Pågående anskaffelse

Klimavennlige og førerløse ferger

Innovasjonsløft

Tønsberg kommune har høye klimaambisjoner når ny transportløsning skal anskaffes for strekningen over Husøysund (ca. 100 m) mellom Husøy og Husvik. Kommunen ønsker å se på mulighetene for å anskaffe en klimavennlig passasjerferge med mulighet for autonomitet. Derfor koblet programmet flere kommuner og fylkeskommuner med tilsvarende behov og planer sammen i møtet med markedet. Dialogen pågår i skrivende stund.

Prosess

Behov

Tønsberg kommune og Nasjonalt Program for leverandørutvikling tok derfor i felleskap et initiativ til en nasjonal dialog mellom kommuner/ fylkeskommuner med interesse og behov for en fergeløsning og leverandører, FoU-aktører og myndigheter for raskere å komme frem til fergeløsninger som kan settes i drift.

Dialogkonferanse

Dialogkonferansen ble arrangert 9.des. 2016 og hadde nærmere 100 deltakere.
Etter dialogkonferansen ble leverandørene invitert til å komme med skriftlig innspillforslag og delta på en-til-en-møte med Tønsberg kommune.
Det kom inn totalt 5 innspillforslag fra enkeltbedrifter og konsortier av bedrifter.

Les mer

Dialogkonferansen ble gjennomført i samarbeid med Norsk Forum for Autonome Skip (NFAS) som har en bred tilslutning av myndighetsaktører, bedrifter og fagmiljøer, og deltakelse her vil kunne gi deg som potensiell leverandør muligheten til å posisjonere deg før konkurransegrunnlaget legges ut gjennom bedre overblikk over hva Tønsberg og landet for øvrig har behov for. Videre fikk deltakerne oversikt over nyvinninger og løsninger for disse fergestrekningene, samt signaler om hva som er mulig innen gjeldende lovverk.

Disse små strekningene kan være en god start for å få det autonome opp i full drift, før løsningene testes i større og mer åpne farvann. Etter endt dialog for Tønsberg, vil kommunene og fylkeskommunene kobles på igjen for å dra nytte av Tønsberg sin prosess, erfaringer og løsninger i egne prosesser.

Dokumenter tilhørende dialogkonferansen finner du her.

En til en møter

Tønsberg kommune har i perioden 6. februar – 2. mars gjennomført en-til-en dialogmøter med fem ulike potensielle leverandører/konsortier av leverandører, samt med velforeningene på Husøy, Husvik & Nes og Foynland.
Møtene hadde til hensikt å gi Tønsberg kommune et godt grunnlag for å vurdere om man skal gå videre i anskaffelsesprosessen gjennom å identifisere muligheter og hindringer. Sammen med dialogkonferansen gir dialogmøtene Tønsberg kommune et grunnlag for å utarbeide et eventuelt anbudsgrunnlag for en anskaffelsen.
Tønsberg kommune ønsker en forbindelse over Husøysundet som er operativ mellom 06.00 og 22.00 hver dag hele året med mindre det er spesielt vanskelige vær- eller isforhold. For kommunen er driftssikkerhet, passasjersikkerhet og lave driftskostnader de viktigste elementene.

Les mer

Oppsummering fra dialogmøtene:

Det er hensiktsmessig for kommunen å forholde seg til en totalleverandør som driver prosessen frem til fergen er i drift (prosjektledelse), DVs:

 • Ansvar for totalleveransen
 • Gjøre direkte avtaler med underleverandører
 • Ha kommunikasjon med offentlige myndigheter om regelverk og sertifisering
 • Ha kommunikasjon med relevante forskningsmiljø
 • Utarbeider og følger opp søknader fra relevante støtteordninger.

Det er ønskelig at forbindelsen kommer i drift så snart som mulig. Det kan derfor være hensiktsmessig å lage en trappetrinnsmodell frem til full autonom drift, slik at ferga kan seiles bemannet og gradvis autonomiseres. Det er hensiktsmessig av flere årsaker:

 • Forbindelsen kommer raskt i drift
 • Det kan ta tid før regelverk om autonome farkoster er på plass
 • Man får testet ut de autonome systemene, og systemene kan «lære av mannskapet».
 • Man får «bevist» at systemene fungerer slik at passasjerer blir trygge på den autonome driftenFlere ulike driftsmodeller kan være aktuelle:
 • Tønsberg kommune kan anskaffe farkosten og inngå drifts- og serviceavtale med en leverandør.
 • Leverandøren kan eie og drifte farkosten mot et vederlag fra Tønsberg kommune
 • Tønsberg kommune kan lease farkosten
 • Hybrider av disse modellene.

Det ser ut til at selve farkosten kan prosjekteres og bygges på ca 1 år. Tilrettelegging på land kan gjøres parallelt.

Det ser ut til at prislappen på farkosten vil være omtrent som på en tradisjonell farkost av samme kvalitet.

Det finnes forskningsmidler og andre støtteordninger som kan delfinansiere prosjektet. Samtidig gir noen av leverandørene signaler om at det er så stort potensiale for oppskalering av autonome farkoster at man er villig til å se på hele eller deler prosjektet som utviklingskostnader, hvilket vil kunne gi farkosten en svært lav prislapp.

Noen tekniske elementer:

   • Elektrisk framdrift ses som hensiktsmessig
   • Det finnes en rekke hensiktsmessige fremdriftsystemer på markedet
   • Det finnes hensiktsmessig batteriteknologi på markedet. Batteriteknologien er i rask utvikling.
   • Det er kun behov for ladepunkt ved et av fergeleiene
   • Integrerte solcellepaneler i farkosten kan dekke store deler av energibehovet
   • Det finnes flere ulike modeller for dokking og lading
   • Det er viktig med minimum to uavhengige batteribanker
   • Det er hensiktsmessig med minimum to uavhengig navigasjonssystem
   • Det er hensiktsmessig med muligheter for radiokommunikasjon mellom ferge og operasjonssentral
   • Fergen må overvåkes- og må kunne overstyres av operasjonssentral
   • Det finnes teknologi for autonom drift som kan tilpasses fergen
   • Flere byggematerialer kan være aktuelle

Hindringer:

 •  Det må på plass et regelverk for autonome ferger fra Sjøfartsdirektoratet
 • Det må foreligge et sertifiseringssystem for autonome ferger

Andre momenter:

Det bør vurderes om det bør integreres elementer i ferge og fergeleie som gjør forbindelsen til noe mer en bare et transportssystem. Dette kan være «plussfaktorer» som gjør overfarten til en opplevelse, f.eks gjennomsiktig bunn, formidling av CO2-besparelse ved bruk av fornybar energi kontra fosilt brennstoff, mulighet til å bidra til fergens framdrift gjennom sykkelruller eller annet, automatisk sveleautomat ol.

Det bør vurderes om ferge og fergeleier skal dimensjoneres slik at det lar seg gjøre å frakte en ambulanse over sundet.

Videre fremdrift:

Tønsberg kommune tar sikte på å legge frem en sak til politisk behandling våren 2017 hvor det blir tatt stilling til om man skal gå videre med anskaffelsen gjennom å legge den ut på anbud.