Dialogkonferanse – Utvikling av Geitvågen bad og friluftsområde

torsdag 2. mai 2019

Fra 09:30 til 14:00

Møterom Huldra, Sølvsuper
Vebjørn Tandbergsvei 18, 8010 Bodø

Bodø kommune inviterer potensielle leverandører til markedsdialog om utvikling av Geitvågen bad og friluftsområde. Markedsdialogen er et ledd i utlysningen av en anbudskonkurranse for avtale om langtids leie, drift og utvikling av Geitvågen bad og friluftsområde.
Bodø kommune har ambisjoner om at Geitvågen skal bli en av framtidas grunner til å besøke Bodø i tillegg til at lokalbefolkningen skal ha økt glede/nytte av området og håper på å finne løsninger på dette sammen med næringslivet.

Målet er at Geitvågen bad og friluftsområde skal videreutvikles til å bli en enda bedre attraksjon til glede for både besøkende og kommunens egen befolkning. Det skal gis rom for kommersielle aktiviteter, samt at friluftsinteresser og allmennhetens frie ferdsel skal ivaretas.

Visjonen for opplevelses-/reiselivsnæringa i Bodø er «vekst, verdiskapning og opplevelser i verdensklasse». Utviklingen av Geitvågen skal være i tråd med dette. Ambisjonene er at de tradisjonelle aktivitetene i området (camping/overnatting/bading/annen friluftsaktivitet) skal fortsette, men med mer moderne/attraktive løsninger som gir høy kvalitet gjennom nye oppdaterte boløsninger, opplevelser i spektakulær natur (nordlys, midtnattsol og hav) samt avslappende rekreasjon i kombinasjon med utviklet/utfordrende aktivitetstilbud. Geitvågen skal bli en av framtidas grunner til å besøke Bodø i tillegg til at lokalbefolkningen vil ha økt glede/nytte av området.

Bodø kommune ønsker dialog med potensielle utviklere/aktører innenfor reiselivs-/opplevelsesnæringen som kan utvikle, eie og drive overnattingstilbud, samt forvalte/drifte friluftsbad og offentlig parkanlegg tilrettelagt både for friluftsliv og organisert/kommersiell aktivitet.

Opplevelsesnæringene er i sterk vekst og Bodø kommune ønsker å legge til rette for at disse næringene skal utvikles. Bygningsmassen på campingplassen er i en tilstand som gjør at restaurering ikke anbefales, noe som betyr at for å oppnå ønsket kvalitet på utleie, så må nye bygg etableres. Videre har området potensiale for ulike aktiviteter og rekreasjon, et potensiale som i dag bare delvis er utnyttet.

I tillegg må trafikkområder og oppstillingsområder for campingbiler-/vogner oppgraderes.

Avtalen som inngås skal beskrive:

  1. a) Utvikling/oppgradering av campingplassen, inkl. nye utleiehytter/hotell/servicehotell/cafe, tilrettelegging for telt, bobiler og campingvogner.
  2. b) Utvikling og økt tilrettelegging for friluft-/rekreasjon. Offentlig parkanlegg, bading og andre aktiviteter, både kommersielle og ikke kommersielle.
  3. c) Tilrettelegging for andre naturbaserte opplevelser både kommersielle og ikke kommersielle.

Området som Bodø kommune eier, ligger ca. 10 km nord for Bodø (langs vegen mot Kjerringøy) og er på ca. 343 daa. I snart 70 år har her vært drevet campingplass, friluftsbad og andre friluftsaktiviteter. I 2016 ble stadfestet ny områdereguleringsplan som legger til rette for å videreføre aktiviteter og videreutvikle området.  I tillegg til er deler av området statlig sikret med formål friluftsliv.

Bodø kommunes målsetning med markedsdialogen er å avklare om potensielle aktører kan investere i og videreutvikle området i tråd med Bodø kommunes intensjoner beskrevet i politisk sak og i vedtatt område reguleringsplan (se vedlegg).

Innspill fra markedet på dialogkonferansen blir grunnlaget for utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget med endelig behovsbeskrivelse, målsetting og funksjonelle krav.

 

Tidsplan:
26. April Frist for påmelding Dialogkonferanse
02. Mai Dialogkonferanse
16. Mai Frist for skriftlige innspill og påmelding en-til-en-møter
30. Mai En-til-en-møter

 

Program for dagen
09:30 – 10:00 Registrering & kaffe
10:00 – 10:10 Velkommen – Mål for dagen
10:10 – 10.40 Om Bodø kommune og opplevelsesnæringene i Bodø og Salten
10:40 – 11:00

 

Om leverandørdialog og forventninger til interessentene i dialogfasen

v/ Maiken Nilsen Stensaker, Leverandørutviklingsprogrammet

11:00 – 11:15 Pause
11:15 – 12:00 Behovet i prosjektet v/Kyrre Didriksen
12:00 – 12:45 Lunsj – enkel servering
12:45 – 13:30 Dialog og diskusjon om kommunens problemstillinger og konkrete utfordringer. Spørsmål og svar.
13:30 – 14:00 Veien videre i prosessen

 

For påmelding:

Send epost til prosjektleder Kyrre Didriksen (kyrre.didriksen@bodo.kommune.no)

For spørsmål til konferansen kontaktes:

Prosjektleder Kyrre Didriksen (kyrre.didriksen@bodo.kommune.no)

Frist for påmelding er 30. April 2017 kl 14.30

Prosjektet ber om at det i påmeldingen opplyses om navn, firma og kontaktinformasjon (mobil og e-postadresse).

Deltakerliste vil bli sendt ut etter påmeldingsfristen har gått ut.

Fullstendig invitasjon til dialogkonferanse – Geitvågen

Vedlegg 1 Geitvågen