Pågående anskaffelse

Miljøvennlig, helhetlig, kostnadseffektiv renovasjonstjeneste

Buskerud fylkeskommune (BFK) planlegger å gjennomføre en tilbudskonkurranse på levering av renovasjons- og gjenvinningstjenester, herunder innhenting, transportering, deponering og behandling/gjenvinning av avfall fra de ulike fylkeskommunale enhetene, samt generell rådgivning og miljøledelse. Formålet med anskaffelsen er å få en helhetlig, kostnadseffektiv og fremtidsrettet renovasjonstjeneste som støtter oppunder BFKs mål om 80 % gjenvinningsgrad for avfall. Leveransen skal også inkludere systematisk miljøledelse for gjennomføring og oppfølging av renovasjons- og gjenvinningstjenesten. Videre er det et mål om reduserte utslipp gjennom bruk av miljø- og klimavennlig transportløsning.
Det er et ønske fra BFK om at den fremtidige leverandøren av tjenesten skal være en utviklingspartner rundt avfallshåndtering, gjenvinning og smarte løsninger.

Prosess

Behovkartlegging

Det er gjennomført en kartlegging av de enkelte enhetenes behov for renovasjonstjenester. Hver enkelt videregående skole har i dag egne avtaler med ulike renovatører (tradisjonell avfallshåndtering) og med ulike vilkår mht hva som skal hentes og behandles. Avfallet håndteres forskjellig fra skole til skole, og det er behov for økt fokus på sortering og gjenvinning av avfall.

Les mer

Kartleggingen har også synliggjort et behov for en løsning som gir god kostnadskontroll og redusert administrasjonsarbeid for oppdragsgiver og de enkelte virksomhetene, herunder god samordning av bestillings- og faktureringsrutiner.

Dialog

8. mai 2018 gjennomførte Buskerud Fylkeskommune en dialogkonferanse hvor de presenterte sitt behov for en helhetlig, miljøvennlig og kostnadseffektiv renovasjonstjeneste. I etterkant fikk de skriftlig innspill til løsninger som leverandørene presenterte i én til én-møter. Det var et ønske fra BFK om at den fremtidige leverandøren av tjenesten skal være en utviklingspartner rundt avfallshåndtering, gjenvinning og smarte løsninger.

Les mer

Det er skissert et behov for:

* Bedre gjenvinningssystemer
* Etablering av felles innsamlingssystemer for sortering av avfallet
* Økt materialgjenvinning (80% gjenvinningsgrad)
* Reduserte utslipp med miljøvennlig transportløsning
* Minimalisering av BFKs totale logistikk-kostnader (TLK).

Det er skissert et behov for:

* Bedre gjenvinningssystemer
* Etablering av felles innsamlingssystemer for sortering av avfallet
* Økt materialgjenvinning (80% gjenvinningsgrad)
* Reduserte utslipp med miljøvennlig transportløsning
* Minimalisering av BFKs totale logistikk-kostnader (TLK).