Leverandører, FoU-aktører og andre kommuner inviteres til samarbeid om å utvikle nye løsninger for spesialpedagogikk i oppvekstsektoren

torsdag 25. april 2019

Fra 09:00 til 17:00

Leangen Gård, Lade alle 90, 7041 Trondheim.

Barn og unge som trenger spesialpedagogikk i barnehage og skole har sterkt behov for raskere saksbehandling og bedre tiltak. Trondheim kommune ønsker å utvikle nye løsninger som bedrer dette og inviterer inn leverandører, FoU-aktører og andre kommuner (og off aktører som bistår med spesialpedagogiske tjenester) til dialogaktiviteter som skal føre frem til nye digitale systemer for spesialpedagogikk. Første aktivitet er dialogkonferanse 25. april i Trondheim.

Trondheim kommune har store ambisjoner for oppvekstområdet når det gjelder fornying av IKT-plattform. Nå er det på tide å fremskaffe fremtidsrettede digitale systemer for spesialpedagogikk som på en raskere og bedre måte setter i verk tiltak for å unngå «tårer, vondt i magen og frustrerte samtaler» hos tjenesteytere, foresatte og barna. Trondheim kommune antar det vil bli behov for utviklingsprosjekter knyttet til en fremtidig anskaffelse av løsning(er). Dette er et bidrag for en bedre hverdag for barn med særskilte behov i barnehager og på skoler.

Potensielle leverandører av digitale systemer for det spesialpedagogiske området inviteres til dialog med Trondheim og flere kommuner for å øke forståelsen for behovet og for sammen å danne seg et bilde av eventuelle utviklingsbehov for å komme frem til hensiktsmessige løsninger. Andre kommuner inviteres inn for ytterligere å belyse behovet (også små og mellomstore kommuner) og å vise markedspotensialet for slike løsninger for leverandørene. Andre kommuner kan bruke arbeidet som settes i gang til raskere å implementere nye løsninger for sine spesialpedagogiske tjenester. Prosessen har forventninger til at dette kan bli et spleiselag mellom flere kommuner, virkemiddelapparat, FoU-aktører og leverandører for sammen å utvikle løsninger med utgangspunkt i behov hos tjenesteytere og tjenestemottakere. Utviklingen vil kunne ha behov for kunnskap fra FoU-aktører bl.a. innen riktige spesialpedagogiske tiltak, læringsmiljø og ressursstyring, så derfor inviteres også fag-/FoU-miljø til dialogaktivitetene.

Dialogkonferansen 25. april håper vi blir en god møteplass og et godt utgangspunkt for å rigge hensiktsmessige aktiviteter og prosesser videre slik at nye løsninger utvikles i en innovativ anskaffelse.

Alle som har lyst til å delta på dialogkonferansen i Trondheim 25. april melder seg på her snarest og senest 19. april: Påmeldingsskjema

Les mer om prosjektet og dialogen her: Nettside for prosjekt systemstøtte spesialpedagogikk

Veiledende kunngjøring på Doffin finner du her, som henviser deg videre til Mercell.