner.

Dialog

8. mai 2018 gjennomførte Buskerud Fylkeskommune en dialogkonferanse hvor de presenterte sitt behov for en helhetlig, miljøvennlig og kostnadseffektiv renovasjonstjeneste. I etterkant fikk de skriftlig innspill til løsninger som leverandørene presenterte i én til én-møter. Det var et ønske fra BFK om at den fremtidige leverandøren av tjenesten skal være en utviklingspartner rundt avfallshåndtering, gjenvinning og smarte løsninger.

Les mer

Det ble skissert et behov for:
* Bedre gjenvinningssystemer
* Etablering av felles innsamlingssystemer for sortering av avfallet
* Økt materialgjenvinning (80% gjenvinningsgrad)
* Reduserte utslipp med miljøvennlig transportløsning
* Minimalisering av BFKs totale logistikk-kostnader (TLK).

Gjennom dialogen fikk BFK flere innspill til utforming av konkurransegrunnlaget; så det svarte best mulig på deres behov.

Oppskalering til å omfatte hele region Viken

Ved utarbeidelse av konkurransegrunnlaget, ønsket BFK å vurdere anskaffelsen i samarbeid med de øvrige fylkeskommunene i Viken; dvs. Akershus og Østfold fylkeskommune. Ettersom de to andre fylkeskommunene hadde likelydende behov, ble en mulig samkjøring av anskaffelse av renovasjonstjenester for de tre fylkeskommunene diskutert.

Les mer

Høsten 2018 hadde de et felles møte hvor Buskerud FK presenterte status på sitt arbeid med anskaffelsen og resultatet av dialogen med markedet, utkast til konkurransegrunnlag og kunngjøring.
Deretter ble en mulig samordning av anskaffelsen vurdert opp imot de to andre kommunenes behov og ambisjonsnivå; både i forhold til miljøkrav og til effektivisering/digitalisering.

Det ble vurdert som hensiktsmessig å gjøre en felles anskaffelse.

Så fra å være en anskaffelse som omhandler 13 videregående skoler, Arbeidsinstitutt med 4 fysiske enheter, en Folkehøyskole og 26 tannklinikker, så blir omfanget 74 videregående skoler i Akershus, Østfold og Buskerud (hvorav 58 er drevet i fylkeskommunal regi), samt 60 tannklinikker.

Østfold fylkeskommune overtar prosjektansvaret for denne anskaffelsen videre, med representanter fra Østfold og Buskerud med i en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen ser på hva Buskerud FK fikk inn av informasjon gjennom den gjennomførte dialogen, og vurderer om det skal gjennomføres ytterligere en dialogkonferanse med sikte på at det blir et vesentlig større nedslagsfelt. Det er det ikke tatt endelig beslutning på ennå datert 20.sept.2018.

Det er skissert et behov for:

* Bedre gjenvinningssystemer
* Etablering av felles innsamlingssystemer for sortering av avfallet
* Økt materialgjenvinning (80% gjenvinningsgrad)
* Reduserte utslipp med miljøvennlig transportløsning
* Minimalisering av BFKs totale logistikk-kostnader (TLK).