Pågående anskaffelse

Klimagassreduksjon i grunnarbeider

Innovasjonsløft

Krevende grunnforhold med blant annet kvikkleireforekomster i Trøndelag og på Østlandet, medfører høye kostnader til å sikre eksisterende bygg, veger og bane og til å forsterke grunnen i forbindelse med utbyggingen. Med prosjektet «Klimagassreduksjon i grunnarbeider» ble Statens vegvesen, Statsbygg og Bane NOR en av vinnerne av Innovasjon Norges «innovasjonspartnerskapskonkurranse» for 2018. I dag brukes gjerne kalk-/sementpeling til grunnforsterking, en metode som er effektiv og god, men som medfører store klimagassutslipp. Gjennom dette prosjektet er målet å utvikle gode ideer til hvordan vi kan løse utfordringene med klimautslipp i grunnarbeidene.

Innovasjonspartnerskap

Problemavgrensning og første versjon av behovsbeskrivelsen

Et innovasjonspartnerskap er begrenset både i tid og utviklingsmidler. I denne første fasen er formålet å avgrense problemstillingen innenfor rammene og lage en forståelig behovbeskrivelse som markedet kan ta utgangspunkt i.

Markedskartlegging og dialog

Den neste fasen handler om å få bedre oversikt over hvilke løsninger som allerede eksisterer (innovasjonspartnerskap kan ikke benyttes dersom løsninger allerede eksisterer) og få innspill fra leverandører og eksperter på hva som er realistisk å utvikle innenfor rammen av prosjektet. Denne kunnskapen og innsikten hentes inn gjennom markedskartlegging og gjennom dialog med markedet.

Forberede konkurransegrunnlag

Med en endelig behovsbeskivelse på plass kan resten av konkurransegrunnlaget gjøres klart og offentliggjøres.

Konkurransegjennomføring innovasjonspartnerskap "Klimagassreduksjon i grunnarbeider"

De tre oppdragsgiverne Statens vegvesen, Statsbygg og Bane NOR inngår innovasjonspartnerskap med én eller flere leverandører/konsortier for utviklingsarbeidet.

Utviklingsfasen

Kjøp

Les mer om prosjektet på Vegnett.no og om prosedyren Innovasjonspartnerskap på anskaffelser.no.

Prosessmodell for prosedyren Innovasjonspartnerskap