Velferdsteknologi i Hallingdal – fagdag og markedsdialog

fredag 1. november 2019

Fra 09:00 til 16:00

Pers Hotell, Gol

Velferdsteknologi – alternative driftsmodeller og teknologier – hva passer for oss?

Bakgrunn
De 6 kommunene i Hallingdal har et felles prosjekt med målsetting om at de i fellesskap skal anskaffe og implementere ulike velferdsteknologier. De aktuelle teknologiene er Varslings- og lokaliseringsteknologi, Elektronisk medisineringsstøtte, Elektroniske dørlåser, Digitalt tilsyn, Oppgraderte sykesignalanlegg/pasientvarslingssystem og Logistikkløsning for mer optimale kjøreruter og bedre kvalitet på tjenester.

Prosjektets formål er ikke bare å sikre anskaffelse og utrulling av teknologi, men også å sikre forankring, lokalt eierskap, kommunikasjon, brukerinvolvering, kompetansehevning og tilsvarende aspekter, for å ta ut maksimal gevinst av investeringen.

Gjennom det første året av prosjektet har det vært gjennomført en pilot med utprøving av velferdsteknologi hos brukere, kompetanseheving av ansatte og forankringsarbeid av teknologi og prosjektet blant ansatte, ledere og brukere. I tillegg har det vært gjennomført en grundig behovskartlegging i de 6 kommunene.

Når kommunen nå vet hva behovet er, ansatte og brukere har fått noe innsikt i bruk av teknologiene og vi vet noe om hvilke effekter det har; så er spørsmålet:

Hvordan skal vi anskaffe de ulike teknologiene? I hvilken rekkefølge? Hvordan skal signaler fra de ulike teknologiene administreres? Skal kommunene drifte alt selv? Hva lønner seg for brukerne og Hallingdalskommunene basert på det vi nå vet?

For å få innspill til løsninger på behovet for velferdsteknologi som Hallingdalskommunene har kartlagt, og diskutere disse utfordringer knyttet til forestående anskaffelser, inviteres leverandører, nøkkelpersoner i Hallingdalskommunene og andre kommuner i Norge med likelydende behov, til fagdag og MARKEDSDIALOG.

I tillegg til erfaringsdeling fra andre kommuner, legger vi opp til mest mulig dialog mellom kommunene og leverandørene. Gjennom et organisert leverandørtorg får leverandørene synligjort sine løsninger og produkter, og kommunene får mulighet å få svar på spørsmål og utfordringer de har avdekket gjennom sin behovskartlegging. Så vil vi i en workshop diskutere mulighetsrom og konkrete utfordringer knyttet til Hallingdalkommunenes anskaffelse av velferdsteknologi.

For prosjektgruppen og ansatte som er involvert i tjenestetilbudet av velferdsteknologi inviterer vi i tillegg til en påfølgende workshop dagen etter – 2.nov.2018 – for å bearbeide informasjon fra markedsdialogen med leverandørene, for så å utrede mulig hensiktsmessig driftsmodell og dermed anskaffelsesstrategi for kommunene.

I tillegg til de 6 kommunene i Hallingdal inviteres andre kommuner som deltar i Nasjonalt velferdsteknologiprogram og/eller kommuner som har likelydende anskaffelsesbehov til disse 2 dagene.

PÅMELDING

Informasjon om FAGDAG og MARKEDSDIALOG veldferdsteknologi i Hallingdal 1-2.nov. 2018

PROGRAM fagdag og markedsdialog – velferdsteknologi i Hallingdal 1.nov. 2018

PROGRAM workshop – velferdsteknologi i Hallingdal 2.nov. 2018