Pågående anskaffelse

Løsninger for behandling og anvendelse av avløpsslam

Målet for ny slambehandlingsløsning på overordnet nivå er høyest mulig miljø- og klimanytte. Mer konkret bør ny behandlingsløsning ivareta så mye som mulig av kloakkslammets energi- og næringsinnhold, og behandling og transport av slammet bør skje med lavest mulig CO2-avtrykk.

Prosess

Behov

Les mer

Målet for ny slambehandlingsløsning på overordnet nivå er høyest mulig miljø- og klimanytte. Mer
konkret bør ny behandlingsløsning ivareta så mye som mulig av kloakkslammets energi- og
næringsinnhold, og behandling og transport av slammet bør skje med lavest mulig CO2-avtrykk.
Ønsket om lavt CO2-avtrykk vil veie tyngre enn ønsket om lavest mulig pris i vurderingen av tilbudte
løsninger, men totalt sett må løsningen selvfølgelig kunne realiseres og gjennomføres innenfor
akseptable praktiske og økonomiske rammer.

Fra slammet skal det produseres biogass som kan benyttes som drivstoff. Biogassproduksjonen som
inngår i løsningen bør foregå slik at en høyere andel av energien i slammet nyttiggjøres enn det som
er tilfelle med dagens løsning. Videre ønsker vi at all biorest skal gjenbrukes, og da fortrinnsvis i
landbruket. Løsningen som tilbys må også gi oppdragsgiver tilfredsstillende beredskap for
slambehandling. Dagens slammengde som skal behandles er om lag 32 000 tonn, mens behovet for
behandling i 2030 er forventet å øke til rundt 38 000 tonn.

Slammet skal behandles i tråd med de til enhver tid gjeldende myndighetskrav. Siden dagens
gjødselvareforskrift er under revisjon, må anskaffelsen ta høyde for at endelige forskriftsendringer
ikke nødvendigvis vil være vedtatt eller kjent på tidspunktet for utlysning av konkurransen, eller når
avtale skal inngås. I ny behandlingsavtale må vi derfor muligens ta høyde for at forskriftsendringer
som pr. i dag ikke er kjent kan bli gjort gjeldende i løpet av avtaleperioden. Dette betyr at løsningen
som tilbys bør være fleksible nok, med hensyn til sluttprodukter som kan produseres, til at nye krav
kan innfris uten at større endringer og investeringer må gjøres for å kunne møte de endrede
forskriftskravene.

Dialog

Grenland Vestfold Bestiller AS (GVB) inviterer leverandører og andre interessenter til dialogkonferanse 16.mars 2020på Næringslivets Hus i Oslo. På konferansen ønsker de innspill på mulige løsninger for sitt slambehandlingsbehov. Dialogkonferansen arrangeres i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Les mer

På dialogkonferansen, og eventuelt i en-til-en møter, ønsker vi innspill som gir oss kunnskap og innsikt om følgende:

  • Hvordan er konkurransesituasjonen med tanke på antall aktører og deres størrelse?
  • Hvor modent er teknologimarkedet med tanke på behovet som skal dekkes og miljømålene som skal nås?
  • Hva er behovet og muligheter for innovasjon?
  • Hva kan være konkurransehemmende?
  • Hva kan stimulere til konkurranse der nye løsninger blir tilbudt?
  • Hva kan være kostnadsdrivende?
  • Hvordan bør anskaffelsen gjennomføres for å nå målene?

For mer informasjon se GVB’s egen nettside

Fra slammet skal det produseres biogass som kan benyttes som drivstoff. Biogassproduksjonen som inngår i løsningen bør foregå slik at en høyere andel av energien i slammet nyttiggjøres enn det som er tilfelle med dagens løsning. Videre ønsker vi at all biorest skal gjenbrukes, og da fortrinnsvis i landbruket. Løsningen som tilbys må også gi oppdragsgiver tilfredsstillende beredskap for slambehandling. Dagens slammengde som skal behandles er om lag 32 000 tonn, mens behovet for behandling i 2030 er forventet å øke til rundt 38 000 tonn.

Slammet skal behandles i tråd med de til enhver tid gjeldende myndighetskrav. Siden dagens gjødselvareforskrift er under revisjon, må anskaffelsen ta høyde for at endelige forskriftsendringer ikke nødvendigvis vil være vedtatt eller kjent på tidspunktet for utlysning av konkurransen, eller når avtale skal inngås. I ny behandlingsavtale må vi derfor muligens ta høyde for at forskriftsendringer som pr. i dag ikke er kjent kan bli gjort gjeldende i løpet av avtaleperioden. Dette betyr at løsningen som tilbys bør være fleksible nok, med hensyn til sluttprodukter som kan produseres, til at nye krav kan innfris uten at større endringer og investeringer må gjøres for å kunne møte de endrede forskriftskravene.