Pågående anskaffelse

Løsninger for ombruk og materialgjenvinning av returtrevirke

Renovasjon i Grenland IKS (RiG) ønsker å få innspill på ombruks- og materialgjenvinningsløsninger, eksisterende eller under planlegging, og hva som kreves for å realisere de ulike løsningene. Målet er å anskaffe ombruks- og materialgjenvinningsløsninger som kan bidra til realisering av RiG's miljømål.

Prosess

Behov

Dialog

Renovasjon i Grenland IKS (RiG) utlyse våren 2019 en konkurranse om henting, transport og sluttbehandling av returtrevirke. Som ledd i anskaffelsesarbeidet, inviterer de til dialogkonferanse for å øke sin innsikt i ombruks- og materialgjenvinningsløsninger og hva som kreves for å realisere de ulike løsningene.

Les mer

Formålet med dialogkonferansen er på den ene siden å formidle RiGs mål og ambisjoner til markedet. På den andre siden ønsker RiG å lære mest mulig om ombruks- og materialgjenvinningsløsninger – eksisterende eller under planlegging, som kan bidra til realisering av deres miljømål. I tillegg vil de gjerne vite mer om hva ulike aktører mener skal til for å få til nødvendige markedsendringer for økt ombruk og materialgjenvinning. Hva er mulighetene og hva er eventuelt barrierene som vi sammen kan jobbe videre for å redusere eller fjerne. 
RiG vil også gjøre rede for den planlagte anskaffelsen og presentere et første forslag til konkurransegrunnlag som vi ønsker markedsaktørenes tilbakemeldinger på.
Målgruppen for konferansen er leverandører som tilbyr, eller ønsker å tilby, løsninger for returtrevirke, produsenter av produkter der returtrevirke inngår som innsatsfaktor og andre offentlige og private aktører som har kunnskap eller interesse av å lære mer om hvilke løsninger som finnes eller bør utvikles for at vi skal få sirkulære løsninger.
De som ønsker det vil få mulighet til en-til-en-møte med Renovasjon i Grenland i etterkant av dialogkonferansen der løsninger kan presenteres.